Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

RS 2010-131

RS 2010-131V1
Dokument-ID : RS 2010-131V1
Saksnummer : 09/4193
Dokumentdato : 01.01.2010

Informasjonsskriv til utlendinger som har fått sesongarbeidstillatelse

 

 

 

..........................................................         .................................................
Arbeidstakerens navn                                          F. dato

DUFnr.: .............................                     Pass nr: ..............................

Vi viser til innvilget sesongarbeidstillatelse som fremgår av arbeidstilbud/søknadsskjema.

Tillatelsen er gitt i medhold av utlendingsloven § 23, jf utlendingsforskriften § 6-3.

Tillatelsen er gitt under forutsetning av at søkeren mottar lønn i henhold til tariff, jf. utlendingsloven § 23 første ledd bokstav b.

Tillatelsen løper fra vedtaksdato dersom det blir søkt fra Norge og ellers fra dato for melding til politiet, jf utlendingsforskriften § 10-17.

Utlendingen kan få ny tillatelse hos samme arbeidsgiver eller hos annen arbeidsgiver etter at anbefaling fra NAV lokal er gitt. Adgangen til fornyelse er begrenset slik at den samlede oppholdstiden ikke kan overstige seks måneder i løpet av en tolv måneders periode, jf. forskriften § 6-3 femte ledd.

Tillatelsen kan ikke danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Tillatelsen gir adgang til gjentatte innreiser i Norge i den periode tillatelsen gjelder for.

Forøvrig gjelder de begrensninger som fremgår av etiketten innklebet i reisedokumentet.

Utlendingen forutsettes å forlate riket når tillatelsen løper ut.

------------------------------------------     -------------------------------------------------
Sted Dato                                           Politiets underskrift og stempelAdditional information for holders of seasonal work permits

.........................................................                 ....................................................
Employees name                                                          Date of birth

DUF No …......................                                  Passport No …....................

With reference to seasonal work permit granted due to offer of employment/application form.

The work permit is granted in accordance with section 23 of the Immigration Act, cf. section 6-3 of the regulations.

It is a requirement that the wage must be in line with the applicable tariff agreement, cf. section 23 first paragraph letter b of the Immigration Act.

The permit is valid from the date of decision where the application has been submitted from Norway. Where the application has been submitted from abroad the permit is valid from the date of reporting to the police, cf. the Immigration Regulations section 10-17.

The permit can be extended for work with the same employer or with another employer after the Local Employment Office (NAV) has recommended an extension. The right to extension is limited so that a seasonal work permit must not have a total duration of more than 6 months during a periode of 12 months, cf. the Immigration Regulations section 6-3 fifth paragraph.

The permit does not confer the right to settlement permit.

The permit allows multiple entries into Norway during the period for which it is valid.

The limitations as stipulated in the sticker issued by the police are binding.

Applicants are required to leave the country at the expiry of the above permit.

--------------------------------                        --------------------------------------------------
Place Date                                               Police signature and stamp

 

Siste endringer
  • Opphevet: RS 2010-131V1 Informasjonsskriv til utlendinger som har fått sesongarbeidstillatelse (02.03.2016)

    Vedlegget oppheves. Informasjonen i vedlegget gjengis i hovedsak i vedtakene om innvilgelse av oppholdstillatelse for sesongarbeid, samtidig som det inneholder enkelte feil.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo