Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-061
Dokument-ID : RS 2010-061
Saksnummer : 15/05723-1
Sist endret : 12.01.2018
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet

Erstatningskrav på grunnlag av alminnelige erstatningsregler

1. Innledning

Dette rundskrivet gir retningslinjer for behandling av erstatningskrav fremmet på grunnlag av alminnelige erstatningsregler. Se Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv G-01/2017 Erstatningskrav mot staten – belastning av budsjettkapittel 471, post 71 og frafall av foreldelsesinnsigelse.

Dersom det er reist søksmål mot staten om erstatning som følge av vedtak truffet av Utlendingsdirektoratet (UDI), opptrer UDI på vegne av staten, jf. utlendingsloven § 79 første ledd. Dette rundskrivet gjelder ikke de tilfeller der det er reist søksmål om erstatning.

Rundskrivet gjelder heller ikke dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36. Retningslinjer for behandling av sakskostnadskrav finnes i RS 2010-182.

2. Saksbehandlingsinstans

Erstatningskrav mot UDI fremmet på grunnlag av alminnelige erstatningsregler skal som hovedregel behandles av Justis- og beredskapsdepartementet.

UDI har i Justis- og beredskapsdepartementets instruks for Utlendingsdirektoratet (UDI)  punkt 3.2.2 fullmakt til å behandle alle saker om erstatningskrav der utbetalingen ikke overstiger 500 000 kroner. Denne fullmakten omfatter å erkjenne erstatningsansvar og å inngå forlik uten å erkjenne erstatningsansvar, jf. G-01/ 2017 Erstatningskrav mot staten – belastning av budsjettkapittel 471, post 71 og frafall av foreldelsesinnsigelse.

Noen saker kan være av en slik prinsipiell betydning, eller det kan være slik tvil om den juridiske vurderingen, at saken likevel bør forelegges Justis- og beredskapsdepartementet uavhengig av beløpsgrensen.

Et eksempel på erstatningskrav mot UDI kan være erstatningskrav som følge av et ugyldig utvisningsvedtak, eller som følge av at det er gitt uriktig informasjon til en utlending som søker oppholdstillatelse.

3. Saksbehandlingsrutiner i UDI 

De erstatningskravene som kan behandles av UDI, skal behandles i tråd med Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv G-01/2017 Erstatningskrav mot staten – belastning av budsjettkapittel 471, post 71 og frafall av foreldelsesinnsigelse. I de tilfeller erstatningskravet skal behandles av UDI, skal AUA v/Regelverksenheten kontaktes. AUA vil i samarbeid med avdelingen avklare hvordan saken følges opp videre.

I de tilfeller erstatningskravet skal behandles av Justis- og beredskapsdepartementet, må UDI oversende saken dit til behandling. Den aktuelle enheten i UDI må utarbeide en uttalelse, før saken ekspederes til departementet. Uttalelsen skal beskrive sakens faktum. Den kan også berøre ansvarsspørsmålet og kravets størrelse dersom dette er naturlig ut fra sakskomplekset. Det kan også være aktuelt å innhente en uttalelse fra politiet eller utenriksstasjonen dersom det er behov for det.

Når erstatningskravet skal behandles av Justis- og beredskapsdepartementet, skal UDI ikke innhente informasjon fra, eller ta kontakt med, parten eller partens advokat vedrørende erstatningssaken, ettersom det ikke er direktoratet som skal behandle den.

4. Erstatningskrav som knytter seg til politiets gjennomføring av pålagte driftsmessige oppgaver på utlendingsfeltet

Erstatningskrav som knytter seg til politiets driftsmessige oppgaver på utlendingsfeltet, for eksempel krav som følge av skade på eiendeler i forbindelse med uttransportering, er et politimessig anliggende. Dersom UDI mottar slike erstatningskrav, skal disse sendes til Politidirektoratet som rette instans.


Stephan Mo
avdelingsdirektør

Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Regelverksenheten

 

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-061 Erstatningskrav på grunnlag av alminnelige erstatningsregler (12.01.2018)

  Rundskrivet er oppdatert med henvisning til Justis- og beredskapsdepartementets seneste rundskriv G-01/2017 om erstatningskrav mot staten.

 • Endret: RS 2010-061 Erstatningskrav på grunnlag av alminnelige erstatningsregler (04.06.2015)

  Rundskrivet er oppdatert. UDI har fått fullmakt til å behandle alle saker om erstatningskrav etter alminnelige erstatningsregler, der utbetalingen ikke overstiger 500 000 kroner. Denne fullmakten omfatter både å kunne erkjenne erstatningsansvar og inngå forlik uten å erkjenne erstatningsansvar. 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo