Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-082
Dokument-ID : RS 2010-082
Saksnummer : 09/2690 (18/00036-13)
Sist endret : 15.08.2019
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Alle i Utlendingsdirektoratet

Oppholdstillatelse til norecdeltakere- utlendingsforskriften § 6-24

1. Innledning

Dette rundskrivet gir retningslinjer for saksbehandlingen av søknader om oppholdstillatelse som norecdeltaker etter utlendingsforskriften § 6-24.

Det følger av Norecs vedtekter at Norec skal medvirke til å gjennomføre det overordnede mål for Norges samarbeid med utviklingslandene: Bidra til varige bedringer i økonomiske, sosiale og politiske kår for befolkningen i utviklingslandene, med særlig vekt på at hjelpen skal komme de fattigste til gode. Med dette mål for øye skal Norecbidra til at det skapes kontakt og samarbeid mellom enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner i Norge og i utviklingslandene (samarbeidspartnere). Samarbeidet består i utveksling av eget personell (norecdeltakere). Norec skal innenfor sitt formål blant annet fremme gjensidig læring, og bidra til tilbakeføring av kunnskap og erfaring til eget samfunn, ved å gi støtte til samarbeidspartnerne, samt å legge til rette for rekruttering og opplæring av fredskorpsdeltakere.

2. Vilkår for oppholdstillatelse som norecdeltaker, jf. utlendingsforskriften § 6-24

 • Søkeren er deltaker i norecordningen. Dette må dokumenteres ved å fremlegge Norecs invitasjonsbrev. Det skal her fremgår hvor søkeren skal jobbe, hvor lenge engasjementet varer og hvilken lønn vedkommende skal få.
 • Søkeren er engasjert av norsk samarbeidspartner, som har fått støtte av Norec. Dette dokumenteres ved å fremlegge et konkret tilbud om arbeid på fastsatt skjema (evt. kontrakt signert av begge parter). Det vises til Norecs vedtekter, hvor det stilles som krav for å få støtte fra Norec at samarbeidspartnerne påtar seg arbeidsgiveransvaret. Av dokumentasjonen skal det fremgå hvor søkeren skal arbeide, hvor lenge arbeidsforholdet skal vare, arbeidstid og hvilken lønn vedkommende skal få. 
 • Det må som hovedregel dreie seg om heltidsarbeid for en arbeidsgiver.
 • Søkerens lønn må være i samsvar med det som til enhver tid følger av Norecs vedtekter. Det fremgår her at norecdeltakerne ikke skal erstatte lokal arbeidskraft, og at læring og kompetanseutvikling er en viktig del av oppgavene til norecdeltakerne. Videre at deltakerne skal motta godtgjørelse tilpasset lokale forhold etter en nøktern standard i samsvar med retningslinjer fastsatt av Norecs styre. Som følge av Norecs lønnsgodtgjørelser, inngått i samarbeid med Norecs samarbeidspartnere, vil søkerens lønn ofte være lav, herunder lavere enn 82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ. Se ellers neste punkt om underhold.
 • Uavhengig av lønnvilkåret må søkeren være sikret underhold, jf. utlendingsforskriften § 10-7. Tilstrekkelig underhold anses sikret dersom søkeren har midler, eksempelvis lønn, tilsvarende 82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ. I de tilfeller hvor lønnen er lavere enn dette, se ovenfor om lønns- og arbeidsvilkår, så kan underholdskravet etter en konkret vurdering likevel anses å være oppfylt. Det vil i den forbindelse bli lagt vekt på om søkeren i tillegg skal motta naturalytelser, som fri kost og losji, og/eller om det i tillegg foreligger en tredjemannsgaranti, jf. utlendingsforskriften § 10-7 fjerde ledd.
 • Søkeren må være sikret bolig, jf. forskriften § 10-12.
 • Returforutsetninger; oppholdstillatelse som norecdeltaker i medhold av utlendingsforskriften § 6-24 er en tillatelse som er tidsbegrenset og som ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. I dette ligger det en klar forutsetning om at søkeren skal forlate Norge ved tillatelsens utløp. Det vises også til Norecs vedtekter at det stilles som krav for å få støtte fra Norecat ervervede kunnskaper og erfaringer tilbakeføres til norecdeltakerens hjemland etter endt tjeneste.

I vurderingen av om oppholdstillatelse kan gis, er det derfor et sentralt vurderingstema om det er sannsynlig at søkeren vil forlate Norge ved tillatelsens utløp, dersom vedkommende ikke har annet grunnlag for videre opphold i Norge. I denne vurderingen vil både individuelle forhold ved søkeren og generelle forhold i søkerens hjemland være av betydning.

3. Søknadsprosedyre

Som hovedregel skal oppholdstillatelse være søkt og innvilget før utlendingen reiser inn i Norge, jf. utlendingsloven § 56. Søknaden fremmes gjennom norsk utenriksstasjon i det landet søkeren er borger av, eller gjennom norsk utenriksstasjon i det landet der søkeren har hatt oppholdstillatelse de siste seks månedene, jf. utlendingsforskriften § 10-2 tredje ledd. Dersom søkeren fyller vilkårene for å fremme søknad om oppholdstillatelse fra Norge, jf. utlendingsforskriften § 10-1 første ledd bokstav a og tredje ledd (søkeren har kompetanse som faglært og har lovlig opphold i Norge), fremmes søknaden i det politidistriktet hvor søkeren skal oppholde seg under norecsarbeidet, jf. utlendingsforskriften § 10-2 femte ledd.

4. Varighet og innhold av tillatelsen

Oppholdstillatelse til norecsdeltaker kan gis i til sammen fire år, jf. utlendingsforskriften § 6-24 første ledd.

Førstegangs oppholdstillatelse gis i alminnelighet for to år, men likevel ikke ut over det tidsrom det er søkt om, og ikke utover arbeidsforholdets lengde. Dersom det gjør seg gjeldende hensyn som tilsier at varigheten bør begrenses ytterligere, gis tillatelsen for et kortere tidsrom. Dette kan eksempelvis være behovet for å kontrollere om vilkårene for tillatelsen fortsatt er oppfylt. Det vises til utlendingsforskriften § 10-16 fjerde og femte ledd.

Tillatelsen gjelder for arbeid som norecsdeltaker for en bestemt arbeidsgiver og et bestemt arbeidssted, jf. utlendingsforskriften § 6-33 første ledd. Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

5. Fornyelse

Oppholdstillatelse som norecsdeltaker kan fornyes innenfor tidsrammen på fire år, dersom vilkårene for førstegangstillatelse fortsatt er tilstede, jf. utlendingsforskriften § 10-21 første ledd. Ny tillatelse kan gis for inntil to år, jf. utlendingsforskriften § 10-24 første ledd.

6. Vedtaksmyndighet

Vedtak fattes av Utlendingsdirektoratet, jf. utlendingsloven § 65.

Ved søknad om fornyet oppholdstillatelse har politiet myndighet til å innvilge søknaden hvor det ikke er tvil om at vilkårene for fornyelse er oppfylt, jf. utlendingsforskriften § 13-2.

7. Adgang til familieinnvandring, jf. utlendingsforskriften § 9-6

Det kan gis oppholdstillatelse til utlendingens nærmeste familiemedlemmer, jf. utlendingsforskriften § 9-6 første ledd bokstav j.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for visum, arbeidstillatelser og studiesaker

 

Siste endringer
 • Ny: RS 2010-082 Oppholdstillatelse til norecdeltakere - utlendingsforskriften § 6-24 (15.08.2019)

  Fredskorpset har endret navn til Norec.

 • Endret: RS 2010-082 Oppholdstillatelse til fredskorpsdeltaker - utlendingsforskriften § 6-24 (31.01.2018)

  Rundskrivet finnes nå også i engelsk versjon, trykk på det engelske flagget. Også gjort mindre korrigering av hjemmelshenvisninger i rundskrivets punkt 3 og 7.

 • Endret: RS 2010-082 Oppholdstillatelse til fredskorpsdeltaker - utlendingsforskriften § 6-24 (16.10.2012)

  Rundskrivets punkt 2 er oppdatert som følge av endringer i hovedlønnstabellen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo