Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-057
Dokument-ID : RS 2010-057
Saksnummer : 09/5001
Sist endret : 10.12.2009
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Utenriksstasjonene
Sysselmannen på Svalbard
Politiet

Rundskriv om bankgaranti som betingelse for visum, jf. utlendingsloven § 10, jf. utlendingsforskriften §§ 3-6 og 3-7

 

1. Innledning

2. Formålet med bankgarantiordningen

3. Når bankgaranti skal benyttes

3.1 Bankgaranti kan derfor kreves dersom:

3.2 Bankgaranti skal ikke kreves:

4. Krav til bankgarantien

5. Når bankgarantien vil bli innkrevet, jf. utf. § 3-7

6. Når skal garantien frigis?

6.1 Visum med flere innreiser

6.2 Når visumet ikke blir brukt

7. Saksbehandlingstid
 

1. Innledning

Utlendingsforvaltningen kan sette som betingelse for utstedelse av visum at referansepersonen, det vil si den visumsøkeren ønsker å besøke i Norge, stiller en økonomisk sikkerhet i form av bankgaranti. Utlendingsdirektoratet (UDI) og utenriksstasjonene kan kreve bankgaranti i saker hvor det ellers er grunn til å tvile på om søkeren vil returnere ved visumtidens utløp.

Dette rundskrivet gir retningslinjer for i hvilke tilfelle utlendingsforvaltningen skal/kan benytte bankgarantiordningen. Det gir også veiledning for utenriksstasjonenes og UDIs arbeid i saker når de stiller som betingelse for å utstede visum, at visumpliktig utlending må benytte bankgaranti.

Bankgaranti fungerer som et supplement til ordningen med garantiskjema. Dette innebærer at utlendingsforvaltningen i samme sak kan kreve at referansen i Norge både gir en erklæring om garanti etter utlendingsforskriften § 3-5 og en bankgaranti etter § 3-6. Dette rundskrivet skal sees i sammenheng med RS 2012-017 om garantistillelser ved besøk og rundskrivets vedlegg med garantiskjema.

Som deltager i Schengen-samarbeidet er Norge forpliktet til å tilstrebe en harmonisert visumpraksis, jf. Schengenkonvensjonen artikkel 9 punkt 1. På utenriksstasjonene foregår det et samarbeid Schengen-landene i mellom med sikte på utveksling av erfaringer og en samordnet visumpraksis. Selv om flertallet av Schengen-landene ikke har innført en ordning med bankgaranti, vil denne ordningen ikke være i strid med målet om en harmonisert visumpraksis. Norske myndigheter skal fortsatt foreta en konkret helhetsvurdering av søkerens returforutsetninger slik som Schengen-samarbeidet forutsetter.

2. Formålet med bankgarantiordningen

Formålet med bankgarantiordningen er å gjøre det mulig for utlendingsforvaltningen å utøve en mer fleksibel og liberal visumpraksis, ved at den gir søkeren en mulighet til å styrke hans eller hennes returforutsetninger gjennom at referansepersonen i Norge stiller en bankgaranti.

Tanken er at bruk av bankgaranti vil øke sannsynligheten for at søkeren forlater Schengen-territoriet ved visumtidens utløp. Bankgarantistillelse vil være ett av flere forhold som den som fatter vedtak, vil legge vekt på i vurderingen av søkerens returforutsetninger.

Garantien stilles som sikkerhet for at innehaveren av visumet ikke benytter det til å søke langvarig opphold i Norge eller i et annet Schengen-land. Garantien stilles også som sikkerhet for at innehaveren av visumet reiser ut fra Schengen-området senest ved visumtidens utløp, og at betingelsene for visumet blir overholdt.

3. Når bankgaranti skal benyttes

Bankgaranti skal bare kreves i tilfelle hvor det ellers er grunn til å tvile på om søkeren vil returnere ved visumtidens utløp. Dette vil i praksis innebære at ordningen kun er relevant i saker hvor den som skal forberede saken/fatte vedtak, er i tvil om en visumsøknad skal innvilges eller ikke. Videre må utlendingsmyndighetene vurdere konkret i hvor stor grad det er sannsynlig at søkeren vil føle seg forpliktet til å returnere ved visumtidens utløp.

Bankgaranti skal ikke benyttes overfor søkere som vil få visum etter dagens praksis. Bestemmelsen kommer heller ikke til anvendelse for borgere av land med stort utvandringspotensiale, stor asylutvandring og/eller utfordringer knyttet til retur.

3.1 Bankgaranti kan derfor kreves dersom:

 • det ellers er grunn til å tvile på om søkeren vil returnere innen visumtidens utløp, og
 • for søkere fra land som ikke har stort utvandringspotensiale, stor asylutvandring og/eller utfordringer knyttet til retur, og
 • når formålet er privatbesøk. Det vil i første rekke være aktuelt for søsken, venner og kjærester til referanseperson i Norge.

3.2 Bankgaranti skal ikke kreves:

 • ved forretningsbesøk, deltagelse i kulturelle arrangement, sportsarrangement, kongresser, tjenestereiser eller lignende, eller
 • for ektefeller, barn (uavhengig av alder) og foreldre, da disse som hovedregel blir gitt visum, eller
 • for søkere fra visumpliktige land med stort utvandringspotensial, stor asylutvandring og/eller utfordringer knyttet til retur

4. Krav til bankgarantien

Den som fatter vedtak i en visumsak, kan sette som betingelse for utstedelse av visum at referansepersonen i Norge stiller en bankgaranti på 50 000 kroner. Søkeren skal fremlegge dokumentasjon ved utenriksstasjonen/Sysselmannen på Svalbard på at referansepersonen har stilt en bankgaranti før visum blir utstedt.

Følgende krav må være oppfylt for at en bankgaranti skal være gyldig:

 • Norske utlendingsmyndigheter skal ikke ha noen utgifter til gebyrer eller andre omkostninger forbundet med opprettelse og utbetaling av garantien.
 • Det er kun referanse som bor i Norge, og som skal ha visumbesøk, som kan være garantidebitor.
 • Garantien skal stilles for et bestemt beløp, pr.1 januar 2010 50.000 kroner.
 • Garantien skal være utformet slik at hele eller halve beløpet utbetales til UDI dersom UDI kontakter pengeinstituttet og ber om det.
 • Garantien skal være gyldig for en periode på18 måneder.
 • Det skal fremgå av garantidokumentet at garantien ikke kan sies opp i gyldighetsperioden.
 • Det pengeinstituttet som stiller bankgarantien, skal sende det originale garantidokumentet til UDI.

5. Når bankgarantien vil bli innkrevet, jf. utf. § 3-7

Hele garantibeløpet forfaller til betaling dersom innehaveren av visumet faller inn under ett eller flere av disse alternativene:

 • oppholder seg i Schengen-området i mer enn en måned ut over visumtiden. Utlendingsforvaltningen kan gjøre unntak i de tilfelle hvor utlendingen kan dokumentere at overskridelsen skyldes omstendigheter utenfor hennes eller hans kontroll, for eksempel sykdom.
 • blir utvist etter reglene i utlendingsloven kapittel 8
 • søker beskyttelse etter utlendingsloven § 28
 • søker om oppholdstillatelse på annet grunnlag i Norge uten å ha rett etter utlendingsforskriften § 10-1 til å fremsette slik søknad
 • søker beskyttelse i annet Schengen-land

Halve garantibeløpet forfaller til betaling:

 • dersom innehaveren blir i Norge i opp til en måned ut over visumtiden. Utlendingsforvaltningen kan gjøre unntak i de tilfelle hvor utlendingen kan dokumentere at den sene utreisen skyldes omstendigheter utenfor hennes eller hans kontroll, for eksempel sykdom)

Beløpet forfaller ikke til betaling dersom utlendingen har rett til å fremme søknad om oppholdstillatelse fra riket etter reglene i utlendingsforskriften § 10-1. Dette vil blant annet innebære at søknad om oppholdstillatelse for faglærte eller spesialister etter utlendingsforskriften §§ 6-1 og 6-2 ikke utløser garantikravet.

Utlendingsdirektoratet kan frafalle kravet dersom sterke rimelighetsgrunner taler for det.

6. Når skal garantien frigis?

Utlendingsdirektoratet kan frigi garantien når innehaveren av visumet dokumenterer at hun eller han er reist tilbake til sitt hjemland og har overholdt vilkårene for å ha visum.

Visuminnehaveren skal dokumentere at hun eller han er reist ut av Schengen-området innenfor det innvilgede antall dager og innenfor visumets gyldighetsperiode. Dette kan gjøres på to måter:

 • Innehaveren kan personlig melde seg til utenriksstasjonen/Sysselmannen på Svalbard hvor visumet ble utstedt, og vise frem pass, eventuelt billetter, boardingkort eller annet som kan dokumentere tidspunktet for inn- og utreise fra Schengen-området. Deretter kontakter utenriksstasjonen/Sysselmannen UDI som vurderer om garantien kan frigis.
 • Dersom innehaveren av visumet bor langt unna en norsk representasjon, kan utlendingen selv sende UDI kopier av pass, eventuelle billetter, boardingkort eller annet som kan dokumentere tidspunktet for inn- og utreise fra Schengen-området.

6.1 Visum med flere innreiser

Hvis søkeren har et visum med rett til flere innreiser, kan UDI bare frigi garantien hvis innehaveren av visumet møter personlig på utenriksstasjonen/hos Sysselmannen på Svalbard hvor visumet ble utstedt og fremviser pass med inn- og utreisestempler samt eventuelt boardingpass eller lignende. Hvis visumet fremdeles er gyldig, skal det annulleres før garantien kan frigis.

6.2 Når visumet ikke blir brukt

Hvis søkeren får utstedt et visum, men ikke benytter det, kan UDI bare frigi garantien hvis søkeren møter personlig på utenriksstasjonen/hos Sysselmannen på Svalbard og får visumet annullert.

Hvis søkeren ikke henter visumet sitt på utenriksstasjonen/hos Sysselmannen, blir garantien frigitt, når utenriksstasjonen/Sysselmannen bekrefter overfor UDI at visumetiketten ikke er blitt satt inn i passet.

Innen UDI frigir garantibeløpet, skal saksbehandleren kontrollere at søkeren ikke er blitt utvist, at søkeren ikke har søkt om en uberettiget tillatelse i Norge, og at søkeren ikke har søkt om beskyttelse i Norge eller et annet Schengen-land.

7. Saksbehandlingstid

Når UDI har mottatt nødvendig dokumentasjon, vil det normalt være en saksbehandlingstid på omtrent to uker før garantibeløpet blir frigitt. Hvis UDI ikke mottar noen dokumentasjon fra innehaveren av visumet eller fra utenriksstasjonen/Sysselmannen på Svalbard, vil UDI på eget initiativ starte prosessen med eventuell inndrivelse av garantien. UDI vil påbegynne sitt arbeid med å undersøke om det er grunnlag for inndrivelse omtrent tre måneder før garantiens utløp.

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Steinar Munch Rotevatn
underdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Visumenheten

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo