Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-063
Dokument-ID : RS 2010-063
Saksnummer : 2009/001861-19 (17/01149-1 engelsk versjon)
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene

Familieinnvandring med student- jf. utlendingsloven § 49, jf. utlendingsforskriften § 9-6 første ledd bokstav e

1. Innledning

I dette rundskrivet gis det retningslinjer for i hvilke tilfeller det kan gis oppholdstillatelse i familieinnvandring med en referanseperson som har oppholdstillatelse som student i Norge, i medhold av utlendingsloven § 26, jf utlendingsforskriften § 6-19 første og tredje ledd.

2. Hvem kan innvilges tillatelse

Familieinnvandring med student innvilges til de nærmeste familiemedlemmer av referansepersonen. Som nærmeste familiemedlemmer regnes ektefelle/partner, samboer hvor partene har levd i et fast og etablert samboerforhold i mer enn to år, samt ugifte barn under 18 år, jf. utlendingsloven § 40, § 41, første ledd og § 42.

3. Krav til referansepersonens oppholdsgrunnlag

En søknad om familieinnvandring med student skal kun innvilges hvor referansepersonen har oppholdstillatelse for å gjennomføre studier på høyere nivå.

Søknad om familieinnvandring med student skal som hovedregel avslås hvis det gjenstår mindre enn ett år av referansepersonens studier på vedtakstidspunktet. En søknad kan innvilges til tross for at det gjenstår mindre enn ett år av referansepersonens tillatelse hvis referansepersonens opphold i Norge har vært av kort varighet, og det forøvrig ikke foreligger tvil om at partene vil returnere til hjemlandet når referansepersonens studier er avsluttet.

4. Krav til sikret underhold

Det er et vilkår for tillatelse at underholdskravet er dokumentert oppfylt, jf. utlendingsloven § 58 jf. utlendingsforskriften § 10-7 til § 10-11. Det vises til RS 2010-118 om underhold for mer informasjon om dette.

5. Adgang til å arbeide

Det følger av utlendingsforskriften § 10-18 at ektefeller og samboere som er innvilget oppholdstillatelse i familieinnvandring med referansepersoner med tillatelse i medhold av forskriften § 6-19, første, tredje og fjerde ledd, § 6-20 og § 6-22 tredje ledd, kan gis tillatelse til heltidsarbeid i Norge. Dette gjelder uavhengig av om referansepersonen etter § 6-33 andre ledd selv har begrenset adgang til å arbeide.

6. Vedtaksmyndighet og saksbehandling

Søknaden avgjøres av Utlendingsdirektoratet, jf. utlendingsloven § 65.

Referansepersonens tillatelse og tillatelse gitt til eventuelle familiemedlemmer må fornyes samtidig. Søknader om fornyelse fra familiemedlemmer oversendes direktoratet sammen med referansepersonens sak.

7. Tillatelsens varighet og omfang

Varigheten av tillatelsen kan ikke overstige referansepersonens tillatelse.

Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Tillatelsen gis med en klar forutsetning om retur til hjemlandet etter at referansepersonens studieperiode er avsluttet.

Tillatelsen er ikke ment å gi søkeren noen særlig tilknytning til Norge, jf. utlendingsloven § 38.

 

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for familieinnvandringssaker 

Siste endringer
  • New: RS 2010-063 Family immigration with a student – the Immigration Act Section 49, cf. the Immigration Regulations Section 9-6 first paragraph (e) (13.03.2017)

    The circular has been translated into english.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo