Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2012-012
Dokument-ID : RS 2012-012
Saksnummer : 16/00672
Sist endret : 10.02.2016
Dokumentdato : 31.05.2012
Mottakere :

Driftsoperatører for mottak for enslige mindreårige
Mottak for enslige mindreårige

Krav til arbeid med oppvekstmiljø, beboermedvirkning og aktivitetstilbud for enslige mindreårige i mottak

1. Innledning

1.1 Rundskrivets virkeområde

1.2 Rettslig grunnlag

1.3 Målsetting

2. Krav til mottakene

2.1 Aktivitetsplan

2.2 Medvirkning og samarbeidsråd

2.3 Skriftlige bekreftelser

2.4 Det samlede tilbudet

2.5 Differensiering

2.5.1 Transittmottak for enslige mindreårige

2.5.2 Ordinære mottak og avdelinger for enslige mindreårige

2.6 Innhold i miljø- og aktivitetstilbudet

2.7 Representantenes rolle

1. Innledning

Utlendingsdirektoratet (UDI) har styringsansvar overfor statlige mottak og utarbeider retningslinjer til driftsoperatører og mottak i tråd med RS 2011-003: Reglement for drift av statlige mottak. Det vises også til RS 2011-034 Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak som grunnlag for det helhetlige omsorgstilbudet til denne beboergruppen.

Videre viser vi til rundskriv fra Barne- og likestillingsdepartementet, Q-12/2011 Barn og unges fritidsmiljø og deltakelse og innflytelse – rettigheter, lover og regelverk, gjelder alle barn og unge i Norge.

UDI kan dispensere fra enkeltkrav i dette dokumentet i henhold til Reglement for drift av statlige mottak. Søknad om dispensasjon rettes til den lokale enhet

1.1 Rundskrivets virkeområde

Rundskrivet gjelder primært transitt og ordinære avdelinger/ mottak for enslige mindreårige 15-18 år. Enslige mindreårige med følgeperson dekkes av RS 2011-011 Krav til arbeid med barn og unge i statlige mottak samt RS 2008-027 Krav til fritidsaktiviteter under opphold i statlige mottak.

1.2 Rettslig grunnlag

Tilrettelegging av oppvekstmiljøet inngår i mottakenes omsorgsansvar for enslige mindreårige, se RS 2011-034 pkt. 1.2. Barnekonvensjonen har flere relevante artikler vedrørende oppvekst og fritid, bl.a. art.12 (rett til å si sin mening og bli hørt), art. 13 (rett til å få og gi informasjon), art. 15 (organisasjonsfrihet) og art. 31 (rett til lek og fritid).

1.3 Målsetting

Mottakets tilrettelegging av oppvekstmiljøet for enslige mindreårige beboere skal bidra til å skape en trygg og meningsfylt tilværelse, der de får framtidshåp, bruker sine ressurser, utvikler evner, anlegg og sosial kompetanse, og opplever mestring. Det skal bidra til å styrke de unges identitet og gradvis selvstendiggjøre dem, slik at de kan ta hånd om eget liv. De skal ha reelle påvirkningsmuligheter i saker som angår dem.

2. Krav til mottakene

På bakgrunn av mottakets rolle som foresatte [1] for enslige mindreårige, skal arbeidet med oppvekstmiljøet omfatte en helhetlig strategi for livsutfoldelse, sosialisering og oppdragelse. Identitetsutvikling, læring av sosiale ferdigheter, normer og verdier inngår i dette. Miljøarbeidet og aktivitetstilbudet er sentralt i arbeidet. Det skal sees i sammenheng med

 • det generelle omsorgsarbeidet
 • informasjonsprogrammet for barn og unge
 • bosettingsforberedende arbeid
 • returforberedende arbeid

Mottaket skal tilstrebe at tilbudet får mest mulig grad av normalitet, uten overaktivisering, samtidig som den enkelte får dekket sine behov for utfordringer, opplevelser og mestring. Tilbudet skal balansere mellom egen utfoldelse og tiltak som fremmer fellesskapet, både i mindre grupper og i beboergruppen som helhet.

2.1 Aktivitetsplan

Mottaket skal utarbeide en aktivitetsplan for hvert halvår som synliggjør omfanget av de aktivitetene som er planlagt, inkl. tilbud i helger og ferier. Dette er en mer spesifisert plan enn den som kreves i mottakets årsplan. Planen skal kunne framlegges etter forespørsel fra regionkontoret.

2.2 Medvirkning og samarbeidsråd

De mindreårige har rett til deltakelse i alle beslutninger som gjelder dem. [2] De skal delta i planarbeid og ha ansvar for gjennomføring av tiltak når det er relevant. Beboernes ressurser skal verdsettes, og så langt det er mulig, skal de selv få sette i gang aktiviteter.

Ordinære mottak/avdelinger/boenheter for enslige mindreårige skal ha samarbeidsråd med beboere og ansatte. Rådet skal disponere et budsjett innenfor aktivitetsbudsjettets rammer og ha ansvar for gjennomføring av sine beslutninger.

Det er ikke krav om samarbeidsråd i transittmottak. Mottaket skal likevel legge til rette for beboermedvirkning så langt det er mulig.

2.3 Skriftlige bekreftelser

Beboere som har hatt tillitsverv, gjennomført kurs eller har utført faste oppgaver over tid, skal få skriftlig bekreftelse på sin innsats. Bekreftelsen skal konkretisere hva aktiviteten har bestått i, omfang/varighet og når den ble gjennomført. Den skal undertegnes av mottaksleder.

2.4 Det samlede tilbudet

Det samlede tilbudet skal, med ulik vektlegging i transitt og i ordinære mottak

 • stimulere ungdommene til å være aktive bidragsytere
 • styrke miljøet og fellesskapet på mottaket
 • gi mulighet for rekreasjon og positive impulser
 • gi den enkelte utfordringer og mulighet til å utvikle egne evner og anlegg
 • gi den enkelte mulighet til å dyrke hobbyer
 • gi kunnskap om, og erfaring med demokrati, organisasjonsarbeid og frivillig arbeid
 • virke støttende på skolearbeidet
 • stimulere til helsefremmende livsstil, bl.a. gjennom kosthold, fysisk aktivitet og friluftsliv
 • styrke den enkeltes livsmestring, både mht. psykisk og fysisk helse, egne valg, daglig fungering og sosial kompetanse
 • vise anerkjennelse til ungdommenes egen kulturbakgrunn
 • gi kulturopplevelser og mulighet til kulturutfoldelse
 • bidra til kulturforståelse i et flerkulturelt samfunn
 • bidra til hjemlandsorientering og støtte tilknytningen til hjemlandet
 • kvalifisere til integrering i Norge
 • kvalifisere til reintegrering i hjemlandet

Tilbudet skal gi ungdommene støtte til å følge opp vedtak i asylsaken, og i den grad det er mulig, gi dem kompetanse som kan være til hjelp i en ny livssituasjon.

2.5 Differensiering

Miljø- og aktivitetstilbudet skal være differensiert. Det skal gi mening i den aktuelle livssituasjonen på mottaket samtidig som det skal forberede til videre mottaksopphold, bosetting eller retur til hjemlandet eller annet land de tidligere har oppholdt seg i.

2.5.1 Transittmottak for enslige mindreårige

Miljø- og aktivitetstilbudet skal være preget av at det er beboernes første møte med Norge. Tilbudet skal i større grad enn i ordinære mottak være rettet mot gruppen som helhet og ha et vidt spekter av tiltak og muligheter til utprøving av ungdommene.

Begynneropplæring i norsk språk og kultur skal inngå i aktivitetstilbudet og tilpasses beboernes forutsetninger.

2.5.2 Ordinære mottak og avdelinger for enslige mindreårige

Miljø- og aktivitetstilbudet skal tilrettelegges både for gruppen som helhet, for mindre grupper og for den enkelte. Mottaket skal organisere egne tiltak, både internt og i samarbeid med lokalsamfunnet. Ungdommene skal også kunne benytte seg av fritidstilbud i lokalmiljøet.

2.6 Innhold i miljø- og aktivitetstilbudet

Tilbudet skal dekke følgende områder:

 • idrett og friluftsaktiviteter
 • førstehjelp
 • kulturaktiviteter – hjemlandskultur, norsk kultur, ungdomskultur
 • kommunikasjon og konflikthåndtering
 • praktiske basiskunnskaper om livsmestring i hverdagen, bl.a.
  • kosthold, ernæring, matlaging og mathygiene
  • hygiene – personlig samt stell av klær og bolig
  • oppfølging av skolearbeidet, leksehjelp
  • personlig økonomi
  • kunne orientere seg i lokalsamfunnet
 • miljøskapende tiltak
 • bruk av digitale medier og utvikling av kunnskaper og holdninger til forsvarlig bruk
 • hobbyaktiviteter
 • fritid, helg- og ferieaktiviteter

2.7 Representantenes rolle

Representantene skal orienteres om tilbudet og ha mulighet til å gi tilbakemeldinger.

 

Gry Aalde
avdelingsdirektør

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, regionkontorene, RMA Fagstab


[1] Foresatte har det daglige omsorgsansvaret, men trenger ikke ha foreldreansvaret (bl.a. mottak for enslige mindreårige og fosterforeldre). Enslige mindreåriges representanter har ansvar for å følge opp juridiske rettigheter.
[2] Jfr. FNs barnekonvensjon art. 12 og Barneloven § 31

 

Siste endringer
 • Endret: RS 2012-012 Krav til arbeid med oppvekstmiljø, beboermedvirkning og aktivitetstilbud for enslige mindreårige i mottak (10.02.2016)

  Rundskrivets punkt 3 om økonomi og tiltaksmidler er fjernet fordi tiltaksmidler for enslige mindreårige ble avviklet i 2013.

 • RS 2012-012 (31.05.2012)

  Det nye rundskrivet gir retningslinjer for mottakenes arbeid med oppvekstmiljø, medvirkning og aktivitetstilbud for enslige mindreårige i mottak. Formålet er å strukturere og målrette arbeidet, slik at ungdommene får en trygg og meningsfylt tilværelse under mottaksoppholdet og rustes til å møte livet etter mottakstiden.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo