Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2011-002
Dokument-ID : RS 2011-002
Saksnummer : 10/988-11
Sist endret : 20.06.2014
Dokumentdato : 10.01.2011
Mottakere :

Driftsoperatører for statlige mottak
Statlige mottak

Krav til mottakenes håndtering av enslige mindreårige asylsøkeres ankomst til, og flytting fra mottak samt permisjonssøknader


1. Innledning

1.1 Definisjon av enslige mindreårige

2. Målsetting

3. Ankomst til mottak

4. Flytting mellom mottak

5. Enslige mindreårige som fyller 18 år i mottak

6. Enslige mindreårige som ønsker å flytte privat

7. Enslige mindreårige som skal flytte til hjemlandet eller første asylsøkerland

8. Flytting til kommune ved bosetting eller alternativ mottaksplassering

8.1 Alternativ mottaksplassering (AMOT)

8.2 Bosetting etter vedtak om oppholdstillatelse

9. Permisjoner

9.1. Transittfasen

9.2. Ordinære mottak og avdelinger for enslige mindreårige

9.3. Permisjon for søkere under dublinprosedyre

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) har styringsansvar for statlige mottak og fastsetter retningslinjer for driften i tråd med intensjonene i RS 2011-003 Reglement for drift av statlige mottak. UDI har ansvar for å tilby asylsøkere plass i statlig mottak, jf. utlendingslovens § 95.

Dette rundskrivet fastsetter UDIs krav til mottakenes håndtering av enslige mindreårige beboeres ankomst til, permisjoner fra samt flytting mellom og fra statlige mottak. Rundskrivet gjelder alle mottak med beboere som er registrert som enslige mindreårige.

For enslige mindreårige som forsvinner fra statlige mottak, vises det til eget rundskriv.

1.1 Definisjon av enslige mindreårige

Med enslig mindreårig, menes i dette rundskrivet:

  • personer mellom 15 og 18 år som har kommet til Norge uten voksen følgeperson med dokumentert foreldreansvar
  • personer opptil 18 år som kommer sammen med voksen følgeperson uten dokumentert foreldreansvar, og som bor sammen med denne i en ordinær transitt eller mottaksavdeling
  • personer som kan antas å være voksne, men der aldersundersøkelsen ikke kan utelukke at de er under 18 år. Når de har fått vedtak i asylsaken, legges fastsatt alder til grunn.

2. Målsetting

Målet er en enhetlig, forutsigbar og dokumenterbar håndtering av enslige mindreårige asylsøkeres ankomst til, flytting mellom og flytting fra statlige mottak.

3. Ankomst til mottak

Når en som har oppgitt å være enslige mindreårig ankommer mottaket, skal det:

a) gjennomføres velkomstsamtale i løpet av de to første dagene. [1] Mottaket skal være særlig oppmerksom på behov for tilrettelegging, omsorg og oppfølging
b) gjennomføres rutinemessige oppgaver (se vedlegg 1 til dette rundskrivet)
c) sendes melding til barnevernet om enslige mindreårige med følgeperson og be om vurdering av omsorgssituasjonen, dersom dette ikke er utredet av barnevernet i tidligere vertskommune. Dersom mottaket er bekymret for omsorgssituasjonen, skal det framgå av meldingen og kopi skal sendes UDIs operative enhet.

4. Flytting mellom mottak

UDI har vedtaksmyndighet vedrørende flytting mellom mottak. Beboeren kan selv søke operative enheter om overflytting til nytt mottak. Søknaden må begrunnes. Mottaket kan være behjelpelig med søknaden. Både mottaket og representanten kan uttale seg om flyttesøknaden til UDI.

Mottaket skal sørge for at regionkontoret har tilstrekkelige opplysninger om den mindreåriges individuelle forhold og omsorgsbehov til å vurdere hvor det er gunstig å flytte ham/henne.

Mottaket gjennomfører rutinemessige oppgaver (se vedlegg 1) når den mindreårige flytter.

5. Enslige mindreårige som fyller 18 år i mottak

Mindreårige som fyller 18 år, skal flyttes til en ordinær avdeling. Den ordinære avdelingen kan være på samme mottak, eller et annet mottak. Regionkontoret fatter vedtak om flytting til ordinær avdeling med begrunnelse om at søker har fylt 18 år og således ikke skal bo på avdeling for mindreårige.

Mottaket skal sørge for at regionkontoret har tilstrekkelige opplysninger om beboerens individuelle behov til å vurdere hvor det er gunstig å flytte ham/henne.

6. Enslige mindreårige som ønsker å flytte privat

UDI og mottaket skal bidra til å hindre at enslig mindreårige flytter til slekt eller bekjente uten at det er gitt forhåndsgodkjenning fra den kommunen som den mindreårige ønsker å flytte til. Dersom den mindreårige likevel vil flytte fra mottaket, skal mottaket forsøke å overtale den ham/henne til å bli på boende. Det skal umiddelbart sendes bekymringsmelding til barnevernet i tilflyttingskommunen dersom barnet flytter likevel, jf barne- og likestillingsdepartementets rundskriv Q-06/2010 Barnevernstjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere.

Mottak er et frivillig botilbud til asylsøkere, og det foreligger ingen hjemmel til å holde enslige mindreårige asylsøkere tilbake på mottaket med makt. Slektningene kan ikke kreve at den enslige mindreårige skal flytte til dem, uten at de kan dokumentere at de har foreldreansvar for barnet, jf. barneloven § 38.

Når en mindreårig har flyttet privat før han/hun har fått vedtak i asylsaken, og uten at det er inngått avtale med kommunen, kan UDI forespørre kommunen om å inngå avtale om alternativ mottaksplass for enslige mindreårige som ikke har oppholdsvedtak, se eget rundskriv om alternativ mottaksplassering.

Dersom barnets oppholdssted ikke er kjent, skal retningslinjene for forsvinninger følges, jf. RS 2015-009 Varsling og oppfølging når enslige mindreårige forsvinner fra asylmottak.

7. Enslige mindreårige som skal flytte til hjemlandet eller første asylsøkerland

Ved uttransportering har Politiets utlendingsenhet (PU) hovedansvar for prosessen. Mottaket skal bistå PU når personer skal uttransporteres. I noen tilfeller vil også UDI og eventuelt andre myndigheter være involvert i prosessen. Mottaksleder er PUs kontaktperson.

8. Flytting til kommune ved bosetting eller alternativ mottaksplassering

8.1 Alternativ mottaksplassering (AMOT)

Når en enslig mindreårig ønsker å flytte til slekt/bekjente, eller mottaket vurderer at han/hun har behov for et annet omsorgstilbud, har regionkontoret ansvar for å vurdere AMOT og eventuelt forespørre aktuell(e) kommune(r) om å inngå avtale. Når UDI har inngått avtale om AMOT med en kommune, skal mottaket samarbeide med kommunen om flytteprosessen på samme måte som ved ordinær bosetting.

8.2 Bosetting etter vedtak om oppholdstillatelse

Når en enslig mindreårig får oppholdstillatelse og skal bosettes, har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ansvar for å finne kommune og fatte vedtak om bosetting. Mottaket skal bistå IMDi i prosessen og samarbeide med bosettingskommunen når bosettingsvedtaket er fattet.

For rutinemessige oppgaver i forbindelse med flytting til kommune, se vedlegg 1 til dette rundskrivet.

9. Permisjoner

Mottaket kan innvilge permisjon til beboer når det forligger begrunnelse. Mottaket skal, så langt det er mulig, forsikre seg om at det er trygt for den enslige mindreårige å reise på permisjon. Asylsøkere kan ikke reise ut av landet.

9.1. Transittfasen

Enslige mindreårige skal normalt ikke gis permisjon under opphold i transittmottak.

Det skal ikke gis permisjon før det er gjennomført asylintervju og eventuell aldersundersøkelse

I visse tilfeller kan permisjon fra transitt innvilges av UDI. Normalkrav slik de er beskrevet i punkt 9.2 skal da følges.

9.2. Ordinære mottak og avdelinger for enslige mindreårige

Mottaket kan innvilge permisjoner inntil 14 dager dersom det ikke kommer i konflikt med skolegang, avtaler med sektormyndigheter eller planlagte aktiviteter på mottaket. Søknader om permisjoner utover 14 dager skal oversendes operativ enhet for behandling.

Det skal være voksne omsorgspersoner i besøkshjemmet. Mottaket skal innhente nødvendige opplysninger om besøkshjemmet for å sikre den mindreåriges trygghet og sikkerhet så langt det er mulig. Ikke avtalt fravær skal føre til trekk i basisutbetaling.

9.3. Permisjon for søkere under dublinprosedyre

Enslige mindreårige under Dublinprosedyre skal ikke innvilges permisjon de tre første ukene i mottak. Regionkontoret/driftsenheten kan innvilge permisjon etter innstilling fra mottaket. Mottaket skal alltid konferere med Politiets Utlendingsenhet før de innstiller til permisjon.

 

Anne Siri Rustad
avdelingsdirektør

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, RMA Fagstab

[1] RS 2009–041V1 Informasjonsplan for barn og unge i mottak samt RS 2011-034 Krav til arbeid med enslige mindreårige i mottak

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo