Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-114
Dokument-ID : RS 2010-114
Saksnummer : 09/5009-17
Sist endret : 20.05.2012
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Utenriksstasjonene
Politimestrene

Adgang for utenriksstasjoner til å innvilge søknad om oppholdstillatelse som faglært og for arbeidsferie – utlendingsforskriften § 13-4

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) gir med dette retningslinjer for norske utenriksstasjoners behandling av søknader om førstegangs oppholdstillatelse som faglært etter utlendingsforskriften (utf.) § 6-1 første ledd og for arbeidsferie etter utf. § 6-27 første ledd.

2. Når norsk utenriksstasjon kan innvilge oppholdstillatelse

Når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan norsk utenriksstasjon som har fått myndighet til det, innvilge søknad om oppholdstillatelse som faglært eller for arbeidsferie. Det følger av vedlegg 18 til utlendingsforskriften hvilke norske utenriksstasjoner som har slik myndighet, jf. utf. § 13-4.

2.1. Oppholdstillatelse som faglært

For informasjon om vilkårene for oppholdstillatelse som faglært etter utf. § 6-1 første ledd, viser vi til rundskriv 2014-018.

Utenriksstasjonen skal anse seg å være i tvil når søknaden gjelder oppholdstillatelse med grunnlag i spesielle kvalifikasjoner, jf. utf. § 6-1 første ledd fjerde alternativ. Denne typen søknad skal derfor sendes UDI for behandling.

Vi bemerker ellers at utenriksstasjonene ikke er gitt myndighet til å innvilge søknader om oppholdstillatelse etter utf. § 6-1 annet ledd (faglært med skjerpet kompetansekrav), som gjelder religiøse ledere/lærere.

2.2. Oppholdstillatelse for arbeidsferie

For informasjon om vilkårene for oppholdstillatelse for arbeidsferie etter utf. § 6-27 første ledd, viser vi til RS 2010-119 (arbeidsferie for borgere av Australia) og RS 2010-117 (arbeidsferie for borgere av New Zealand).

3. Dato for siste innreisedag

I tillatelsen fastsettes dato for siste innreisedag. Den skal ikke fastsettes senere enn seks måneder fra vedtak blir truffet.

4. Utferdigelse av vedtak

Utenriksstasjonen skal utforme vedtaket skriftlig. Vedtaket skal underskrives av den stasjonssjefen bemyndiger. Søkeren skal få kopi av vedtaket.

4.1. Faglært

Vedtaket skal inneholde følgende opplysninger: 

 • Navn på søker
 • Fødselsdato 
 • Nasjonalitet 
 • Type tillatelse og hjemmel 
 • Den bestemte typen arbeid tillatelsen gjelder
 • Tillatelsen gir ikke adgang til å ta annen type arbeid
 • Siste innreisedag
 • Meldeplikt for politiet innen syv dager etter innreise
 • Tillatelsens varighet 
 • Tillatelsen gir rett til gjentatte innreiser i Norge så lenge den gjelder
 • Tillatelsen kan fornyes 
 • Tillatelsen gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse 
 • Tillatelsen gir grunnlag for familieinnvandring
 • Plikt til å melde fra om flytting til skatteetaten
 • Plikt til å la seg framstille til tuberkulosekontroll etter lov om vern mot smittsomme sykdommer
 • Plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Mer informasjon kan gis av kommunen søkeren bosetter seg i.

4.2. Arbeidsferie

Vedtaket skal inneholde følgende opplysninger: 

 • Navn på søker
 • Fødselsdato 
 • Nasjonalitet 
 • Type tillatelse og hjemmel 
 • Siste innreisedag
 • Meldeplikt for politiet innen syv dager etter innreise
 • Tillatelsens varighet 
 • Tillatelsen gir rett til gjentatte innreiser i Norge så lenge den gjelder
 • Tillatelsen kan fornyes eller tillatelsen kan ikke fornyes
 • Tillatelsen gir ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse 
 • Tillatelsen gir ikke grunnlag for familieinnvandring
 • Plikt til å melde fra om flytting til skatteetaten
 • Plikt til å la seg framstille til tuberkulosekontroll etter lov om vern mot smittsomme sykdommer

Alternativet ”tillatelsen kan ikke fornyes” skal brukes der vedtaket innebærer at søkeren har fått tillatelse etter bestemmelsen om arbeidsferie i til sammen to år.

5. Om visum og melding til politiet

Utenriksstasjonene skal gi visumpliktig utlending som har fått oppholdstillatelse, innreisevisum, jf. utlendingsloven § 12 og utlendingsforskriften § 3-13 første ledd.

Utenriksstasjonene må informere utlendingen som har fått oppholdstillatelse, om at vedkommende skal melde seg for politiet og vise frem vedtaket i original senest innen én uke etter innreise. Politiet vil bestille oppholdskort for utlendingen.

6. Rapporteringsrutiner

Utenriksstasjonen må umiddelbart etter at søknad er innvilget, sende vedtaket per e-post på sikker linje til Utlendingsdirektoratet på adressen udi@udi.no. UDI på sin side vil prioritere registreringen av vedtak truffet av utenriksstasjonene. Disse rutinene skal sikre at politiet er kjent med vedtaket når utlendingen melder seg, og at ikke utlendingen blir bortvist på grensen.

Vi ber videre om at saksdokumentene sendes Utlendingsdirektoratet, med opplysning om hvor søkeren skal bo i Norge. UDI vil videresende saksdokumentene til politidistriktet som søkeren skal være bosatt i.

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for visum, arbeidstillatelser og studiesaker

Siste endringer
 • RS 2010-114 Adgang for utenriksstasjoner til å innvilge søknad om oppholdstillatelse som faglært og for arbeidsferie – utlendingsforskriften § 13-4 (15.08.2012)

  Rundskrivets punkt 5 er oppdatert i henhold til endringen i utlendingsforskriften § 3-13 første ledd som trer i kraft 15. august.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo