Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-023
Dokument-ID : RS 2010-023
Saksnummer : 09/1857 16/03368
Sist endret : 15.12.2017
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Utenriksstasjonene

Korttidsopphold for å besøke barn i Norge - utlendingsloven § 47, jf utlendingsforskriften § 9-4

1. Innledning

Foreldre som ønsker å besøke barn som er bosatt i Norge, kan enten fremme søknad om besøksvisum etter utlendingsloven § 10, eller søknad om kortidsopphold i inntil 9 måneder etter utlendingsloven § 47.

Formålet med dette rundskrivet er å sikre at den aktuelle søkergruppen får nødvendig informasjon om vilkårene for å få tillatelse til korttidsopphold etter utlendingsloven § 47, innholdet i en slik tillatelse, og veiledning om hvordan søknad om tillatelse skal fremsettes. Dette rundskrivet gir videre en oversikt over saksbehandlingsrutinene som skal følges.

2. Vilkår for tillatelse til korttidsopphold etter utlendingsloven § 47

Foreldre som har barn bosatt i Norge, kan få en tillatelse til korttidsopphold i medhold av utlendingsloven § 47. Referansepersonen, det vil si barnet som er bosatt i Norge, må enten være norsk eller nordisk borger, ha en permanent oppholdstillatelse, eller en tillatelse som danner grunnlag for dette jf. utlendingsloven § 40 første ledd bokstav a til c.

Det er et vilkår at referansepersonen fyller vilkårene i utlendingsloven § 58, jf. utlendingsforskriften §§ 10-8 til 10-12. Dette innebærer at referansepersonen må ha tilstrekkelig inntekt til å forsørge søkeren, og disponere en egnet bolig der søkeren kan bo under oppholdet i Norge. 

Det er en forutsetning for å få tillatelse til korttidsopphold at søkeren reiser fra Norge ved tillatelsens utløp. Dette vurderes på samme måte som ved søknad om besøksvisum, se PN 2012-005, PN 2012-006, PN 2012-007 og PN 2012-008.

3. Tillatelsens innhold

 • I det følgende gis en oversikt over hva en tillatelse til korttidsopphold gir av rettigheter og hvilke begrensninger som er knyttet til tillatelsen.

 • Tillatelsen gir adgang til gjentatte innreiser til Norge i tillatelsesperioden.

 • Tillatelsen kan gis for inntil ni måneder.

 • Tillatelsen gir ikke rett til å arbeide.

 • Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

 • Tillatelsen kan ikke forlenges, dette gjelder også tillatelser som er gitt for en kortere periode enn ni måneder.

 • Tillatelsen kan ikke fornyes.

 • Tillatelsen gir ikke rett til å fremme søknad på nytt grunnlag fra Norge.

 • Etter å ha hatt en tillatelse for korttidsbesøk må man være ute av Norge i ett år før man eventuelt kan få en ny tillatelse av denne typen. Hvis man for eksempel besøker Norge på visum i denne perioden, vil tiden man er i Norge ikke regnes med i tiden man må oppholde seg utenfor Norge. Oppholdet utenfor Norge må altså sammenlagt være på ett år. Man trenger ikke å være utenfor Norge sammenhengende i ett år.

 • Foreldre som har hatt oppholdstillatelse i medhold av utlendingsloven § 47, kan etter utreisen besøke Norge på nytt med besøksvisum eller på visumfritt opphold, se RS 2010-170 punkt 4.

4. Saksforberedelse

Utenriksstasjonene skal gi den aktuelle søkergruppen informasjon om de to alternative mulighetene, visum og korttidsopphold, når formålet er besøksopphold hos barn i Norge.

Visumpliktige søkere som kun ønsker et besøk på inntil 3 måneder skal søke om ordinært besøksvisum i medhold av utlendingsloven § 10.

Søkere som ønsker en tillatelse til foreldrebesøk i inntil 9 måneder i medhold av utlendingsloven § 47, skal fylle ut skjema for søknad om første gangs oppholdstillatelse.

Foreldre som vil søke tillatelse på grunnlag av utlendingsloven § 47, kan søke om slik tillatelse etter innreise i Norge, eller reise inn i landet før tillatelse er gitt, jf. utlendingsforskriftens § 10-1 første ledd bokstav j. Visumpliktige søkere må ha fått visum før innreise til Norge.

 

Karl Erik Sjøholt 
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for familieinnvandringssaker

 

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-023 Korttidsopphold for å besøke barn i Norge - utlendingsloven § 47, jf utlendingsforskriften § 9-4 (15.12.2017)

  Retningslinjen er endret for harmonisering med RS 2010-170. RS 2010-170 ble endret som følge av endringer i utf. § 3-3. Endringen består i at opphold i annet Schengen-land ikke regnes med ved beregning av oppholdstid etter § 3-3. Det er også satt inn en henvisning til praksisnotatene om besøksvisum.

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo