Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-124
Dokument-ID : RS 2010-124
Saksnummer : 15/10314
Sist endret : 07.03.2017
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politidistriktene
Utenriksstasjonene
Utlendingsdirektoratet

Oppholdstillatelse til studenter ved livssynsskoler og folkehøyskoler - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-19 andre ledd


1. Innledning

2. Vilkår for oppholdstillatelse

2.1. Godkjent utdanningsinstitusjon

2.1.1. Opptak ved godkjent livssynsskole

2.1.2. Opptak ved godkjent folkehøyskole

2.2. Formålet må være utdanning på heltid

2.3. Krav om sikret underhold

2.3.1 Særlig for folkehøyskolestudenter

2.3.2 Særlig for livssynskolestudenter

2.4. Krav om bolig

2.5. Alderskrav

2.6. Returforutsetninger

2.7. Krav til søkerens vandel mv.

3. Tillatelsens innhold og varighet

3.1. Særlig for folkehøyskolestudenter

3.2. Særlig for livssynskolestudenter

4. Adgang til heltidsarbeid for et avgrenset tidsrom

5. Søknads- og saksbehandlingsprosedyrer

5.1 Søknadssted

5.2. Gebyr

5.3. Krav til dokumentasjon

5.3.1. Manglende dokumentasjon

5.4. Vedtaksmyndighet

5.5. Underretning om vedtak

6. Klage

7. Tilbakekall av oppholdstillatelse

1. Innledning

Rundskrivet omhandler vilkårene for å få oppholdstillatelse som student ved livssynsskole og student ved folkehøyskole, i henhold til utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. utlendingsforskriften § 6-19 annet ledd.

Rundskrivet gjelder ikke utlendinger som skal studere ved livssynsskole utover ett år. Slike søknader behandles etter utlendingsforskriftens § 6-19 første ledd i samsvar med vanlige regler om oppholdstillatelse i utdanningsøyemed.

Rundskrivet gjelder ikke utlendinger som skal studere ved en folkehøyskole eller en livssynsskole i Norge, men som har et annet grunnlag for sitt opphold her, for eksempel oppholdstillatelse for familieinnvandring, oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, asyl eller permanent oppholdstillatelse.

Rundskrivet gjelder ikke utlendinger omfattet av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen. For disse borgerne gjelder egne regler, jf. utlendingsloven kapittel 13, jf. forskriften kapittel 19.

Personer som får førstegangs tillatelse som student ved livssynsskole eller folkehøyskole, gis automatisk generell adgang til deltidsarbeid i inntil 20 timer per uke og heltidsarbeid i de ordinære feriene, jf. utlendingsforskriften § 6-33 andre ledd.

2. Vilkår for oppholdstillatelse

2.1. Godkjent utdanningsinstitusjon

2.1.1. Opptak ved godkjent livssynsskole

Søkeren må ha tilsagn om opptak ved en godkjent livssynsskole, jf. utlendingsforskriften § 6-19 første ledd.

Skolen kan være offentlig eller privat. Er skolen privat, skal den være godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4 (lov nr. 95 av 19. juni 2009). Tillatelse blir bare gitt for opphold for kurs eller undervisning i samsvar med godkjent læreplan, og for det antall elever som skolen mottar statstilskudd for.

2.1.2. Opptak ved godkjent folkehøyskole

Søkeren må ha tilsagn om opptak ved en godkjent folkehøyskole (se lov nr. 72 av 6. desember 2002 om folkehøyskoler), jf. utlendingsforskriften § 6-19 første ledd.

2.2. Formålet må være utdanning på heltid

Det er et vilkår at søkeren skal studere på heltid jf. utlendingsforskriften § 6-19 første ledd.

2.3. Krav om sikret underhold

Studenten må være sikret underhold, jf. utlendingsloven § 58, jf. forskriften § 10-7.

Har søkeren et konkret tilbud om deltidsarbeid, tas også den forventede inntekten med i vurderingen av hvorvidt underholdskravet er oppfylt, jf. forskriften § 10-7 andre ledd. Arbeidets omfang i antall timer per måned og lønn per måned må fremgå av arbeidstilbudet. Skal studenten finansiere sitt opphold ved arbeidsinntekter, heves underholdskravet med NOK 20.000. Om søkeren bare delvis finansierer oppholdet ved arbeidsinntekt, reduseres kravet forholdsmessig.

Disponerer søkeren egne midler, er hovedregelen at søkeren skal overføre beløpet til egen konto i norsk bank i eget navn. Eventuelt kan beløpet settes inn på en depositumskonto som utdanningsinstitusjonen har opprettet for dette formålet, jf. utlendingsforskriften § 10-7 første ledd bokstav c.

2.3.1 Særlig for folkehøyskolestudenter

Underholdskravet for folkehøyskolestudenter som skal bo på skolen, er fastsatt i vedlegg 4.

Studenter som skal bo privat, skal ha lommepenger tilsvarende minimum 3 % pr måned av beløpet nevnt i vedlegg 4. I tillegg kommer eventuelle skolepenger.

Studenten må betale inn det samlede beløpet for underhold til depositumskonto som disponeres av folkehøyskolen, jf. utlendingsloven § 58, jf. forskriften § 10-7 første ledd bokstav c.

2.3.2 Særlig for livssynskolestudenter

Underhold kan sikres ved studielån, stipend, offentlig støtte fra hjemlandet eller egne midler. Kravet til underholdet er oppfylt hvis søkeren mottar full støtte fra Lånekassen eller disponerer midler tilsvarende full støtte, se vedlegg 1.

Skal studenten betale skolepenger, kommer dette beløpet i tillegg.

I forbindelse med privat innkvartering kan garanti for kost og losji fra eieren av boligen unntaksvis bli akseptert, jf. forskriften § 10-7 fjerde ledd. Garantien må fremstå som reell. Det er en forutsetning at garantisten kan vise til en inntekt tilsvarende minimum 82 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ, se vedlegg 2. Søkeren må likevel selv disponere midler til dekning av lommepenger, undervisningsmateriell og semesteravgift. Satser for kost, losji, lommepenger og undervisningsmateriell er gitt i vedlegg 3. Søkeren må innbetale disse midlene til konto i eget navn i Norge, eventuelt til livssynsskolens depositumskonto.

2.4. Krav om bolig

Studenten må være sikret bolig for den tid søknaden gjelder. Boligkravet er oppfylt når studenten dokumenterer å skulle bo på skolen, eller disponerer hus, leilighet, hybel, rom i internat og lignende som tilfredsstiller offentlige krav. Hvis studenten skal leie, må studenten fremlegge skriftlig leiekontrakt, godkjent av huseier, borettslag eller annen som disponerer over boligen, jf. utlendingsloven § 58, jf. forskriften § 10-12 første og andre ledd.

2.5. Alderskrav

For å få oppholdstillatelse som folkehøyskolestudent må søkeren være fylt 15 år på vedtakstidspunktet. Når søkeren er mellom 15 og 18 år, må det foreligge samtykke fra foreldre eller andre som utøver foreldre ansvar. Det vises til utlendingsforskriften § 6-32 første ledd.

2.6. Returforutsetninger

Oppholdstillatelse som livssynsskolestudent eller folkehøyskolestudent i medhold av utlendingsforskriften § 6-19 andre ledd er en tillatelse som er tidsbegrenset og ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, jf. fjerde ledd. I dette ligger det en klar forutsetning om at søkeren skal forlate Norge ved tillatelsens utløp. Utlendingsmyndigheten skal vurdere søkerens returforutsetninger. I vurderingen av om oppholdstillatelse kan gis, er det derfor et sentralt vurderingstema om det er sannsynlig at søkeren vil forlate Norge ved tillatelsens utløp, dersom vedkommende ikke har annet grunnlag for opphold i Norge. I denne vurderingen vil både individuelle forhold ved søkeren og generelle forhold i søkerens hjemland være av betydning.

Det er videre et vilkår at utdanningen er søkerens formål med oppholdet, jf. forskriften § 6-19 første ledd.

Dersom utlendingsmyndighetene, på bakgrunn av opplysninger om søkeren og generell erfaring med visse landområder og søkergrupper, finner det sannsynlig at søkeren ikke vil returnere til sitt hjemland etter endt opphold og/eller har et annet formål med å søke tillatelse enn å være folkehøgskolestudent, skal søknaden avslås.

Vurderingen baserer seg på forholdene på vedtakstidspunktet. Det legges blant annet vekt på:

 • om søkeren tidligere har søkt asyl eller oppholdstillatelse på annet grunnlag
 • tidligere erfaringer med studenter ved livssynsskoler i samme situasjon fra søkerens hjemland
 • tidligere erfaringer med eventuelle referanser i Norge
 • om det rettslig og praktisk vil la seg gjøre å føre søkeren ut av Norge

2.7. Krav til søkerens vandel mv.

En søker som ellers oppfyller vilkårene for oppholdstillatelse, kan nektes tillatelse dersom det foreligger omstendigheter som vil gi grunn til å nekte søkeren adgang til eller opphold i Norge i medhold av andre regler i loven, jf. utlendingsloven § 59.

Det må for eksempel ikke foreligge grunnlag for bortvisning eller utvisning, jf. utlendingsloven §§ 17 og 66 til 68.

Videre kan utenrikspolitiske hensyn eller grunnleggende nasjonale interesser gjøre at søknaden blir avslått, utlendingsloven § 126.

3. Tillatelsens innhold og varighet

Tillatelsen gis med adgang til å være student ved en bestemt folkehøyskole eller en bestemt livssynsskole, jf. utlendingsforskriften § 6-33 første ledd, jf. § 6-19. At søkeren er student og navnet på, samt adressen til folkehøyskolen eller livssynsskolen skal stå i vedtaket.

Tillatelsen skal gi generell adgang til å arbeide deltid ved siden av studiene i inntil 20 timer per uke og heltid i de ordinære feriene, jf. forskriften § 6-33 andre ledd. Tillatelsen gir ikke lov til å arbeide mer enn dette.

Oppholdstillatelse til folkehøyskolestudent eller livssynskolestudent kan i til sammen gis for ett år, jf. utlendingsforskriften § 6-19 annet ledd. Hvis tillatelsen er gitt for mindre enn ett år kan den fornyes. Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse, jf. forskriften § 6-19 fjerde ledd, eller for familieinnvandring, jf. utlendingsloven § 49, jf. forskriften § 9-6.

Tillatelsens varighet settes ikke utover det tidsrom det er søkt om og ikke utover studieoppholdets lengde, jf. utlendingsforskriften § 10-16 femte ledd.

Tidligste innreisedag skal som hovedregel være tre uker før skolestart, eventuelt tidligere hvis det er nødvendig av hensyn til deltagelse i kurs eller annet som har sammenheng med folkehøyskoleoppholdet. Siste innreisedag skal som hovedregel ikke være senere enn to uker etter skolestart, jf. forskriften § 10-17 første ledd.

3.1. Særlig for folkehøyskolestudenter

Oppholdstillatelse gis som hovedregel til 31. mai eller, hvis studenten er innkvartert privat, til 15.august.

3.2. Særlig for livssynskolestudenter

Oppholdstillatelse gis som hovedregel til 15. august (vårsemesteret) eller 31. januar (høstsemesteret). Disse datoene kan fravikes. Det er for eksempel aktuelt hvis skolen avsluttes på et senere tidspunkt. Det er videre aktuelt om det er forhold med tilknytning til studieoppholdet som gjør at søkeren har behov for å oppholde seg lengre tid i landet, for eksempel når eksamensresultatet vil foreligge, eventuell ekskursjon eller annet. Årsaken til at hovedregelen fravikes, bør fremgå av vedtaket.

4. Adgang til heltidsarbeid for et avgrenset tidsrom

Personer med tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-19 kan få tillatelse til heltidsarbeid for et avgrenset tidsrom når det enten;

 • foreligger dokumentasjon på at arbeidet er en del av utdanningen, jf. forskriften § 6-33 andre ledd første punktum, eller
 • at arbeidet er en helt nødvendig forutsetning for opptak på videre utdanning innen samme studieretning, og det foreligger et konkret arbeidstilbud, se forskriften § 6-33 andre ledd andre punktum.

Dersom søkeren ønsker tillatelse til heltidsarbeid, må han eller hun be om dette i søknaden om oppholdstillatelse.

Sammen med søknaden skal det alltid følge en uttalelse fra utdanningsinstitusjonen om den verdien arbeidet vil ha for utdanningen eller om arbeidet er helt nødvendig forutsetning for opptak på videre utdanning innen samme studieretning, se vedlegg.

Utlendingsdirektoratet vurderer om det skal gis tillatelse til heltidsarbeid i vedtaket om oppholdstillatelse.

5. Søknads- og saksbehandlingsprosedyrer

5.1 Søknadssted

Førstegangstillatelse skal være gitt før innreise til Norge, jf. utlendingsloven § 56 første ledd.

Søkeren leverer søknaden ved norsk utenriksstasjon (ambassade/konsulat) i det landet søkeren er borger av, eller ved norsk utenriksstasjon i det landet der søkeren har hatt oppholdstillatelse de siste seks månedene, jf. utlendingsforskriften § 10-2 tredje ledd.

5.2. Gebyr

For å få behandlet en søknad om oppholdstillatelse, må søkeren betale et behandlingsgebyr når søknaden leveres, jf. utlendingsloven § 89, jf. forskriften § 17-11 første ledd. Dersom gebyr ikke er betalt, avslås søknaden på dette grunnlaget, jf. utlendingsforskriften § 10-2 niende ledd.

5.3. Krav til dokumentasjon

Søknad om oppholdstillatelse skal som hovedregel fremmes elektronisk (Søknad på nett). Unntaksvis brukes Utlendingsdirektoratets eget skjema: Søknad om tillatelse til arbeid og opphold. Skjemaet er tilgjengelig på Utlendingsdirektoratets nettsider www.udi.no, hos politiet og ved utenriksstasjonene.

Den instans som mottar søknaden må sørge for at søkeren har fylt ut den aktuelle dokumentlisten og levert alle dokumentene i henhold til denne. Søkeren skal gis en stemplet kopi av dokumentlisten som en kvittering på at dokumentene er levert.

Dokumentlistene finnes på UDIs nettsider:

Offisielle dokumenter (vitnemål, attester osv.) skal fremlegges i originalversjon for utenriksstasjon/politi, men disse skal ikke legges ved søknaden. Kun kopier, bekreftet av utenriksstasjon/politi, skal vedlegges søknaden. Det er viktig at det kommer tydelig frem at utenriksstasjon/politi har sett originaldokumentet. Sammen med søknaden skal det også legges ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk av autorisert translatør.

5.3.1. Manglende dokumentasjon

Er dokumentasjonen mangelfull, skal utenriksstasjonen underrette søkeren:

 • om hva slags dokumentasjon eller hvilke opplysninger som mangler, og
 • om at søknaden i utgangspunktet ikke vil bli tatt til behandling før dokumentasjonen eller opplysningene foreligger, og at søknaden kan bli avslått hvis det går uforholdsmessig lang tid.

Utenriksstasjonen skal ikke sende søknaden inn til Utlendingsdirektoratet før nødvendig dokumentasjon foreligger, hvis ikke søkeren spesielt ber om det, jf. utlendingsforskriften §§ 10-2 første ledd og 10-6 første ledd. Utenriksstasjonen skal i oversendelsen til Utlendingsdirektoratet opplyse om søkeren er informert om konsekvensen av at søknaden er mangelfull.

5.4. Vedtaksmyndighet

Utlendingsdirektoratet er vedtaksmyndighet og avgjør søknaden, jf. utlendingsloven § 65 første ledd.

5.5. Underretning om vedtak

Når Utlendingsdirektoratet innvilger søknaden, blir vedtaket med engelsk tekst sendt til utenriksstasjonen. Utenriksstasjonen skal underrette søkeren ved å overlevere vedtaket til søkeren, som skal kvittere for at vedtaket er mottatt.

Hvis søknaden blir avslått, blir vedtaket med engelsk tekst sendt til utenriksstasjonen. Utenriksstasjonen skal informere om retten til å klage, klagefrist og fremgangsmåte.

6. Klage

Avslag på søknad om oppholdstillatelse kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel 6. Søkeren må selv levere klagen. Eventuelt kan en annen person levere klagen dersom søkeren har gitt skriftlig fullmakt til dette jf. forvaltningslovens § 12.

Klagen skal leveres til den instans som mottok søknaden. Det vil være norsk utenriksstasjon i saker hvor det er søkt fra utlandet, eller politiet der hvor det er søkt fra Norge. Klagen skal ikke sendes direkte til Utlendingsdirektoratet.

7. Tilbakekall av oppholdstillatelse

Oppholdstillatelse til livssynsskolestudent kan kalles tilbake dersom utlendingen mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket eller dersom det for øvrig følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler, jf. utlendingsloven § 63 første ledd

Vedtak om å trekke tilbake tillatelsen treffes av Utlendingsdirektoratet, jf. utlendingsloven § 65 første ledd. Utlendingsmyndigheten skal forhåndsvarsle om at tillatelsen vurderes trukket tilbake. Utlendingen skal gis mulighet til å uttale seg om dette, normalt innen tre uker, jf. forvaltningsloven § 16. 

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for visum, arbeidstillatelser og studiesaker.

Siste endringer
 • Changed: RS 2010-124 Residence permits for students at religion/belief-based schools or folk high schools – the Immigration Act Section 26 first paragraph letter b), cf. the Immigration Regulations Section 6-19 second paragraph (02.02.2018)

  Attachments 4 and 5 are now available in English.

 • New: RS 2010-124 Residence permits for students at religion/belief-based schools or folk high schools – the Immigration Act Section 26 first paragraph letter b), cf. the Immigration Regulations Section 6-19 second paragraph (18.04.2017)

  The circular has been translated into english. It regulates the conditions for being granted a residence permit as a student at a religion/belief-based school or a student at a folk high school in Norway.

 • Endret: RS 2010-124 Oppholdstillatelse til studenter ved livssynsskoler og folkehøyskoler - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-19 andre ledd (07.03.2017)

  Rundskrivet regulerer vilkårene for oppholdstillatelse for utlendinger som ønsker å studere ved livssynsskole eller folkehøyskole i Norge. Endringene er hovedsakelig korrigeringer av hjemmelshenvisninger. Videre er det gjort noen oppdateringer, blant annet synliggjøring av at elektronisk registrering av søknaden er hovedregelen, og beskrivelsen av søknad om tillatelse til heltidsarbeid er oppdatert.

 • Endret: RS 2010-124 Oppholdstillatelse til studenter ved livssynsskoler og folkehøyskoler (28.04.2015)

  Vedleggene 1 og 4 er oppdatert med nye satser for undervisningsåret 2015-2016.

 • Endret: RS 2010-124 Oppholdstillatelse til studenter ved livssynsskoler og folkehøyskoler - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-19 andre ledd (21.05.2014)

  Rundskrivet er oppdatert i tråd med opphevelsen av utf. § 6-19 tredje ledd, om norskkurs til faglærte.

 • Endret: RS 2010-124 Oppholdstillatelse til studenter ved livssynsskoler og folkehøyskoler - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-19 andre ledd (01.01.2014)

  Rundskrivet er oppdatert i forbindelse med ny prosessordning i sikkerhetssaker. Under punkt 2.7. henvises det nå til utlendingsloven § 126.

 • Endret: RS 2010-124 Oppholdstillatelse til studenter ved livssynsskoler og folkehøyskoler - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-19 andre ledd (03.07.2013)

  Rundskrivet er endret på grunn av LEAN-prosessen. Dokumentlisten er erstattet med en ny liste som ligger på udi.no.

 • Endret: RS 2010-124 Oppholdstillatelse til studenter ved livssynsskoler og folkehøyskoler - utlendingsloven § 26 første ledd bokstav b, jf. forskriften § 6-19 andre ledd (16.10.2012)

  Rundskrivets punkt 2.3.2 og vedlegg 2 er oppdatert som følge av endringer i hovedlønnstabellen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo