Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-137
Dokument-ID : RS 2010-137
Saksnummer : 09/5104-13
Sist endret : 05.07.2013
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Alle i Utlendingsdirektoratet

Arbeidende gjest i landbruket – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav a, jf. utlendingsforskriften § 6-22 andre ledd


1. Innledning

2. Vilkår for oppholdstillatelse til arbeidende gjest

2.1. Formålet

2.2. Arbeidende gjest i landbruket

2.3. Formidlet gjennom organisasjon

2.4. Arbeidstilbud

2.5. Arbeidets omfang

2.6. Underhold, lønn og bolig

2.7. Søkeren kan arbeide for inntil to arbeidsgivere

2.8. Begrensninger i antall arbeidende gjester

2.9. Alderskrav

2.10. Returforutsetninger og vandel mv.

3. Tillatelsens innhold og varighet

4. Søknads- og saksbehandlingsprosedyrer

4.1. Søknadssted

4.2. Gebyr

4.3. Krav til dokumentasjon

4.4. Vedtaksmyndighet

5. Fornyelse

6. Klage

7. Tilbakekall av oppholdstillatelse

1. Innledning

Oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 26 første ledd bokstav a, jf. utlendingsforskriften § 6-22 andre ledd kan gis til utlendinger som er formidlet som arbeidende gjest i landbruket gjennom organisasjon.

Rundskrivet gjelder for borgere utenfor EU- og EFTA-landene. For borgere fra EU- og EFTA-landene gjelder egne regler, jf. utlendingsloven kapittel 13, jf. utlendingsforskriften kapittel 19.

Tillatelse for å være arbeidende gjest gis kun én gang, med til sammen tre måneders varighet.

Det er imidlertid åpnet for at tillatelsen kan fornyes innenfor tre måneders perioden. Tillatelse kan søkes hos samme eller hos ny arbeidsgiver, jf. utlendingsloven § 61 første og syvende ledd. Politiet kan gi tillatelse i disse tilfellene, så fremt det ikke er tvil om at vilkårene for en tillatelse er oppfylt, jf. utlendingsforskriften § 13-2.

Dersom søkeren ønsker opphold utover tre måneder, skal det vurderes om tillatelse kan gis etter bestemmelsen for sesongarbeidstakere, jf. utlendingsloven § 23, jf. utlendingsforskriften § 6-3.

2. Vilkår for oppholdstillatelse til arbeidende gjest

2.1. Formålet

Formålet med oppholdet i Norge som arbeidende gjest er å få opplæring og innblikk i norsk landbruk og norsk kultur.

2.2. Arbeidende gjest i landbruket

Å være arbeidende gjest betyr at søkeren skal ta del i det daglige arbeidet på gården og skal fungere som en del av familien.

Søkeren skal utføre arbeid i landbruket. Dette omfatter alminnelig gårdsarbeid og arbeid ved gartneri. Alminnelig gårdsarbeid omfatter ikke større vedlikeholdsarbeid, oppføring av nybygg og liknende. I de tilfeller hvor gården driver kombinasjonsbruk, for eksempel gårdsdrift kombinert med campingplass, vil søkeren ikke kunne utføre arbeide knyttet til binæringen.

Det arbeidet søkeren skal utføre må bidra til at bestemmelsens formål oppfylles, det vil si at søkeren gjennom arbeidet vil få opplæring og innblikk i norsk landbruk og norsk kultur. Ensidig innhøstingsarbeid oppfyller ikke bestemmelsens formål.

2.3. Formidlet gjennom organisasjon

Søkeren må være formidlet gjennom bestemte organisasjoner, se vedlegg 1. Mottar Oppholdsavdelingen søknader fra andre organisasjoner, kontaktes Analyse- og utviklingsavdelingen (AUA) ved Regelverksenheten.

2.4. Arbeidstilbud

Ved søknaden skal det ligge en standardisert arbeidskontrakt. Utlendingsdirektoratet (UDI) har utarbeidet en egen standardkontrakt som er oversendt organisasjonene. Andre kontrakter kan godtas når de inneholder de samme opplysningene som standardkontrakten. Kontrakten må være i originalutgave og være stemplet og underskrevet av vedkommende organisasjon. I tillegg må arbeidskontrakten være signert av arbeidsgiveren og søkeren. Arbeidets varighet må fremgå både av kontrakt og søknaden. Det må i tillegg foreligge en beskrivelse av arbeidets innhold.

2.5. Arbeidets omfang

Arbeidet må ikke strekke seg utover 35 timer pr. uke. Søkeren har krav på minimum halvannen dag sammenhengende fri i uken.

2.6. Underhold, lønn og bolig

Underhold og bolig må være sikret, jf. utlendingsloven § 58. Dette vil være oppfylt ved at organisasjonen garanterer for kost, losji og hjemreise, samt en minimumslønn, jf. utlendingsforskriften § 6-22 andre ledd, andre punktum.

Satsen for minimumslønn er angitt i vedlegg 2. Da det å være arbeidende gjest har en opplæringsfunksjon, stilles det andre krav til lønn enn ved normale ansettelser.

Bolig anses som sikret når utlendingen disponerer hus, leilighet, hybel og lignende som tilfredsstiller offentlige krav, jf. utlendingsforskriften § 10-12 første ledd.

2.7. Søkeren kan arbeide for inntil to arbeidsgivere

Det kan gis tillatelse til at søkeren får arbeide i sammenhengende perioder hos inntil to ulike arbeidsgivere. Arbeidskontrakt må foreligge fra begge arbeidsgiverne. Det må fremgå av den enkelte arbeidskontrakten hvilken periode den arbeidende gjesten skal arbeide hos hver av arbeidsgiverne. Arbeidsperioden hos hver av arbeidsgiverne må være sammenhengende. Søkeren kan for eksempel ikke arbeide annenhver uke hos hver av arbeidsgiverne.

2.8. Begrensninger i antall arbeidende gjester

En arbeidsgiver kan ha maksimum tre arbeidende gjester hos seg samtidig.

2.9. Alderskrav

For å få oppholdstillatelse som arbeidende gjest må søkeren være fylt 15 år på vedtakstidspunktet. Når søkeren er mellom 15 og 18 år, må det foreligge samtykke fra foreldre eller andre som utøver foreldreansvar, jf. utlendingsforskriften § 6-32 første ledd.

2.10. Returforutsetninger og vandel mv.

Oppholdstillatelse som arbeidende gjest i medhold av utlendingsforskriften § 6-22 andre ledd er en tillatelse som er tidsbegrenset og ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. I dette ligger det en klar forutsetning om at søkeren skal forlate Norge ved tillatelsens utløp. Utlendingsmyndigheten skal vurdere søkerens returforutsetninger. I vurderingen av om oppholdstillatelse kan gis, er det derfor et sentralt vurderingstema om det er sannsynlig at søkeren vil forlate Norge ved tillatelsens utløp, dersom han/hun ikke har annet grunnlag for videre opphold i Norge. I denne vurderingen vil både individuelle forhold ved søkeren og generelle forhold i søkerens hjemland være av betydning.

Dersom utlendingsmyndighetene på bakgrunn av foreliggende opplysninger om søkeren, sammenholdt med generell erfaring med visse landområder og søkergrupper, finner det sannsynlig at søkeren ikke vil returnere til sitt hjemland etter endt opphold og/eller har et annet formål med å søke tillatelse enn å være arbeidende gjest, skal søknaden avslås.

Vurderingen baserer seg på forholdene på vedtakstidspunktet. Det legges blant annet vekt på:

 • om søkeren tidligere har søkt asyl eller oppholdstillatelse på annet grunnlag
 • tidligere erfaringer med arbeidende gjester i samme situasjon fra søkerens hjemland
 • tidligere erfaringer med eventuelle referanser i Norge
 • om det rettslig og praktisk vil la seg gjøre å føre søkeren ut av Norge

Det må videre ikke foreligge omstendigheter som vil gi grunn til å nekte søkeren adgang til Norge, opphold eller arbeid i medhold av andre regler i loven, jf. utlendingsloven § 59.

3. Tillatelsens innhold og varighet

Tillatelsen gis med adgang til å arbeide som arbeidende gjest hos en bestemt arbeidsgiver/to bestemte arbeidsgivere, jf. utlendingsforskriften § 6-33 første ledd. Stillingsbetegnelsen (arbeidende gjest) og navnet på, samt adressen til arbeidsgiveren/ne skal angis i vedtaket. Det skal presiseres at tillatelsen ikke gir adgang til å arbeide andre steder enn det som er angitt i vedtaket, jf. utlendingsforskriften § 6-33 første ledd.

Oppholdstillatelse som arbeidende gjest kan ikke gis for mer enn til sammen tre måneder, jf. utlendingsforskriften § 6-22 andre ledd. Tillatelsens varighet settes likevel ikke utover det tidsrom det er søkt om eller arbeidsforholdets varighet, jf. utlendingsloven § 60, jf. utlendingsforskriften § 10-16 femte ledd. Det må fremgå om tillatelsen kan fornyes eller ikke.

Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsforskriften § 6-22 femte ledd, eller for familieinnvandring, jf. utlendingsloven § 49, jf. utlendingsforskriften § 9-6.

4. Søknads- og saksbehandlingsprosedyrer

4.1. Søknadsted

Førstegangs oppholdstillatelse må som hovedregel være gitt før innreise til Norge, jf. utlendingsloven § 56 første ledd. Personer med kompetanse som faglært i henhold til utlendingsforskriften § 6-1 første ledd kan søke fra Norge, jf. utlendingsforskriften § 10-1 første ledd bokstav a.

Søkeren må levere søknaden til norsk utenriksstasjon (ambassade/konsulat) i det landet søkeren er borger av, eller til norsk utenriksstasjon i det landet der søkeren har hatt oppholdstillatelse de siste seks månedene, jf. utlendingsforskriften § 10-2 tredje ledd. Dersom søknaden leveres fra et annet land enn hjemlandet, må søkeren dokumentere at han/hun har hatt gyldig tillatelse i dette landet de siste seks månedene.

4.2. Gebyr

 For å få behandlet en søknad om oppholdstillatelse, må søkeren betale et behandlingsgebyr når søknaden leveres, jf. utlendingsloven § 89, jf. forskriften § 17-11 første ledd. Dersom gebyr ikke er betalt, avslås søknaden på dette grunnlaget, jf. utlendingsforskriften § 10-2 åttende ledd.

4.3. Krav til dokumentasjon

Den instans som mottar søknaden må sørge for at søkeren har fylt ut den aktuelle dokumentlisten og levert alle dokumentene i henhold til denne. Søkeren skal gis en stemplet kopi av dokumentlisten som en kvittering på at dokumentene er levert.

Dokumentlistene finnes på UDIs nettsider:

Offisielle dokumenter (vitnemål, attester osv.) skal fremlegges i originalversjon for utenriksstasjon/politi, men disse skal ikke legges ved søknaden. Kun kopier, bekreftet av utenriksstasjon/politi, skal vedlegges søknaden. Det er viktig at det kommer tydelig frem at utenriksstasjon/politi har sett originaldokumentet. Sammen med søknaden skal det også legges ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk av autorisert translatør.

4.4. Vedtaksmyndighet

Utlendingsdirektoratet avgjør søknaden, jf. utlendingsloven § 65 første ledd.

5. Fornyelse

Tillatelse gitt for mindre enn tre måneder kan fornyes innenfor de til sammen tre månedene tillatelsen kan gis, jf. utlendingsloven 61 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 10-21 første ledd.

Den arbeidende gjesten kan søke om fornyet oppholdstillatelse hos samme eller hos ny arbeidsgiver, jf. utlendingsloven § 61 første og syvende ledd.

Søknad om fornyelse leveres til politiet i det distrikt der søkeren har sitt faste opphold, jf. utlendingsforskriften § 10-27 første ledd, sammen med et skriftlig tilbud fra arbeidsgiveren.

Politiet kan fatte vedtak om fornyelse av tillatelse hos samme og hos ny arbeidsgiver, så fremt det ikke er tvil om at vilkårene for en tillatelse er oppfylt, jf. utlendingsloven § 65, jf. utlendingsforskriften § 13-2. Det vises til RS 2010-089 om delegasjon av vedtakskompetanse til politiet. For øvrig avgjør Utlendingsdirektoratet søknaden, jf. utlendingsloven 65 første ledd.

6. Klage

Avslag på søknad om oppholdstillatelse til arbeidende gjest kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel 6. Søkeren må selv levere klagen. Eventuelt kan en annen person levere klagen dersom søkeren har gitt skriftlig fullmakt til dette, jf. forvaltningsloven § 12.

Klagen skal leveres til den instans som mottok søknaden. Det vil være norsk utenriksstasjon i saker hvor det er søkt fra utlandet, eller politiet der hvor det er søkt fra Norge. Klagen skal ikke sendes direkte til Utlendingsdirektoratet.

7. Tilbakekall av oppholdstillatelse

Oppholdstillatelse til arbeidende gjest kan trekkes tilbake dersom utlendingen mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket eller dersom det for øvrig følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler, jf. utlendingsloven § 63 første ledd.

Vedtak om å trekke tilbake tillatelsen treffes av Utlendingsdirektoratet, jf. utlendingsloven § 65 første ledd. Utlendingsmyndigheten skal forhåndsvarsle om at tillatelsen vurderes trukket tilbake. Utlendingen skal gis mulighet til å uttale seg om dette, normalt innen tre uker, jf. forvaltningsloven § 16.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Enhet for studie- og au pairsaker.

 

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-137 Arbeidende gjest i landbruket – utlendingsloven § 26 første ledd bokstav a, jf. utlendingsforskriften § 6-22 andre ledd (05.07.2013)

  Rundskrivet er endret på grunn av LEAN-prosessen. Dokumentlisten er erstattet med en ny liste som ligger på udi.no.

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo