Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-128
Dokument-ID : RS 2010-128
Saksnummer : 09/5103 (15/09432-1)
Sist endret : 05.12.2009
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Utenriksstasjonene
Alle i Oppholdsavdelingen

Fullmakt i forbindelse med søknad om visum eller oppholdstillatelse – Utlendingsforskriften § 17-1

1. Innledning 

En søker har rett til å la seg representere av advokat eller annen fullmektig på et hvilket som helst trinn i saksbehandlingen, jf. forvaltningsloven § 12.

En fullmektig som ikke er advokat må som hovedregel legge frem skriftlig fullmakt, jf. utlendingsforskriften § 17-1 annet ledd.

2. Fullmaktsskjema

Enkelte søkere ønsker at en bestemt person ivaretar hans eller hennes interesser under behandlingen av søknad om visum eller oppholdstillatelse. Dette vil ofte være referansepersonen i saken, men det kan også være en annen person i Norge eller et annet land.

Av utlendingsforskriften § 10-3 første ledd fremgår at arbeidsgivere og oppdragsgivere kan fremme søknad om oppholdstillatelse fra riket på vegne av arbeidstakere eller utsendte arbeidstakere og deres nærmeste familiemedlemmer som faller inn under lovens §§ 40-42. Det er et vilkår at det foreligger skriftlig fullmakt.

Utlendingsdirektoratet har utarbeidet et eget fullmaktsskjema til bruk i disse tilfellene.

Skjemaet, som foreligger på norsk, nynorsk og engelsk, er tilgjengelig på http://www.udi.no/.

3. Hva innebærer fullmakten

Fullmaktsforholdet innebærer at norske utlendingsmyndigheter kan henvende seg direkte til den fullmektigen som fremkommer av fullmaktsskjemaet, jf. forvaltningsloven § 12 annet ledd. Vedtak i saken vil dermed bli sendt til fullmektigen, med kopi til søkeren. Hvis søknaden blir avslått og søkeren ønsker å påklage vedtaket, kan fullmektigen klage på vegne av søkeren.

Dersom det ikke foreligger noen begrensninger i fullmaktsforholdet, har fullmektigen rett til innsyn i saksdokumentene på lik linje med søkeren selv.

4. Opphør av fullmaktsforhold

Dersom søkeren ikke lenger ønsker å la seg representere av fullmektigen, må søkeren gi Utlendingsdirektoratet skriftlig beskjed om dette.

5. Informasjon til søkere om fullmaktsskjema

Vi ber om at utenriksstasjonene informerer søkere om muligheten for å bruke fullmaktsskjemaet og om hva dette innebærer, jf punkt 3.

Flere søknadsskjemaer har en rubrikk om fullmakt. Dersom det krysses av i denne rubrikken er det ikke nødvendig å fylle ut fullmaktsskjema i tillegg.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen

 

Siste endringer
 • Ny: RS 2010-128 Fullmakt i forbindelse med søknad om visum eller oppholdstillatelse – Utlendingsforskriften § 17-1 (30.10.2015)

  Rundskrivet er nå tilgjengelig på engelsk.

 • Endret: RS 2010-128 Fullmakt i forbindelse med søknad om visum eller oppholdstillatelse – Utlendingsforskriften § 17-1 (24.05.2013)

  Rundskrivets punkt 2 andre avsnitt er oppdatert som følge av endringer i utlendingsforskriften § 10-3 første ledd.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo