Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-023
Dokument-ID : RS 2010-023
Saksnummer : 09/1857
Dokumentdato : 01.01.2010

Korttidsopphold for å besøke barn i Norge - utlendingsloven § 47, jf utlendingsforskriften § 9-4

1. Innledning

Foreldre som ønsker å besøke barn som er bosatt i Norge, kan enten fremme søknad om visum etter utlendingsloven § 10, eller søknad om kortidsopphold i inntil 9 måneder etter utlendingsloven § 47.

Formålet med dette rundskrivet er å sikre at den aktuelle søkergruppen får nødvendig informasjon om vilkårene for å få tillatelse til korttidsopphold etter utlendingsloven § 47, innholdet i en slik tillatelse, og veiledning om hvordan søknad om tillatelse skal fremsettes. Dette rundskrivet gir videre en oversikt over saksbehandlingsrutinene som skal følges.

2. Vilkår for tillatelse til korttidsopphold etter utlendingsloven § 47

Foreldre som har barn bosatt i Norge, kan få en tillatelse til korttidsopphold i medhold av utlendingsloven § 47. Referansepersonen, det vil si barnet som er bosatt i Norge, må enten være norsk eller nordisk borger, ha en permanent oppholdstillatelse, eller en tillatelse som danner grunnlag for dette jf. utlendingsloven § 40 første ledd bokstav a til c.

Det er et vilkår at referansepersonen fyller vilkårene i utlendingsloven § 58, jf. utlendingsforskriften §§ 10-7 til 10-12. Dette innebærer at referansepersonen må ha tilstrekkelig inntekt til å forsørge søkeren, og disponere en egnet bolig der søkeren kan bo under oppholdet i Norge.  

 

Det er en forutsetning for å få tillatelse til korttidsopphold at søkeren reiser fra Norge ved tillatelsens utløp. Innvandringsregulerende hensyn vil være med i vurderingen av om tillatelse bør gis.

3. Tillatelsens innhold

I det følgende gis en oversikt over hva en tillatelse til korttidsopphold gir av rettigheter og hvilke begrensninger som er knyttet til tillatelsen.

 • Tillatelsen gir adgang til gjentatte innreiser til Norge i tillatelsesperioden.
 • Tillatelsen kan gis for inntil ni måneder.
 • Tillatelsen gir ikke rett til å arbeide.
 • Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.
 • Tillatelsen kan ikke forlenges, dette gjelder også tillatelser som er gitt for en kortere periode enn ni måneder.
 • Tillatelsen kan ikke fornyes.
 • Tillatelsen gir ikke rett til å fremme søknad på nytt grunnlag fra Norge.
 • Etter å ha hatt en tillatelse for korttidsbesøk må man være ute av Norge i ett år før man eventuelt kan få en ny tillatelse av denne typen. Hvis man for eksempel besøker Norge på visum, vil tiden man er i Norge legges til tiden man må oppholde seg utenfor Norge. Oppholdet utenfor Norge må altså sammenlagt være på ett år. Man trenger ikke å være utenfor Norge sammenhengende i ett år.
 • Foreldre som har hatt oppholdstillatelse i medhold av utlendingsloven § 47, må oppholde seg utenfor Norge og de øvrige Schengenland i minst tre måneder, før de kan reise inn i Schengen-området uten å ha oppholds- eller arbeidstillatelse, jf. utlendingsloven § 55. De kan da oppholde seg i Schengenområdet i inntil tre måneder.

4. Saksforberedelse

Utenriksstasjonene skal gi den aktuelle søkergruppen informasjon om de to alternative mulighetene, visum og korttidsopphold, når formålet er besøksopphold hos barn i Norge.

Visumpliktige søkere som kun ønsker et besøk på inntil 3 måneder skal søke om ordinært besøksvisum i medhold av utlendingsloven § 10.

Søkere som ønsker en tillatelse til foreldrebesøk i inntil 9 måneder i medhold av utlendingsloven § 47, skal fylle ut skjema for søknad om første gangs oppholdstillatelse.

Foreldre som vil søke tillatelse på grunnlag av utlendingsloven § 47, kan søke om slik tillatelse etter innreise i Norge, eller reise inn i landet før tillatelse er gitt, jf. utlendingsforskriftens § 10-1 første ledd bokstav j. Visumpliktige søkere må ha fått visum før innreise til Norge.

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for familieinnvandringssaker

 

 

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen