Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-163
Dokument-ID : RS 2010-163
Saksnummer : 08/3513-34
Dokumentdato : 03.03.2010
Mottakere :

Politimestrene
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet
Utenriksstasjonene
Alle i Utlendingsdirektoratet

Søknad om første gangs tillatelse - registrering av navn


1. Innledning

2. Generelt om registrering av navn ved søknad om førstegangstillatelse

3. Søkere med gyldig reisedokument

4. Søkere uten gyldig reisedokument

4.1. Innhenting av søkerens navn

4.1.1. Søkere som fremlegger annet offentlig identitetsdokument

4.1.2. Søkere som har fått utstedt, men ikke fremlagt annet offentlig identitetsdokument

4.1.3. Søkere som ikke har fått utstedt annet offentlig identitetsdokument

4.1.4. Søkere som er analfabet eller i tvil om skrivemåten av eget navn

4.2. Transkribering av søkerens navn til norsk

4.3. Avklaring av status og rekkefølge på oppgitte navn

4.4. Mindreårige søkere og deres foresatte

4.5. Valg av navn som norsk etternavn

4.5.1 Orientering om familiemedlemmers valg av etternavn

4.5.2 Skrivemåte av valgt etternavn ved familie som alt er registrert i Norge

5. Informasjon til søkeren

1. Innledning

Rundskrivet gir retningslinjer for hvordan navn til utlendinger som søker førstegangstillatelse etter utlendingsloven skal registreres i utlendingssaken.

Rundskrivet skal sikre at også utlendinger som ikke har levert gyldig reisedokument til norske myndigheter skal få sine navn konsekvent og korrekt registrert. Korrekt og konsekvent registrering av navn innebærer å vise respekt for søkerens navn. Det bidrar også til sikrere identifisering av søkerens identitet, da det vanskeliggjør muligheten for å opptre med falsk identitet, to identiteter eller at flere personer deler samme identitet. Videre bidrar korrekt registrering av navn til en mer effektiv saksbehandling både for utlendings- og folkeregistermyndighetene.

Rundskrivet gir retningslinjer for registrering av navn ved søknad om beskyttelse (asyl), søknad om familiegjenforening fra asylsøkerens kjernefamilie og søknad om flyktningstatus. Rundskrivet gjelder som hovedregel også for andre typer førstegangssøknader, dersom det ikke foreligger spesielle grunner for annet. Slike søknader innleveres som hovedregel til politiet ved søknad fra Norge, og til utenriksstasjonene ved søknad fra utlandet. Rundskrivet gir derfor i hovedsak retningslinjer for politiets og utenriksstasjonenes arbeid ved slike søknader. I den grad slike søknader innleveres direkte til Utlendingsdirektoratet og tas til behandling der, gjelder retningslinjene i rundskrivet tilsvarende for direktoratet. Ved søknader om beskyttelse vil en del opplysninger om søkers navn registreres i Politiets utlendingsenhet sin rapport fra registreringen av asylsøkeren, jf Utlendingsdirektoratets rundskriv RS 2010-081 Bruk av ankomstregistreringsskjema ved søknad om beskyttelse (søknad om beskyttelse: del I) med vedlegg - utlendingsforskriften § 17-21 første ledd.

For registreringer, vurderinger og endringer av identitetsopplysninger, henvises det til retningslinjer i Utlendingsdirektoratets rundskriv RS 2012-009 Registrering, vurdering og endring av identitetsopplysninger i saker etter utlendingsloven.

2. Generelt om registrering av navn ved søknad om førstegangstillatelse

Ved alle søknader om første gangs tillatelse fra utenlandske søkere skal søkerens navn registreres slik det er registrert av hjemlandets myndigheter i søkerens reisedokument. Fremsetter søkeren påstand om å være registrert med feilaktig navn av hjemlandets myndigheter, i strid med hjemlandets lov, skal denne påstanden med søkerens forklaring registreres i rapporten fra registreringen.

Søkere som ikke fremlegger gyldig reisedokument som dokumentasjon på sin identitet, skal ikke gis noen form for fordel fremfor søkere som fremlegger slik dokumentasjon. Dette gjelder også muligheter for valg av navn. Søkere som ikke fremlegger gyldig reisedokument skal derfor registreres med sitt navn slik de oppgir at det er registrert av hjemlandets myndigheter.

Fremlegger en søker som ikke har levert gyldige reisedokumenter ved første gangs registrering gyldig reisedokument før førstegangstillatelse er gitt, skal navnet endres i tråd med dette. Fremlegger søkeren annen dokumentasjon på sin identitet enn gyldig reisedokument, eller gir nye opplysninger om denne, i perioden mellom første registrering og endelig vedtak om første gangs tillatelse, skal saksbehandler vurdere om søkerens navn skal endres på bakgrunn av hvilken notoritet dokumentasjonen eller opplysningene har. Saksbehandleren må i begge fall vurdere om en eventuell navneendring også innebærer en identitetsendring, etter de retningslinjer som er gitt i RS 2012-009.

Dersom navnet endres på bakgrunn av nye identitetsdokumenter eller -opplysninger, må det gå fram av en påtegning i saken hva det tidligere navnet var.

3. Søkere med gyldig reisedokument

Har søkeren fremlagt gyldig reisedokument, skal søkerens navn registreres med den skrivemåten som er brukt i dette – så fremt det ikke er spesielle opplysninger i saken eller generell kunnskap om den aktuelle type dokument som tilsier at dette ikke skal legges til grunn. Fremlagt reisedokument skal registreres i rapporten fra registreringen, med kopi av dokumentet vedlagt. Hvilke reisedokumenter som er gyldige for innreise til Norge går fram av utlendingsforskriften §§ 2-4 til 2-10, samt reisedokumenttabellen (Rådet 6100/13 og 6102/13).

Er søkerens navn ikke skrevet med det latinske alfabetet i reisedokumentet, skal navnet transkriberes slik det står i dokumentet i samsvar med det som er fastsatt under punkt 4.2. Er det tvil om status og rekkefølgen av de enkelte navnene, skal dette bestemmes i samsvar med det som er fastsatt under punkt 4.3. Kommer søkeren fra stater som ikke benytter fast etternavn/familienavn, skal norsk etternavn fastsettes i samsvar med det som er fastsatt under punkt 4.5.

4. Søkere uten gyldig reisedokument

Dersom søkeren ikke har fremlagt gyldig reisedokument, eller dersom søkeren har reist på et reisedokument som er falskt eller tilhørende en annen, skal navnet registreres i samsvar med det som søkeren oppgir å være registrert med av hjemlandets myndigheter. Har administrasjonsspråket i søkerens hjemland et annet skriftsystem enn det latinske alfabetet, skal søkerens navn transkriberes i samsvar med det som er fastsatt under punkt 4.2. Alle reisedokumenter, navn og identiteter søkeren har benyttet skal registreres i rapporten fra registreringen, jf. RS 2010-081 .

4.1. Innhenting av søkerens navn

Et eget skjema skal benyttes ved registrering av navn til søkere uten gyldig reisedokument, se vedlegg. Dette skal fylles ut av tjenestemann og/eller tolk. Skjemaet skal følge saken uavhengig av eventuell senere navne- eller identitetsendring.

4.1.1. Søkere som fremlegger annet offentlig identitetsdokument

Har søkeren fått utstedt annet offentlig identitetsdokument av hjemlandets myndigheter, og fremlagt dette som ekte og lovlig utstedt for norske myndigheter, skal navnet slik det fremkommer på dette identitetsdokumentet legges til grunn. Dette kan eksempelvis gjelde nasjonalt identitetskort, pass der gyldighetsdatoen er utløpt, statsborgerbevis, førerkort, fødselsattest eller ulike former for tjenestebevis. Fremlagt identitetsdokument skal registreres i rapporten fra registreringen, med kopi av dokumentet vedlagt.

4.1.2. Søkere som har fått utstedt, men ikke fremlagt annet offentlig identitetsdokument

Oppgir søkeren å ha fått utstedt annet offentlig identitetsdokument av hjemlandets myndigheter, men har ikke fremlagt dette for norske myndigheter, skal navnet slik søkeren opplyser at det fremkommer på dette identitetsdokumentet legges til grunn.

4.1.3. Søkere som ikke har fått utstedt annet offentlig identitetsdokument

Oppgir søkeren å aldri ha fått utstedt noe offentlig identitetsdokument av hjemlandets myndigheter, skal søkerens navn slik søkeren selv skriver det på hjemlandets administrasjonsspråk legges til grunn. Har slike søkere fått utstedt identitetsdokument av UNHCR eller annet FN-organ, skal navnet slik det er registrert i dette tas i betraktning her.

4.1.4. Søkere som er analfabet eller i tvil om skrivemåten av eget navn

Oppgir søkeren å være analfabet, eller å være i tvil om hvordan navnet skrives på hjemlandets administrasjonsspråk, skal søkerens navn slik hun/han selv uttaler det legges til grunn.

4.2. Transkribering av søkerens navn til norsk

Ved registrering må søkere som kommer fra stater som benytter et annet skriftsystem enn det latinske alfabetet få sitt navn transkribert til norsk, i henhold til vedlegget Retningslinjer for transkribering av navn fra språk som ikke benytter det latinske alfabetet til norsk. Har utlendingsforvaltningen fastsatt en bestemt standard for transkribering fra søkerens hjemlands administrasjonsspråk til norsk, skal søkerens navn transkriberes i henhold til denne standarden. Unntak gjelder for søkere som er omfattet av punkt 4.4 eller punkt 4.5.2.

4.3. Avklaring av status og rekkefølge på oppgitte navn

Søkeren skal for hvert av sine oppgitte navn avklare navnets status, eksempelvis eget egennavn, kallenavn, fars navn, mors navn, farfars navn, familienavn, etternavn, underklan- / understammenavn eller klan- / stammenavn. Søkeren skal registreres med den navnerekkefølgen som følger av hjemlandets navneskikk. Det skal av registreringen klart fremgå i hvilken rekkefølge de enkelte navnene skal skrives.

4.4. Mindreårige søkere og deres foresatte

Navnet til mindreårige søkere skal registreres i tråd med navnet til foresatte som alt er registrert i Norge, og omvendt.

4.5. Valg av navn som norsk etternavn

Søkere fra stater som benytter fast etternavn/familienavn skal registreres med dette som sitt etternavn på norsk. Dobbelt etternavn kan tas der de to navnene er satt sammen med bindestrek, jamfør navneloven § 7. Søkere fra stater som ikke benytter fast etternavn/familienavn, skal selv få velge om hun/han vil benytte eksempelvis klan-, stamme-, fars- eller farfars navn som norsk etternavn, i tråd med hjemlandets navnetradisjon. Unntak gjelder for søkere som er omfattet av punkt 4.4.

4.5.1 Orientering om familiemedlemmers valg av etternavn

Oppgir søkeren selv å ha familiemedlemmer som alt er registrert i Norge, og det kan slås fast at verken søkeren eller familiemedlemmet anfører å være truet av den annen part, skal søkeren orienteres om hvilket navn disse er registrert med som norsk etternavn. Kan dette ikke slås fast, skal søkeren ikke orienteres om familiemedlemmer som alt er registrert i Norge eller deres navn. Søkeren må først oppgi opplysningene om sine navn og familierelasjoner før hun/han eventuelt kan orienteres om hvilket navn familiemedlemmer som alt er registrert i Norge er registrert med som norsk etternavn, se vedlagte skjema til bruk ved registrering av navn.

4.5.2 Skrivemåte av valgt etternavn ved familie som alt er registrert i Norge

Oppgir søkeren selv å ha familiemedlemmer som alt er registrert i Norge, og forutsetningene gitt i 4.5.1 er oppfylt, kan søkeren få velge den skrivemåten av etternavnet som nære familiemedlemmer er registrert med, uavhengig av om det stemmer med fastsatt standard for transkribering gitt i punkt 4.2.

5. Informasjon til søkeren

Søkeren skal gjøres kjent med hvilket navn som blir registrert som hennes/hans navn av utlendingsmyndighetene, og skal få mulighet til å fremme innsigelser mot skrivemåte, navnerekkefølge og valg av navn som norsk etternavn. Innsigelser fra søkeren som ikke er i strid med punktene under kapittel 4, retningslinjene i vedlegget om transkribering av navn fra språk som ikke benytter det latinske alfabetet til norsk, navneloven eller allmenne navnespråklige hensyn, skal tas til følge.

Søkeren skal informeres om viktigheten av at det navnet vedkommende blir registrert med er korrekt da det kan få betydning ved behandlingen av fremtidige søknader om tillatelser etter utlendingsloven og søknad om norsk statsborgerskap.

 

Gry Aalde
avdelingsdirektør

 

Kontakt: Analyse- og utviklingsavdelingen, Regelverksenheten

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo