Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-116
Dokument-ID : RS 2010-116
Saksnummer : 16/02098
Sist endret : 29.06.2016
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Alle i Utlendingsdirektoratet

Oppholdstillatelse ved ungdomsutveksling for canadiske borgere – jf. utlendingsforskriften § 6-27


1. Innledning

2. Om forholdet mellom nasjonal lov og internasjonale avtaler

3. Vilkår for tillatelse

3.1. Krav til utlendingen

3.2. Formålet med oppholdet

3.3. Lønns- og arbeidsvilkår

3.4. Underhold, returbillett, forsikring

4. Tillatelsens innhold og varighet

4.1. Innhold

4.2. Varighet

5. Søknadsprosedyren

5.1. Søknadssted

5.2. Dokumentasjonskrav

5.3. Gebyr

6. Vedtaksmyndighet

7. Fornyelse

7.1. Vilkår for fornyelse

7.2. Søknadsprosedyre

7.3. Vedtaksmyndighet ved fornyelse

8. Klage

9. Tilbakekall av tillatelse

1. Innledning

Norge har inngått avtale med Canada om ungdomsutveksling. Det vises til ”Omforent memorandum mellom Canadas regjering og Norges regjering om ungdomsutveksling” med ikrafttreden 30. Oktober 2006 (avtalen). Intensjonen med avtalen er å gi unge borgere fra de to landene større mulighet til å kunne oppholde seg i det andre landet for å skaffe seg høyere utdanning, arbeidserfaring eller praksis på en arbeidsplass, og for å bedre sine kunnskaper om det andre landets språk, kultur og samfunn.

Canadisk ungdom som er omfattet av avtalen kan søke om oppholdstillatelse til arbeidsferie, jf. utlendingsforskriften § 6-27. Norske myndigheter skal innvilge søkeren slik tillatelse, dersom vilkårene i avtalen er oppfylt.

2. Om forholdet mellom nasjonal lov og internasjonale avtaler

Det følger av utlendingsloven § 3 at ”Loven skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke individets stilling”. En bilateral avtale er forpliktende for begge parter, og vil falle inn under betegnelsen ”internasjonale regler” i loven § 3.

Dette betyr at utlendingsloven som hovedregel skal anvendes slik at den ikke opptrer i motstrid med våre internasjonale forpliktelser, så lenge dette er i utlendingens favør.

3. Vilkår for tillatelse

Avtalen oppstiller ulike vilkår til utlendingen og formålet med vedkommendes opphold i Norge.

3.1. Krav til utlendingen

Det er et vilkår for oppholdstillatelse til arbeidsferie i Norge, at utlendingen er canadisk statsborger bosatt i Canada. Dersom utlendingen på søknadstidspunktet angir adresse i utlandet, må han eller hun dokumentere å være registrert bosatt i Canada.

Utlendingen må i henhold til avtalen ha fylt 18 år og ikke være eldre enn 35 år (det vil si ikke fylt 36 år) på søknadstidspunktet.

3.2. Formålet med oppholdet

Avtalen oppstiller fem alternative kategorier knyttet til formålet med oppholdet i Norge. Det er et vilkår for oppholdstillatelse at søkeren faller inn under én av disse kategoriene. Fordi det kan gis en oppholdstillatelse med generell adgang til å ta arbeid i tilsammen to år, uten hensyn til hvilket av formålene som påberopes, vurderes ikke nærmere, hvilket av formålene utlendingen faller inn under.

3.2.1. Arbeidspraksis

Personer med høyere utdanning som ønsker å skaffe seg ytterligere opplæring gjennom et arbeidsforhold og øke sine kunnskaper om landets språk samfunn og kultur, kan få oppholdstillatelse i henhold til avtalen. Med høyere utdanning menes utdanning på universitets- eller høyskolenivå.

3.2.2. Studier

Studenter som ønsker å gjennomføre en del av sine studier ved et universitet eller høyskole i Norge kan få oppholdstillatelse i henhold til avtalen. Studieoppholdet må ligge innenfor rammen av en avtale inngått mellom høyskoler eller universiteter om studier og praksis.

3.2.3. Hospitering

Personer som skal hospitere ved en bedrift i Norge som et ledd i sine studier eller opplæring, kan få oppholdstillatelse i henhold til avtalen. Med hospitering menes både lønnet og ulønnet arbeid.

3.2.4. Feriejobb

Studenter som ønsker å ta arbeid i Norge under ferie fra universitetet eller høyskolen i hjemlandet, kan få oppholdstillatelse i henhold til avtalen.

3.2.5. Turist

Oppholdstillatelse kan også gis når det primære formålet med oppholdet i Norge er å være turist. Oppholdet anses ikke å ha karakter av ferie, hvis søkerens arbeidsforhold går lenger enn tilfeldige strøjobber/leilighetsarbeid, selv om en tillatelse etter forskriften § 6-27 gir generelt adgang til å ta arbeid. Med leilighetsarbeid menes i henhold til fast forvaltingspraksis tilfeldige arbeidsforhold av inntil 6 måneders varighet hos hver arbeidsgiver. Inntekten fra dette arbeidet er ment å være et supplement til finansieringen av oppholdet i landet.

Det presiseres at begrensningen som gjelder arbeidsforholdets varighet kun gjelder ved opphold som turist og ikke for ungdom som nevnt i pkt. 3.2.1. – 3.2.4.

3.3. Lønns- og arbeidsvilkår

For oppholdstillatelse i medhold av forskriften § 6-27 gjelder ikke kravene til lønns- og arbeidsvilkårene som følger av loven § 23.

3.4. Underhold, returbillett, forsikring

Utlendingen som omfattes av avtalen, må kunne dokumentere sikret underhold for den første tiden av oppholdet, samt tilstrekkelige midler til å kjøpe returbillett. Dette innebærer at søkeren må dokumentere midler til sitt livsopphold for de tre første månedene i form av bankinnskudd og/eller gjennom dokumentasjon på et konkret arbeidstilbud for den første tiden av oppholdet i Norge. Dersom oppholdet i Norge skal finansieres ved lån, må det fremlegges bekreftelse fra banken på at lånet er innvilget.

Tredjemannsgaranti kan unntaksvis godtas som dokumentasjon på sikret underhold, jf. forskriften § 10-7.

Kravet til underhold anses oppfylt dersom utlendingen kan dokumentere midler som tilsvarer basisstøtten (studielån) for høyere utdanning i Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen), se vedlegg. 

Utlendingen må ha forsikring som blant annet dekker utgifter forbundet med eventuell innleggelse på sykehus og hjemsendelse. Forsikringen skal være gyldig under hele oppholdet i Norge. Det stilles ikke krav om at søkeren må fremlegge dokumentasjon på inngått forsikringsavtale før søknad om oppholdstillatelse er innvilget. Søkeren forutsettes å ha tegnet nødvendig medisinsk forsikring og full sykehusforsikring før innreise og som gjelder under oppholdet i Norge. Samtykke til å tegne slik forsikring må imidlertid foreligge i forbindelse med fremsettelse av søknad om oppholdstillatelse.

4. Tillatelsens innhold og varighet

4.1. Innhold

Oppholdstillatelse gis med hjemmel i forskriften § 6-27.

Oppholdstillatelsen gir generell adgang til å ta arbeid.

Oppholdstillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse, jf. forskriften § 6-27 annet ledd.

Tillatelsen danner ikke grunnlag for familieinnvandring, jf. forskriften § 9-6. Bakgrunnen for dette er at kravene til lønns- og arbeidsforhold som stilles for unge mennesker på arbeidsferie, ikke er tilpasset at man skal ha med familiemedlemmer til Norge.

4.2. Varighet

Første gangs oppholdstillatelse gis i alminnelighet for to år, men likevel ikke utover det tidsrom det er søkt om, jf. forskriften § 10-16. Der det gjør seg gjeldende hensyn som tilsier at varigheten bør begrenses ytterligere, gis tillatelsen for et kortere tidsrom. Dette kan eksempelvis være behovet for å kontrollere om vilkårene for tillatelsen fortsatt er oppfylt. Utlendingsmyndighetene ser et slikt kontrollbehov ved tillatelser etter forskriften § 6-27. Første gangs tillatelse skal derfor som hovedregel ikke gis for mer enn ett år.

5. Søknadsprosedyren

5.1. Søknadssted

Første gangs oppholdstillatelse skal være gitt før innreise i riket, jf. loven § 56 første ledd. Unntatt herfra er utlending som har kompetanse som faglært, jf. forskriften § 10-1 første ledd bokstav a. Det er et vilkår at vedkommende har lovlig opphold i Norge på søknadstidspunktet, jf. bestemmelsens tredje ledd .

Dersom ovennevnte vilkår for å fremme søknad fra Norge ikke er oppfylt, skal søknaden fremmes ved norsk utenriksstasjon i Canada, jf. forskriften § 10-2 tredje ledd.

5.2. Dokumentasjonskrav

Den instans som mottar søknaden må sørge for at søkeren har fylt ut den aktuelle dokumentlisten og levert alle dokumentene i henhold til denne. Søkeren skal gis en stemplet kopi av dokumentlisten som en kvittering på at dokumentene er levert.

Dokumentlistene finnes på UDIs nettsider:

Offisielle dokumenter (vitnemål, attester osv.) skal fremlegges i originalversjon for utenriksstasjon/politi, men disse skal ikke legges ved søknaden. Kun kopier, bekreftet av utenriksstasjon/politi, skal vedlegges søknaden. Det er viktig at det kommer tydelig frem at utenriksstasjon/politi har sett originaldokumentet. Sammen med søknaden skal det også legges ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk av autorisert translatør.

5.3. Gebyr

For å få behandlet søknaden om oppholdstillatelse skal det i forbindelse med innlevering av søknaden betales et behandlingsgebyr, jf. forskriften § 17-10 .

6. Vedtaksmyndighet

Vedtak om første gangs oppholdstillatelse fattes av Utlendingsdirektoratet, jf. loven § 65 .

7. Fornyelse

7.1. Vilkår for fornyelse

Oppholdstillatelse i medhold av forskriften § 6-27 kan fornyes, jf. § 10-21 første ledd , forutsatt at vilkårene i § 6-27 fortsatt er oppfylt. Tillatelse etter denne hjemmelen kan likevel ikke gis utover to år til sammen.

Det presiseres at det ikke stilles krav til at utlendingen oppholder seg utenfor riket mellom to perioder med tillatelse etter denne bestemmelsen, selv om avtalen inneholder et slikt krav. Det stilles heller ikke krav om at søkeren må sannsynliggjøre at fortsatt opphold eventuelt har et annet formål enn det opprinnelige, selv om avtalen inneholder et slikt vilkår. Det vises i den forbindelse til det som sies om forholdet mellom nasjonal lov og internasjonale avtaler i pkt.2.

7.2. Søknadsprosedyre

Søknad om fornyet tillatelse fremmes på eget skjema. Skjemaet er tilgjengelig på Utlendingsdirektoratets nettsider (www.udi.no), hos politiet og ved utenriksstasjonene.

Søknaden leveres til politiet i det distriktet der søkeren har sitt faste opphold, jf. forskriften § 10-27 .

7.3. Vedtaksmyndighet ved fornyelse

Søknader om fornyelse av oppholdstillatelse i henhold forskriften § 6-27 avgjøres som hovedregel av Utlendingsdirektoratet, jf. loven § 65.

Politiet er imidlertid tildelt myndighet til å innvilge søknad om fornyet oppholdstillatelse dersom det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, jf. forskriften § 13-2.

8. Klage

Avslag på søknad om oppholdstillatelse i henhold til forskriften § 6-27 kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel 6. Klagen skal leveres til den instans som underrettet søkeren om vedtaket (norsk utenriksstasjon eller politiet).

9. Tilbakekall av tillatelse

Oppholdstillatelse kan tilbakekalles dersom utlendingen mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket, eller dersom det for øvrig følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler, jf. utlendingsloven § 63


Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for visum, arbeidstillatelser og studiesaker

Siste endringer
 • Changed: RS 2010-116 Residence permits for youth exchanges for Canadian nationals – cf. Section 6-27 of the Immigration Regulations (02.02.2018)

  The circular and attachment are now available in English.

 • Endret: RS 2010-116 Oppholdstillatelse ved ungdomsutveksling for canadiske borgere – jf. utlendingsforskriften § 6-27 (04.07.2013)

  Rundskrivet er endret på grunn av LEAN-prosessen. Dokumentlisten er erstattet med en ny liste som ligger på udi.no.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo