Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-046
Dokument-ID : RS 2010-046
Saksnummer : 09/4838-15
Sist endret : 20.05.2012
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene

Innreisevisum til faglært utlending som har fått konkret tilbud om arbeid fra en arbeidsgiver i Norge – utlendingsforskriften § 3-13 tredje ledd, jf. utlendingsloven § 12


1. Innledning

2. Innlevering av søknad om innreisevisum (D-visum)

3. Vilkår og dokumentasjonskrav for innreisevisumet

3.1. Søkerens kompetanse

3.1.1. Fagutdanning eller spesielle kvalifikasjoner

3.1.2. Godkjenning eller autorisasjon i visse yrker

3.2. Arbeidstilbudet

3.3. Øvrige vilkår for innreisevisumet

4. Tvil og avslag

5. Vedtaksmyndighet

6. Innreisevisumets innhold

7. Klage på avslag på søknaden om innreisevisum

8. Informasjon til søkeren når et innreisevisum er innvilget

1. Innledning

I dette rundskrivet gir Utlendingsdirektoratet (UDI) retningslinjer om utstedelse av innreisevisum (D-visum) til faglærte som har fått konkret tilbud om arbeid hos en arbeidsgiver i Norge. Hensikten med ordningen er å la faglærte med et konkret tilbud om arbeid reise til Norge for å søke om oppholdstillatelse når det er sannsynlig at en søknad om oppholdstillatelse som faglært vil bli innvilget etter utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, se RS 2014-018 om oppholdstillatelse til faglærte.  

2. Innlevering av søknad om innreisevisum (D-visum)

Utlendingen leverer en søknad om innreisevisum med de nødvendige vedleggene som for en vanlig søknad om oppholdstillatelse som faglært. 

Utenriksstasjonen skal ikke kreve gebyr for søknaden om innreisevisum (D-visum), jf utlendingsforskriften § 17-12 annet ledd. Dersom søkeren også fremmer søknad om oppholdstillatelse, innkreves gebyret for dette, jf utlendingsforskriften § 17-10. 

Et visum etter retningslinjene i dette rundskrivet kan innvilges uavhengig av om søkeren samtidig leverer en søknad om oppholdstillatelse, allerede har levert en slik søknad, eller skal søke tillatelse etter innreisen til Norge. 

3. Vilkår og dokumentasjonskrav for innreisevisumet

Vilkårene knytter seg til søkerens kompetanse og godkjenning for å utøve et yrke (punkt 3.1), til arbeidstilbudet (punkt 3.2) og til øvrige generelle vilkår (punkt 3.3). I tillegg skal det ikke være tvil i saken (pkt 4). 

3.1. Søkerens kompetanse

Dokumentene må være oversatt til norsk eller engelsk.  

3.1.1. Fagutdanning eller spesielle kvalifikasjoner

Utlendingen må ha en fagutdanning som minst tilsvarer en yrkesrettet utdanning på norsk videregående skoles nivå eller fullført utdanning fra høyskole eller universitet. Det gjøres oppmerksom på at en yrkesrettet utdanning på videregående skoles nivå i Norge, i de fleste tilfeller har en varighet av fire år. 

Det skal ikke gis innreisevisum etter dette rundskrivet når det kreves fagutdanning på høyere nivå enn videregående skole, jf. utlendingsforskriften § 6-1 andre ledd. Dette gjelder for tiden religiøse ledere og lærere.  

Utenriksstasjonen kan unntaksvis gi innreisevisum til utlending som ikke har fagutdanning, men som kan dokumentere ”spesielle kvalifikasjoner”. I disse tilfellene må søkeren gjennom kurs, opplæring og praktiske erfaring ha tilegnet seg kompetanse som i art og omfang minst er på nivå med en yrkesrettet utdanning på norsk videregående skoles nivå. Søkeren må dokumentere dette gjennom utfyllende attester, diplomer, kursbevis og annet. 

3.1.2. Godkjenning eller autorisasjon i visse yrker

Søkeren må ha godkjenning eller autorisasjon fra relevant norsk fagmyndighet i yrker hvor det er kvalifikasjonskrav i lov eller forskrift. Den viktigste gruppen er her helsepersonell som trenger lisens eller autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. For informasjon om andre yrker med kvalifikasjonskrav vises det til RS 2014-018 om oppholdstillatelse til faglærte. 

3.2. Arbeidstilbudet

Det er et vilkår at søkeren har fått et konkret tilbud om arbeid fra en arbeidsgiver i Norge, jf. utlendingsforskriften § 3-13 tredje ledd. Arbeidstilbudet må fylle følgende vilkår:

 • Tilbudet om arbeid må være fremsatt på arbeidstilbudsskjemaet som er utarbeidet av UDI, og det må være undertegnet av arbeidsgiveren og søkeren selv.
 • Arbeidstilbudet må gjelde for heltidsarbeid for én arbeidsgiver.
 • Søkerens kompetanse må være relevant for den stillingen søkeren har fått tilbud om.
 • Arbeidsgiveren må kunne være arbeidsgiver i Norge, se RS 2010-048 om hvem som kan være arbeidsgiver eller oppdragsgiver. 

3.3. Øvrige vilkår for innreisevisumet

Alle de følgende vilkårene må være oppfylt for at visumet skal kunne utstedes:  

 • Søkeren må ha et gyldig pass eller annet reisedokument som tillater grensepassering.
 • Reisedokumentet må være gyldig i tre måneder utover visumets siste gyldighetsdato.
 • Søkeren må ha en gyldig reiseforsikring. Unntak vurderes som for Schengen-visum.
 • Søkeren må ikke være innmeldt i Schengen informasjonssystem (SIS) med henblikk på ikke å tillate innreise.
 • Søkeren må ikke være utvist fra Norge med innreiseforbud. Utenriksstasjonen kan se dette av NORVIS-systemet.
 • Det må ikke foreligge bortvisnings- eller utvisningsgrunn.
 • Utenrikspolitiske hensyn eller grunnleggende nasjonale interesser skal ikke tale mot at visum eller oppholdstillatelse gis.
 • Søkeren skal ikke anses som en trussel for Norges eller andre Schengen-lands offentlige orden, indre sikkerhet, folkehelse eller deres internasjonale forbindelser.  

4. Tvil og avslag

Utenriksstasjonen skal avslå søknaden om innreisevisum dersom vilkårene i punkt 3 ikke er oppfylt. Utenriksstasjonen skal også avslå søknaden om innreisevisum dersom det er tvil som beskrevet nedenfor.  

Utenriksstasjonen skal anse seg i tvil når:

 • Det er grunn til å betvile det oppgitte formålet med søknaden eller riktigheten av andre opplysninger i saken.
 • Det er behov for å verifisere et eller flere av de fremlagte dokumentene med hensyn til deres ekthet eller innhold.
 • Det foreligger andre grunner til å tro at tillatelse ikke vil bli innvilget. Det gjelder for eksempel hvis de tilbudte lønns- og arbeidsvilkårene klart er dårligere enn for vedkommende sted og yrke i Norge. 

Alle søknader skal vurderes individuelt. Dersom søknaden er fremmet fra et land hvor det erfaringsmessig knytter seg tvil til identiteten og den øvrig dokumentasjonen, gjør utenriksstasjonen allikevel en konkret vurdering av saken, herunder om de fremlagte opplysningene kan legges til grunn.  

Utenriksstasjonen skal i et avslag informere om muligheten til å fremsette søknad om oppholdstillatelse gjennom norsk utenriksstasjon og arbeidsgiverens adgang til å fremme en slik søknad fra Norge med skriftlig fullmakt.  

5. Vedtaksmyndighet

Norsk utenriksstasjon kan innvilge innreisevisum etter retningslinjene i dette rundskrivet når vilkårene er oppfylt.  

Norsk utenriksstasjon skal avslå søknad om innreisevisum etter retningslinjene i rundskrivet når vilkårene ikke er oppfylt eller når det foreligger tvilsmomenter, se punktene 3 og 4.

6. Innreisevisumets innhold

Et visum etter dette rundskrivet gis som innreisevisum (D-visum) for syv dager. Det gir utlendingen rett til innreise til Norge og er gyldig for transitt gjennom andre Schengen-stater i fem dager. 

7. Klage på avslag på søknaden om innreisevisum

Søkeren kan påklage et avslag fattet av utenriksstasjonen. Hvis vedtaket påklages, skal utenriksstasjonen vurdere om den skal omgjøre sitt eget vedtak ut fra opplysningene i klagen. Dersom utenriksstasjonen ikke omgjør vedtaket, sendes klagen til UDI for behandling. 

Utenriksstasjonen skal oppfordre søkeren til å fremme fullstendig søknad om oppholdstillatelse for arbeid før klagen oversendes til UDI.  

8. Informasjon til søkeren når et innreisevisum er innvilget

Når et innreisevisum er innvilget etter dette rundskrivet skal utenriksstasjonen informere søkeren om følgende: 

 • Søkeren plikter å melde seg for politiet innen én uke etter innreisen for å søke om oppholdstillatelse, eller for å melde ankomsten til Norge hvis slik søknad allerede er fremmet.
 • Alle dokumenter som er nødvendige for å søke om oppholdstillatelse må søkeren innlevere til politiet når en slik søknad ikke er fremmet fra utlandet.
 • Søkeren vil ikke få dekt reiseutgiftene til Norge.
 • Søkeren må melde adresseendringer før tillatelse er innvilget til politiet.
 • Visumet gir i seg selv ikke adgang til arbeid. Søkeren har ikke anledning til å arbeide uten oppholdstillatelse som gir adgang til arbeid.
 • Søkeren har ikke anledning til å reise til andre Schengen-land før oppholdstillatelse er innvilget og søkeren har fått oppholdskort.
 • Søkeren har ikke rett til norskopplæring eller stønader før oppholdstillatelse er innvilget.
 • Innvilgelsen av innreisevisumet betyr ikke i seg selv at en søknad om oppholdstillatelse vil bli innvilget av UDI.

   

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Arbeidsenheten

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo