Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-183
Dokument-ID : RS 2010-183
Saksnummer : 12/3109-7
Sist endret : 16.01.2018
Dokumentdato : 14.06.2010
Mottakere :

Politimestrene
Asylavdelingen
Region- og mottaksavdelingen

Retningslinjer for aldersundersøkelser av enslige mindreårige asylsøkere, jf. utlendingsloven § 88


Red.anm. Rundskrivet er under revidering.


1. Innledning

2. Hvem tilbys medisinsk aldersundersøkelse

3. Prosedyre ved aldersvurdering

3.1 Politiet

3.2 Mottak og omsorgssenter

3.3 Koordineringsenheten i UDI (KOR)

3.4 Barnefaglig enhet (BFE) i UDI

3.5 Generelt om aldersobservasjoner

4. Medisinske aldersundersøkelser

4.1 Tannundersøkelse

4.2 Røntgen av hånd og håndrot

5. Praktisk gjennomføring av den medisinske aldersundersøkelsen

6. Virkeområder for alderskonklusjonene fra den medisinske aldersundersøkelsen

6.1 Asylvurderingen i Utlendingsdirektoratet

6.2 Representant

6.3 Advokat

6.4 Botilbud

6.5 Andre instanser

7. Konsekvensen av å ikke samtykke til medisinsk aldersundersøkelse

8. Utgifter

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet tar i sin saksbehandling stilling til en søkers identitet, derunder alder.

Utlendingsmyndighetene, andre offentlige instanser og søkeren selv har interesse av at søkerens rette alder blir klarlagt. En søkers alder er av betydning med tanke på både rettigheter og plikter i samfunnet.

I følge utlendingsloven har en asylsøker plikt til å medvirke til å avklare sin identitet og til å medvirke til innhenting av nødvendige opplysninger, jf. utlendingsloven § 83 annet ledd og § 93 fjerde ledd, første punktum. Alder er ett element i en identitetsavklaring. For mer informasjon om identitetsavklaringer, se UDIs rundskriv 2012-009.

Mange asylsøkere fremlegger ingen dokumentasjon på sin identitet, eller fremlegger dokumenter uten tilstrekkelig notoritet til å bekrefte sin identitet. Det er flere årsaker til at den alderen asylsøkere oppgir ikke stemmer med deres rette alder. Mange land har ingen rutiner eller systemer for sikker og allmenn registrering av fødsler. For noen asylsøkere er situasjonen derfor slik at de ikke vet hvor gamle de er. Andre asylsøkere presenterer seg selv som mindreårige selv om de kjenner sin egentlige alder og vet at de er voksne.

I mangel på dokumenter som kan bekrefte identiteten, foretar UDI en identitetsvurdering på bakgrunn av tilgjengelige opplysninger i saken.

Utlendingsdirektoratet vil i mange saker tilby en medisinsk aldersundersøkelse som ledd i identitetsavklaringen. En medisinsk aldersundersøkelse kan tilbys til asylsøkere i Norge som oppgir at de er enslig mindreårige, dersom det ikke med rimelig sikkerhet er mulig å fastslå om søkeren er over eller under 18 år, jf. utlendingsloven § 88. Aldersundersøkelser kan også tilbys til enslige mindreårige som antas å være under 18 år, men der det allikevel foreligger tvil om den oppgitte alderen.

2. Hvem tilbys medisinsk aldersundersøkelse

En medisinsk aldersundersøkelse kan tilbys enslige mindreårige asylsøkere dersom det ikke er mulig å fastslå med rimelig sikkerhet at asylsøkeren er over eller under 18 år jf. utlendingsloven § 88. Dette vil særlig være aktuelt i de tilfellene der en asylsøker oppgir å være mindreårig, men fremstår som over 18 år. Aldersundersøkelser kan også tilbys til asylsøkere der det er sannsynlig at søkeren er mindreårig, men der det allikevel foreligger tvil om oppgitt alder.

UDI vil ikke tilby aldersundersøkelse hvis alderen, ut fra de opplysningene som har fremkommet, anses som tilstrekkelig sannsynliggjort.

Utlendingsdirektoratet avgjør om aldersundersøkelse skal tilbys i den enkelte sak. Beslutningen om å tilby eller ikke tilby aldersundersøkelse er en prosessledende beslutning og ikke et enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b.

Den oppnevnte representanten må gi sitt samtykke før en medisinsk aldersundersøkelse kan finne sted. Det vil ikke bli gjennomført aldersundersøkelse hvis søkeren ikke skriftlig bekrefter at han eller hun samtykker til en slik undersøkelse. Hvis søkeren og/eller representanten ikke ønsker at søkeren skal aldersundersøkes, bør de skriftlig redegjøre for grunnen til dette.

Dersom den enslige mindreårige asylsøkerens sak underlegges Dublin-prosedyre på bakgrunn av tidligere søknad om beskyttelse i et annet land i Dublin-samarbeidet, foretas det som hovedregel ikke aldersundersøkelse, se RS 2014-001 pkt. 3.1.6. Det vises til at fastsetting av alder i disse tilfellene ikke vil ha avgjørende betydning for utfallet av saken.

3. Prosedyre ved aldersvurdering

Det er av stor betydning at ansatte som er i direkte kontakt med den enkelte søkeren gir beskjed til Utlendingsdirektoratet v/ Asylavdelingen hvis vedkommende fremstår som eldre eller yngre enn det søkeren selv oppgir å være.

3.1 Politiet

I forbindelse med politiets registrering av en asylsøker skal politiet alltid vurdere om søkerens oppgitte alder er sannsynlig. Finner politiet at det er tvil om søkerens oppgitte alder, skal politiet anmerke dette, samt gi sin egen vurdering av søkerens alder i skjemaet for ankomstregistrering av asylsøkere. Saksbehandleren hos PU skal også gi informasjon til søkeren om betydningen av å få klarlagt alder og gjøre påtegning om alder som det fremgår av vedlegg 1.

Hvis politiet er tvil om søkerens alder så skal dette skrives i merknadsfeltet i hendelseslisten i DUF når saken ekspederes til Utlendingsdirektoratet.

3.2 Mottak og omsorgssenter

Dersom mottaksansatte eller ansatte på omsorgssenteret mener at det er tvil om en asylsøkers oppgitte alder, skal de gi informasjon til søkeren om at Utlendingsdirektoratet tilbyr aldersundersøkelse når alderen søkeren har oppgitt ikke virker sannsynlig.

Mottaket eller omsorgssenteret anmodes også om å gi beskjed til Utlendingsdirektoratet v/ Asylavdelingen hvis de er i tvil om en asylsøkers oppgitte alder er riktig. De skal da besvare spørsmålene i vedlegg 1.

3.3 Koordineringsenheten i UDI (KOR)

Koordineringsenheten skal innhente samtykke til aldersundersøkelse og fylle ut skjema om tannhelse i alle saker, også når søkerne unntas fra aldersundersøkelse. Når Koordineringsenheten unntar søkeren fra aldersundersøkelsen, skal medarbeideren i Koordineringsenheten skrive begrunnelsen i intervjurapporten og sende en e-post til Barnefaglig enhet (BFE) om hvem de velger å unnta fra aldersundersøkelse. Se IM 2012-019 om Koordineringsenhetens arbeid i forbindelse med aldersundersøkelser.

3.4 Barnefaglig enhet (BFE) i UDI

Intervjueren skal under asylintervjuet belyse søkerens alder ved å stille spørsmål som kan bidra til at søkerens alder blir klargjort. Intervjuere henvises til intervjumalen for enslige mindreårige asylsøkere for mer detaljert informasjon og eksempler på kontrollspørsmål. Intervjueren skal også notere sin egen vurdering av søkerens alder i intervjurapporten samt besvare spørsmålene i vedlegg 1. Det skal være tolk og representant til stede under samtalen.

3.5 Generelt om aldersobservasjoner

Søkeren har kontakt med mange instanser og personer den første tiden etter at han eller hun har søkt om beskyttelse. Både politiet, mottaksansatte, ansatte på omsorgssenter og intervjuer har møtt søkeren og observert hans eller hennes utseende og atferd. Instansene som har vurdert søkerens alder bør videreformidle observasjonene skriftlig til Utlendingsdirektoratet v/ Barnefaglig enhet (BFE).

Saksbehandler i Utlendingsdirektoratet skal legge all slik informasjon i saken.

4. Medisinske aldersundersøkelser

Den medisinske aldersundersøkelsen består i dag av to komponenter; en tannundersøkelse og en røntgenundersøkelse av hånd og håndrot. Resultatene av disse to undersøkelseskomponentene vil sammenstilles til en endelig aldersvurdering av en barnelege ved Barnesak AS.

4.1 Tannundersøkelse

Tannundersøkelsen foretas av Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Oslo. Undersøkelsen omfatter en undersøkelse av tennene med speil og sonde. Videre tas det et stort røntgenbilde av tennene, et såkalt ortopantomogram, og det kan bli aktuelt med supplerende små tannrøntgenbilder. To uavhengige tannleger vil på bakgrunn av undersøkelsen vurdere søkerens alder. Tannlegene vil komme fram til en samlet konklusjon som oversendes Barnesak AS.

4.2 Røntgen av hånd og håndrot

Røntgenundersøkelsen foretas ved Unilab as. De vil ta ett røntgenbilde av søkerens hånd og håndrot. Eksperter i barneradiologi vil vurdere graden av forbening, beinmodning og lukking av vekstsoner i håndledd, håndrot og forhånd/fingre hos søkeren. På bakgrunn av skjelettmodningen vil barneradiologen vurdere søkerens alder og oversende sin konklusjon til Barnesak AS.

5. Praktisk gjennomføring av den medisinske aldersundersøkelsen

Etter at søkeren har samtykket til tilbudet om medisinsk aldersundersøkelse sender Utlendingsdirektoratet v/ BFE en rekvisisjon til helsepersonellet som skal foreta undersøkelsen.

Asylsøkeren og mottaket eller omsorgssenteret vil få beskjed fra Utlendingsdirektoratet v/ BFE om tidspunktet for når undersøkelsen skal gjennomføres.

Mottaket eller omsorgssenteret der søkeren bor har ansvaret for transport av søkeren til stedet der aldersundersøkelsen skal finne sted. En ansatt fra mottaket, omsorgssenteret eller fra Region- og mottaksavdelingen (RMA) vil normalt følge søkeren til undersøkelsen og bekrefte overfor helsepersonellet at søkeren som møter er den samme søkeren som er booket inn for undersøkelse.

Dersom søkeren bor privat, skal Utlendingsdirektoratet ta kontakt med søkeren og hans eller hennes omsorgsperson for å gi beskjed om sted og tidspunkt for undersøkelsen. Dersom søkeren har behov for bistand i forbindelse med aldersundersøkelsen, vil søkerens omsorgsperson bli bedt om å bistå søkeren.

Dersom søkere ikke følges av mottakspersonale, en ansatt på omsorgssenteret eller i RMA, skal helsepersonellet ved Institutt for Klinisk Odontologi ta bilde av søkeren når vedkommende møter til undersøkelsen for på den måten å kunne dokumentere hvem som har møtt frem.

Representanter kan være til stedet under aldersundersøkelsen dersom de ønsker det. Eventuelle utgifter knyttet til dette må dekkes av representanten selv.

Dersom søkeren ikke møter til avtalen for medisinsk aldersundersøkelse, skal mottaket eller omsorgssenteret gi skriftlig melding om dette til Utlendingsdirektoratet v/ BFE og oppgi grunnen til at søkeren ikke møtte. Institutt for klinisk odontologi eller Barnesak AS må også sende melding til direktoratet dersom søkeren ikke har møtt. Barnesak AS sender resultatet av aldersundersøkelsen til Utlendingsdirektoratet v/ BFE.

6. Virkeområder for alderskonklusjonene fra den medisinske aldersundersøkelsen

6.1 Asylvurderingen i Utlendingsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet tilbyr en medisinsk aldersundersøkelse til asylsøkere man er usikker på om har oppgitt riktig alder. Søkeren har gjennom aldersundersøkelsen muligheten til å sannsynliggjøre sin oppgitte alder. Resultatet av aldersundersøkelsen kan ha betydning for Utlendingsdirektoratets vurdering av søkerens alder, samt for direktoratets vurdering av søkerens troverdighet.

Den medisinske aldersundersøkelsen vil ikke med sikkerhet kunne konstatere en søkers presise alder. En slik undersøkelse vil imidlertid gi en indikasjon på hvor gammel søkeren sannsynligvis er. Resultatet av den medisinske aldersundersøkelsen er ett av flere momenter UDI vurderer for å avgjøre om søkeren skal anses som mindreårig. Der det er vanskelig å konstatere søkerens alder med en stor grad av sannsynlighet vil tvil komme søkeren til gode. Dette betyr at den alderen søkeren har oppgitt tillegges stor vekt.

Dersom resultatene fra aldersundersøkelsen underbygger opplysninger søkeren har gitt om sin alder, anses alderen å være sannsynliggjort. UDI skal da behandle søknaden om beskyttelse ut fra den alderen søkeren har oppgitt.

Resultatet av aldersundersøkelsen legges frem for søkeren og representanten under asylintervjuet og de får da mulighet til å diskutere og kommentere resultatet.

6.2 Representant

Det skal oppnevnes representant til søkere som oppgir å være under 18 år selv om det er tvil om søkeren er mindreårig, jf. utlendingsforskriften § 17- 4.

6.3 Advokat

Dersom resultatet av aldersundersøkelsen viser at søkeren er mindreårig, eller resultatene ikke utelukker at søkeren er under 18 år, skal UDI tildele søkeren advokat. Advokaten skal få tilsendt kopi av resultatet av aldersundersøkelsen.

Viser resultatene fra aldersundersøkelsen at det kan utelukkes at søkeren er under 18 år, tildeles ikke advokat til søkeren.

Se IM 2018-005 Organiseringen og administreringen av advokatordningen ved søknader om beskyttelse for nærmere retningslinjer om tildeling av advokat.

6.4 Botilbud

Avhengig av resultatet på aldersundersøkelsen vil søkeren bli flyttet fra transitt til ordinært mottak for enslige mindreårige, ordinært mottak for voksne eller til et omsorgssenter.

Søkere som antas å være mellom 15 og 18 år får tilbud om plass i mottak for enslige mindreårige asylsøkere, søkere som anses å være over 18 år får tilbud om plass i ordinære mottak, mens søkere under 15 år får et botilbud i omsorgssenter.

6.5 Andre instanser

Søkerens alder er av betydning for utlendingsmyndighetene, men også for andre offentlige instanser. Reglene om taushetsplikt setter begrensninger for hva utlendingsmyndighetene kan gi av opplysninger til andre instanser. Søkerens fødselsdato er som utgangspunkt ikke å anse som et ”personlig forhold” og er ikke taushetsbelagt, jf. forvaltningsloven § 13.

Hvis andre forvaltningsorganer har behov for opplysninger om en søkers alder for å yte en tjeneste, kan saksbehandleren i Asylavdelingen informere forvaltningsorganet om søkerens oppgitte fødselsdato, at det er tvil om søkerens alder, resultatet av den medisinske aldersundersøkelsen, samt at utlendingsmyndighetene ikke har tatt endelig stilling til søkerens identitet, jf. forvaltningsloven § 13 og § 13 b første ledd nr. 5. Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har tidligere i brev bedt om at berørte myndigheter tar kontakt med Utlendingsdirektoratet dersom de har behov for veiledning i saker som involverer medisinske aldersundersøkelser.

7. Konsekvensen av å ikke samtykke til medisinsk aldersundersøkelse

Dersom søkeren ikke samtykker eller unnlater å møte til avtale for medisinsk aldersundersøkelse uten å ha gyldig grunn, vil dette kunne få betydning for vurderingen av søkerens alder, samt vurderingen av søkerens generelle troverdighet. Dette gjelder imidlertid kun dersom søkeren er tilbudt aldersundersøkelse fordi det er tvil om hvorvidt vedkommende er over eller under 18 år. Dersom søkeren er tilbudt aldersundersøkelse selv om det fremstår som sannsynlig at vedkommende er mindreårig, vil manglende samtykke til gjennomføring av aldersundersøkelsen ikke få konsekvenser for troverdighetsvurderingen.

Søknaden om beskyttelse vil bli avgjort på grunnlag av de opplysningene som foreligger i saken.

8. Utgifter

Utlendingsdirektoratet dekker utgiftene forbundet med aldersundersøkelsen til de søkere som direktoratet har henvist. Gjennomfører en søker en aldersundersøkelse av eget tiltak, vil Utlendingsdirektoratet ikke dekke utgiften til undersøkelsen.

 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør

Kontakt: Asylavdelingen, fagstab

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-183 Retningslinjer for aldersundersøkelser av enslige mindreårige asylsøkere, jf. utlendingsloven § 88 (30.10.2014)

  Det er foretatt mindre presiseringer i rundskrivets punkt 3 om UDI og politiets prosedyrer ved aldersvurdering. Tidligere vedlegg er erstattet med et nytt vedlegg, som gir veiledning til hvordan saksbehandlere i Politiets utlendingsenhet, Ankomstenheten og Barnefaglig enhet skaffer et best mulig grunnlag for vurdering av søkerens alder.

 • Endret: RS 2010-183 Retningslinjer for aldersundersøkelser av enslige mindreårige asylsøkere, jf. utlendingsloven § 88 (23.07.2013)

  I forbindelse med den nye representantordningen for enslige mindreårige asylsøkere, som trådte i kraft 1. juli, er rundskrivet oppdatert med begrepet representant i stedet for hjelpeverge/verge.

 • Endret: RS 2010-183 Retningslinjer for aldersundersøkelser av enslige mindreårige asylsøkere, jf utlendingsloven § 88 (16.10.2012)

  Rundskrivet er endret da Koordineringsenheten har opphørt å eksistere og Ankomstenheten er opprettet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo