Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-075

RS 2010-075V2
Dokument-ID : RS 2010-075V2
Dokumentdato : 14.07.2017

Booking-rutiner medfølgende barn

Formålet med booking-rutinene er å få like rammer for samtalene med medfølgende barn i ASA.

Hovedregler for booking av samtaler med medfølgende barn

Under finnes en tabell som viser hvordan samtaler med medfølgende barn i utgangspunktet skal bookes på de ulike land/porteføljer. Hovedregelen er at på land/porteføljer der det i hovedsak gjennomføres heldagsintervju av foreldre skal settes opp samtaler med barn på egen dag. I saker der det i hovedsak gjennomføres halvdagsintervju med foreldrene skal det settes opp ett barn i tillegg til den av foreldrene som har halvdagsintervju. Det skal bookes maks to barnesamtaler per intervjuer per dag.

 

Barn egen dag, maks 2 barn

Maks 1 voksen og 1 barn

B1

 

 

Europa

 

x

Russland

 

x

Asia (-Midtøsten)

 

x

Oceania

 

x

Nord-Amerika

 

x

Sør-Amerika

 

x

Land i 3U prosedyren

 

x

 

 

 

B2

 

 

Midtøsten (- Iran)

 

x

XXX

 

x

 

 

 

B3

 

 

Irak

x

 

Vestbredden/Gaza

 

x

 

 

 

B4

 

 

Afghanistan

x

 

Iran

x

 

Land i 48T-prosedyren

 

x

 

 

 

C1

 

 

Djibouti

x

 

Kenya

x

 

Somalia

x

 

 

 

 

C2

 

 

Etiopia

x

 

Sudan

x

 

 

 

 

C4

 

 

Øvrige Afrika

x

x

(- Sør Afrika)

 

 

 

 

 

C5

 

 

Eritrea

 

x

 

 

 

Det må i forbindelse med booking av alle samtaler med medfølgende barn tas hensyn til punktene nedenfor. Listen er ikke uttømmende. 

 • Alder
  Barnas alder. Unge barn er krevende å snakke med, eldre barn har mer å fortelle.
 • Kjønn
  I noen saker så vil barnets kjønn (spesielt sammen med alder) være et viktig moment i en sak.
 • Tegn på ekstra sårbarhet
  • lang botid i andre land
  • lenge på reise
  • helseproblemer, psykiske og/eller fysiske lidelser hos barnet, søsken eller foreldre
 • Bostedsadresse
  Bor familien på ordinært mottak og kommer langveisfra for intervju så er det avgjørende at man rekker å bli ferdig med alle intervjuer/samtaler på den dagen/de dagene som er satt til disposisjon. Fortsettelses intervjuer i disse sakene er uforholdsmessig dyre og en forsinkelse av samtalen med barna er uheldig. Det er derfor bedre å ha for god tid enn for lite tid i disse sakene. 

Unntak fra regelen  

Det finnes tilfeller der det kan være hensiktsmessig å sette av en hel dag til samtale med  et barn, mens det i andre tilfeller av ulike grunner er forsvarlig å intervjue en voksen og to barn, eventuelt tre barn på én og samme dag.

I slike tilfeller må det gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak der punktene over er tatt med i vurderingen.

I de tilfellene det vurderes å avvike fra hovedregelen er det viktig med dialog mellom de involverte (KOR, enhetsleder og intervjuer.)

Under er noen forhold som indikerer at det kan være aktuelt å avvike fra hovedregelen. Denne listen er imidlertid ikke uttømmende. 

 1. Egne anførsler
  Kommer det frem i registreringen at barna har egne anførsler må det på bakgrunn av alder og anførsler vurderes om samtalen krever en full dag.

 2. Barnespesifikke forfølgelsesgrunner
  På land/etniske grupper som praktiserer kjønnslemlestelse og tvangsekteskap skal det ikke bookes flere barn enn vist i tabellen over, hvis barnets alder er innenfor aktuell aldersgruppe. Ut i fra barnets alder må det vurderes om det er hensiktsmessig med en heldagssamtale.
Siste endringer
 • Ny: RS 2010-075V2 Booking-rutiner medfølgende barn (14.07.2017)

  Nytt vedlegg om booking-rutiner for samtaler med medfølgende barn.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo