Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-098
Dokument-ID : RS 2010-098
Saksnummer : 09/4685-16
Sist endret : 08.07.2013
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Utlendingsdirektoratet

Oppholdstillatelse til forskere med egne midler - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. utlendingsforskriften § 6-20


1. Innledning

2. Grensedragning mellom forsker med egne midler, forsker ansatt i Norge og doktorgradsstudenter

3. Vilkår for oppholdstillatelse til forskere med egne midler

3.1. Forskning ved universitet, institutt og lignende

3.2. Finansiering med egne midler

3.3. Underhold og bolig

3.4. Returforutsetninger, vandel mv.

4. Innhold og varighet av tillatelsen

5. Søknads- og saksbehandlingsprosedyrer

5.1. Hvor skal søknaden leveres

5.2. Gebyr

5.3. Søknadsskjema og øvrig dokumentasjon

5.3.1 Søknadsskjema jf. utlendingsforskriften § 10-2 første ledd

5.3.2 Øvrig dokumentasjon

5.4. Vedtaksmyndighet

6. Fornyelse

6.1. Vilkår for fornyelse

6.2. Søknadsprosedyrer ved fornyelse

6.3. Vedtaksmyndighet ved fornyelse

6.4. Innhold og varighet av fornyet tillatelse

7. Klage

8. Tilbakekall av oppholdstillatelse

1. Innledning

Rundskrivet omhandler vilkår og saksbehandlingsprosedyrer for å få oppholdstillatelse som forsker med egne midler i henhold til utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. utlendingsforskriften § 6-20.

Rundskrivet gjelder for borgere utenfor EU- og EFTA-landene. For borgere fra EU- og EFTA-landene gjelder egne regler, jf. utlendingsloven kapittel 13, jf. utlendingsforskriften kapittel 19 og rundskriv 2011-037.

Med forsker menes en person med høyere utdannelse på masternivå og som skal drive med forskning. Søkere som fyller vilkårene for oppholdstillatelse som faglært etter utlendingsloven § 23, jf. utlendingsforskriften § 6-1, skal ha tillatelse på dette grunnlaget. Vær særlig oppmerksom på grensedragningen mellom forskere som finansierer oppholdet med egne midler og de som ansettes i Norge (se punkt 2).

2. Grensedragning mellom forsker med egne midler, forsker ansatt i Norge og doktorgradsstudenter

For forskere er det hvordan oppholdet i Norge skal finansieres som avgjør hvilken type tillatelse som skal gis. Dersom forskeren er ansatt for én arbeidsgiver i Norge som lønner søkeren og det dreier seg om heltidsarbeid, skal vedkommende ha oppholdstillatelse som gir rett til å arbeide, jf. utlendingsloven § 23, jf. utlendingsforskriften § 6-1.

Forskere som ikke er ansatt hos en arbeidsgiver i Norge og ikke mottar lønn, men finansierer sitt opphold ved hjelp av egne midler, skal ha oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-20. Om begrepet ”egne midler”, se punkt 3.2.

Utlendingsforskriften § 6-20 skal særlig dekke tilfellene hvor forskere kommer til Norge etter avtale med for eksempel universitet eller institutt, men er lønnet fra sin arbeidsgiver i utlandet under oppholdet. Bestemmelsen dekker i tillegg tilfellene hvor forskere i forbindelse med et ”sabbatsår” har gjort avtale med et lærested i Norge om forskeropphold.

Doktorgradstudenter som er ansatt ved et universitet, institutt eller lignende, skal ha tillatelse etter utlendingsloven § 23, jf. utlendingsforskriften § 6-1. Mottar de kun stipend eller er selvfinansierende skal de ha tillatelse som student etter utlendingsloven § 26, jf. utlendingsforskriften § 6-19 første ledd.

3. Vilkår for oppholdstillatelse til forskere med egne midler

3.1. Forskning ved universitet, institutt og lignende

Formålet med oppholdet i Norge må være å drive forskning ved universitet, institutt eller lignende. I tillegg til avtale/invitasjon må det foreligge en nærmere beskrivelse av søkerens forskningsoppgaver under oppholdet i Norge.

3.2. Finansiering med egne midler

Søkeren må finansiere oppholdet i Norge med egne midler. Egne midler kan stamme fra utlandet, for eksempel lønn fra arbeidsgiver i hjemlandet, utenlandske stipend eller oppsparte private midler. Egne midler kan også ha tilknytning til Norge, for eksempel norsk stipend gitt av institusjonen hvor søkeren skal oppholde seg når det ikke er snakk om et ordinært ansettelsesforhold med lønn etter tariff.

3.3. Underhold og bolig

Søkeren må være sikret underhold og bolig, jf. utlendingsloven § 58. Tilstrekkelig underhold er sikret dersom søkeren minimum har midler tilsvarende det beløp som til en hver tid utgjør full støtte fra Lånekassen, se vedlegg. Bolig anses å være sikret når utlendingen disponerer hus, leilighet, hybel og lignende som tilfredsstiller offentlige krav. Dreier det seg om et leieforhold, må det fremlegges skriftlig leiekontrakt som er godkjent av huseier, borettslag eller annen som disponerer over boligen, jf. utlendingsforskriften § 10-12 første og annet ledd.

3.4. Returforutsetninger, vandel mv.

Oppholdstillatelse som forsker med egne midler i medhold av utlendingsforskriften § 6-20 er en tillatelse som er tidsbegrenset og ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. I dette ligger det en klar forutsetning om at søkeren skal forlate Norge ved tillatelsens utløp. Utlendingsmyndighetene skal vurdere søkerens ”returforutsetninger”. I vurderingen av om oppholdstillatelse kan gis, er det derfor et sentralt vurderingstema om det er sannsynlig at søkeren vil forlate Norge ved tillatelsens utløp, dersom vedkommende ikke har annet grunnlag for opphold i Norge. I denne vurderingen vil både individuelle forhold ved søkeren og generelle forhold i søkerens hjemland være av betydning.

Dersom utlendingsmyndighetene, på bakgrunn av opplysninger om søkeren og generell erfaring med visse landområder og søkergrupper, finner det sannsynlig at søkeren ikke vil returnere til sitt hjemland etter endt opphold og/eller har et annet formål med å søke tillatelse enn å være forsker med egne midler, skal søknaden avslås.

Vurderingen baserer seg på forholdene på vedtakstidspunktet. Det legges blant annet vekt på:

 • om søkeren tidligere har søkt asyl eller oppholdstillatelse på annet grunnlag
 • tidligere erfaringer med forskere med egne midler i samme situasjon fra søkerens hjemland
 • tidligere erfaringer med eventuelle referanser i Norge
 • om det rettslig og praktisk vil la seg gjøre å føre søkeren ut av Norge

Det må videre ikke foreligge omstendigheter som vil gi grunn til å nekte søkeren adgang til Norge, opphold eller arbeid i medhold av andre regler i loven, jf. utlendingsloven § 59.

4. Innhold og varighet av tillatelsen

Tillatelsen gis med adgang til å oppholde seg som forsker med egne midler ved et bestemt universitet, institutt eller lignende, jf. utlendingsforskriften § 6-33 første ledd. At søkeren er ”forsker med egne midler” og navnet på, samt adressen til forskningsstedet skal angis i vedtaket.

Tillatelsen gir generell adgang til å arbeide deltid ved siden av forskningen i inntil 20 timer per uke og heltid i de ordinære feriene, jf. utlendingsforskriften § 6-33 tredje ledd. Tillatelsen gir ikke lov til å arbeide mer enn dette.

Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsforskriften § 6-20 andre ledd. Tillatelsen kan danne grunnlag for familieinnvandring, jf. utlendingsloven § 49, jf. utlendingsforskriften § 9-6 første ledd.

Det må fremgå av vedtaket om tillatelsen kan påregnes fornyet eller ikke.

Førstegangs oppholdstillatelse kan gis for to år dersom dette er i samsvar med forskningsoppholdets varighet og det er klart at underhold er sikret for hele perioden, jf utlendingsforskriften § 10-16 fjerde ledd. Tillatelsens varighet settes likevel ikke utover det tidsrom det er søkt om og ikke utover forskningsoppholdets varighet, jf. utlendingsloven § 60 jf. utlendingsforskriften § 10-16 femte ledd.

5. Søknads- og saksbehandlingsprosedyrer

5.1. Hvor skal søknaden leveres

Som hovedregel må førstegangs oppholdstillatelse være gitt før innreise, jf. utl § 56 første ledd. Dette innebærer at søknaden må fremsettes i det landet søkeren er borger av, eller i det landet søkeren har hatt oppholdstillatelse i de siste seks månedene, jf. utf § 10-2 tredje ledd

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjør unntak fra kravet om at førstegangs oppholdstillatelse må være gitt før innreise for forskere med egne midler, jf. utlendingsloven § 56 femte ledd, jf. utlendingsforskriften § 10-1 andre ledd. Det er et vilkår for å kunne søke fra Norge, at søkeren har lovlig opphold, og at vedkommende ikke oppholder seg i Norge i forbindelse med søknad om asyl eller i påvente av utreise etter avslag på asylsøknad, jf. utlendingsforskriften § 10-1 tredje ledd. Søknaden leveres personlig til politiet i det distrikt der forskeren bor, jf. utlendingsforskriften § 10-2 fjerde ledd.

5.2. Gebyr

For å få behandlet en søknad om oppholdstillatelse, må søkeren betale et behandlingsgebyr når søknaden leveres, jf. utlendingsloven § 89, jf. forskriften § 17-11 første ledd. Dersom gebyr ikke er betalt, avslås søknaden på dette grunnlaget, jf. utlendingsforskriften § 10-2 åttende ledd.

5.3. Søknadsskjema og øvrig dokumentasjon

5.3.1 Søknadsskjema jf. utlendingsforskriften § 10-2 første ledd

Søknad om oppholdstillatelse skal som hovedregel fremmes elektronisk (Søknad på nett). Unntaksvis brukes Utlendingsdirektoratets eget skjema: Søknad om tillatelse til arbeid og opphold. Skjemaet er tilgjengelig på Utlendingsdirektoratets nettsider www.udi.no, hos politiet og ved utenriksstasjonene.

5.3.2 Øvrig dokumentasjon

Den instans som mottar søknaden må sørge for at søkeren har fylt ut den aktuelle dokumentlisten og levert alle dokumentene i henhold til denne. Søkeren skal gis en stemplet kopi av dokumentlisten som en kvittering på at dokumentene er levert. Dokumentlistene finnes på UDIs nettsider:

5.4. Vedtaksmyndighet

Politiet kan innvilge oppholdstillatelse til forskere med egne midler når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt.

6. Fornyelse

6.1. Vilkår for fornyelse

Tillatelsen blir fornyet når vilkårene for oppholdstillatelse som forsker med egne midler fortsatt er oppfylt, jf. utlendingsloven § 61. Se kapittel 3 ”Vilkår for oppholdstillatelse til forskere med egne midler”.

Det må dokumenteres et behov for fornyelse utover et generelt ønske fra søkerens og/eller oppdragsgiverens side. Videre må det dreie seg om et behov relatert til den aktuelle søkeren.

Søkeren trenger ikke dokumentere at han/hun er sikret bolig ved søknad om fornyelse, jf. utlendingsforskriften § 10-20 fjerde ledd.

6.2. Søknadsprosedyrer ved fornyelse

Søknad om fornyelse skal som hovedregel fremmes elektronisk (Søknad på nett). Unntaksvis brukes Utlendingsdirektoratets eget skjema: Søknad om tillatelse til arbeid og opphold, jf. utlendingsforskriften § 10-27. Skjemaet er tilgjengelig på Utlendingsdirektoratets nettsider www.udi.no, hos politiet og ved utenriksstasjonene.

Søknaden om fornyelse leveres til det politidistriktet der søkeren bor. Det stilles som hovedregel krav til personlig oppmøte, jf. utlendingsforskriften § 10-27 andre ledd.

Også ved søknad om fornyelse skal det betales gebyr, jf. utlendingsloven § 89, jf. utlendingsforskriften § 17-11 første ledd.

6.3. Vedtaksmyndighet ved fornyelse

Politiet har myndighet til å innvilge søknad om fornyelse av oppholdstillatelse når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, jf. utlendingsloven § 65, jf. utlendingsforskriften § 13-2.

6.4. Innhold og varighet av fornyet tillatelse

Vedtak om fornyelse av tillatelsen skal innholde de samme opplysningene og begrensningene som førstegangs vedtak (se Kapittel 5 om innhold og varighet av tillatelsen).

Fornyet tillatelse kan gis for inntil to år frem i tid, jf. utlendingsforskriften § 10-24 første ledd. Varigheten av fornyet tillatelse settes ikke utover det tidsrom det er søkt om eller oppdragets varighet, jf. utlendingsforskriften § 10-24 første ledd, jf. § 10-16 femte ledd.

7. Klage

Avslag på søknad om oppholdstillatelse som forsker med egne midler kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel 6. Det er søkeren selv som fremsetter klagen. Eventuelt kan en person som er gitt skriftlig fullmakt fra søkeren fremsette klagen, jf. forvaltningsloven § 12.

Klagen skal leveres til den instans som underrettet søkeren om vedtaket (norsk utenriksstasjon eller politiet). Klagen skal ikke sendes direkte til UDI.

8. Tilbakekall av oppholdstillatelse

Oppholdstillatelse som forsker med egne midler kan trekkes tilbake dersom utlendingen mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket eller dersom det for øvrig følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler, jf. utlendingsloven § 63.

Vedtak om å trekke tilbake tillatelsen treffes av Utlendingsdirektoratet, jf. utlendingsloven § 65 første ledd. Utlendingsmyndigheten skal forhåndsvarsle om at tillatelsen vurderes trukket tilbake. Utlendingen skal gis mulighet til å uttale seg om dette, normalt innen tre uker, jf. forvaltningsloven § 16.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for visum, arbeidstillatelser og studiesaker

Siste endringer
 • Ny: RS 2010-098 Oppholdstillatelse til forskere med egne midler - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. utf § 6-20 (21.10.2013)

  Rundskrivet er nå tilgjengelig på engelsk. Trykk på det britiske flagget.

 • Endret: RS 2010-098 Oppholdstillatelse til forskere med egne midler - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. utlendingsforskriften § 6-20 (08.07.2013)

  Foruten mindre justeringer er det i rundskrivet tatt inn en presisering av begrepet «egne midler» og at det åpnes for å kunne gi en tillatelse for to år av gangen. Engelsk versjon av rundskrivet er foreløpig ikke revidert.

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo