Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-077
Dokument-ID : RS 2010-077
Saksnummer : 09/1885
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene

Tillatelse til å inngå ekteskap - utlendingsloven § 48, jf utlendingsforskriften § 9-5


1. Innledning 

Dette rundskrivet gir retningslinjer for når en søker kan gis oppholdstillatelse for å inngå ekteskap i Norge i medhold av utlendingsloven (utl.) § 48, jf. utlendingsforskriften (utf.) § 9-5.

2. Generelle vilkår

Søknaden skal fremmes ved personlig fremmøte ved norsk utenriksstasjon i det land søkeren er borger av eller har hatt oppholdstillatelse i de siste seks måneder, jf.utf. § 10-2 tredje ledd.

Det er et vilkår at referansepersonen enten er norsk eller nordisk borger, utenlandsk borger med permanent oppholdstillatelse, utenlandsk borger med tillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse eller utenlandsk borger med kollektiv beskyttelse, jf. utlendingsloven §§ 48 og 40.

Det er et vilkår at begge parter har fylt 18 år på vedtakstidspunktet.

Det er et vilkår at ingen av partene på vedtakstidspunktet er gift eller befinner seg i separasjonstid fra tidligere ektefelle.

Ingen av partene kan på vedtakstidspunktet befinne seg i en påbegynt, men ikke avsluttet, annulleringsprosess som gjelder et tidligere ekteskap.

Det er et vilkår at underholdskravet er dokumentert oppfylt, jf. utlendingsloven § 58 jf. utlendingsforskriften § 10-7 til § 10-11. Se RS 2010-118 Krav om underhold som vilkår for familieinnvandringstillatelse - utlendingsforskriften §§ 10-8, 10-9, 10-10 og 10-11, jf. utlendingsloven kapittel 6.

3.  Dokumentasjon på at det ikke foreligger hindringer for å inngå ekteskap

Søkeren skal i tillegg til de påkrevde dokumenter ved søknad om familieinnvandring fremlegge original ugifteattest eller original bekreftelse på sivilstatus utstedt fra rette offentlige myndighet i hjemlandet. Dokumentet skal være utstedt i samsvar med ordinær prosedyre i hjemlandet. For de land som ikke har ratifisert Haag-konvensjonen av 5.10.1961, krever Skatteetaten legalisering av dokumentet for prøving av ekteskapsvilkårene. Legalisering skal foretas av utstederlandets utenriksdepartement, legalisering foretatt av søkerens hjemlands ambassade i Norge godtas ikke.

Det er folkeregistermyndigheten som ligger under Skatteetaten som prøver om vilkårene for å inngå ekteskap i Norge er tilstede. Tillatelse kan ikke gis dersom det ikke er sannsynlig at attest om at ekteskapsvilkårene er prøvet vil bli gitt.

Referansepersonens ekteskapelige status skal undersøkes i DSP (Det sentrale personregister). Dersom referansepersonen på vedtakstidspunktet er registrert som gift eller separert i folkeregisteret, skal søknaden avslås.

 4. Sannsynliggjøring av at partene skal inngå ekteskap i Norge

Det følger av forarbeidene og av etablert praksis at det skal sannsynliggjøres at partene har til hensikt å inngå ekteskap i Norge innenfor tillatelsens gyldighetstid.

Noen momenter av betydning for denne vurderingen er

 • partenes kjennskap til hverandre
 • partenes forutgående forhold
 • om vigselsdato er fastsatt
 • om det foreligger øvrige konkrete planer for rammene rundt ekteskapsinngåelsen
 • om referansepersonen tidligere har vært referanseperson i tilsvarende saker uten at ekteskap er blitt inngått

Søknaden skal avslås dersom en eller begge parter gir uttrykk for, eller det av sakens opplysninger ellers fremgår at intensjonen med søknaden er å ”teste ut forholdet” eller tilsvarende. Søknaden skal også avslås dersom forholdet mellom søkeren og referansepersonen ikke ville blitt ansett tilstrekkelig etablert til at søkeren hadde fått innvilget et besøksvisum.

5. Øvrige vilkår

5.1 Ekteskapets realitet

Det skal fremstå som overveiende sannsynlig at partene skal inngå ekteskap med sikte på utøvelse av et reelt familieliv i Norge. Søknaden skal avslås dersom det fremstår som mest sannsynlig at det hovedsakelige formål med ekteskapsinngåelse er å etablere oppholdsgrunnlag i Norge for søkeren. Det fremgår av lovens forarbeider at forlovelsens realitet skal tas med i vurderingen, se Ot.prp.nr 75.

5.2. Det må ikke være sannsynlighet for mishandling eller grov utnyttelse av søkeren

En søknad skal avslås dersom det foreligger opplysninger som tilsier at det er sannsynlig at søkeren vil bli mishandlet eller grovt utnyttet i samlivet, jf. utl. § 48 første ledd jf utl. § 40 fjerde ledd.

5.3. Det skal være sannsynlig at søkeren vil forlate Norge dersom søknad om familieinnvandring avslås etter innreise

Det følger av utlendingsforskriften § 9-5 tredje ledd at det i vurderingen av om tillatelse skal gis, skal legges vekt på sannsynligheten for at søkeren vil forlate riket i tilfelle søknad om videre opphold blir avslått.

I en slik vurdering skal det foretas en konkret individuell vurdering av returforutsetningene, der det også kan legges vekt på generelle forhold.

Følgende momenter vil ha særlig betydning for vurderingen

 • om søkeren er fra et land hvor det erfaringsmessig kommer en del asylsøkere fra eller fra et land med stort utvandringspotensiale
 • om søkeren tidligere har oversittet visum eller søkt om asyl
 • om det er reell mulighet for tvangsmessig retur til søkerens hjemland
 • om søkeren har familie eller økonomiske forpliktelser i hjemlandet
 • om søkerens nære familie har utvandret

Listen er ikke uttømmende.

6. Tillatelsens innhold og varighet

Tillatelsen gis med varighet på inntil seks måneder, jf. utl. § 48 første ledd. Hvis referansepersonen har tillatelse av kortere varighet, settes varigheten lik denne.

Tillatelsen kan ikke danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse, og kan heller ikke forlenges eller fornyes, jf. utl. § 48 andre ledd.

Etter at ekteskap er inngått, kan det søkes om ny oppholdstillatelse som ektefelle i medhold av utl. § 40 fra Norge, jf. utl. § 61 syvende ledd. En slik søknad bør fremmes senest en måned før utløpet av den gitte tillatelsen.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for familieinnvandringssaker

 

 

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo