Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2011-045
Dokument-ID : RS 2011-045
Saksnummer : 11/3762-1
Dokumentdato : 21.11.2011
Mottakere :

Driftsoperatører for ordinære statlige mottak
Ordinære statlige mottak
Region- og mottaksavdelingen

Rutiner for flytting mellom og fra ordinære mottak

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) disponerer plassene i det statlige mottakssystemet, og direktoratets vedtak om mottaksplassering kan ikke påklages, jf utlendingsloven § 95 tredje ledd. UDI er ikke forpliktet til å vurdere søknader fra beboere om flytting, men i regelen vil slike søknader likevel bli vurdert. Flyttesøknader behandles av UDIs regionkontor, og enhver flytting skal være initiert av, eller godkjent av disse.

2. Målsetting

UDI ønsker å legge til rette for et verdig opphold i asylmottak. Dette er særlig viktig for å ivareta barnets beste og prinsippet om familiens enhet.

Flyttesøknader fra beboere behandles etter de kriteriene som er nevnt under. Om og når flytting eventuelt kan skje, vil alltid avhenge av om det er ledige plasser i tilflyttingsmottaket.

3. Kriterier ved behandling av søknad om flytting

For at en søknad skal kunne innvilges må personen:

 1. - ha ektefelle, barn, foreldre eller besteforeldre i, eller i rimelig nærhet av, mottaket søker ønsker å flytte til
  - ha samboer i mottaket søker ønsker å flytte til (samboerskap må godtgjøres)
 2.   trenge medisinsk spesialbehandling som krever flytting (må dokumenteres)
 3.   ha tilbud om jobb eller utdanning som krever flytting (må dokumenteres)
 4.   være nasjonalt og språklig isolert på mottak beboeren søker flytting fra

UDI kan i særskilte tilfeller vektlegge andre hensyn ved innvilgelse av flyttesøknad, for eksempel hvis flytting er hensiktsmessig i forhold til planlagt bosetting.

4. Flytting på initiativ fra UDI

Regionkontoret kan gjøre vedtak om flytting når forholdene tilsier det. Dette er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og den/de som berøres skal gis anledning til å uttale seg. Vedtaket om flytting behøver imidlertid ikke å grunngis og kan ikke påklages.

5. Manglende aksept av flytting

Dersom en beboer nekter å rette seg etter et vedtak fra UDI om flytting eller ved kommunebosetting, vil vedkommende motta et varsel med tidsfrist for utflytting og varsel om stans i basisutbetaling.

UDI fatter vedtak om bortfall av mottaksplass og vil anmode namsmannen om å forette utkastelsesforetning ved fortsatt manglende aksept av flytting, jf utlendingsloven § 96 om tvangsfullbyrdelse i saker om innkvartering.

 

Anne Siri Rustad
avdelingsdirektør

 

Kontakt:
Region- og mottaksavdelingen

RMAs regionale enheter

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo