Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-105
Dokument-ID : RS 2010-105
Saksnummer : 09/4692
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :
Politimestrene
Utenriksstasjonene
Alle i Utlendingsdirektoratet

Retningslinjer for forhåndsintervju etter utlendingsloven § 56 fjerde ledd bokstav a

1. Innledning

Hovedregelen i følge utlendingsloven § 56 fjerde ledd og utlendingsforskriften § 10-5 er at oppholdstillatelse ikke kan innvilges på grunnlag av ekteskap eller samboerskap etablert i utlandet før den som er bosatt i Norge har returnert hit og er blitt intervjuet av utlendingsmyndighetene.

Formålet med bestemmelsene er å hindre at noen blir presset til å inngå ekteskap mot sin vilje under ferieopphold eller tilsvarende, i utlandet. Det finnes likevel noen unntak fra vilkåret om at referansepersonen må returnere til Norge for å bli intervjuet. Det er der hvor;

 • søkeren skal søke om tillatelse etter utlendingsloven § 40 og referansepersonen var til intervju i anledning saken før ekteskapet ble inngått,
 • søkeren har rett til innreise uten visum,
 • referansepersonen hadde fylt 25 år da ekteskapet ble inngått,
 • partene har levd i et etablert samliv i Norge mens begge har hatt oppholdstillatelse, eller
 • referansepersonen har oppholdstillatelse i medhold av utlendingsforskriften § 6-1 eller § 6-2.

Dette rundskrivet handler om de tilfellene der referansepersonen kan la seg intervjue i anledning saken før ekteskapet blir inngått. Rundskrivet gir praktisk veiledning i hvordan søknader skal fremmes i disse tilfellene, og hvem som kan fremme søknadene. Rundskrivet omhandler også registreringer i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF), hvilken dokumentasjon som kreves, og hva som skal gjøres ved mistanke om tvangsekteskap.

2. Hvem kan la seg intervjue i Norge før ekteskapet blir inngått

Det er kun de som er omfattet av den obligatoriske intervjuordningen som også kan bli intervjuet på forhånd. Dette vil være når referansepersonen er under 25 år når ekteskapet blir inngått og søkeren kommer fra et visumpliktig land. Ordningen omfatter ikke parter som har levd i et etablert samliv i Norge mens begge hadde oppholdstillatelse her. Der man ønsker forhåndsintervju skal referansepersonen levere søknaden i Norge på vegne av søkeren jf. utlendingsforskriften § 10-5 annet ledd jf. § 10-2 sjuende ledd.

3. Hvordan fremmes søknad etter forhåndsintervjuordningen

Søknaden fremmes ved det politidistriktet referansepersonen har sitt bosted. Sammen med søknaden må det legges ved en skriftlig fullmakt til referansen til å fremme søknad på søkerens vegne, samt dokumentasjon på søkerens identitet.

Søknaden må i tillegg inneholde alle nødvendige opplysninger og dokumentasjon. Informasjon om hvilken dokumentasjon som kreves følger søknadsskjemaet. Politiet må orientere referansepersonen om at søknaden ikke blir behandlet før vigselsattesten er sendt inn og om tidsfristen for dette, se punkt 7.

Ordningen med forhåndsintervju medfører at referansepersonen kommer i kontakt med politiet og kan varsle om tvangsekteskap.

4. Registrering i DUF

Søknader som faller inn under forhåndsintervjuordningen, registreres i DUF med kode ”FAMMAKEEKTEFORHAAND” og under utlendingsloven § 40.

5. Ved mistanke om tvangsekteskap

Hvis politiet har mistanke om tvangsekteskap, er det viktig at dette synliggjøres i intervjurapporten. Politiet må redegjøre for bakgrunnen for mistanken.

6. Gebyr

Gebyr må betales ved innlevering av søknaden.

7. Vigselsattest

Vigselsattest må leveres til politiet så fort som mulig etter vigselen. Som hovedregel kreves det at original vigselsattest innleveres. Når vigselsattesten leveres, sender politiet saken til Utlendingsdirektoratet (UDI) for behandling.

Hvis vigselsattesten ikke er levert innen seks måneder etter innleveringen av søknaden til politiet, sender politiet saken til UDI. Utlendingsdirektoratet vil så behandle saken på bakgrunn av den dokumentasjonen som foreligger.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for familieinnvandringssaker

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo