Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-103
Dokument-ID : RS 2010-103
Saksnummer : 09/2699
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :
Politimestrene
Ambassaden i Moskva
Generalkonsulatet i Murmansk
Generalkonsulatet i St. Petersburg
Alle i Utlendingsdirektoratet

Oppholdstillatelse til utlendinger som skal utføre ufaglært arbeid - utlendingsforskriften § 6-4

1. Innledning

Rundskrivet gir retningslinjer for behandlingen av søknader om oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften (utf.) § 6-4.

2. Virksomhet med behov for arbeidskraft

Det følger av bestemmelsen at det kan rekrutteres arbeidskraft til alle næringer i Troms, Finnmark og Nordland fylker, og at dette gjelder virksomheter som har behov for arbeidskraft til å utføre ufaglært arbeid.

Det skal med andre ord ikke gis tillatelse etter utf. § 6-4, dersom det er nødvendig for det tilbudte arbeidet at utlendingen minst er fagutdannet tilsvarende videregående skoles nivå, har fagbrev eller har utdanning fra høyskole eller universitet, eller har spesielle kvalifikasjoner. I slike tilfeller må det søkes om tillatelse som faglært mv. etter utf. § 6-1. Utover dette settes det ingen begrensninger med hensyn til hvilken type arbeid rekrutteringen gjelder.

3. Hvem som kan søke om tillatelse

Søkeren må være russisk borger bosatt i Barentsregionen, d.e. Murmansk oblast, republikken Karelen, Arkhangelsk oblast og Nenetsia autonome okrug. Søkeren må dokumentere bosetting i Barentsregionen ved bostedsbevis. Det kreves ikke at søkeren har bodd i Barentsregionen utover en minstetid på ett år. Utenriksstasjonen skal bekrefte at søkeren har dokumentert bosetting i Barentsregionen ved bostedsbevis.

Det stilles ikke krav til søkerens kompetanse. Dette innebærer at en utlending som har kompetanse som faglært kan få innvilget oppholdstillatelse etter utf. § 6-4, forutsatt at han/hun skal utføre ufaglært arbeid.

4. Øvrige vilkår for å få tillatelse

Også de generelle vilkårene for oppholdstillatelse som arbeidstaker må være oppfylt, jf. utlendingsloven § 23 første ledd:

 • Søkeren må være fylt 18 år
 • Det må foreligge et konkret tilbud om arbeid. Arbeidstilbudet skal som hovedregel gjelde heltidsarbeid for én arbeidsgiver. Arbeidstilbud på fastsatt skjema skal legges ved søknaden, jf. utf. § 6-9.
 • Lønns- og arbeidsvilkår må ikke være dårligere enn etter gjeldende tariffavtale eller regulativ for bransjen. Dersom slik tariffavtale eller regulativ ikke foreligger, skal lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn det som er normalt for vedkommende sted og yrke.
 • Stillingen skal ikke kunne besettes av innenlandsk arbeidskraft eller med arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området, jf. utf. § 6-4 fjerde ledd. Som innenlandsk arbeidskraft regnes i denne sammenhengen ikke bare norske borgere, men også utlendinger med tillatelse til opphold i Norge.
 • Arbeids- og velferdsetaten har samtykket, jf. utf. § 6-12 første ledd. Søkeren eller arbeidsgiveren kan selv innhente uttalelse fra NAV lokalt i forkant av at det fremmes søknad.
 • Underhold og bolig må være sikret, jf. utf. §§ 10-7 og 10-12.
 • Oppholdstillatelse i medhold av forskriften § 6-4 er en tillatelse som er tidsbegrenset og som ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. I dette ligger det en klar forutsetning om at søkeren skal forlate Norge ved tillatelsens utløp. I vurderingen av om oppholdstillatelse kan gis, er det derfor et sentralt vurderingstema om det er sannsynlig at søkeren vil forlate Norge ved tillatelsens utløp, dersom vedkommende ikke har annet grunnlag for videre opphold i Norge. I denne vurderingen vil både individuelle forhold ved søkeren og generelle forhold i søkerens hjemland være av betydning.

5. Varighet og innhold av tillatelsen

Førstegangs oppholdstillatelse gis i alminnelighet for to år, men likevel ikke ut over det tidsrom det er søkt om, og ikke utover arbeidsforholdets lengde. Dersom det gjør seg gjeldende hensyn som tilsier at varigheten bør begrenses ytterligere, gis tillatelsen for et kortere tidsrom. Det kan eksempelvis være behovet for å kontrollere om vilkårene for tillatelsen fortsatt er oppfylt. Det vises til utf. § 10-16 fjerde og femte ledd.

Tillatelsen gjelder et bestemt arbeid for en bestemt arbeidsgiver, og den danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse, jf. utf. § 6-4 syvende ledd.

Tillatelsen danner ikke grunnlag for oppholdstillatelse til de nærmeste familiemedlemmer til utlendingen, jf. utf. § 9-6 første ledd.

6. Forhåndstilsagn

Som følge av varierende råvaretilgang, opereres det ofte med korttidskontrakter av for eksempel tre til seks måneders varighet i fiskeindustrien. Dersom det etter at kontrakten er utløpt på ny blir behov for å rekruttere arbeidskraft innenfor et tidsintervall på to år, legges det til rette for en hurtig rekruttering av arbeidstakere som allerede har hatt engasjementer og opplæring hos den aktuelle arbeidsgiveren, jf. utf. § 6-4 femte ledd.

Det kan gis forhåndstilsagn i vedtaket om at arbeidstakeren skal ha rett til ny tillatelse innenfor toårsperioden dersom han/hun mottar konkret tilbud om samme arbeid på samme arbeidsvilkår. Et slikt forhåndstilsagn skal være basert på en arbeidskraftsmessig vurdering som gjelder hele toårsperioden, jf. femte ledd.

7. Vedtaksmyndighet

Vedtak treffes av Utlendingsdirektoratet, jf. utlendingsloven § 65.

8. Fornyelse

Tillatelsen kan fornyes innenfor tidsrammen på to år, forutsatt at vilkårene for førstegangs tillatelse fortsatt er oppfylt, jf. utlendingsloven § 61 første ledd og utlendingsforskriften § 10-21. Det gjelder imidlertid ett unntak her - ved fornyelse er det ikke et krav om at stillingen ikke kan besettes med innenlandsk arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA- området, jf. utlendingsloven § 61 fjerde ledd

Varigheten av tillatelsen skal ikke overstige arbeidsforholdets lengde, jf. utf. § 10-24 første ledd andre pkt.

Politiet har myndighet til å innvilge søknad om fornyet tillatelse i tilfeller hvor det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, jf. utf. § 13-2.

9. Karantenetid

Arbeidstakere som har hatt tillatelse etter denne bestemmelsen med en samlet oppholdstid på to år, kan gis ny tillatelse etter ett års opphold utenfor Norge, jf. utf. § 6-4 sjette ledd.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for visum, arbeidstillatelser og studiesaker

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo