Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-034
Dokument-ID : RS 2010-034
Saksnummer : 09/1860
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimeistrane
Utenriksstasjonane

Vilkåret om fast og etablert sambuarforhold - utlendingslova § 41


Utlendingslova § 41 set som vilkår at søkar og referansepersonen må ha budd saman i eit fast og etablert sambuarforhold i minst to år og aktar å fortsette samlivet. I utgangspunktet er kravet om fast og etablert samliv knytta til dei to siste åra.

For dei tilfelle der sambuarane på grunn av arbeid eller av andre praktiske årsakar har vore nødt til mellombels å avbryte samlivet, skal vilkåret om fast og etablert sambuarforhald likevel reknas som oppfylt når partane kan dokumentere jamleg kontakt så langt økonomi og arbeid har tillate det, og dei har konkrete planar om å flytte saman. Det er ein føresetnad at partane kan dokumentere at dei forut for avbrotet har budd saman i minst to år.

Karl Erik Sjøholt
Avdelingsdirektør

Kontakt: Opphaldsavdelinga, Område for familieinnvandringssakar

 

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo