Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-177
Dokument-ID : RS 2010-177
Saksnummer : 14/1468-5
Sist endret : 22.04.2014
Dokumentdato : 16.04.2010
Mottakere :

Driftsoperatører for statlige transittmottak
Statlige transittmottak

Krav til innkvarteringstilbud i statlige transittmottak

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) har styringsansvar, og fastsetter krav til drift av statlige mottak i tråd med intensjonene i RS 2011-003 REGLEMENT FOR DRIFT AV STATLIGE MOTTAK (DRIFTSREGLEMENTET). Dette rundskrivet inneholder UDIs krav til innkvarteringstilbudet i transittmottak.

Direktoratet kan dispensere fra enkeltkrav i dette dokumentet når driftsoperatørene kan godgjøre at mål og intensjoner nås uten at disse er oppfylt. Skriftlig søknad om dispensasjon rettes til Region Øst i Region- og mottaksavdelingen.

2. Målsetting

Statlige transittmottak skal være et nøkternt, men forsvarlig innkvarteringstilbud som sikrer beboernes grunnleggende behov og den enkeltes behov for trygghet.

3. Krav

3.1. Boforhold

a) Mottaket skal sørge for at alle beboere har:

 • en seng å sove i, tilgang til låsbare bad og toalett, samt til fellesarealer for sosialt samvær tilpasset kjønn og alder
 • tilfredsstillende hygieniske boforhold og gratis tilgang til vaskemaskin og tørk av klær
 • tilbud om servering av næringsrik, variert og tilstrekkelig mat, eller ha mulighet til å lage egen mat

b) Mottaket skal sørge for at beboere med særskilte behov har en tilpasset boløsning, så langt det er mulig. Enslige kvinner skal tilbys et botilbud fysisk skjermet fra menn.

3.2. Fellesareal

a) Mottaket skal ha et tilstrekkelig antall bad og toaletter, og det skal være atskilte bad og toaletter for kvinner og menn.
b) Mottaket skal sørge for at beboerne har mulighet til å samles i fellesrom for gjennomføring av informasjonsmøter.
c) Mottaket skal sørge for at det finnes lokaler for individuelle møter mellom beboerne og myndighetene som for eksempel politi og UDI.
d) Mottaket skal disponere egnede lokaler for barnebase og innendørs lek for barn.
e) Mottaket skal disponere tilstrekkelig med fellesarealer til sosial omgang, og kvinner og menn skal kunne disponere egne rom.
f) Mottaket skal tilstrebe å ha et rom der beboerne, enkeltvis eller i små grupper, kan trekke seg tilbake for kontemplasjon. Rommet skal være religionsnøytralt og kunne brukes av alle beboere som ønsker det.
g) Mottaket skal ha trygge utendørs lekearealer for barn.

3.3. Trygghet og sikkerhet

a) Mottaket skal tilrettelegge for en trygg hverdag for alle beboere.
b) Mottaket skal søke å skjerme alle beboere mot uønsket oppmerksomhet fra andre.
c) Mottaket skal i størst mulig grad sikre at kvinner ikke blir utsatt for vold, trakassering eller seksuelle overgrep.
d) Mottaket skal sørge for at beboerne har tilgang til telefon.
e) Mottaket skal gi beboere som utsettes for straffbare handlinger i eller utenfor mottaket bistand til å anmelde forholdet til politiet dersom de ønsker det.
f) Mottaket skal søke å skjerme beboerne mot uønsket eksponering i media.
g) Mottaket skal ha oversikt over hvem som til enhver tid oppholder seg der og besøkendes identitet skal være kjent for mottaket.
h) Mottaket skal ha skriftlige rutiner for krisehåndtering. Rutinene skal ivareta håndtering og melding til politiet ved kriminalitet og vold.
i) All vold og kriminalitet skal anmeldes til politiet.
j) Mottaket skal til enhver tid ha oppdaterte beboerlister.
k) Mottaket skal være bemannet 24 timer i døgnet.

3.4. Brannsikkerhet

3.4.1 Rutiner og utstyr

a) Mottaket skal ha skriftlige rutiner for brannberedskap. Rutinene skal minimum inneholde punkter knyttet til varsling, slukking og evakuering.
b) Mottaket skal ha skriftlige rutiner for systematisk sjekk av brannrisikoer og brannsikkerhetstiltak i alle bygg. Rutinene skal være en del av mottakets internkontroll og inngå i HMS-systemet.
c) Mottaket skal ha branninstrukser oversatt til aktuelle språk og de skal være permanent oppslått og sikret. Beboere som ikke kan tilegne seg den skriftlige informasjonen, for eksempel på grunn av synshemming eller analfabetisme, skal gis individuell veiledning.
d) Alle boliger skal ha brannteppe og komfyrvakt i alle rom med kokemuligheter.
e) Alle madrasser skal ha flammehemmende trekk som tilfredsstiller krav iht Norsk Standard EN 597-2.
f) Mottaket skal sikre at brennbart materiale ikke mellomlagres unødig, og at søppelcontainere og – dunker er sikret og plassert i forsvarlig avstand til bygninger.
g) Mottaket skal orientere UDI om et hvert tilfelle av brann og branntilløp, i tråd med rutiner for rapportering av uønskede hendelser.

3.4.2 Personal og opplæring

a) Mottaket skal ha en brannvernansvarlig med tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen, om de branntekniske forhold ved mottakets bygninger, om de organisatoriske forhold ved mottaket og om brannvesenets innsatsmuligheter. Der brannvernleder er påkrevd som følge av at et bygg er registrert som særskilt brannobjekt, kan den brannvernansvarlige ved mottaket være samme person som brannvernleder, dersom denne har sitt daglige virke på mottaket.
b) Mottakets ansatte skal gjennomgå UDIs e-læringskurs om brannsikkerhet i asylmottak, senest tre måneder etter ansettelse.
c) Mottakets ansatte skal gjennomgå grunnleggende brannvernopplæring med praktiske slukke- og evakueringsøvelser under ledelse av personell med brannteknisk kompetanse, senest tre måneder etter ansettelse.
d) Mottaket skal gjennomføre kvartalsvise brannøvelser, med mindre mottaket kan dokumentere at brannvesenet har bestemt noe annet. Både ansatte og beboere skal delta i øvelsene.

En brannøvelse skal som hovedregel inkludere en praktisk del bestående av evakuerings- og/eller slukkeøvelser. En brannøvelse uten en praktisk del kan aksepteres dersom den
1) inngår i et planmessig brannsikkerhetsarbeid som dokumenteres i mottakets HMS-system
og,
2) skjer etter en forutgående og dokumentert risikovurdering hvor det tas hensyn til type bygning og når beboerne sist gjennomførte evakuerings- og slokkeøvelser. Denne risikovurderingen skal også forefinnes i HMS-systemet.
e) Mottaket skal sikre at ansatte og beboere er kjent med hvor rømningsveier, varslingssystemer, slukkeutstyr og andre relevante innretninger er plassert, og at de er kjent med hvordan utstyret brukes.
f) Mottaket skal tilstrebe at brannvern er en integrert del av den daglige dialogen mellom ansatte og beboere.

3.5. Utstyr

a) Mottaket skal ha utstyr til utlån til foreldre med små barn.
b) Mottaket skal ha utstyr til barnebase og barns og ungdoms lek og fritidsaktiviteter.
c) Mottaket skal ha utstyr for voksnes fritidsaktiviteter, tilpasset lokale forhold.

 

Christine Wilberg
avdelingsdirektør

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-177 Krav til innkvarteringstilbud i statlige transittmottak (22.04.2014)

  Rundskrivet er oppdatert med reviderte krav til brannsikkerhet i tråd med RMAs satsning på feltet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo