Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-096
Dokument-ID : RS 2010-096
Saksnummer : 08/5203
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politiet

Politiets meldingsplikt til kommunelegen om tuberkulosekontroll av utlendinger - utlendingsforskriften § 4-22 femte ledd

1. Innledning

Utlendingsforskriften § 4-22 femte ledd omhandler politiets plikt til å gjøre utlendingen kjent med plikten til gjennomgå tuberkulosekontroll og til å gi helsemyndighetene utlendingens personalia. Det fremkommer ikke eksplisitt i utlendingsforskriften § 4-22 femte ledd når helsemyndighetene skal informeres.

Rundskrivet gir retningslinjer om når politiet skal informere helsemyndighetene om navn og adresse til en utlending i forbindelse med plikt til å fremstille seg for tuberkulosekontroll.

Flyktninger og asylsøkere er ikke omfattet av dette rundskrivet.

2. Regelverk

Det følger av utlendingsforskriften § 4-22 femte ledd at utlendinger som skal oppholde seg i riket i over tre måneder, skal gjøres kjent med plikten til å fremstille seg til tuberkuloseundersøkelse. Politiet skal opplyse kommunehelsetjenesten navn og adresse på disse personene, slik at undersøkelsen kan gjennomføres.

Utlendingsforskriften § 4-22 femte ledd henviser til lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) Det følger av smittevernloven § 3-1 at ansvarlige departement i forskrift kan kreve at befolkningen må gjennomgå nærmere spesifiserte undersøkelser. En slik plikt oppstilles i forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1 hvor det blant annet fremgår en plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll for ”personer fra land med høy forekomst av tuberkulose, som skal oppholde seg mer enn tre måneder i riket og som ikke er unntatt fra krav om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse, samt flyktninger og asylsøkere”.

Det følger videre av forskriften om tuberkulosekontroll § 3-2 første ledd at; ”undersøkelse av personer som nevnt i § 3-1 skal gjennomføres så snart som mulig”. Det er kommunelegen som har ansvaret for gjennomføringen av tuberkulosekontrollen, jf. forskrift om tuberkulosekontroll § 4-2.

3. Når skal politiet varsle kommunelegen

For at en tuberkulosekontroll skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene i forskriften om tuberkulosekontroll, må politiet på et så tidlig tidspunkt som mulig gi kommunelegen melding om utlendinger som skal oppholde seg i riket utover tre måneder.

Dersom en utlending har reist inn i riket etter innvilget oppholdstillatelse, skal politiet varsle kommunelegen så snart som mulig etter at utlendingen har meldt seg for politiet, jf. utlendingslovens § 19, jf. utlendingsforskriften § 4-22 femte ledd, annet punktum.

Dersom en utlending søker om førstegangs oppholdstillatelse fra riket, jf. utlendingsforskriften § 10-1, skal politiet varsle kommunelegen så snart som mulig etter mottatt søknad. Utlendingen vil som hovedregel oppholde seg i riket utover tre måneder uavhengig av utfallet av søknaden. Dette følger naturlig ved innvilgelse av søknaden. Ved et avslag på søknaden oppstår en mulighet for å påklage vedtaket, og dermed utlendingens opphold i riket, vil vare utover tre måneder. Hvis politiet likevel anser det som sikkert at utlendingen ikke skal oppholde seg i riket utover tre måneder, inntrer ikke plikten i utlendingsforskriften § 4-22 femte ledd om å varsle kommunelegen.

Gry Aalde
avdelingsdirektør

Beate Holter
underdirektør


Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Regelverksenheten

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo