Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-170
Dokument-ID : RS 2010-170
Saksnummer : 15/06993-2
Sist endret : 17.06.2016
Dokumentdato : 05.04.2010
Mottakere :

Politidistriktene
Utenriksstasjonene
Utlendingsdirektoratet

Beregning av oppholdstiden ved korttidsopphold i Schengenområdet - utlendingsforskriften §§ 3-3 og 3-9 jf. utlendingsloven §§ 9 fjerde ledd og 10 første ledd

 

1. Innledning

Dette rundskrivet omhandler beregning av oppholdstiden i Schengenområdet jf. utlendingsforskriften §§ 3-3 og 3-9.

Opphold på grenseboerbevis er ikke omfattet av dette rundskrivet. Opphold på grenseboerbevis i henhold til vilkårene i grenseboeravtalen mellom Norge og Russland regnes ikke med i oppholdstiden på Schengenområdet, jf. utlendingsforskriften § 3-1 bokstav m om fritak fra kravet til visum for innehavere av grenseboerbevis, og utlendingsforskriften § 3-3 om fritak for reiser hvor grenseboerbevis blir benyttet som innreisetillatelse. For nærmere retningslinjer se RS 2012-013 om grenseboerbevis.

Formålet med rundskrivet er å gi retningslinjer om beregning av oppholdstid på visumpliktig eller visumfritt opphold (heretter kalt korttidsopphold) i Schengenområdet for visumfrie og visumpliktige tredjelandsborgere for UDI, utenriksstasjonene, politiet og Sysselmannen på Svalbard.

Reglene om beregning av oppholdstid i Schengenområdet ved korttidsopphold følger av visumforordningen [1]  (Visa Code) og grenseforordningen [2] (Schengen Borders Code). Både visumforordningen og grenseforordningen gjelder som norsk forskrift jf. utlendingsforskriften §§3-4 og 4-1.

2. Beregningstidspunktene

En tredjelandsborger kan oppholde seg på Schengenområdet i inntil 90 dager innenfor enhver periode på 180 dager jf. utlendingsforskriften § 3-3 første ledd. Uttrykket «enhver periode» viser til at perioden på 180 dager flytter seg for hver dag. Dette gjelder både for visumfrie og visumpliktige utlendinger. For visumpliktige utlendinger vil den tillatte oppholdstiden fremgå av visumet som er gitt.

Innreisedatoen anses som den første oppholdsdagen på Schengenområdet, og den legges til grunn for når beregningen av oppholdstiden starter. Beregningen avsluttes den datoen utlendingen forlater Schengenområdet.

Eksempler på beregning av oppholdstiden er inntatt i Visumhåndbok 1, punkt 7.9: ”Verification of the lenght of previous and intended stays”. Se også veiledning i Visumhåndbok 1, punkt 9.1:” (Visa Handbook I) og Schengenkalkulatoren (Calculator of travel days remaining under a Schengen short-stay visa).

3. Beregning av oppholdstid for personer som har oppholdstillatelse i et av Schengenlandene

En tredjelandsborger som har oppholdstillatelse i et av Schengenlandene kan oppholde seg i inntil 90 dager i løpet av enhver periode på 180 dager på territoriet til de øvrige Schengenlandene.

Det samme gjelder innehavere av D-visum utstedt av andre Schengenland jf. utlendingsforskriften § 3-2.

4. Beregning av oppholdstid for personer som har hatt oppholdstillatelse

Oppholdstid med oppholdstillatelse i Norge eller annet Schengenland skal ikke tas med ved beregningen av den tillatte oppholdstiden på korttidsopphold jf. utlendingsforskriften 3-3 første ledd siste punktum.

Et korttidsopphold i Norge i etterkant av en oppholdstillatelse i Norge forutsetter at søkeren forlater Schengenområdet før et slikt opphold kan begynne. Dersom søkeren ikke reiser ut av Schengenområdet, anses ikke oppholdet som et korttidsopphold. Oppholdet er da knyttet til oppholdstillatelsen og må være i tråd med reglene som gjelder for opphold i riket i medhold av en tillatelse. 

Inn- og utreise fra Norge og Schengenområdet innenfor oppholdstillatelsens gyldighetsperiode vil ikke ha innvirkning på beregning av oppholdstiden på visumfritt eller visumpliktig opphold i etterkant av tillatelsen. 

Opphold på D-visum anses som opphold på en oppholdstillatelse.

4.1. Visumfrie

En utlending som ønsker et visumfritt opphold i Norge i etterkant av en oppholdstillatelse i Norge må reise ut av Schengenområdet før et visumfritt opphold kan begynne. Det er utlendingen selv som må kunne dokumentere at han/hun har reist ut av Schengenområdet før vedkommende kan begynne et korttidsopphold.

4.2. Visumpliktige

En utlending som har oppholdt seg i Norge på oppholdstillatelse og som i etterkant ønsker å søke om visum til Norge, må reise ut av riket for å søke om et visum i tråd med reglene i visumforordningen art. 6.

Art. 6 setter som vilkår at søkeren må ha lovlig opphold i landet vedkommende fremmer visumsøknaden fra. Dersom søkeren ikke er bosatt i landet søknaden fremmes, må søkeren ha en berettiget begrunnelse for at søknaden kan fremmes derfra jf. visumforordningen art. 6 (2). Eksempler på hva som kan utgjøre en berettiget begrunnelse finnes i Visumhåndbok I punkt 2.8 (Visa Handbook I).

Det er ikke anledning til å søke om et ordinært Schengenvisum for å bli værende i Norge fra riket. 

5. Borgere av stater Norge har inngått bilaterale visumfrihetsavtaler med

På bakgrunn av bilaterale avtaler Norge inngikk før Schengen-samarbeidet, beregnes oppholdstiden for borgerne fra disse landene i tråd med avtalene. Disse avtalene har ikke en Schengenklausul som likestiller opphold i andre Schengenland med opphold i Norge. Det betyr at for borgere fra disse landene skal visumfritt opphold i et annet Schengenland ikke tas med i beregningen, selv om det fører til at vedkommende oppholder seg i mer enn 90 dager i enhver periode på 180 dager på Schengenområdet.

Dette gjelder for eksempel for en amerikansk statsborger som har oppholdt seg i Frankrike i 90 dager. Vedkommende kan reise direkte inn i Norge på et visumfritt opphold.

Etter fast praksis skal visumfritt opphold i de andre nordiske landene likestilles med opphold i Norge.

Se RS 2010-080 Bortvisningspraksis for borgere fra stater Norge har inngått bilaterale visumfrihetsavtaler med.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

 

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Området for visum, arbeid og studiesaker

 

[1] Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 810/2009 med senere endringer

[2]  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399 om bevegelsen av personer over grenser (grenseforordningen)

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-170 Beregning av oppholdstiden ved korttidsopphold i Schengenområdet - utlendingsforskriften §§ 3-3 og 3-9 jf. utlendingsloven §§ 9 fjerde ledd og 10 første ledd (17.06.2016)

  Rundskrivet er oppdatert med henvisning til kodifisert grenseforordning (forordning 2016/399 av 9. mars 2016 om bevegelsen av personer over grenser), som ble implementert i norsk rett i utlendingsforskriften § 4-1 den 10. juni 2016.

 • Endret: RS 2010-170 Beregning av oppholdstiden ved korttidsopphold i Schengenområdet - utlendingsforskriften §§ 3-3 og 3-9 jf. utlendingsloven §§ 9 fjerde ledd og 10 første ledd (01.12.2015)

  Den engelske versjonen av rundskrivet er nå oppdatert for å samsvare med endringene som har blitt gjort i den norske versjonen.

 • Endret: RS 2010-170 Beregning av oppholdstiden i Schengenområdet - utlendingsloven §§ 9 fjerde ledd og 10 første ledd, utlendingsforskriften §§ 3-3 og 3-9 og visumforordningen artikkel 21 punkt 4 (17.11.2015)

  Som følge av gjennomføring av endringer i Grenseforordningen (EF) nr. 568/2006, samt Visumforordningen (EF) nr. 810 av 13. juli 2009, ble utlendingsforskriften § 3-9 første ledd og § 3-3 endret den 18.03.2014. Disse endringene i utlendingsforskriften har konsekvenser for beregningen av oppholdstid og rundskrivet har blitt revidert i tråd med dette.

 • Endret: RS 2010-170 Beregning av oppholdstiden i Schengenområdet - utlendingsloven §§ 9 fjerde ledd og 10 første ledd, utlendingsforskriften §§ 3-3 og 3-9 og visumforordningen artikkel 21 punkt 4 (07.09.2012)

  Rundskrivet er endret som følge av at grenseboerbevis ble innført fra 29. mai 2012. Det er satt inn et nytt avsnitt i rundskrivet om at opphold på grenseboerbevis ikke omfattes av dette rundskrivet.

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo