Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-101
Dokument-ID : RS 2010-101
Saksnummer : 15/10313-26
Sist endret : 08.05.2019
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politidistriktene
Utenriksstasjonene
Utlendingsdirektoratet

Oppholdstillatelse til studenter – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften §§ 6-19 første ledd og 6-33 andre ledd

 


1. Innledning

2. Vilkår for førstegangs oppholdstillatelse til studenter

2.1. Formålet må være utdanning på heltid

2.1.1. Utdanning som formål med oppholdet

2.1.2. Tilstedeværelse ved studiested

2.1.3. Nettstudier

2.2. Opptak og betydningen av tidligere studier i Norge

2.3. Utdanningsinstitusjoner og studier som er godkjent

2.3.1. Universitet, høyskoler og fagskoler

2.3.2. Norskkurs og norskundervisning

2.3.3. Universitetenes og høyskolenes sommerskoler

2.3.4. Videregående skoler

2.4. Krav om sikret underhold

2.5. Krav om bolig

2.6. Alderskrav

2.7. Returforutsetninger og krav til søkerens vandel mv.

3. Særlig om stipendiater

4. Tillatelsens innhold og varighet

4.1. Tillatelsens innhold

4.1.1. Studenters adgang til heltidsarbeid for et avgrenset tidsrom

4.2. Tillatelsens varighet

5. Søknads- og saksbehandlingsprosedyrer

5.1. Hvor skal søknaden leveres

5.1.1. Hovedregel: studenten leverer søknaden fra hjemlandet

5.1.2. Unntak: Søknaden kan leveres fra Norge

5.2. Gebyr

6. Søknadsskjema og øvrig dokumentasjon

6.1 Søknadsskjema jf. utlendingsforskriften § 10-2 første ledd

6.2 Øvrig dokumentasjon

6.3. Saksgang

7. Vedtaksmyndighet

7.1. Underretning om vedtak

8. Fornyelse av oppholdstillatelse til studenter

8.1. Vilkår for fornyelse

8.1.1. Fremgang i studiene (progresjon)

8.1.2. Vurdering av videreføring

8.1.3. Formål, oppholdssted, underhold og returforutsetninger

8.1.4. Vilkår for fortsatt adgang til deltidsarbeid

8.1.5. Vilkår for fornyelse ved utenlandsopphold (ekskursjoner, feltarbeid, kortere utvekslingsopphold) eller lignende i forbindelse med studiet

8.2. Krav til dokumentasjon ved søknad om fornyelse

8.3. Søknadsprosedyrer

8.4. Vedtaksmyndighet ved fornyelse

8.5. Innhold og varighet av fornyet tillatelse

9. Klage på vedtak

10. Tilbakekall av oppholdstillatelse

 

1. Innledning

Rundskrivet gjelder oppholdstillatelse til utlendinger som har utdanning som formål med, og grunnlag for, sitt opphold i Norge.

Det kreves ikke oppholdstillatelse for å studere i Norge i inntil tre måneder, jf. utlendingsloven § 55 andre ledd.

Utlendinger som skal studere i Norge, men har et annet grunnlag for sitt opphold her, for eksempel oppholdstillatelse i familieinnvandring, oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, beskyttelse eller permanent oppholdstillatelse, er ikke omfattet av rundskrivet.

Utlendinger som skal studere ved folkehøgskole eller livssynsskoler, jf. utlendingsforskriften § 6-19 andre ledd., er heller ikke omfattet av rundskrivet. Det vises her til RS 2010-124.

Rundskrivet gjelder for borgere utenfor EU- og EFTA-landene. For borgere fra EU- og EFTA-landene gjelder egne regler, jf. utlendingsloven kapittel 13, jf. utlendingsforskriften kapittel 19 og RS 2011-037.

2. Vilkår for førstegangs oppholdstillatelse til studenter

2.1. Formålet må være utdanning på heltid

2.1.1. Utdanning som formål med oppholdet

Det er et vilkår at utdanning er formålet med oppholdet og at det dreier seg om heltidsutdanning, jf. utlendingsforskriften § 6-19 første ledd, tredje punktum. På universitets- eller høyskole- og fagskolenivå innebærer heltidsutdanning at studenten må ha fag eller kurs som gir rett til full støtte fra Lånekassen. Dette gjelder uavhengig av om studenten skal finansiere sitt opphold gjennom Lånekassen.

2.1.2. Tilstedeværelse ved studiested

En studietillatelse gis fordi en utlending som vil ta utdanning i Norge, har behov for å oppholde seg ved studiestedet for å delta i obligatorisk og valgfri undervisning. Normalt skal derfor studenter være bosatt i den kommunen der studiestedet er.

Dersom det er lang avstand mellom bosted og studiested er det ikke naturlig å legge til grunn at det er behov for en oppholdstillatelse for å studere.

2.1.3. Nettstudier

Ved opptak til nettstudier, gis det som hovedregel ikke oppholdstillatelse da det ikke er behov for å oppholde seg i Norge for å gjennomføre studiet. I slike tilfeller kan utlendingen ved behov søke om visum for å avlegge eksamen. Dersom kun deler av studiet er nettbasert, kan tillatelse gis avhengig av omfanget av den nettbaserte delen og behovet for å være tilstede ved studieinstitusjonen.

2.2. Opptak og betydningen av tidligere studier i Norge

Søkeren må ha opptak ved godkjent utdanningsinstitusjon, jf. utlendingsforskriften § 6-19 første ledd, første punktum. Hvilke utdanningsinstitusjoner som er godkjente, framgår av punkt 2.3. Det at et studium gir rett til støtte fra Lånekassen, betyr ikke nødvendigvis at studiet er godkjent.

Dersom søkeren tidligere har hatt oppholdstillatelse i Norge for å studere, er det et vilkår ved søknad om en ny førstegangs studietillatelse at søkeren har hatt tilfredsstillende studieprogresjon i sine tidligere studier i Norge, samt at studiene det nå søkes oppholdstillatelse for, er en videreføring av tidligere studier her. For hva som anses som tilfredsstillende studieprogresjon og videreføring av tidligere studier, og hvilken dokumentasjon som her kreves, se punkt 8.1 i dette rundskrivet.

Det stilles ikke krav om at det aktuelle studiet i Norge er en videreføring av allerede gjennomført utdanning i hjemlandet.

2.3. Utdanningsinstitusjoner og studier som er godkjent

2.3.1. Universitet, høyskoler og fagskoler

Oppholdstillatelse kan gis for studier ved universitet, vitenskapelig høyskole eller høyskole, jf. universitets- og høyskoleloven § 1-2 (lov nr. 15 av 1. april 2005).

Oppholdstillatelse kan videre gis for fagskoleutdanning når utdanningstilbudet er godkjent etter fagskoleloven (lov nr. 56 av 20. juni 2003).

Det er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som godkjenner studieinstitusjoner på høyere nivå, samt studietilbud etter fagskoleloven. Se www.nokut.no.

Andre godkjente utdanningsinstitusjoner eller studier, kan for eksempel være heltidsstudier ved American College of Norway- Østfoldakademiet og Havforskningsinstituttet.

2.3.2. Norskkurs og norskundervisning

Oppholdstillatelse kan gis for innføringskurs i norsk med inntil ett år før studium som krever norskkunnskaper.

Norskkurset må foregå på høyskole- eller universitetsnivå ved godkjent utdanningsinstitusjon. Utdanningsstedet må avgi uttalelse om studenten fyller vilkårene for opptak til videre, planlagte studier og om det er sannsynlig at vedkommende vil bli tatt opp.

Det gis som hovedregel ikke oppholdstillatelse for innføringskurs i norsk før studier på fagskolenivå.

Ellers gis det som hovedregel ikke oppholdstillatelse for å ta norskundervisning. Det kan gjøres unntak dersom det foreligger spesielle grunner, for eksempel at studiene er en del av påbegynt utdanning i norsk eller nordisk i hjemlandet.

2.3.3. Universitetenes og høyskolenes sommerskoler

For deltagelse på sommerskole som varer inntil tre måneder, er det ikke påkrevd med oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 55 andre ledd. Studenten kan i slike tilfelle oppholde seg i Norge på bakgrunn av innvilget visum eller visumfritt opphold.

Studenter som har hatt oppholdstillatelse i Norge eller visum, i tre måneder eller mer, kan gis oppholdstillatelse for å gå på sommerskole på universitets- eller høyskolenivå.

2.3.4. Videregående skoler

Det gis som hovedregel ikke oppholdstillatelse for å gå på videregående skole.

Unntak kan gjøres i følgende tilfeller:

 • I forbindelse med internasjonalisering i skolen i regi av fylkeskommunen eller internasjonal elevutveksling i regi av ideelle organisasjoner (utvekslingselever). At dette er tilfelle, må dokumenteres ved samarbeidsavtale/vennskapsavtale om gjensidig kulturutveksling av studenter mellom det aktuelle fylke/ideelle organisasjon og regioner/fylker i søkerens hjemland. Dette gjelder både offentlige videregående skoler og private videregående skoler godkjent i henhold til friskoleloven (lov nr. 84 av 4. juli 2003 om private skoler med rett til statstilskudd) for elever ved Røde Kors Nordisk United World College, Skagerak International School og andre skoler med IB-linje (IB = International Baccalaureate).

 • For utlending fast bosatt i annet nordisk land etter ”Overenskomst om nordisk utdanningsfellesskap på den videregående skoles nivå mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige” av 3. november 2004.

 • Dersom søkeren er russisk borger fra satsingsområdet (Barentsregionen) og ikke skal studere ved yrkesfaglig linje på videregående skole.

 • Oppholdstillatelse for studier ved videregående skoler innvilges dersom den aktuelle skolen baserer sitt inntak av studenter på nærmere angitte evner/ferdigheter hos den enkelte søkeren, og studenten har fått opptak på bakgrunn av å inneha slike evner/ferdigheter. Det må være tale om andre evner/ferdigheter enn ren teoretisk kunnskap. I henhold til denne regelen kan oppholdstillatelse gis for studier ved Norges Toppidrettsgymnas (NTG), Barratt Dues Musikkinstitutt og Bårdarakademiet. Listen er ikke uttømmende.

 • For søkere som er omfattet av GI-05/2012, revidert instruks om adgang for utenlandske elever ved Longyearbyen skole til å gjennomføre videregående opplæring på fastlandet.

2.4. Krav om sikret underhold

Det er et krav at søkeren er sikret underhold, jf. utlendingsloven § 58. Søkeren må ha midler tilsvarende full støtte fra Lånekassen (www.lanekassen.no), se vedlegg 1.

Skal studenten betale skolepenger utover hva Lånekassen gir støtte til, kommer dette beløpet i tillegg til underholdskravet.

Foruten studielån/stipend, kan underholdet være sikret ved offentlig støtte fra hjemlandet eller ved egne midler.

Dersom søkeren disponerer egne midler, er hovedregelen at søkeren skal overføre beløpet til konto i norsk bank i eget navn. Eventuelt kan søker sette inn beløpet på en depositumskonto som utdanningsinstitusjonen har opprettet for dette formålet, jf. utlendingsforskriften § 10-7 første ledd bokstav c.

Skal søkeren finansiere oppholdet ved offentlig støtte eller stipend fra hjemlandet, må dokumentasjon vedlegges søknaden. Det må klart fremgå hvor pengene kommer fra, hvor stort beløpet er (omregnet i gangbar valuta) og hvordan pengene skal overføres til Norge (herunder månedsbeløp eller engangsbeløp).

Forventet inntekt av eventuelt deltidsarbeid og heltidsarbeid i ferier kan tas med i vurderingen av hvorvidt underholdskravet er oppfylt. Søkeren må fremlegge et arbeidstilbud hvor arbeidets omfang og lønn per måned i norske kroner fremgår. Hvis søkeren finansierer sine studier ved arbeidsinntekter, settes underholdskravet lik kr. 20.000 over full støtte til enhver tid (dette fordi at inntekten skal beskattes). Om studenten bare delvis finansierer studiene ved arbeidsinntekt, reduseres kravet om midler ut over full støtte forholdsmessig.

Det godtas som hovedregel ikke tredjemannsgaranti, jf. forskriften § 10-7 fjerde ledd. Dette gjelder uansett om garantisten befinner seg i eller utenfor Norge.

Det kan godtas at foreldre som bor i Norge garanterer for at søkeren vil motta kost og losji. Verdien av kost og losji følger av vedlegg 2. Det resterende beløp må søkeren dokumentere og ha på norsk konto i eget navn, eller ha betalt inn til utdanningsinstitusjonens depositumskonto. Det godtas ikke at foreldre garanterer for at søkeren vil motta også dette beløpet i løpet av skoleåret.

Det er et vilkår at foreldre som garanterer kost og losji, dokumenterer å ha inntekt minst tilsvarende minimum 82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ. Se vedlegg 2.

Garantier fra ektefelle/samboer kan godtas dersom vedkommende bor i Norge. Det er ikke et vilkår om felles konto. Ekteskap må dokumenteres med vigselsattest. Dersom søkeren og garantisten er samboere må det fremlegges dokumentasjon på at samboerforholdet har vært fast og etablert i minst to år. Garantisten må dokumentere og ha inntekt minst tilsvarende minimum 82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ.

Som hovedregel kan ikke den aktuelle utdanningsinstitusjonen garantere for at søkeren vil disponere midler til underhold.

For enkelte bilaterale studenter (d.v.s. studenter som skal studere i Norge i henhold til en utvekslingsavtale mellom en utdanningsinstitusjon i studentens hjemland og en utdanningsinstitusjon i Norge) kan underhold anses sikret ved at den norske institusjonen erklærer at studenten disponerer nødvendige midler for underhold. Det er da en klar forutsetting at den norske institusjonen med sikkerhet vet at studenten har et finansieringsopplegg i hjemlandet som også dekker hele perioden han/hun skal studere i Norge. Studentens studieopphold i Norge bør videre ikke være av mer enn ett års varighet. Den norske utdanningsinstitusjonen må i eget brev eller i studentens opptaksbrev skriftlig erklære at underhold er sikret, og det bør fremgå av søknaden hvilket finansieringsopplegg studenten har.

Det legges til grunn at utvekslingsstudenter formidlet gjennom Momento Education, AFS Norge Internasjonal Utveksling, My Education, Fulbright, Youth for Understanding (YFU), STS High School Foundation (STS), Explorius eller Rotary, skal være elev ved Røde Kors Nordisk United World College, eller skal studere ved høyere utdanningsinstitusjon innenfor rammen av utvekslingsordning i EU-regi, har tilstrekkelig med midler. Det samme gjelder for studenter som omfattes av programmene ”North2North” og ”BarentsPlus”.

2.5. Krav om bolig

Studenten må være sikret bolig for den tid søknaden gjelder. Bolig anses å være sikret når studenten disponerer hus, leilighet, hybel, rom i internat og liknende som tilfredsstiller offentlige krav. Hvis studenten skal leie, må studenten fremlegge skriftlig leiekontrakt, godkjent av huseier, borettslag eller annen som disponerer over boligen, jf. utlendingsloven § 58, jf. forskriften § 10-12 første og andre ledd

Dersom studentens utdanningsinstitusjon i opptaksbrevet opplyser om at de vil skaffe studenten bolig, er dette tilstrekkelig dokumentasjon.

Hvis tredjemann skal garantere for bolig, er det et vilkår at det fremlegges husleiekontrakt mellom partene, hvor det fremgår at søkeren ikke skal betale husleie. Verdien av bolig/losji settes til halvparten av verdien av kost og losji, se vedlegg 2.

2.6. Alderskrav

For å få oppholdstillatelse som student må søkeren være fylt 15 år på vedtakstidspunktet. Når søkeren er mellom 15 og 18 år, må det foreligge samtykke fra foreldre eller andre som utøver foreldre ansvar. Det vises til utlendingsforskriften § 6-32 første ledd.

2.7. Returforutsetninger og krav til søkerens vandel mv.

Oppholdstillatelse til student i medhold av utlendingsforskriften § 6-19 er en tillatelse som er tidsbegrenset og ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. I dette ligger det en klar forutsetning om at søkeren skal forlate Norge ved tillatelsens utløp. Utlendingsmyndighetene skal vurdere søkerens returforutsetninger. I vurderingen av om oppholdstillatelse kan gis, er det derfor et sentralt vurderingstema om det er sannsynlig at søkeren vil forlate Norge ved tillatelsens utløp, dersom vedkommende ikke har annet grunnlag for opphold i Norge. I denne vurderingen vil både individuelle forhold ved søkeren og generelle forhold i søkerens hjemland være av betydning.

Det er videre et vilkår at utdanningen er søkerens formål med oppholdet, jf. § 6-19 første ledd.

Dersom utlendingsmyndighetene på bakgrunn av opplysninger om søkeren og generell erfaring med visse landområder og søkergrupper, finner det sannsynlig at søkeren ikke vil returnere til sitt hjemland etter endt opphold og/eller har et annet formål med å søke tillatelse enn å være student, skal søknaden avslås.

Det blir blant annet lagt vekt på:

 • om søkeren tidligere har søkt om beskyttelse eller oppholdstillatelse på annet grunnlag

 • søkerens plan for utdanningen i Norge, og om den fremstår som realistisk

 • tidligere erfaringer med studenter i samme situasjon fra søkerens hjemland

 • tidligere erfaringer med eventuelle referanser i Norge

 • om det rettslig og praktisk vil la seg gjøre å føre søkeren ut av Norge

 • hvilket nivå søkeren skal studere på, og om søkeren allerede har en grad fra universitet eller høyskole

Videre kan en søker som ellers oppfyller vilkårene for oppholdstillatelse, nektes tillatelse dersom det foreligger omstendigheter som vil gi grunn til å nekte søkeren adgang til eller opphold i Norge i medhold av andre regler i loven, jf. utlendingsloven § 59.

Utenrikspolitiske hensyn eller grunnleggende nasjonale interesser kan tilsi at søknaden blir avslått, jf. lovens § 126.

3. Særlig om stipendiater

Doktorgradsstudenter som er ansatt ved utdanningsinstitusjonen (stipendiater), skal ikke ha oppholdstillatelse i henhold til utlendingsforskriften § 6-19 første ledd. Disse er arbeidsrettslig sett å betrakte som arbeidstakere og vurderes i henhold til utlendingsforskriften § 6-1 (faglærte).

Doktorgradsstudenter som ikke er ansatt ved utdanningsinstitusjonen skal vurderes i henhold til forskriften § 6-19 første ledd.

4. Tillatelsens innhold og varighet

4.1. Tillatelsens innhold

Tillatelsen gis med adgang til å være student ved en bestemt utdanningsinstitusjon, jf. utlendingsforskriften § 6-33 første ledd. At søkeren er student, hvilket studium han/hun er tatt opp på og navnet til utdanningsinstitusjonen skal stå i vedtaket.

Studenter som får førstegangstillatelse i medhold av utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-19 første ledd, får samtidig tillatelse til deltidsarbeid i inntil 20 timer per uke og heltidsarbeid i de ordinære feriene, jf. utlendingsforskriften § 6-33 andre ledd. Tillatelsen gir ikke lov til å arbeide mer enn dette.

Det skal fremgå av vedtaket om søknaden kan påregnes fornyet eller ikke, og at søkeren ved en eventuell søknad om fornyelse, vil måtte framlegge bekreftelse på innestående beløp på bankkonto (saldoutskrift) for den første hver måned, seks måneder tilbake i tid. Dette for å sikre at søkeren er sikret underhold for hele den perioden tillatelsen gjelder.

Videre skal det fremgå at tillatelsen ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, jf. forskriften § 6-19 fjerde ledd, men at den kan danne grunnlag for familieinnvandring, jf. utlendingsloven § 49, jf. forskriften § 9-6 første ledd.

4.1.1. Studenters adgang til heltidsarbeid for et avgrenset tidsrom

Personer med tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-19 kan få tillatelse til heltidsarbeid for et avgrenset tidsrom når det enten

 • foreligger dokumentasjon på at arbeidet er en del av utdanningen, jf. forskriften § 6-33 andre ledd første punktum, eller

 • at arbeidet er en helt nødvendig forutsetning for opptak på videre utdanning innen samme studieretning, og det foreligger et konkret arbeidstilbud, se forskriften § 6-33 andre ledd andre punktum.

Dersom søkeren ønsker tillatelse til heltidsarbeid, må han eller hun be om dette i søknaden om oppholdstillatelse.

Sammen med søknaden skal det alltid følge en uttalelse fra utdanningsinstitusjonen om den verdien arbeidet vil ha for utdanningen eller om arbeidet er helt nødvendig forutsetning for opptak på videre utdanning innen samme studieretning, se vedlegg 4.

Utlendingsdirektoratet vurderer om det skal gis tillatelse til heltidsarbeid i vedtaket om oppholdstillatelse.

4.2. Tillatelsens varighet

Som hovedregel gjelder at:

 • tillatelse som gis til og med vårsemesteret, gis til 31. august

 • tillatelse som gis til og med høstsemesteret, gis til 28. februar

Datoene ovenfor kan fravikes dersom omstendighetene tilsier det. Tillatelsens varighet settes ikke utover det tidsrom det er søkt om og ikke utover studieoppholdets varighet, jf. utlendingsloven § 60, jf. forskriften § 10-16 femte ledd.

Oppholdstillatelse som student etter forskriften § 6-19 første ledd, kan etter nærmere retningslinjer fastsatt av Utlendingsdirektoratet gis for inntil tre år dersom dette er i samsvar med fremlagt studieplan og det er klart at underhold er sikret for hele perioden, jf. utlendingsforskriften § 10-16 tredje ledd.

Direktoratet kan etter en konkret vurdering også gi tillatelse med inntil tre års varighet for andre studenter når dette er i samsvar med fremlagt studieplan og underhold er sikret for hele perioden.

Tidligste innreisedag fastsettes som hovedregel til tre uker før skole- eller studiestart, eventuelt tidligere hvis det er nødvendig av hensyn til deltagelse i kurs eller annet som har sammenheng med studieoppholdet.

Siste innreisedag fastsettes som hovedregel ikke senere enn to uker etter studiestart, jf. forskriften § 10-17 første ledd.

Tillatelsens varighet beregnes i utgangspunktet fra melding til politiet. Dersom søknaden er levert i Norge, beregnes tillatelsens varighet fra vedtakstidspunktet, jf. forskriften § 10-17 andre ledd.

5. Søknads- og saksbehandlingsprosedyrer

5.1. Hvor skal søknaden leveres

5.1.1. Hovedregel: studenten leverer søknaden fra hjemlandet

Førstegangs oppholdstillatelse skal som hovedregel være gitt før innreise, jf. utlendingsloven § 56 første ledd.

Søknaden leveres av søkeren selv til norsk utenriksstasjon (ambassade/konsulat) i det landet som søkeren er borger av, eller ved norsk utenriksstasjon i det landet hvor søkeren har hatt oppholdstillatelse de siste seks månedene, jf. utlendingsforskriftens § 10-2 tredje ledd.

Søkeren har som hovedregel ikke lov til å reise inn og fremme søknad fra Norge. Han/hun kan heller ikke levere søknaden ved utenriksstasjon, for så å reise inn i Norge og vente på utfall av Utlendingsdirektoratets behandling av søknaden.

Det følger av utlendingsloven § 56 sjette ledd, jf. forskriften § 10-1 femte ledd at når søkeren ikke fyller vilkårene for å søke fra Norge, avslås søknaden på dette grunnlag. Begrunnelsen for vedtaket vil i så fall kun være at riktig søknadsprosedyre ikke er fulgt (avslag på formelt grunnlag). Det tas ikke stilling til om utlendingen ellers fyller vilkårene for den tillatelsen han/hun har søkt om. Utlendingen må etter utreise eventuelt fremme ny søknad gjennom norsk utenriksstasjon i hjemlandet.

Ovennevnte regler innebærer at utlending som først skal delta på sommerskole (se punkt 2.3.3) for så umiddelbart å fortsette på ordinært studium, plikter å søke oppholdstillatelse for begge grunnlag før innreise. Det er ikke anledning til å begynne på sommerskole, for så å levere søknad om oppholdstillatelse for videre studier fra Norge.

5.1.2. Unntak: Søknaden kan leveres fra Norge

Enkelte grupper studenter er unntatt fra kravet om at oppholdstillatelse må være gitt før innreise, jf. utlendingsforskriften § 10-1 annet ledd. Dette gjelder søkere som:

 • er formidlet gjennom Momento Education, AFS Norge Internasjonal Utveksling, My Education, Fulbright, Youth for Understanding (YFU), STS High School Foundation (STS), Rotary, Explorius, eller Norges Forskningsråd (NFR)

 • har stipend fra norsk offentlig institusjon

 • skal studere ved høyere utdanningsinstitusjon innenfor rammen av utvekslingsordning i EU-regi eller i henhold til bilateral avtale mellom norsk og utenlandsk høyere utdanningsinstitusjon.

I tillegg kan studenter som har kompetanse som faglærte, jf. forskriften § 6-1, fremme søknad fra Norge, jf. forskriften § 10-1 første ledd bokstav a. For hvem som regnes som faglærte vises det til rundskriv om faglærte (RS 2014-018).

Det er et vilkår for å ha rett til å fremme søknad fra Norge at ”søkeren har lovlig opphold og at vedkommende ikke oppholder seg i Norge i forbindelse med søknad om asyl eller i påvente av utreise etter avslag på asylsøknad”, jf. forskriften § 10-1 tredje ledd.

For søkere som befinner seg i Norge med oppholdstillatelse på annet grunnlag, gjelder reglene i utlendingsloven § 61 syvende ledd.

Søknader fra Norge leveres personlig til politiet i det distrikt der studenten bor, jf. utlendingsforskriften § 10-2 fjerde ledd.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at politiet ikke kan gi oppholdstillatelse til faglærte som fremmer søknad om studietillatelse fra Norge. De kan kun, etter anmodning, vurdere å gi oppholdstillatelse under saksbehandlingen i medhold av utlendingsloven § 57.

5.2. Gebyr

For å få behandlet en søknad om oppholdstillatelse, må søkeren betale et behandlingsgebyr når søknaden leveres, jf. utlendingsloven § 89, jf. forskriften § 17-10 første ledd. 

For søknader som leveres fra og med 1. juni 2016 skal studenter som deltar i Fulbright-programmet ikke betale gebyr, jf. § 17-10 andre ledd bokstav i.

6. Søknadsskjema og øvrig dokumentasjon

6.1 Søknadsskjema jf. utlendingsforskriften § 10-2 første ledd

Søknad om oppholdstillatelse skal som hovedregel fremmes elektronisk (Søknadsportalen). Unntaksvis brukes Utlendingsdirektoratets eget skjema: Søknad om tillatelse til arbeid og opphold. Skjemaet er tilgjengelig på Utlendingsdirektoratets nettsider www.udi.no, hos politiet og ved utenriksstasjonene.

6.2 Øvrig dokumentasjon

Den instans som mottar søknaden må sørge for at søkeren har fylt ut den aktuelle dokumentlisten og levert alle dokumentene i henhold til denne. Søkeren skal gis en stemplet kopi av dokumentlisten som en kvittering på at dokumentene er levert.

Dokumentlistene finnes på UDIs nettsider:

Engelsk: Study permit - Students with admission to studies in Norway
Norsk: Studietillatelse - Studenter og elever på videregående skole

Søkere som dokumenterer å skulle studere innenfor rammen av utvekslingsordning i EU-regi, er formidlet gjennom Momento Education, AFS Norge Internasjonal Utveksling, My Education, Fulbright, Youth for Understanding (YFU), STS High School Foundation (STS), Explorius eller Rotary, eller skal være elev ved Røde Kors Nordisk United World College), trenger ikke dokumentere underhold. Det samme gjelder studenter som omfattes av programmene ”North2North” samt ”BarentsPlus”.

Dersom søkeren er formidlet gjennom Momento Education, AFS, My Education, YFU, STS, Explorius eller Rotary, skal det dokumenteres hvilken organisasjon søkeren er formidlet gjennom.

Dersom det søkes om oppholdstillatelse på grunnlag av overenskomsten om nordisk utdanningsfellesskap, må det dokumenteres at opptaket er hjemlet i denne overenskomsten

Dersom bakgrunnen for søknaden er internasjonal elevutveksling, må det framlegges dokumentasjon på at det dreier seg om utveksling i regi av ideelle organisasjoner eller skoler.

Om søknaden er begrunnet i internasjonalisering i skolen, må brev fra fylkeskommunen bekrefte at dette er tilfelle.

Dersom det er særlige forhold søkeren eller søkerens utdanningsinstitusjon mener kan være av vesentlig betydning for søknaden, for eksempel i forhold til vurderingen av søkerens returforutsetninger, bør dette fremkomme i eget brev/vedlegg til søknaden.

6.3. Saksgang

Er dokumentasjonen mangelfull, skal utenriksstasjonen eller politiet underrette søkeren:

 • om hva slags dokumentasjon eller hvilke opplysninger som mangler, og

 • om at søknaden ikke vil bli tatt til behandling før dokumentasjonen eller opplysningene foreligger, og at søknaden kan bli avslått hvis det går uforholdsmessig lang tid.

Utenriksstasjonen skal ikke sende søknaden inn til Utlendingsdirektoratet (UDI) før nødvendig dokumentasjon foreligger, hvis ikke søkeren spesielt ber om det, jf. utlendingsforskriften §§ 10-2 første ledd og 10-6 første ledd. Utenriksstasjonen skal i oversendelsen til Utlendingsdirektoratet opplyse om søkeren er informert om konsekvensen av at søknaden er mangelfull.

7. Vedtaksmyndighet

Utlendingsdirektoratet har som hovedregel vedtaksmyndighet og avgjør søknaden, jf. utlendingsloven § 65 første ledd.

Dersom det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, jf. utlendingsloven § 65 jf. utlendingsforskriften § 13-1 første ledd bokstav g, kan imidlertid politiet innvilge søknad om oppholdstillatelse fra søkere som:

 • er formidlet gjennom Momento Education, AFS Norge Internasjonal Utveksling, My Education, Fulbright, Youth for Understanding (YFU), STS High School Foundation (STS), Rotary, Explorius, eller Norges Forskningsråd (NFR)

 • har stipend fra norsk offentlig institusjon

 • skal studere ved høyere utdanningsinstitusjon innenfor rammen av utvekslingsordning i EU-regi eller i henhold til bilateral avtale mellom norsk og utenlandsk høyere utdanningsinstitusjon.

Slike søkere har som nevnt ovenfor adgang til å fremme søknad fra Norge, og det er også en forutsetning for at politiet skal kunne fatte vedtak, jf. utlendingsforskriften § 13-1 første ledd, bokstav g.

Det gjøres oppmerksom på at politiet i disse sakene har vedtaksmyndighet selv om søkeren er visumpliktig. Politiet trenger ikke vurdere returforutsetningene, da dette anses vurdert av utenriksstasjonen ved utstedelse av visum.

7.1. Underretning om vedtak

Når Utlendingsdirektoratet innvilger søknad om førstegangstillatelse, blir vedtaket med oversendelsesbrev sendt til politiet og melding om vedtak sendt til utenriksstasjonen med engelsk tekst. Hvis søkeren har søkt fra Norge, sendes oversendelsesbrev til ham/henne ved innvilgelse. Ved avslag blir vedtaket med oversendelsesbrev sendt til utenriksstasjon med engelsk tekst, eller til søker med kopi til politiet hvis søkeren oppholder seg i Norge. Dersom det er en fullmektig i saken, sendes vedtaket på norsk/engelsk til denne. Dersom søkeren ønsker å påklage vedtaket, kan fullmektigen levere klagen, jf. forvaltningsloven § 12. Utenriksstasjonen skal informere søkeren ved å gi ham eller henne vedtaket. Søkeren må kvittere for at vedtaket er mottatt.

Politiet skal:

 • gjøre søkeren kjent med innholdet i vedtak som direktoratet eller politiet selv har truffet

 • gjøre søkeren kjent med plikten til å forlate Norge etter endt utdanning hvis vedtaket er positivt

 • informere søkeren som skal på utenlandsopphold, for eksempel feltarbeid, og oppholdstillatelsen løper ut før de skal tilbake til Norge, om at de må levere søknad om fornyelse før reisen. Søknaden må inneholde opplysninger om dato for planlagt tilbakekomst, og hvilken norsk utenriksstasjon vedtaket skal sendes til (hvis søkeren skal tilbringe mer enn 6 måneder i utlandet i forbindelse med studiet, se pkt 8.1.5)

 • oppfordre søkeren til å fremme søknad om fornyelse før det gjenstår én måned av den tidligere tillatelsen.

Hvis søknaden blir avslått, skal utenriksstasjonen og politiet informere om retten til å klage, klagefrist og fremgangsmåte, jf. forvaltningsloven kapittel 6.

8. Fornyelse av oppholdstillatelse til studenter

8.1. Vilkår for fornyelse

Tillatelsen vil bli fornyet dersom vilkårene for oppholdstillatelse som student fortsatt er oppfylt, jf. utlendingslovens § 61 første ledd.

8.1.1. Fremgang i studiene (progresjon)

Søkeren må ha tilfredsstillende fremgang (progresjon) i utdanningen, jf. utlendingsforskriften § 10-21 sjette ledd. Utdanningsinstitusjonen skal avgi uttalelse i forbindelse med søknaden. Det er ikke tilstrekkelig at en enkelt professor/veileder uttaler seg. Utlendingsmyndighetene anbefaler at skjemaet Uttalelse om studieprogresjon og deltidsarbeidstillatelse (vedlegg 3) benyttes. Uttalelse kan imidlertid også gis i annet skriv, så fremt de samme opplysningene fremgår.

En søker som følger normal studieplan og avlegger 30 studiepoeng per semester, anses for å ha god studieprogresjon.

Dersom søkeren er forsinket i studiene, må han/hun i en eventuell søknad oppgi hvorfor han/hun er forsinket. Årsaken til forsinkelsen skal, i den grad det lar seg gjøre, dokumenteres. Basert på omfanget av forsinkelsen og årsaken til denne, vil det gjøres en vurdering av hvorvidt søknaden kan fornyes eller ikke. Forsinkelser opptil ett år kan godtas dersom det foreligger gode grunner til det.

Forsinkelse med mer enn ett år, som ikke skyldes sykdom med sykemelding eller fødselspermisjon, blir som hovedregel ikke godtatt, og søknaden vil bli avslått.

På doktorgradsstudier kan forsinkelser på mer enn ett år godtas dersom årsaken anses å ligge utenfor søkerens kontroll. Et eksempel kan være et tilfelle der veileder blir forhindret fra å bistå på grunn av en alvorlig sykdom eller et dødsfall. Et annet eksempel kan være et laboratoriumsprosjekt som ikke får de antatte resultatene og at studenten på grunn av dette må starte hele forskningsprosjektet på nytt.

Oppholdstillatelse for å gå på videregående skole, kan fornyes innenfor normert studietid så fremt vilkårene for den opprinnelige tillatelsen er tilstede og studenten har tilfredsstillende studieprogresjon.

Tillatelse til å følge norskkurs kan imidlertid ikke fornyes. Søker som har fulgt norskkurs og søker om fornyet oppholdstillatelse for å ta videre utdanning, må ha bestått kurset for å få innvilget søknad om videre studier. Kontinuering (ta eksamen om igjen) blir godtatt forutsatt at kurset er bestått før studiestart.

Det gis som hovedregel ikke fornyet tillatelse for å ta opp igjen en fullført grad. Studenten kan eventuelt innvilges visum i forbindelse med ny eksamen.

8.1.2. Vurdering av videreføring

Er studieplanen endret i forhold til tidligere, skal oppholdstillatelse som hovedregel kun fornyes dersom den nye utdanningen er en videreføring av den påbegynt utdanningen, jf. forskriften § 10-21 sjette ledd. Søkeren må i så fall fremlegge ny studieplan og dokumentere nytt opptak.

Et nytt studium vil i utgangspunktet alltid anses som en videreføring dersom studenten er tatt opp ved et høyere nivå enn det tidligere, for eksempel at studenten går fra et bachelor- til et masterstudium.

Som hovedregel anses ikke et studium på tilsvarende nivå som tidligere studier som en videreføring. Unntaksvis kan et nytt studium på samme nivå som tidligere studier anses som en videreføring, forutsatt at det innebærer en fordyping innen et fagområde og det klart vil øke studentens muligheter for senere arbeid som forsker eller opptak til doktorgradsstudier. Det gis ikke fornyet oppholdstillatelse for å begynne på en ny bachelorgrad. Det er en forutsetning for at tillatelse kan gis, at søkeren har avsluttet sin tidligere grad og ikke vært vesentlig forsinket i tidligere studier. Mer enn ½ års forsinkelse på et masterstudiet anses å være en vesentlig forsinkelse. I tillegg må det som regel dokumenteres i form av uttalelse fra nytt og/eller gammelt studiested, at det nye studiet anses å være en videreføring. Denne uttalelsen må inneholde en vurdering av hvorvidt det nye studiet kan anses å være en fordypning innen fagområdet og om det klart vil øke søkerens muligheter for senere arbeid som forsker eller opptak til doktorgradsstudier.

Enkelte påbygningskurs vil også kunne anses som en fornyelse. Det gis som hovedregel likevel ikke anledning til å ta flere slike enkeltstående studier etter hverandre, og tillatelse for slike studier fornyes som hovedregel ikke utover normert studietid.

8.1.3. Formål, oppholdssted, underhold og returforutsetninger

Formålet skal fortsatt være heltidsutdanning og studenten må ha fortsatt behov for å oppholde seg ved studiestedet for at fornyet tillatelse skal kunne gis. Studentens bosted skal derfor normalt være i den kommunen der studiestedet er, se punkt 2.1.2 i dette rundskrivet.

Finansiering (underhold) må fortsatt være sikret, jf. forskriften § 10-20.

Returforutsetningene skal ikke vurderes ved søknad om fornyelse.

8.1.4. Vilkår for fortsatt adgang til deltidsarbeid

Fornyet oppholdstillatelse for utdanning gir ikke automatisk rett til å arbeide. Det er en forutsetning for fortsatt tillatelse til arbeid at søkeren har tilfredsstillende studieprogresjon. Utdanningsinstitusjonen skal avgi en uttalelse om hvorvidt deltidsarbeid antas å være til ulempe for gjennomføringen av utdanningen, herunder om det bør settes begrensninger i antall timer i uken, jf. utlendingsforskriften § 10-21 sjette ledd. Adgangen til deltidsarbeid kan begrenses helt eller delvis. Utdanningsinstitusjonen skal spesifisere hvor mange timer i uken de anbefaler at studenten kan arbeide.

For å avgjøre hvorvidt deltidsarbeidet antas å være til ulempe, legger utlendingsmyndighetene som hovedregel uttalelsen fra utdanningsinstitusjonen til grunn. Dersom søkeren er vesentlig forsinket i studiene, vil utlendingsmyndighetene vurdere å begrense adgangen til deltidsarbeid, uavhengig av utdanningsinstitusjonens uttalelse. Studiene skal være hovedformålet med oppholdet i Norge, og det er en forutsetning at eventuelt arbeid ikke går utover disse.

Tillatelse til deltidsarbeid gir generell adgang til å arbeide som hovedregel inntil 20 timer per uke og heltid i ordinære ferier. Det kreves ikke egen søknad og det skal ikke betales gebyr.

Dersom studenten gis begrenset eller ingen adgang til deltidsarbeid, men utdanningsinstitusjonen i løpet av studieåret likevel ønsker å samtykke i at deltidsarbeid kan gis, skal de levere uttalelsen til politiet. Dette krever ikke egen søknad og det skal ikke betales gebyr. Politiet skal som klar hovedregel legge utdanningsinstitusjonens uttalelse til grunn, og gi generell deltidsarbeidstillatelse i samsvar med institusjonens uttalelse. Dersom de likevel anser seg i tvil, sendes uttalelsen og saken til Utlendingsdirektoratet for videre behandling.

8.1.5. Vilkår for fornyelse ved utenlandsopphold (ekskursjoner, feltarbeid, kortere utvekslingsopphold) eller lignende i forbindelse med studiet

Oppholdstillatelse kan i utgangspunktet kun innvilges for periode hvor utlendingen rent faktisk skal oppholde seg i Norge, jf. utlendingsloven § 55, jf. § 2.

Dette vil medføre at oppholdstillatelse ikke skal innvilges for eventuell periode hvor utlendingen skal oppholde seg i utlandet i forbindelse med feltarbeid eller lignende.

Oppholdstillatelse innvilges likevel for hele skoleåret dersom utenlandsoppholdet er kortere enn seks måneder. Dersom utenlandsoppholdet skal vare seks måneder eller lengre, innvilges tillatelse kun fram til tidspunkt for avreise til utlandet. Utlendingen må søke ny tillatelse (fra utlandet) dersom han skal returnere til Norge for å fullføre studiene.

Utlendingsdirektoratet forsøker å prioritere slike søknader, så fremt de inneholder nødvendig dokumentasjon.

Det kan også gis tillatelse for hele skoleåret i tilfeller der utlendingen skal være på utveksling et semester ved utenlandsk studieinstitusjon. Dette forutsetter følgende:

 • at utenlandsoppholdet er kortere enn seks måneder

 • at utlendingen har opptak for hele gradsperioden ved norsk studieinstitusjon

 • at utlendingen skal tilbake til Norge for å fullføre graden

8.2. Krav til dokumentasjon ved søknad om fornyelse

Den instans som mottar søknaden må sørge for at søkeren har fylt ut den aktuelle dokumentlisten og levert alle dokumentene i henhold til denne. Søkeren skal gis en stemplet kopi av dokumentlisten som en kvittering på at dokumentene er levert.

Dokumentlistene finnes på UDIs nettsider:

Engelsk: study permit
Norsk: studietillatelse

Søkere som dokumenterer å skulle studere innenfor rammen av utvekslingsordning i EU-regi, er formidlet gjennom Momento Education, AFS Norge Internasjonal Utveksling, My Education, Fulbright, Youth for Understanding (YFU), STS High School Foundation (STS), Explorius eller Rotary, eller skal være elev ved Røde Kors Nordisk United World College, trenger ikke dokumentere underhold. Det samme gjelder studenter som omfattes av programmene ”North2North” og ”BarentsPlus”.

Dersom søkeren er formidlet gjennom Momento Education, AFS, My Education, YFU, STS, Explorius eller Rotary, skal det dokumenteres hvilken organisasjon søkeren er formidlet gjennom.

Dersom det søkes om oppholdstillatelse på grunnlag av overenskomsten om nordisk utdanningsfellesskap, må det dokumenteres at opptaket er hjemlet i denne overenskomsten

Dersom bakgrunnen for søknaden er internasjonal elevutveksling, må det framlegges dokumentasjon på at det dreier seg om utveksling i regi av ideelle organisasjoner eller skoler.

Om søknaden er begrunnet i internasjonalisering i skolen, må brev fra fylkeskommunen bekrefte at dette er tilfelle.

Dersom det er særlige forhold søkeren eller søkerens utdanningsinstitusjon mener kan være av vesentlig betydning for søknaden, for eksempel i forhold til vurderingen av søkerens returforutsetninger, bør dette fremkomme i eget brev/vedlegg til søknaden.

8.3. Søknadsprosedyrer

Søknad om fornyelse skal som hovedregel fremmes elektronisk (Søknadsportalen). Unntaksvis brukes Utlendingsdirektoratets eget skjema: Søknad om tillatelse til arbeid og opphold. Skjemaet er tilgjengelig på Utlendingsdirektoratets nettsider www.udi.no, hos politiet og ved utenriksstasjonene.

Søknaden om fornyelse leveres til det politidistriktet der søkeren bor. Det stilles som hovedregel krav til personlig oppmøte, jf. utlendingsforskriften § 10-27 andre ledd.

Også ved søknad om fornyelse skal det betales gebyr, jf. utlendingsloven § 89, jf. utlendingsforskriften § 17-10 første ledd.

Utlendingen kan få fortsatt opphold på samme vilkår inntil søknaden om fornyelse er endelig avgjort, og har rett til det dersom utlendingen søker senest én måned før tillatelsen utløper, jf. utlendingsloven 61 sjette ledd.

Søkeren kan i disse tilfelle fortsette på samme studium så lenge søknaden om fornyelse er til behandling.

Dersom politiet er i tvil om søknaden skal innvilges, og derfor ikke har vedtaksmyndighet i saken jf. utlendingsforskriften § 13-2, skal politiet, etter å ha sjekket at all nødvendig dokumentasjon ligger ved, sende søknaden til Utlendingsdirektoratet.

8.4. Vedtaksmyndighet ved fornyelse

Utlendingsdirektoratet har som hovedregel vedtaksmyndighet ved fornyelse, jf. utlendingsloven § 65.

Når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt kan imidlertid politiet innvilge søknad om fornyelse, jf. utlendingsloven § 65 jf. utlendingsforskriften § 13-2 første ledd bokstav b. Dette gjelder for følgende søkere:

 • Student ved universitet eller høgskole

 • Elev ved Røde Kors Nordisk United World College, Skagerak International School og andre skoler med IB-linje.

Dersom det av utdanningsinstitusjonens uttalelse fremkommer at fornyet tillatelse til deltidsarbeid antas å være til ulempe for gjennomføringen av utdanningen, skal politiet sende saken til Utlendingsdirektoratet for behandling.

8.5. Innhold og varighet av fornyet tillatelse

Tillatelsen gjelder i utgangspunktet fra utløp av tidligere tillatelse, jf. utlendingsforskriften § 10-24 andre ledd. Dette forutsetter som hovedregel at søknad om fornyelse er levert inn før utløpet av den forrige tillatelsen. Videre gjelder de samme regler for hvor lenge tillatelsen skal vare for fornyelse som ved førstegangs tillatelse, se punkt 4.2.

Fornyet tillatelse gir i utgangspunktet ikke rett til å arbeide. Studentene kan likevel få generell deltidsarbeidstillatelse ved fornyelse av oppholdstillatelsen, forutsatt at utdanningsinstitusjonen samtykker i at fortsatt tillatelse til deltidsarbeid ikke er til ulempe for gjennomføring av utdanningen, jf. forskriften § 10-21 sjette ledd. Se punkt 8.1.1.

9. Klage på vedtak

Avslag på søknad om oppholdstillatelse til utdanning kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel 6. Søkeren må selv levere klagen. Eventuelt kan en annen person levere klagen dersom søkeren har gitt skriftlig fullmakt til dette, jf. forvaltningsloven § 12.

Klagen skal leveres til den instans (norsk utenriksstasjon eller politiet) som informerte søkeren om vedtaket. Klagen skal aldri sendes direkte til Utlendingsdirektoratet.

10. Tilbakekall av oppholdstillatelse

Oppholdstillatelse til utdanning kan kalles tilbake dersom utlendingen mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket eller dersom det for øvrig følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler, jf. utlendingsloven § 63 første ledd.

Vedtak om å trekke tilbake tillatelsen treffes av Utlendingsdirektoratet, jf. utlendingsloven § 65 første ledd. Utlendingsmyndigheten skal forhåndsvarsle om at tillatelsen vurderes trukket tilbake. Utlendingen skal gis mulighet til å uttale seg om dette, normalt innen tre uker, jf. forvaltningsloven § 16.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

 

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for visum, arbeidstillatelser og studiesaker

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-101 Oppholdstillatelse til studenter – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften §§ 6-19 første ledd og 6-33 andre ledd (08.05.2019)

  Endringen innebærer at organisasjonen Momento Education er lagt til på listen for godkjente utvekslingsorganisasjoner. Organisasjonen er lagt til i punkt 2.4, 5.1.2, 6.2, 7 og punkt 8.2.

 • Changed: RS 2010-101 Residence permits for students – the Immigration Act section 26 first paragraph letter b, cf. the Regulations sections 6-19 first paragraph and 6-33 second paragraph (24.07.2018)

  The circular has been revised to correspond with the Norwegian version.

 • Endret: RS 2010-101 Oppholdstillatelse til studenter – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften §§ 6-19 første ledd og 6-33 andre ledd (26.04.2018)

  Rundskrivet er oppdatert med noen mindre rettelser under punktene 2.3.4, 6.1, 8.1.2, 8.1.5 og 8.3.

 • Endret: RS 2010-101 Oppholdstillatelse til studenter – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften §§ 6-19 første ledd og 6-33 andre ledd (07.03.2018)

  Rundskrivet er oppdatert med nye presiseringer om formål/bosted, progresjon, videreføring og utenlandsopphold ved fornyelse av oppholdstillatelse. Listen over godkjente utvekslingsprogrammer/organisasjoner er også opdatert.

 • Changed: RS 2010-101 Residence permits for students – the Immigration Act section 26 first paragraph letter b, cf. the Regulations sections 6-19 first paragraph and 6-33 second paragraph (11.04.2017)

  The circular regulates the conditions for a residence permit for foreigners who wish to study in Norway. Paragraphs 2.3, 4.1.1 and 8.1 have been changed. The revised circular clarifies renewal practice regarding the requirement for continuation of studies - among other things, studies on the same level as previous studies will only be accepted in exceptional cases, and only for studies at master's level or higher. The requirement for conditional admission to follow introductory courses in Norwegian is removed as this is contrary to the admission regulations. Moreover, legal references have been updated.

 • Endret: RS 2010-101 Oppholdstillatelse til studenter – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften §§ 6-19 første ledd og 6-33 andre ledd (07.03.2017)

  Rundskrivet regulerer vilkårene for oppholdstillatelse for utlendinger som ønsker å studere i Norge. Gjennom endringene tydeliggjøres praksis i fornyelser når det gjelder kravet om videreføring i studiene - blant annet vil studier på samme nivå som tidligere studier kun unntaksvis godtas, og bare om det er studier på masternivå eller høyere. Kravet om betinget opptak for å ta innføringskurs i norsk er fjernet da dette er i strid med opptaksforskriften. Det er ellers gjort noen endringer i hjemmelshenvisningene.

 • Changed: RS 2010-101 Residence permits for students – the Immigration Act section 26 first paragraph letter b, cf. the Regulations sections 6-19 first paragraph and 6-33 second paragraph (28.04.2016)

  Section 5.2 in the circular regarding processing fees has been changed. From 1 June 2016 students participating in the Fulbright-program are not required to pay a processing fee.

 • Endret: RS 2010-101 Oppholdstillatelse til studenter – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften §§ 6-19 første ledd og 6-33 andre ledd (28.04.2016)

  Rundskrivets punkt 5.2 om søknadsgebyr er endret. Fra 1. juni 2016 skal studenter som deltar i Fulbright-programmet ikke betale søknadsgebyr.

 • Changed: RS 2010-101 Residence permits for students – the Immigration Act section 26 first paragraph letter b, cf. the Regulations sections 6-19 first paragraph and 6-33 second paragraph (27.01.2016)

  Section 2.2 is updated. If an applicant has previously held a residence permit for studies in Norway, it is a requirement when applying for a new first-time residence permit for studies that the applicant has had satisfactory academic progress, and that the planned studies are a continuation of these previous studies.

 • Endret: RS 2010-101 Oppholdstillatelse til studenter – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften §§ 6-19 første ledd og 6-33 andre ledd (26.01.2016)

  Rundskrivets punkt 2.2 er endret. Hvis en søker tidligere har hatt oppholdstillatelse i Norge for å studere, er det et vilkår ved søknad om en ny førstegangs studietillatelse at søkeren har hatt tilfredsstillende studieprogresjon, samt at studiene det nå søkes oppholdstillatelse for er en videreføring av tidligere studier. Formelt sett er disse sakene å anse som nye førstegangssøknader og det er derfor behov for en presisering av dokumentasjonskravet.

 • Endret: RS 2010-101 Oppholdstillatelse til studenter – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften §§ 6-19 første ledd og 6-33 andre ledd (06.11.2014)

  Flere av avsnittene i den engelske versjonen av rundskrivet og vedleggene har blitt oppdatert for å samsvare med den norske versjonen.

 • Changed: RS 2010-101 Residence permits for students – the Immigration Act section 26 first paragraph letter b, cf. the Regulations sections 6-19 first paragraph and 6-33 second paragraph (30.10.2014)

  Chapter 2.4 tenth paragraph is now updated in accordance with the Norwegian version.

 • Changed: RS 2010-101 Residence permits for students – the Immigration Act section 26 first paragraph letter b, cf. the Regulations sections 6-19 first paragraph and 6-33 second paragraph (09.10.2014)

  Chapter 2.4 tenth paragraph is now updated in accordance with the Norwegian version.

 • Changed: RS 2010-101 Residence permits for students – the Immigration Act section 26 first paragraph letter b, cf. the Regulations sections 6-19 first paragraph and 6-33 second paragraph (28.05.2014)

  The circular has been updated in accordance with the repeal of the Immigration Regulations Section 6-19 third paragraph.

 • Endret: RS 2010-101 Oppholdstillatelse til studenter – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften §§ 6-19 første ledd og 6-33 andre ledd (21.05.2014)

  Rundskrivet er oppdatert i tråd med opphevelsen av utf. § 6-19 tredje ledd, om norskkurs til faglærte.

 • Endret: RS 2010-101 Oppholdstillatelse til studenter – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften §§ 6-19 første ledd og 6-33 andre ledd (01.01.2014)

  Rundskrivet er oppdatert i forbindelse med ny prosessordning i sikkerhetssaker. Under punkt 2.7. henvises det nå til utlendingsloven § 126.

 • Endret: RS 2010-101 Oppholdstillatelse til studenter – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften §§ 6-19 første ledd og 6-33 andre ledd (24.06.2013)

  Rundskrivet er oppdatert med hensyn til hvilke utvekslingsorganisasjoner som er godkjent. Det er ellers gjort en tydeliggjøring av praksis, og vedlegg 3 er byttet ut med versjonen som ligger på www.udi.no.

 • Endret: RS 2010-101 Oppholdstillatelse til studenter – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften §§ 6-19 første ledd og 6-33 andre ledd (01.11.2012)

  Mindre språklig tilføyelse under punkt 4.1.

 • Endret: RS 2010-101 Residence permits for students – the Immigration Act section 26 first paragraph letter b, cf. the Regulations sections 6-19 first paragraph and 6-33 second paragraph (16.10.2012)

  The circular is updated due to changes in the state pay scale for Norwegian state employees. Changes are made to chapter 2.4 ninth paragraph and annex 2.

 • Endret: RS 2010-101 Oppholdstillatelse til studenter – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften §§ 6-19 første ledd og 6-33 andre ledd (16.10.2012)

  Rundskrivets punkt 2.4 niende avsnitt og vedlegg 2 er oppdatert som følge av endringer i hovedlønnstabellen.

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo