Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-122
Dokument-ID : RS 2010-122
Saksnummer : 09/5090 (16/05079-4)
Sist endret : 01.10.2016
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene
Alle i Utlendingsdirektoratet

Adgang til opphold på samme vilkår inntil søknad om fornyelse er avgjort - utlendingsloven § 61 sjette ledd, jf. utlendingsforskriften § 10-25


Utlending som søker om fornyelse av en oppholdstillatelse, kan få fortsatt opphold på samme vilkår inntil søknaden er endelig avgjort, og har rett til dette, dersom det blir søkt én måned før tillatelsen utløper, jf. utlendingsloven (utl.) § 61 sjette ledd. Søker utlendingen om fornyelse senere enn en måned før tillatelsen utløper, skal vedtaksmyndigheten i vurderingen av om utlendingen skal få fortsatt opphold på samme vilkår, legge vekt på om søknaden kan påregnes innvilget og om den tidligere tillatelsen er av en slik art at den danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsforskriften (utf.) § 10-25.

Adgangen til fortsatt opphold på samme vilkår som nevnt over gjelder ikke dersom det fremgår av loven eller forskrift i medhold av loven at oppholdstillatelsen ikke kan fornyes, jf. utl. § 61 sjette ledd, tredje punktum.

Søker f.eks. en utlending fornyet tillatelse etter utf. § 6-21, etter å ha hatt tillatelse i medhold av denne bestemmelsen i to år, hjelper det ikke om vilkårene for første gangs tillatelse er oppfylt, og både søkeren og arbeidsgiveren ønsker at arbeidsforholdet skal fortsette, fordi det ikke er hjemmel i regelverket til å gi tillatelse ut over to år.

Et annet eksempel er oppholdstillatelser etter utl. § 47 som kun kan gis for inntil ni måneders varighet til foreldre med voksne barn i Norge. Det fremgår også av bestemmelsen at det er en forutsetning at søkeren returnerer til hjemlandet etter besøksperioden.

Mens utl. § 61 sjette ledd gjelder hvilken status en utlending skal ha mens en søknad om fornyet tillatelse ligger til behandling, regulerer utl. § 90 fjerde ledd tidspunktet for iverksetting av vedtaket. Når en tillatelse som ikke kan fornyes utløper, har innehaveren plikt til å forlate landet umiddelbart, fordi han eller hun ikke lenger har tillatelse til opphold i Norge. Søker personen likevel om fornyelse, omfattes søkeren ikke av bestemmelsen i § 90 fjerde ledd, fordi fristen i § 61 sjette ledd ikke gjelder slike søknader. Utsatt iverksetting av vedtaket kan derimot gis etter forvaltningslovens § 42, jf. utl. § 39 første ledd siste punktum.

Dersom oppholdstillatelsen ikke kan fornyes, skal politiet ta imot søknaden og oversende den til Utlendingsdirektoratet. Politiet skal videre gjøre utlendingen oppmerksom på at vedkommende må forlate riket ved utløpet av tillatelsen og ikke har rett til å avvente Utlendingsdirektoratets vedtak.

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo