Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2011-022
Dokument-ID : RS 2011-022
Saksnummer : 09/4477-7
Sist endret : 21.05.2014
Dokumentdato : 29.04.2011
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Alle i UDI

Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse som student – utlendingsloven § 56, jf. utlendingsforskriften §§ 10-1, 10-2, 10-6, og 12, og utlendingsloven §§ 26 og 61, jf. utlendingsforskriften §§ 6-19 og 10-21 sjette ledd

1. Innledning

2. Søknadsprosedyrer

2.1 Vedrørende adgang til å fremme søknad fra Norge

2.2 Vedrørende riktig fremgangsmåte ved søknad

3. Dokumentasjonens form

4. Dokumentasjonskrav for søknad om oppholdstillatelse som student

4.1 Søknad om førstegangs oppholdstillatelse

4.2 Søknad om fornyelse

5. Deltidsarbeid for studenter

6. Vedrørende uttransporteringskostnader


1. Innledning

Utlendingsdirektoratets hovedoppgave er å iverksette flyktning- og innvandringspolitikken i samarbeid med de øvrige delene av utlendingsforvaltningen. Dette rundskrivet er utarbeidet for å sikre god kvalitet og effektivitet i saksbehandlingen. Rundskrivet angir minimumskravet til politiets og utenriksstasjonenes saksforberedelse av førstegangs eller fornyelse av oppholdstillatelse som student for utlendinger som ikke er omfattet av EØS-regelverket. Det vises til UDI rundskriv 2010-101 som omhandler vilkårene for å få en oppholdstillatelse som student og UDI rundskriv 2010-124 som omhandler vilkårene for å få en oppholdstillatelse som student ved livsynsskole eller folkehøyskole.

Formålet med rundskrivet er å synliggjøre politiets og utenriksstasjonenes rolle i saksbehandlingen, samt å sikre at søknadene er tilfredsstillende utfylt og at all nødvendig dokumentasjon er fremlagt før søknadene oversendes Utlendingsdirektoratet, jf. utlendingsforskriften §§ 10-2 første ledd og 10-6 første ledd. Målsetningen er at det i minst mulig grad skal være nødvendig å innhente ytterligere opplysninger etter at søknaden er oversendt Utlendingsdirektoratet.

2. Søknadsprosedyrer

Førstegangs oppholdstillatelse skal som hovedregel være gitt før innreise, jf. utlendingsloven § 56 første ledd. Søkeren har som hovedregel ikke lov til å reise inn og fremme søknad fra Norge. Vedkommende kan heller ikke levere søknaden ved utenriksstasjon, for så å reise inn i Norge og vente på utfall av Utlendingsdirektoratets behandling av søknaden.

2.1 Vedrørende adgang til å fremme søknad fra Norge

Enkelte grupper utdanningssøkende er unntatt fra kravet om at oppholdstillatelse må være gitt før innreise, jf. utlendingsforskriften § 10-1 annet ledd. I tillegg kan studenter som har kompetanse som faglærte, jf. forskriften § 6-1, fremme søknad fra Norge, jf. forskriften § 10-1 første ledd bokstav a. For hvem som regnes som faglærte vises det til rundskriv om faglærte (RS 2014-018).

Når søknaden om oppholdstillatelse som student er fremmet fra Norge skal politiet først sjekke om søkeren er omfattet av bestemmelsen i utlendingsforskriften § 10-1. Hvis søkeren ikke har anledning til å fremme søknad fra Norge, skal politiet ikke starte realitetsbehandlingen av søknaden ved å etterspørre dokumentasjon.

Politiet skal informere søkeren om at vedkommende ikke har rett til å være i Norge mens søknaden behandles. Dersom det anføres rimelighetsgrunner, jf. utlendingsloven § 56 tredje ledd, jf. utlendingsforskriften § 10-1 fjerde ledd, må politiet informere om at dette må dokumenteres. Politiet kan sette korte frister for innlevering av dokumentasjon som nevnt ovenfor. Saken skal ha påtegning om at den er fremmet fra Norge.

Det vises til rundskriv UDI 2010-001 og UDI 2011-032 for nærmere retningslinjer om hvilke søkere som er unntatt fra kravet om at førstegangs oppholdstillatelse må være gitt før innreise.

2.2 Vedrørende riktig fremgangsmåte ved søknad

Dersom søknaden er fremmet gjennom en norsk utenriksstasjon i et annet land enn det søkeren er borger av, skal utenriksstasjonen innhente opplysninger om søkerens oppholdsgrunnlag, jf. utlendingsforskriften § 10-2 tredje ledd. Utenriksstasjonen skal innhente dokumentasjon om perioden søkeren har tillatelse til å oppholde seg i landet og om det er mulig for vedkommende å vende tilbake, eventuelt innenfor hvilke frister. Utenriksstasjonen skal redegjøre for disse forholdene i egen merknad på søknadsskjemaet eller i oversendelsesbrevet til Utlendingsdirektoratet.

3. Dokumentasjonens form

 • Offisielle dokumenter (fødselsattester, vigselsattester osv.) skal fremvises i originalversjon ved oppmøte hos utenriksstasjonen eler politiet. Søkeren selv beholder originaldokumentene, men én kopi bekreftet av utenriksstasjonen eller politiet må vedlegges søknaden. Det er viktig at det kommer tydelig frem at utenriksstasjonen eller politiet har sett originaldokumentene.
 • Fødselsattester, vigselsattester osv. skal i utgangspunktet være signert av en notarius publicus og stemplet med institusjonens embetsstempel. Noen dokumenter skal i tillegg være påført et apostillestempel, som betyr at dokumentet er legalisert. Det vises for øvrig til at enkelte utenriksstasjoner har utviklet og følger egne rutiner og retningslinjer når det gjelder verifisering og oversettelse av dokumenter.
 • Dokumenter på andre språk enn norsk eller engelsk skal som hovedregel oversettes av godkjent oversetter. Det må fremgå hvem som har foretatt oversettelsen og når.
 • Andre opplysninger og redegjørelser som er nødvendige for saken, kan oppgis i form av brev fra enten søkeren eller referansepersonen.
 • Dersom nødvendige vedlegg mangler skal søkeren oppgi en forklaring på dette, og om dokumentene vil bli ettersendt (og i så fall når). Dokumenter som skal ettersendes Utlendingsdirektoratet kan skannes og sendes direkte til enheten som skal behandle saken. Dokumentene skal, så langt det er mulig, påføres UDIs referansenummer (tidligere DUF-nummer).
 • Dokumenter som er innlevert utlendingsmyndighetene tidligere må ikke leveres på nytt.

4. Dokumentasjonskrav for søknad om oppholdstillatelse som student

4.1 Søknad om førstegangs oppholdstillatelse

Den instans som mottar søknaden må sørge for at søkeren har fylt ut den aktuelle dokumentlisten og levert alle dokumentene i henhold til denne. Søkeren skal gis en stemplet kopi av dokumentlisten som en kvittering på at dokumentene er levert.

Offisielle dokumenter (vitnemål, attester osv.) skal fremlegges i originalversjon for utenriksstasjon/politi, men disse skal ikke legges ved søknaden. Kun kopier, bekreftet av utenriksstasjon/politi, skal vedlegges søknaden. Det er viktig at det kommer tydelig frem at utenriksstasjon/politi har sett originaldokumentet. Sammen med søknaden skal det også legges ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk av autorisert translatør.

Dokumentlistene finnes på UDIs nettsider:

For studenter som søker tillatelse etter utlendingsforskriftens § 6-19 1 må det også legges ved:

Studietillatelse

Study permit

For studenter som søker tillatelse etter utlendingsforskriftens § 6-19 2 må det også legges ved:

Studietillatelse for folkehøgskole og livssynsskole

Study permit for folk high school and denominational college

For studenter som søker tillatelse etter utlendingsforskriftens § 6-19 3 må det også legges ved:

Tilleggsutdanning/praksis

Additional education/work experience

4.2 Søknad om fornyelse

Søknadsskjemaet ”Søknad om tillatelse til arbeid og opphold” (GP-7028) skal benyttes også ved fornyelse.

Videre skal det ved fornyelsessøknaden legges ved:

 • Kvittering for betalt gebyr.
 • En uttalelse fra utdanningsinstitusjonen om søkeren har tilfredsstillende studieprogresjon.
 • En uttalelse der utdanningsinstitusjonen gir sin vurdering av om fortsatt tillatelse til deltidsarbeid vil være til ulempe for gjennomføringen av studiet, og om det eventuelt bør settes begrensninger i antall timer i uken studenten kan arbeide.
 • Dokumentasjon på at underhold fortsatt er sikret (samme regler som ved førstegangs søknad).

5. Deltidsarbeid for studenter

Utenlandske studenter som får oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-19 ledd får automatisk deltidsarbeidstillatelse når tillatelsen gis for første gang. Ved fornyelse er det et vilkår at utdanningsinstitusjonen anbefaler at søkeren gis anledning til å arbeide (se pkt 4.2).

Det kreves ikke egen søknad om deltidsarbeidstillatelse eller gebyr for tillatelse til å ta deltidsarbeid.

6. Vedrørende uttransporteringskostnader

Politiet skal opplyse om utlendingen skylder staten penger etter tidligere uttransporteringer, jf. utlendingsloven § 91.

Utenriksstasjon bes påtegne at søknaden fra utlendingen er mottatt ved fremmøte på utenriksstasjonen.


Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for visum, arbeidstillatelser og studiesaker

 

Siste endringer
 • Endret: RS 2011-022 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse som student – utlendingsloven § 56, jf. utlendingsforskriften §§ 10-1, 10-2, 10-6, og 12, og utlendingsloven §§ 26 og 61, jf. utlendingsforskriften §§ 6-19.. (21.05.2014)

  Rundskrivet er oppdatert i tråd med opphevelsen av utf. § 6-19 tredje ledd, om norskkurs til faglærte.

 • Endret: RS 2011-022 Retningslinjer for saksforberedelse av søknader om oppholdstillatelse som student (08.07.2013)

  Rundskrivet er endret på grunn av LEAN-prosessen. Dokumentlisten er erstattet med en ny liste som ligger på udi.no.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo