Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2011-002

RS 2011-002V1
Dokument-ID : RS 2011-002V1
Saksnummer : 10/988-12
Sist endret : 20.06.2014
Dokumentdato : 10.01.2011

Rutiner for enslige mindreårige asylsøkeres ankomst til, og flytting mellom og fra mottak

1. Innledning

2. Målsetting

3. Rutinemessige oppgaver ved ankomst til mottak

4. Rutinemessige oppgaver ved flytting mellom mottak

5. Rutinemessige oppgaver når enslige mindreårige fyller 18 år

6. Enslige mindreårige som ønsker å flytte privat

7. Oppgaver når enslige mindreårige skal flytte til hjemlandet eller første asylsøkerland

1. Innledning

Denne retningslinjen beskriver rutinene knyttet til enslige mindreårige asylsøkeres ankomst til, og flytting mellom og fra mottak. Retningslinjen gjelder alle mottak med beboere som er registrert som enslige mindreårige.

For enslige mindreårige som forsvinner fra statlige mottak uten å gi beskjed og for enslige mindreårige som skal bosettes eller ha permisjon fra mottaket, vises det til egne rundskriv [1]

2. Målsetting

Rutinebeskrivelsen skal klargjøre nødvendige rutiner i forbindelse med enslige mindreårige asylsøkeres ankomst til, flytting mellom og flytting fra statlige mottak.

3. Rutinemessige oppgaver ved ankomst til mottak

Dette omfatter både første gangs innflytting i mottak og flytting til nytt mottak. Når en enslige mindreårig ankommer mottaket, har mottaket følgende oppgaver:

a) Følge opp rutiner i Sesam.
b) Kontaktopplysninger til representanten skal legges inn i fanekortet Personopplysninger.
c) Sende ankomstmelding til

a) fylkesmannen
b) det kommunale barnevernet

d) Fra ordinære mottak/avdelinger sendes ankomstmelding til skolen. Legg ved eventuell kartlegging av skolebakgrunn.

Ankomsttransitt oppretter personmappe. Ankomsttransitt skal sørge for at den enslige mindreårige får utdelt klær og sengetøy.

Beboernes personlige dokumenter og helseopplysninger skal ikke oppbevares i personmappen. Dersom beboeren ønsker det, kan mottaket opprette en privat mappe der beboeren kan oppbevare dokumenter han/hun synes det er vanskelig å ta vare på selv, for eksempel brev fra advokaten, brev fra UDI, resepter, innkallinger til legeundersøkelser, brev fra skolen, karakterbok osv.

4. Rutinemessige oppgaver ved flytting mellom mottak

Fraflyttingsmottaket skal utføre følgende oppgaver når en enslig mindreårig skal flytte til et nytt mottak:

a) For enslige mindreårige som har en pågående sak i barnevernet, skal barnevernet forespørres om synspunkter på flytting til nytt mottak før det er fattet vedtak om flyttingen. Regionkontoret har vedtaksmyndighet med mindre barnevernet fatter vedtak om plassering i barnevernets tiltak.
b) Regionkontoret må få opplysninger som kan ha betydning for vurdering av nytt mottak. Når den mindreårige har særskilte behov, skal individuell kartlegging oversendes regionkontoret.
c) Representanten skal informeres snarest om at det planlegges flytting
d) Registrere flyttingen i Sesam
e) Sende flyttemelding til

 • fylkesmannen
 • barnevernet
 • skole
 • det kommunale helsekontoret som mottaket er knyttet til, slik at de vet hvor de skal sende helsejournalen
 • for personer med oppholdsvedtak sendes det melding til folkeregisteret

f) Sende personmappen til nytt mottak. I tillegg til dokumentene som er omtalt i DAM logistikk, skal følgende dokumenter legges i mappen

 • utskrift av individuell kartlegging
 • utskrift av individuell tiltaksplan

5. Rutinemessige oppgaver når enslige mindreårige fyller 18 år

a) Når en enslig mindreårig beboer fyller 18 år, skal mottaket henvende seg til regionkontoret og be om flyttevedtak for vedkommende. Mottaket kan gi sin anbefaling med forslag til flytteløsning til regionkontoret.
b) Dersom personen har en pågående sak i barnevernet, skal mottaket forespørre barnevernet om synspunkter på flytting til nytt mottak, før vedtaket fattes.
c) Ved flytting til nytt mottak følges rutinene i pkt. 4.

6. Enslige mindreårige som ønsker å flytte privat

Mottaket skal informere regionkontoret/driftsenheten om enslige mindreårige som ønsker å flytte privat. Det må opplyses om hva slags relasjon den mindreårige har til den/de vedkommende vil flytte til.

Enslige mindreårige asylsøkere som ønsker å bo privat, skal oppfordres til å bo på mottak inntil

a) obligatorisk program på transittmottaket er gjennomført
b) eventuelle familieforhold er avklart
c) alternative bo- og omsorgsforhold er vurdert som egnet av barnevernet
d) avtale mellom UDI og kommunen om alternativ mottaksplassering (AMOT) er inngått
e) eventuell foreldre/barn-relasjon er vurdert av UDI

Dersom den enslige mindreårige likevel vil flytte fra mottaket til slektninger/bekjente uten at punktene over er ivaretatt, skal mottaket umiddelbart sende bekymringsmelding til barnevernet i tilflyttingskommunen. [2]

Det må gå klart frem av bekymringsmeldingen at det dreier seg om en enslig mindreårig asylsøker. Meldingen skal inneholde

 • personalia
 • oppholdsadresse
 • det mottaket vet om omsorgsbehovet og omsorgssituasjonen
 • evt. annen relevant informasjon om de(n) nye omsorgsperson(ene) og den enslige mindreårige.

Kopi av bekymringsmeldingen sendes til

7. Oppgaver når enslige mindreårige skal flytte til hjemlandet eller første asylsøkerland

a) Mottaket skal forholde seg til instrukser fra politiets utlendingsenhet (PU) og samarbeide med dem når en mindreårig skal uttransporteres.
b) Dersom mottaket vurderer at den mindreårige har særskilte behov for oppfølging i forbindelse med returen, må dette drøftes med PU og UDIs regionkontor, slik at det kan vurderes om det er behov for bistand fra relevante sektormyndigheter.
c) I samarbeid med PU skal rammene for avreise tilrettelegges slik at den blir så lett som mulig for den mindreårige.
d) Mottaket skal være behjelpelig overfor den mindreårige, hjelpe ham/henne med å pakke og være klar til avtalt tid.
e) Den mindreårige skal få tilbud om å få med seg individuell kartlegging og tiltaksplan.

 

Anne Siri Rustad
avdelingsdirektør

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, RMA Fagstab


[1] RS 2015-009 Varsling og oppfølging når enslige mindreårige forsvinner fra asylmottak. RS om krav til oppfølging av permisjon for enslige mindreårige i statlige mottak er under arbeid.
[2] Rundskriv fra Barne- og likestillingsdepartementet, Q-06/2010 Barnevernstjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere (…)

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo