Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-144
Dokument-ID : RS 2010-144
Saksnummer : 09/4475-4
Sist endret : 09.07.2013
Dokumentdato : 01.01.2010
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Utlendingsdirektoratet

Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse til faglærte


1. Innledning

2. Søknader om arbeidsinnvandring

3. Dokumentasjonskrav

3.1. Særskilte grupper med tilleggsvilkår

3.2. Søknader om fornyelse

3.3. Oppholdstillatelse under søknadsbehandlingen

4. Registrering i DUF

5. Særskilte forhold når søkeren er utvist

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet skal iverksette flyktning- og innvandringspolitikken i samhandling med de øvrige deler av utlendingsforvaltningen. For å sikre god kvalitet i saksbehandlingen gir dette rundskrivet minimumskrav til politiets og utenriksstasjonenes saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1 første og annet ledd.

Dette er også i samsvar med utlendingsforskriften § 10-2 første ledd som sier at ”den myndigheten som mottar søknaden, skal påse at den er riktig utfylt, og at de nødvendige vedleggene følger søknaden”.

Formålet med rundskrivet er å synliggjøre politiets og utenriksstasjonenes rolle i saksbehandlingen, samt å sikre at søknadene er tilfredsstillende utfylt og at all nødvendig dokumentasjon er fremlagt før søknadene oversendes Utlendingsdirektoratet. Målsetningen er at det i minst mulig grad skal være nødvendig å innhente ytterligere opplysninger etter at søknaden er oversendt Utlendingsdirektoratet.

2. Søknader om arbeidsinnvandring

Rundskrivet omhandler retningslinjer for saksforberedelsen i saker om arbeidsinnvandring for faglærte mv. etter utlendingsforskriften § 6-1 første og annet ledd.

Det vises til rundskriv 2014-018 som omhandler rutiner og regler for saksbehandlingen etter utlendingsloven § 23 første ledd og utlendingsforskriften § 6-1 første og annet ledd.

Som hovedregel må førstegangs oppholdstillatelse være gitt før innreise, jf. utlendingsloven § 56 første ledd. Dette kravet gjelder ikke for en søker som har kompetanse som faglært, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd. Det er en forutsetning at søkeren har lovlig opphold i Norge, jf. utlendingsforskriften § 10-1 tredje ledd. Søknader som fremmes fra Norge, leveres politiet i det distriktet søkeren bor, eller der arbeidsgiveren har sitt forretningssted dersom søknaden fremmes via arbeidsgiveren etter fullmakt, jf. utlendingsforskriften § 10-3 første ledd. Arbeidsgivere som er omfattet av ordningen med tidlig arbeidsstart, jf. utlendingsforskriften § 6-8, kan fremme søknad uten fullmakt fra arbeidstakere som er nevnt i § 6-1 første ledd, jf. § 10-3 annet ledd. Nærmere informasjon om denne ordningen er gitt i Utlendingsdirektoratets rundskriv 2016-003. Søknader kan også fremmes ved et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Søknader som ikke fremmes fra Norge, leveres til norsk utenriksstasjon, jf. utlendingsforskriften § 10-2 tredje ledd.

3. Dokumentasjonskrav

Den instans som mottar søknaden må sørge for at søkeren har fylt ut den aktuelle dokumentlisten og levert alle dokumentene i henhold til denne. Søkeren skal gis en stemplet kopi av dokumentlisten som en kvittering på at dokumentene er levert.

Dokumentlistene finnes på UDIs nettsider:

Offisielle dokumenter (vitnemål, attester osv.) skal fremlegges i originalversjon for utenriksstasjon/politi, men disse skal ikke legges ved søknaden. Kun kopier, bekreftet av utenriksstasjon/politi, skal vedlegges søknaden. Det er viktig at det kommer tydelig frem at utenriksstasjon/politi har sett originaldokumentet. Sammen med søknaden skal det også legges ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk av autorisert translatør.

3.1. Særskilte grupper med tilleggsvilkår

For visse grupper gjelder et skjerpet kompetansekrav eller tilleggsvilkår, se følgende:

 • RS 2014-018 (søkere ansatt i bemanningsbedrifter, se punkt 3.2.5)
 • RS 2011-046 ( religiøse ledere/lærere)
 • For helsepersonell kreves lisens/autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH). Godkjenning fra offentlig myndighet må foreligge også for andre yrker når slik godkjenning er nødvendig før yrket kan utøves. Nærmere informasjon er gitt i RS 2014-018 (faglærte mv: pkt 3.2.3.).

3.2. Søknader om fornyelse

Ved søknader om fornyelse, jf. utlendingsloven § 61, må søkeren dokumentere at vilkårene fortsatt er oppfylt.

 • Kvittering for betalt gebyr
 • Utfylt søknadsskjema
 • Nytt konkret og aktuelt arbeidstilbud på fastsatt skjema dersom søkerens arbeidstilbud/kontrakt har utløpt

3.3. Oppholdstillatelse under søknadsbehandlingen

Politiet har mulighet til, etter anmodning, å gi en oppholdstillatelse under søknadsbehandlingen i saker der det er sannsynlig at søknaden vil bli innvilget, jf. utlendingsloven § 57. 4. Registrering i DUF

Registreringen i DUF (Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker) skal være fullstendig. Det bes om at politiet følger arbeidsprosessene i DUF og registrerer alle relevante opplysninger som er gitt ved søknaden.

5. Særskilte forhold når søkeren er utvist

Søknad om opphevelse av innreiseforbud eller adgang til Norge for kortvarig besøk uten at innreiseforbudet oppheves:

Overtredelse av innreiseforbudet er straffbart for en person som tidligere er blitt utvist med et varig eller begrenset innreiseforbud (som fortsatt gjelder), jf. utlendingsloven 108 tredje ledd bokstav e.

Opphevelse av innreiseforbud er en forutsetning for å kunne innvilge tillatelse, jf. utlendingsloven § 59. Når en person via utenriksstasjon søker om oppholdstillatelse, til tross for at innreiseforbudet fortsatt gjelder, anses vedkommende derfor også å søke om opphevelse av innreiseforbudet, eller adgang til Norge for kortvarig besøk uten at innreiseforbudet oppheves, jf. utlendingsloven § 71 annet ledd.

Søknad fremmes ved å fylle ut UDIs skjema kalt Søknad om opphevelse av innreiseforbud eller adgang til Norge for kortvarig besøk uten at innreiseforbudet oppheves, eventuelt som vedlegg til annen søknad, for eksempel søknad om oppholdstillatelse. Skjemaet er tilgjengelig på UDIs nettsider (www.udi.no) og ved utenriksstasjonene. En utvist utlending kan etter søknad få adgang til riket, men som hovedregel ikke før to år etter utreisen, jf. utlendingsloven § 71 annet ledd.

Det fremgår av utlendingsloven § 71 annet ledd at hovedvilkåret for å få opphevet innreiseforbudet er at det må foreligge nye omstendigheter. Videre fremgår det at hovedvilkåret for å få innvilget kortvarig besøk er at det må foreligge særlige omstendigheter.

Et sentralt moment i vurderingen for både opphevelse av innreiseforbud og innvilgelse av kortvarig besøk er om forholdene i ettertid har utviklet seg vesentlig annerledes enn forutsatt på tidspunkt for vedtak om utvisning.

Det er av betydning om eventuelle endringer skyldes forhold som utlendingen og utlendingens familie ikke har hatt innflytelse over.

Utenriksstasjon må derfor uttrykkelig informere søkeren om at en endret situasjon må dokumenteres.

I tillegg til et fullstendig utfylt søknadsskjema må følgende dokumentasjon vedlegges:

 • Kopi av pass/fødselsattest
 • Dokumentasjon på dato for utreise fra Norge (f.eks. stempel i pass for utreisen, billetter som underbygger når utreisen fra riket skjedde)
 • Dokumentasjon på betalte uttransporteringskostnader, dersom vedkommende ikke forlot riket frivillig
 • Dersom vedkommende er utvist på bakgrunn av straffbare handlinger bør det legges ved en oppdatert vandelsattest fra hjemlandet og/eller annet land der søker har hatt opphold etter at han/hun forlot Norge.

Utenriksstasjonen bes påtegne at søknaden fra utlendingen er mottatt ved fremmøte på utenriksstasjonen.

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for visum, arbeidstillatelser og studiesaker

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-144 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse til faglærte (09.07.2013)

  Rundskrivet er endret på grunn av LEAN-prosessen. Dokumentlisten er erstattet med en ny liste som ligger på udi.no.

 • Endret: RS 2010-144 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse til faglærte mv., jf. utlendingsloven § 23 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første og annet ledd og § 10-2 (29.10.2012)

  Henvisning under punkt 5 til "Migration Portal" er fjernet.

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo