Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

RS 2011-002

RS 2011-002V2
Dokument-ID : RS 2011-002V2
Saksnummer : 10/988
Dokumentdato : 09.03.2011

Rutiner for mottakenes behandling av permisjonssøknader og permisjoner for enslige mindreårige beboere

1. Innledning

Denne rutinebeskrivelsen er vedlegg til RS 2011-002 og omfatter nødvendige rutiner når enslige mindreårige beboere søker om, og får innvilget permisjon fra statlige mottak. Rutinene gjelder alle mottak med beboere som er registrert som enslige mindreårige og som antas som antas å være mindreårige.

2. Målsetting

Rutinebeskrivelsen skal klargjøre mottakenes rutiner i forbindelse med behandling av permisjonssøknader og oppfølging i permisjonstiden for enslige mindreårige asylsøkere.

3. Rutiner for søknad om permisjon og behandling av søknaden

3.1. Søknaden

Søknader om permisjon skal inneholde:

  • Den mindreåriges navn og DUFnummer, eventuelt registreringsnummer
  • Tidsrom for ønsket permisjon
  • Navn og adresse på kontaktpersoner på besøksstedet

Søknaden kan skriftliggjøres på UDIs skjema. Beboere som ikke kan skrive selv, kan få hjelp til dette av mottaket.

I sitt husreglement kan mottaket fastsette tidsfrist for innlevering av permisjonssøknaden i forkant av permisjonen. Permisjonssøknader som skal behandles av UDI, må oversendes regionkontoret innen en uke før ønsket permisjon.

3.2. Behandling av søknaden

Når en enslig mindreårig søker om permisjon, skal mottaket utføre følgende forarbeid:

a) Vurdere om fraværet kommer i konflikt med det obligatoriske mottaksprogrammet, gjennomføring av driftsoppgaver på mottaket eller skolegang

b) Forvisse seg om at den mindreårige selv ønsker å ha permisjon hos de(n) aktuell(e) personen(e)

c) Innhente kontaktopplysninger til den/de den mindreårige vil besøke og få oppgitt kontaktperson [1]. Opplysningene legges inn i Sesam

d) Ta kontakt med kontaktpersonen og

a. invitere vedkommende til mottaket dersom dette er mulig, slik at omsorgsansvarlig på mottaket kan møte ham/henne/dem

b. be om kopi av identitetspapir, for eksempel reisedokument eller førerkort

c. be om referanser, helst en-to offentlig(e) person(er) som kjenner vedkommende (f.eks. flyktningkonsulent, lærer, læreren til kontaktpersonens barn, arbeidsgiver) for å få uttalelser om personen anses som egnet til å ha midlertidig omsorg for en enslig mindreårig

e) Kontakte den mindreåriges representant for å innhente eventuell støtte for eller innvendinger mot å innvilge permisjon.

f) Kontakte lokalt politi og forhøre seg om de har innvendinger mot at den mindreårige besøker denne adressen/personen(e) mht. den mindreåriges sikkerhet og trygghet. Politiet kan eventuelt kontakte UDIs regionkontor dersom de ikke vil uttale seg til mottaket [2]

g) Dersom mottaket er usikre på om permisjonsstedet er trygt etter at de har fulgt punktene ovenfor, kan de be barnevernet i mottakets vertskommune om å undersøke forholdene, eventuelt sende bekymringsmelding hvis det er aktuelt.

4. Ved innvilget permisjon

Når en enslig mindreårig er innvilget permisjon, skal mottaket:

a) gjøre avtale med beboeren og kontaktpersonen om når beboeren skal returnere.

b) varsle den mindreåriges representant om innvilget permisjon

c) følge opp beboeren i permisjonstiden med f.eks. telefoner for å undersøke om den mindreårige har det bra og gjennomfører permisjonen ifølge avtale

5. Uforutsette situasjoner

Mottaket skal umiddelbart undersøke årsaken hvis det oppstår uforutsette situasjoner, f.eks.

a) At beboeren ikke kommer tilbake til avtalt tid etter permisjon

b) At det ikke er klart hvor beboeren er under eller etter innvilget permisjonstid, og det er grunn til bekymring. Vedkommende skal da straks meldes savnet til nærmeste politimyndighet, og mottaket skal følge de krav som er beskrevet i RS 2015-009 Varsling og oppfølging når enslige mindreårige forsvinner fra asylmottak

Hvis beboeren ikke forholder seg til avtale for permisjon, kan mottaket etter vurdering avslå senere permisjonssøknad. Ved tvil kan mottaket be regionkontoret ta beslutning.

6. Permisjon i transittfasen

a) Enslige mindreårige skal normalt ikke gis permisjon under opphold i transittmottak.

b) Det skal ikke gis permisjon før det er gjennomført asylintervju og aldersundersøkelse

c) I visse tilfeller kan permisjon fra transitt innvilges av UDI, for eksempel ved dødsfall i nær familie. Normalkrav beskrevet i punkt 4 skal da følges.

d) Enslige mindreårige med botid som overskrider 3 måneder i transitt kan etter en helhetsvurdering innvilges permisjon.

e) Når mottaket har innhentet nødvendige opplysninger (se pkt. 3) og vurdert søknaden, oversendes den til regionkontoret, som innvilger eller avslår permisjon.

7. Permisjon for søkere under dublinprosedyre

Enslige mindreårige under dublinprosedyre skal ikke innvilges permisjon med mindre de har bodd på mottaket i mer enn 3 uker. Før eventuell innvilgelse av permisjon, må mottaket kontakte Politiets Utlendingsenhet (PU) slik at de kan uttale seg om eventuell permisjon kommer i konflikt med planer for uttransportering.

Permisjon skal kun innvilges av UDIs Regionkontor. Ved innvilget permisjon gjelder normalkrav beskrevet i punkt 3. Mottaket må påføre søknaden resultatene av sine undersøkelser etter denne bestemmelsen, inklusiv PUs vurdering, før søknaden oversendes. Kopier av dokumentasjon på kontaktpersonens identitet skal legges ved.

8. Permisjoner for enslige mindreårige med endelig avslag

Når enslige mindreårige med endelig avslag søker permisjon, skal Politiets Utlendingsenhet kontaktes for å uttale seg om eventuell permisjon kommer i konflikt med planer om uttransportering. Dersom den gjør det, kan permisjonen ikke innvilges.

9. Permisjoner fra ordinære mottak

Mottaket kan innvilge inntil 14 dager. Regionkontoret kan innvilge permisjoner utover 14 dager.

 

Anne Siri Rustad
avdelingsdirektør

Kontakt:
Region- og mottaksavdelingen, RMA Fagstab[1] Det gis ikke mulighet til å innvilge permisjon hvis kontaktpersonen ikke er over 25 år.

[2] UDI har ikke hjemmel til å foreta vandelskontroll og innhente politiattester

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo