Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2010-196
Dokument-ID : RS 2010-196
Saksnummer : 09/5318-34 (18/03962-9) (17/00857-26)
Sist endret : 17.06.2014
Dokumentdato : 25.11.2010
Mottakere :

Region- og Mottaksavdelingen
Driftsoperatører for statlige mottak
Statlige mottak

Krav til oppfølging av beboere på tilrettelagt avdeling

 
1. Innledning

1.1. Målgruppe for tiltaket

2. Målsetting

3. Krav til organisatoriske og administrativ forhold

4. Krav til boligtilbud

5. Krav til bemanning og kompetanse

6. Krav til beboerrettet arbeid

7. Krav til personvern, trygghet og sikkerhet

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) fastsetter krav til drift av statlige mottak, i tråd med intensjonene i RS 2011-003 Reglement for drift av statlige mottak (Driftsreglementet).

Dette rundskrivet inneholder de krav UDI stiller til tilrettelagte avdelinger (TA) ut over de retningslinjene som ellers ligger til grunn for drift av ordinære mottak.

UDI kan dispensere fra enkeltkrav i dette rundskrivet når driftsoperatør kan godtgjøre at mål og intensjoner på arbeidsområdet nås uten at kravene er oppfylt. Søknad om dispensasjon rettes skriftlig til aktuelt regionkontor i UDI.

1.1. Målgruppe for tiltaket

TA-plassene er forbeholdt personer med særskilte oppfølgingsbehov, primært:

 • Personer med psykiske og/eller fysiske lidelser.
 • Personer som trenger hjelp og oppfølging i forhold til hverdagsmestring gjennom aktiviteter i dagliglivet (ADL-trening) og botrening.

2. Målsetting

Målsettingen er å

 • sikre et adekvat og tilrettelagt botilbud til personer med behov ut over hva som kan håndteres i ordinære mottak.

3. Krav til organisatoriske og administrativ forhold

a) Driftsoperatør skal sørge for at økonomi knyttet til tilrettelagt avdeling er skilt ut i mottakets budsjett og regnskap.

b) Avdelingen skal ha sin egen plan for bemanning-, oppgave- og ansvarsfordeling, samt godkjent turnusordning.

c) Avdelingen skal utarbeide egne årsplaner og årsrapporter til UDI som gjør rede for:

 • Økonomiske og administrative forhold.
 • Tilrettelegging av det beboerrettede arbeidet, herunder informasjonsarbeid, samt retur- og bosettingsforberedende arbeid.[1]

d) Avdelingene skal gjennomføre et differensiert beboerrettet arbeid som bidrar til en meningsfylt hverdag. Gjennom bruk av individuelle tiltaksplaner skal avdelingene arbeide målrettet og systematisk for å oppnå målsettingen med plasseringen.

e) Avdelingen skal ha sin egen plan for samarbeid med lokale instanser som er nødvendig for å ivareta beboernes særskilte behov.

f) Avdelingen skal foreta en løpende vurdering av den enkelte beboers ressurser og behov.

g) Avdelingen skal lage en tiltaksplan med henblikk på individuell tilrettelegging under oppholdet og muligheter for en tilbakeføring til ordinær avdeling, bosetting eller retur.

4. Krav til boligtilbud

a) Avdelingen skal være tilrettelagt for selvhushold, men skal også kunne tilby løsninger for personer som ikke kan ivareta sitt eget hushold.

b) Avdelingen skal ha fleksible innkvarteringsløsninger og ha plasser tilgjengelig uavhengig av kjønn.

c) Enslige skal ha enerom og det skal være skjermede/desentraliserte boenheter for personer som trenger det.

d) Avdelingen skal tilstrebe et godt bomiljø.

5. Krav til bemanning og kompetanse

a) Avdelingen skal være bemannet med minimum to ansatte 24 timer i døgnet, også i helgene. Minst én av nattevaktene skal være våken.

b) Bemanningen på dagtid skal inkludere minimum én person med helse-/sosialfaglig utdanning på bachelorgradsnivå, eller være tilsvarende tidligere utdanning før innføringen av det nye gradssystemet.

c) Avdelingen skal ha tilknyttet autorisert/offentlig godkjent psykiatrisk sykepleier eller en ansatt med videreutdanning innenfor psykisk helsearbeid i 100 % stilling på dagtid, ansatt av mottaket eller vertskommunen.

d) Avdelingen skal ha en barnefaglig ansatt med utdannelse på høgskole-/bachelornivå i 100 % stilling

e) Driftsoperatør skal sørge for at personalgruppen får den opplæring og veiledning som er nødvendig for å ivareta avdelingens oppgaver.

6. Krav til beboerrettet arbeid

a) Avdelingen skal legge sektoransvaret til grunn i vurderingen av hvilke tiltak som skal iverksettes for å ivareta beboernes behov.

b) Avdelingen skal utarbeide målrettede individuelt tilpassede tiltaksplaner for hver beboer med fokus på å oppnå målsettingen med plasseringen. Planene bør, så langt det lar seg gjøre, samkjøres med eventuelle individuelle planer fra sektormyndighetenes side.

c) Avdelingen skal sikre at beboerne har egne kontaktpersoner i personalgruppen gjennom bruk av primær- og sekundærkontakter.

d) Avdelingen skal samarbeide med mottakets leder og fagansvarlige for å sikre at

 • alle beboere som ikke kan delta i det ordinære informasjonsprogrammet får et individuelt tilpasset informasjonsprogram
 • alle beboere får et individuelt tilpasset aktivitetstilbud

e) Avdelingen skal ha et tett faglig samarbeid med returansvarlig på mottaket om informasjon til, og oppfølging av, beboere som får avslag på asylsøknaden.

f) Avdelingen skal ivareta det bosettingsforberedende arbeidet for beboerne gjennom et tett faglig samarbeid med mottakets bosettingskoordinator, og gjennom å tilstrebe god kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

7. Krav til personvern, trygghet og sikkerhet

a) Avdelingen skal ha et særlig fokus på forhold som trygger avdelingens beboere samt sikre dem mot uønsket oppmerksomhet utenfra.

b) Avdelingen skal ha et særlig fokus på beboere som må skjermes av hensyn til seg selv eller andre, på eller utenfor mottaket.

c) Avdelingen skal ha et særlig fokus på sikkerhet. Avdelingen skal ha egne rutiner for krisehåndtering og brannberedskap.

d) Avdelingen skal føre egne beboerlister som oppdateres daglig.

e) Avdelingen skal ha egne rutiner for håndtering av personopplysninger som sikrer at all dokumentasjon, notater og lignende som inneholder slike opplysninger er sikret mot innsyn fra uvedkommende og alltid oppbevares nedlåst.

f) Avdelingen skal melde alt fravær til UDI.

 

Christine Wilberg
avdelingsdirektør

Kontakt:
Region- og mottaksavdelingen, Fagstab og RMAs regionkontor[1] Se RS 2017-002: Krav til informasjonsarbeid i ordinære mottak og RS 2009-040 Krav til bosettingsforberedende arbeid i ordinære statlige mottak.

Siste endringer
 • Endret: RS 2010-196 Krav til oppfølging av beboere på tilrettelagt avdeling (17.06.2014)

  Rundskrivet gjelder for statlige mottak og driftsoperatørene av dem. Rundskrivet er endret fordi forsterkede avdelinger f.o.m. 17. juni 2014 heter tilrettelagte avdelinger. Rundskrivet har også fått ett nytt søknadsskjema for søknad om plass på tilrettelagt avdeling, og et samtykkeskjema for utlevering av opplysninger for tilrettelegging av mottaksplass.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo