Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-165
Dokument-ID : RS 2010-165
Saksnummer : 09/5870-15
Sist endret : 18.09.2012
Dokumentdato : 09.03.2010
Mottakere :

Driftsoperatør for statlige transittmottak
Statlige transittmottak

Krav til informasjonsarbeid i statlige transittmottak


1. Innledning

2. Målsettinger

3. Krav

3.1. Organisering og ansvar

3.2 Informasjonsprogram for voksne

3.3 Informasjonsprogram for unge mellom 12 og 18 år

3.4 Andre informasjonskanaler og arenaer

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) har styringsansvar overfor statlige mottak og utarbeider retningslinjer til driftsoperatør og mottak[1]. Dette rundskrivet inneholder UDIs krav til informasjonsarbeid overfor beboere i statlige transitt mottak, heretter omtalt som mottaket.

Direktoratet kan dispensere fra enkeltkrav i dette dokumentet dersom driftsoperatør kan godtgjøre at mål og intensjoner nås på annen måte. Eksempelvis kan hele eller deler av informasjonen for voksne og for barn og unge overlates til faginstanser, men driftsoperatør står da ansvarlig for at kravene i dette rundskrivet blir ivaretatt. Skriftlig søknad om dispensasjon skal rettes til Regionkontor Øst i Region- og mottaksavdelingen.

2. Målsettinger

Informasjonsarbeidet i statlige transittmottak skal bidra til at beboerne blir kjent med sine rettigheter og plikter. Videre skal det hjelpe beboerne til å kunne ivareta sin egen livssituasjon under mottaksoppholdet, og bidra til at beboerne står best mulig rustet til en fremtidig bosetting eller retur til hjemlandet.

3. Krav

Mottakets informasjonsarbeid skal ha fokus på:

 • intern organisering og ansvarsplassering
 • programmene for voksne og for barn og unge
 • informasjon via andre kanaler og arenaer

Dette krever en helhetlig tilnærming og et godt faglig samarbeid i personalgruppa på mottaket, spesielt mellom dem som har ansvar for områdene informasjon og bruk av tolk og språkassistenter, barn og unge og retur. Det krever videre at alle ansatte er oppmerksom på sin rolle som beboernes informanter og veiledere[2].

3.1. Organisering og ansvar

a) Mottaket skal sørge for at informasjonsarbeidet er et felles anliggende for hele personalet.

b) Mottaket skal legge til rette for god informasjonsformidling gjennom tilstrekkelig bruk av tolkeressurser, i tråd med UDIs krav [3].

c) Mottaket skal ha en rullerende plan for det totale informasjonsarbeidet.

Planen skal omfatte:

 • personalgruppas ansvar og oppgaver
 • hvordan informasjonsprogrammene legges opp
 • hvordan uformelle møteplasser blir benyttet
 • bruken av tolkeressurser
 • bruken av evalueringsmetoder

d) Mottaket skal ha én ansatt med faglig og koordinerende ansvar for det totale informasjonsarbeidet.

I oppgaven inngår

 • å utarbeide informasjonsplanen i samarbeid med personalgruppa og eksterne informanter
 • være pådriver for helhetsperspektivet i informasjonsarbeidet og for at personalet har de kunnskapene som skal til for å være beboernes informanter og veiledere
 • kvalitetssikre metode og innhold i informasjonsprogrammene
 • være pådriver for tilstrekkelig bruk av tolkeressurser i informasjonsarbeidet

e) Mottaket skal tilstrebe et faglig samarbeid med eksterne instanser.

3.2 Informasjonsprogram for voksne

a) Mottaket skal ha et strukturert informasjonsprogram for beboere over 18 år. Programmet skal følge UDIs rammeplan og veileder[4].

b) Mottaket skal tilpasse programmet til deltakernes behov og forutsetninger.

c) Mottaket skal samordne informasjon fra andre aktuelle aktører.

d) Mottaket skal bruke praktiske aktiviteter som pedagogisk virkemiddel for å gjøre programmet levende og tilgjengelig.

e) Mottaket skal registrere alle informasjonsmøter og gjentagende aktiviteter i SESAM.

f) Mottaket kan unntaksvis, og kun etter godkjenning fra UDI, frita en beboer for deltakelse i informasjonsprogrammet.

3.3 Informasjonsprogram for unge mellom 12 og 18 år

a) Mottaket skal ha et strukturert informasjonsprogram for beboere mellom 12 og 18 år. Programmet skal følge UDIs rammeplan og veileder[5].

b) Mottaket skal tilpasse programmet til målgruppas behov og forutsetninger.

c) Mottaket skal motivere til deltakelse i programmet, blant annet ved å gi foresatte god informasjon om mål, innhold og metodikk.

d) Mottaket skal benytte praktiske aktiviteter som pedagogisk virkemiddel for å gjøre programmet levende og tilgjengelig.

e) Mottaket skal samordne informasjon fra andre aktuelle aktører.

3.4 Andre informasjonskanaler og arenaer

a) Mottaket skal ha en planmessig tilnærming til hvordan uformelle arenaer og møteplasser på mottaket, kan nyttes til å utdype og forsterke informasjonen som gis i programmene.

b) Mottaket skal legge til rette for at alle beboere kan få informasjon gjennom fjernsyn, internett og andre aktuelle media. Alle beboere skal videre ha tilgang til fjernsyn som tar inn NRK. En typisk plassering for et slikt fjernsynsapparat vil være i mottakets fellesarealer eventuelt i kvinners- og menns respektive oppholdsrom.

c) Mottaket skal gi informasjon om muligheten til deltakelse i lokalsamfunnet, som en måte å skaffe seg informasjon om det norske samfunnet på.

d) Mottaket skal veilede beboere i hvor og hvordan de selv kan skaffe seg aktuell informasjon fra det offentlige og fra frivillige organisasjoner.

 

Anne Siri Rustad
avdelingsdirektør

Kontakt:

Region- og mottaksavdelingen, Regionkontor Øst

________________________________________

[1] Jf RS 2011-003 Reglement for drift av statlige mottak

[2] Jf RS 2011-003 Reglement for drift av statlige mottak

[3] RS 2008-029: Krav til bruk av tolk og språkassistenter i statlige mottak og RS 2008-029V: Veiledning i bruk av tolk og språkassistent i statlige mottak

[4] Rammeplan og veileder til informasjonsprogram for voksne beboere i avlastningstransitt. Denne rammeplanen gjelder ikke for ankomsttransitt da beboerne oppholder seg veldig kort tid der og de får annen type informasjon her.

[5] RS 2009-041V1: Informasjonsplan for barn og unge i mottak

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-165 Krav til informasjonsarbeid i statlige transittmottak (18.09.2012)

  Endringen er knyttet til beboernes adgang til fjernsynsapparater.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo