Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-017
Dokument-ID : RS 2010-017
Saksnummer : 15/08867-1 (16/05079-5)
Sist endret : 01.10.2016
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politidistriktene
Utlendingsdirektoratet

Hurtigprosedyre - rutiner for utvisning av straffedømte utlendinger som omfattes av tilleggsprotokollen til den europeiske overføringskonvensjonen


1. Innledning

2. Saker som omfattes av hurtigprosedyren

3. Endelig utvisningsvedtak

4. Politiets saksforberedelse

4.1 Prioritering av sak

4.2 Saksforberedelsen

4.2.1. Ansvar for saksforberedelsen

4.2.2. Opprettelse av sak - prosedyrekode

4.2.3. Forhåndsvarsel

4.2.4. Opplysning av saken – innhenting av relevant dokumentasjon

4.2.5. Identitet og reisedokumenter

4.2.6. Utvisning av utlending som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen

5. Oversendelse av sak

5.1 Utsendelse fra politiet

5.1.1Saken ekspederes til UDI

5.1.2. Merking og oversendelse av sak - eSak

6. Behandling i UDI

6.1. Forberedende saksbehandling

6.2. Rutiner for vurdering av vern mot utsendelse

6.3. Etter at vedtaket er fattet

7. Klage og utsatt iverksettelse

7.1. UDIs forberedende klagebehandling

7.2. Utsatt iverksettelse

7.3. Klageoversendelse

8. Ny vurdering dersom vedtaket ikke er effektuert innen ett år

9. Effektuering av utvisningsvedtak ved overføring til fortsatt straffegjennomføring i et annet land

1. Innledning

Rundskrivet inneholder særskilte saksbehandlingsrutiner som skal følges i saker som gjelder straffedømte utlendinger som er borgere av en stat som har ratifisert tilleggsprotokollen av 18.desember 1997 til den europeiske konvensjon av 21. mars 1983, om overføring av domfelte. Konvensjonen er inkorporert i norsk rett ved Lov om overføring av domfelte av 20. juli 1991.

Tilleggsprotokollen åpner for at domfelte som er blitt utvist som følge av en straffbar handling kan overføres til fortsatt straffegjennomføring i hjemlandet. Overføring på dette grunnlaget er ikke avhengig av domfeltes samtykke. Sak om overføring i medhold av overføringskonvensjonen forberedes og avgjøres av Kriminalomsorgsdirektoratet. Nærmere retningslinjer er gitt av Kriminalomsorgsdirektoratet i rundskriv KDI 1/2014 Rundskriv om saksbehandlingsrutiner i soningsoverføringssaker.

Formålet med rutinene i dette rundskrivet er å sikre rask og effektiv saksflyt mellom politiet og Utlendingsdirektoratet (UDI) i saker som faller inn under ovennevnte kategori og etter nærmere utvalgte kriterier. Rutinene gir med andre ord anvisning på hurtigprosedyre av prioriterte utvisningssaker og innebærer ingen materielle endringer i forhold til gjeldende praksis.

I henhold til utlendingsforskriften § 14-3 første ledd bør et eventuelt vedtak om utvisning treffes snarest mulig etter at rettskraftig straffedom foreligger eller fullbyrding av en dom er påbegynt, jf. straffeprosessloven § 453, og fortrinnsvis ikke senere enn at vedtaket kan iverksettes samtidig med løslatelse eller overføring til straffefullbyrdelse i annet land.

2. Saker som omfattes av hurtigprosedyren

Saker som beskrevet i rundskrivet her må oppfylle følgende kriterier dersom de skal få en prioritert behandling etter denne særskilte prosedyren:

 • Vedkommende må være borger av en stat som har ratifisert tilleggsprotokollen til den europeiske overføringskonvensjonen

 • Det må foreligge en rettskraftig dom og straffegjennomføringen må være påbegynt

 • Gjenstående soningstid må være på 12 måneder eller mer

  • UDI viser til at konvensjonen krever at det må være minimum seks måneders gjenstående soningstid når den aktuelle staten mottar anmodning om soningsoverføring. Gjenstående soningstid beregnes fra tidspunktet for 2/3 tid.

3. Endelig utvisningsvedtak

Et vedtak om utvisning må være endelig før soningsoverføring i medhold av tilleggsprotokollen kan gjennomføres. Med endelig vedtak menes at vedtaket enten ikke er påklaget innenfor klagefristen, eller at det foreligger et endelig utvisningsvedtak fra UNE.

Kravet om endelig utvisningsvedtak gjelder selv om utlendingen ikke har rett til utsatt iverksettelse, jf. pkt. 7.2.

4. Politiets saksforberedelse

4.1 Prioritering av sak

Politiet som forberedende instans tar stilling til hvorvidt en sak bør behandles etter retningslinjene her. Politiet kan ved tvil konferere med Oppholdsavdelingen v/Område for utvisningssaker (OFU1) i UDI.

Politiet må sørge for at all relevant dokumentasjon er vedlagt saken før den oversendes UDI til behandling, jf. punkt 4.2.4. Når det foreligger en rettskraftig dom i saken og all relevant dokumentasjon er innhentet, ekspederes saken til UDI.

4.2 Saksforberedelsen

4.2.1. Ansvar for saksforberedelsen

En sak om utvisning forberedes av det politidistriktet som hadde ansvaret for straffesaken, med mindre annet avtales mellom politidistriktene i den konkrete saken.

4.2.2. Opprettelse av sak - prosedyrekode

Ved opprettelsen av en utvisningssak som skal behandles etter hurtigprosedyren skal de ordinære saksopprettelseskodene i Datasystemet for utlendings- og flyktningesaker (DUF) benyttes. Aktuelle utvisningshjemler er utlendingsloven §§ 66-68 for tredjelandsborgere (borgere fra land som ikke er omfattet av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen) og § 122 for personer som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen.

Saken skal registreres med prosedyrekoden SO.

4.2.3. Forhåndsvarsel

Politiet sender ut et forhåndsvarsel i de sakene som behandles etter retningslinjene her. Standardmal er tilgjengelig i DUF.

Politiet kan forhåndsvarsle om utvisning så snart det er tatt ut tiltale i straffesaken, jf. utlendingsforskriften § 14-5 tredje ledd.

I forhåndsvarslet skal det opplyses om det faktiske og rettslige grunnlaget for utvisningssaken. Dette omfatter det eller de straffbare forholdene som det vurderes utvisning etter, samt aktuell hjemmel i utlendingsloven. Dersom utlendingen er tredjelandsborger skal forhåndsvarselet også inneholde opplysninger om mulig innmelding i Schengen informasjonssystem (SIS). Politiet skal samtidig gi veiledning om de rettigheter som følger av utlendingslovens § 82, jf. utlendingsforskriftens § 17-17. Det skal gjøres oppmerksom på at utlendingen ikke har rett til fritt rettsråd uten behovsprøving når grunnlaget for utvisningen er ilagt straff.

I forhåndsvarselet må det angis en nærmere angitt frist for utlendingen til å uttale seg i saken. Det følger ikke direkte av forvaltningsloven eller andre lovbestemmelser hvor lang uttalelsesfristen må være.

Fristen må ikke settes kortere enn at utlendingen gis en reell mulighet til å sette seg inn i hva det er saken gjelder og hva et vedtak om utvisning eventuelt vil bety for ham eller henne. Fristen må heller ikke settes kortere enn at utlendingen får tilstrekkelig med tid og mulighet til å kunne rådføre seg med sin advokat i saken. Advokaten må få tilstrekkelig med tid til å sette seg inn i de faktiske og rettslige sidene ved saken og ha mulighet til å komme med et skriftlig tilsvar.

Fristens lengde må veies opp mot sakens kompleksitet og utlendingens eller utlendingens advokats behov for å skaffe til veie nødvendig og relevant dokumentasjon. Der utlendingen har tilknytning til Norge, kan det være rimelig å vurdere å sette en frist på inntil to uker fra underrettelse.

Politiet skal samtidig sende melding til fengselsmyndighetene (Kriminalomsorgen) om at utvisningssak er reist, jf. utlendingsforskriftens § 14-5 fjerde ledd. Standardmal finnes i DUF.

Politiet skal videre bistå med å ta kontakt med advokat dersom utlendingen ønsker det, jf. utlendingsforskriften § 17-20.

4.2.4. Opplysning av saken – innhenting av relevant dokumentasjon

Hva slags dokumentasjon som er nødvendig for sakens opplysning vil variere ut fra den enkelte utlendings tilknytning til Norge. Det er derfor ikke mulig å komme med en uttømmende liste over nødvendig dokumentasjon i hvert tilfelle, men følgende punkter vil være relevante:

 • Rettskraftig dom skal skannes inn i DUF før saken ekspederes til UDI.
 • Løslatelsesdato må fremgå klart i oversendelsesmerknad ved forvaltningsintern melding til UDI.
 • Det bør fremgå av saken om utlendingen har ønsket advokat eller ikke.

 • Oppholdsgrunnlag

  • Har utlendingen gyldig oppholdstillatelse i Norge
  • Dersom utlendingen har midlertidig eller permanent oppholdstillatelse i Norge skal det opplyses om det straffbare forholdet er begått før tillatelsen ble innvilget jf. utlendingsloven § 67 annet ledd og § 68 annet ledd.

 • Eventuell tilknytning til Norge må utredes og/eller dokumenteres:

  • Hvor lenge har vedkommende vært i Norge
  • Har vedkommende gyldig oppholdstillatelse i annet land
  • Er vedkommende gift og/eller har barn i Norge, eventuelt særkullsbarn, og bor vedkommende sammen med ektefelle/barn
  • Dersom vedkommende har barn i Norge som vedkommende har samvær med, skal begge foreldrene avhøres med sikte på å avklare samværets omfang. Fremleggelse av samværsavtale er ikke tilstrekkelig, men skal legges ved når slik avtale foreligger
  • Dersom vedkommende har barn med flere personer i Norge, må det innhentes dokumentasjon knyttet til samtlige barn
  • Har vedkommende barn som har rett til å bli hørt i saken, jf. utlendingsforskriften § 17-3? Og har barnet eller barna eventuelt fått anledning til å uttale seg?

 • Opplysninger om tilknytning til hjemlandet

I de tilfeller utlendingen har oppholdt seg lenge i Norge, vil det ha betydning å få klarlagt hvilken tilknytning vedkommende har til sitt hjemland:

 •  
  • Har vedkommende familiemedlemmer i hjemlandet
  • Har vedkommende hatt kontakt med hjemlandet etter at vedkommende kom til Norge, for eksempel gjennom jevnlige feriebesøk
  • Snakker vedkommende hjemlandets språk

4.2.5. Identitet og reisedokumenter

I tilfeller hvor det er det er tvil om utlendingens identitet eller utlendingen mangler reisedokumenter, er det viktig at politiet, eventuelt i samarbeid med Politiets utlendingsenhet, starter arbeidet med å avklare identiteten og fremskaffe reisedokument på et så tidlig stadium som mulig i prosessen.

4.2.6. Utvisning av utlending som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen

Hurtigprosedyren gjelder for utlendinger som omfattes av EØS-/ eller EFTA-regelverket når disse er borgere av stat som har ratifisert tilleggsprotokollen.

Det er viktig å være oppmerksom på at EØS-/ eller EFTA borgere ikke skal innmeldes i SIS og at de derfor heller ikke skal forhåndsvarsles om dette.

5. Oversendelse av sak

5.1 Utsendelse fra politiet

5.1.1Saken ekspederes til UDI

Når tilsvarsfristen er utløpt og dommen er rettskraftig, ekspederes saken til UDI som eSak. Det skal fremgå av sakens dokumenter hvor utlendingen soner, og tidspunktet for løslatelse ved 2/3 tid.

Politiet må sørge for at alle tidligere papirsaker som knytter seg til personen og som kan være av interesse for utvisningsvurderingen blir sendt til UDI. Dersom sakene er fordelt på flere politidistrikt må disse samordnes før oversendelsen. Politiet må føre dokumentliste i henhold til de til enhver tid gjeldende rutiner.

5.1.2. Merking og oversendelse av sak - eSak

Politiet skal sende forvaltningsintern melding: tverretatlig melding Soningsoverføring.

6. Behandling i UDI

6.1. Forberedende saksbehandling

Innen 5 arbeidsdager etter at saken er registrert mottatt på enheten skal en saksbehandler i UDI ha påbegynt saksbehandlingen av saken. Det må så raskt som mulig avklares om all relevant dokumentasjon ligger i saken. Hvis ikke må politiet kontaktes ved tverretatlig melding i DUF for å innhente ytterligere dokumentasjon.

Saksbehandleren vurderer om saken skal behandles etter rutinene for hurtigprosedyren. Hvis saksbehandleren finner at kriteriene for hurtigprosedyren ikke er oppfylt, skal melding om dette sendes til politidistriktet med en kort begrunnelse.

6.2. Rutiner for vurdering av vern mot utsendelse

I enkelte saker vil forholdene på utlendingens hjemsted eller individuelle forhold tilsi at utlendingen er vernet mot utsendelse på vurderingstidspunktet. Utlendingsloven § 73 og internasjonale forpliktelser Norge er bundet av vil i slike tilfeller kunne være til hinder for at det kan fattes vedtak om utvisning. Saksbehandler i Oppholdsavdelingen sender ved slike omstendigheter saken til Asylavdelingen for vurdering av hvorvidt § 73 er til hinder for retur til hjemlandet.

Innen 5 arbeidsdager etter at saken er fremlagt Asylavdelingen må en saksbehandler der påbegynne vurderingen av om loven § 73 er til hinder for retur. Dersom svaret ikke kan gis umiddelbart, må melding gis til Oppholdsavdelingen med begrunnelse og nærmere tidsangivelse for når et svar kan påregnes.

6.3. Etter at vedtaket er fattet

Etter at vedtak er fattet ekspederes saken via DUF til det aktuelle politidistriktet for underretning av utlendingen etter gjeldende retningslinjer. UDI sender samtidig en skriftlig melding, ved brev, til fengselsmyndighetene (Kriminalomsorgen) om at det er fattet et utvisningsvedtak i saken, med kopi av, jf. utlendingsforskriftens § 14-5 annet ledd. Standardmal finnes i DUF.

Dersom politiet mottar klage på vedtaket skal denne skannes inn i DUF, og ekspederes til UDI snares mulig.

7. Klage og utsatt iverksettelse

7.1. UDIs forberedende klagebehandling

Et vedtak om utvisning kan påklages til UNE, jf. utlendingsloven § 76 første ledd.

Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt hvor underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen sendes til det politidistriktet som underrettet om vedtaket.

Klagebehandlingen skal påbegynnes innen 5 arbeidsdager etter at saken er innkommet ansvarlig enhet.

UDI skal sende melding til fengselsmyndighetene (Kriminalomsorgen) om at vedtaket er påklaget. Det skal samtidig opplyses om utfallet av direktoratets klagebehandling, med andre ord om direktoratet har omgjort vedtaket eller om saken er oversendt UNE for behandling.

7.2. Utsatt iverksettelse

Et vedtak om utvisning av en utlending som har oppholdstillatelse eller er nordisk borger som har hatt opphold i Norge i mer enn tre måneder, kan ikke iverksettes før vedtaket er blitt endelig, jf. utlendingsloven § 90 fjerde ledd annet punktum. Ellers kan vedtaket iverksettes straks, jf. lovens § 90 første ledd.

Hvorvidt utlendingen har fått utsatt iverksettelse eller ikke er uten betydning for om hurtigprosedyren kan anvendes. Som nevnt i pkt. 3 bygger tilleggsprotokollen på en forutsetning om at det må foreligge et endelig utvisningsvedtak for at dette skal danne grunnlag for soningsoverføring uten domfeltes samtykke.

Begjæring om utsatt iverksetting skal avgjøres snarest mulig. Det kan settes vilkår for utsettingen. Avslag på anmodning om utsatt iverksettelse skal være begrunnet. For øvrig gjelder det som er bestemt i annen lovgivning om utsettende virkning av klage, søksmål med videre, jf. forvaltningsloven § 42.

7.3. Klageoversendelse

I klageoversendelsen til UNE skal det bes om at saken gis prioritet. Dette er viktig for at vedtaket raskt skal kunne iverksettes. I påtegningen skal det vises det til RS 2010-017 om hurtigprosedyre.

8. Ny vurdering dersom vedtaket ikke er effektuert innen ett år

Det følger av utlendingsforskriften § 14-3 annet ledd at dersom vedtaket ikke er iverksatt innen ett år, skal politiet varsle UDI før iverksetting finner sted.

Politiet skal opplyse om de kjenner til vesentlige endringer i den utvistes situasjon, enten det gjelder tilknytningen til Norge eller forholdene i utlendingens hjemland.

UDI skal vurdere om grunnlaget for utvisning fortsatt er til stede. Dersom grunnlaget fortsatt er til stede skal UDI treffe beslutning om at vedtaket opprettholdes. UDIs beslutning kan ikke påklages. Politiet skal underrettes om vurderingens utfall.

9. Effektuering av utvisningsvedtak ved overføring til fortsatt straffegjennomføring i et annet land

Utvisningsvedtaket effektueres samtidig som Kriminalomsorgsdirektoratets vedtak om soningsoverføring blir effektuert, altså når utlendingen overføres til fortsatt straffegjennomføring i utlandet.

Vedtak om overføring til fortsatt straffegjennomføring effektueres i henhold til reglene i lov om overføring av domfelte og utfyllende instruks om overføring av domfelte (forskrift av 17. februar 1995). Overføringen skjer ved at den innsatte blir overlevert til representanter fra fullbyrdingsstaten. Dette foregår normalt på norske flyplasser. Ordinær uttransportering i henhold til utlendingsforskriftens § 17-15 er derfor ikke er aktuelt i disse tilfellene.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for EØS- og utvisningssaker (OFEU)

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-017 Hurtigprosedyre - rutiner for utvisning av straffedømte utlendinger som omfattes av tilleggsprotokollen til den europeiske overføringskonvensjonen (11.10.2015)

  Rundskrivet er endret under punkt 4.2.3 slik at det skal samsvarer med tidligere endring av utlendingsforskriften § 14-15 tredje ledd. Samtidig er rundskrivet oppdatert med hensyn til at det ikke lenger er nødvendig å ha rutiner for håndtering av papirsaker, da alle nye utvisningssaker nå er eSaker.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo