Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-067
Dokument-ID : RS 2010-067
Saksnummer : 09/2680
Dokumentdato : 01.12.2009
Mottakere :

Utenriksstasjonene

Passérbrev (nødpass) - utlendingsforskriften § 12-9


Passerbrev kan utstedes til utlending som er gitt innreisetillatelse til Norge, uten å være i besittelse av gyldig reisedokument eller mulighet til å skaffe seg dette, jf. utlendingsforskriftens § 12-9 første ledd. Dette gjelder vanligvis personer som har fått oppholds- eller arbeidstillatelse. Passérbrevet skal ikke utstedes uten samtykke fra UDI.

Rutiner for utstedelse av passerbrev i tilfeller hvor personen har tapt sitt norske reisedokument framgår av RS 2019-001. Slikt passérbrev skal ikke utstedes uten samtykke fra UDI.

Utenriksstasjon som er gitt myndighet til å utstede pass til norske statsborgere, kan utstede passérbrev for innreise til Norge når særlige grunner foreligger. En slik særlig grunn kan være at det norske reisedokumentet har utløpt mens innehaveren befinner seg i utlandet. Det er en forutsetning at innehaveren allerede har tillatelse til opphold i Norge, jf utlendingsforskriften § 12-9 annet ledd.

Bestemmelsen om utstedelse av passérbrev gjelder selv om personen er statsborger av et visumfritt land.

Passérbrevet gis gyldighet for en enkelt reise, og for et tidsrom som er fastsatt av Utlendingsdirektoratet i det enkelte tilfellet. Gyldighetstiden skal ikke settes lengre enn tre måneder, med mindre særlige grunner foreligger, jf. utlendingsforskriften § 12-9 tredje ledd. Passérbrevet er ikke gyldig uten visering. Innreisevisumet gir rett til opphold i syv dager jf. forskriften § 3-13.

Passérbrevene bes oppbevart på samme måte som andre reisedokumenter. 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo