Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2012-016
Dokument-ID : RS 2012-016
Saksnummer : 09/2688-19-20 og 17/02377-2
Sist endret : 08.06.2017
Dokumentdato : 11.07.2012
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Alle i Utlendingsdirektoratet

Oppholdstillatelse til musiker, artist, kunstner eller medfølgende nødvendig hjelpepersonell - utlendingsforskriften § 6-22 første ledd

1. Innledning

2. Søknadsprosedyrer

2.1. Søknadssted

2.2. Vedtaksmyndighet

3. Vilkår for oppholdstillatelse

3.1. Kontrakt om engasjement

3.2. Lønns- og arbeidsvilkår, godtgjørelse

3.3. Heltidsarbeid

3.4. Særskilt om ”hull” i kontraktsrekken

3.5 Alder

3.6 Underhold og bolig

3.7 Returforutsetninger

4. Krav til dokumentasjon

5. Tillatelsens innhold og varighet

6. Melding for politiet og effektuering av tillatelsen

7. Særskilt om bytte av kontrakter/endring av turnéliste

7.1. Bytte eller overtagelse av kontrakt

7.2. Endring av turnéliste

8. Adgang til fornyelse

9. Karantenetid etter avsluttet opphold

10. Familieinnvandring

1. Innledning

Dette rundskrivet erstatter rundskriv RS 2010-104 som samtidig oppheves. Bakgrunnen for det nye rundskrivet er å få det i overensstemmelse med retningslinjene om lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av rundskriv 2010-129. Det er for øvrig foretatt noen mindre justeringer.

Rundskrivet gir retningslinjer for behandlingen av søknader om oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-22 første ledd. For behandlingen av søknader om oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-22 tredje ledd (annet kulturelt formål) vises det til rundskriv 2015-012.

Med musiker, artist og kunstner, forstås her personer som skal utøve en aktivitet av kulturell art. Formålet med denne aktiviteten må være å formidle kultur, for eksempel gjennom musikk, dans, teater eller lignende. For eksempel vil dans der stripping er formålet, falle utenfor, da dette ikke er ansett for å være formidling av kultur.

Når oppdragene til sammen ikke overstiger 14 dager i løpet av et kalenderår, er musiker, artist, kunstner eller medfølgende hjelpepersonell unntatt fra kravet om oppholdstillatelse, jf. utlendingsforskriften § 1-1 femte ledd, som er utdypet i rundskriv 2010-076.

Dersom søkeren fyller vilkårene for å få en oppholdstillatelse som faglært etter utlendingsforskriften § 6-1, skal tillatelse gis etter denne bestemmelsen. Faglærtbestemmelsen vil imidlertid kun unntaksvis komme til anvendelse overfor ovennevnte yrkesgrupper, da den har et vilkår om et ordinært ansettelsesforhold hos en norsk arbeidsgiver. De fleste søkerne som kommer til Norge er derimot engasjert av en eller flere oppdragsgivere i Norge for å utføre oppdrag som er begrenset i tid. Utlendingsforskriften § 6-22 første ledd er nettopp ment å skulle fange opp slike midlertidige arbeidsforhold/oppdrag, og oppholdstillatelse etter denne bestemmelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

2. Søknadsprosedyrer

2.1. Søknadssted

Søknaden om oppholdstillatelse skal som hovedregel fremmes gjennom norsk utenriksstasjon i søkerens hjemland eller gjennom norsk utenriksstasjon i det land der søkeren har hatt oppholdstillatelse de siste seks månedene, jf. utlendingsforskriften § 10-2 tredje ledd. Oppholdstillatelse må som hovedregel være gitt før innreise, jf. utlendingsloven § 56. Det er dermed ikke anledning til å reise inn og fremme søknaden fra Norge. Det er heller ikke adgang til å levere søknaden ved norsk utenriksstasjon, for så å reise inn i Norge.

Unntaksvis kan søkeren fremme søknaden fra Norge, jf. utlendingsforskriften § 10-1. Det gjelder dersom søkeren har kompetanse som faglært, jf. utlendingsforskriften § 6-1, forutsatt at vedkommende har lovlig opphold i Norge, jf. utlendingsforskriften § 10-1 første ledd bokstav a, og tredje ledd. Søknad fra Norge fremmes gjennom politidistriktet på første arbeidssted, jf. utlendingsforskriften § 10-2 fjerde ledd.

Dersom sterke rimelighetsgrunner tilsier det, kan Utlendingsdirektoratet i enkelttilfeller og for grupper av søkere samtykke i at søknaden fremmes på annen måte, jf. utlendingsforskriften § 10-2 sjette ledd.

2.2. Vedtaksmyndighet

Utlendingsdirektoratet fatter vedtak i saken, jf. utlendingsloven § 65 første ledd.

3. Vilkår for oppholdstillatelse

3.1. Kontrakt om engasjement

Det må fremlegges kontrakt om engasjement for et bestemt, sammenhengende tidsrom med én eller flere arbeids- eller oppdragsgivere. Kontrakten må være undertegnet av begge partene. Kontrakten skal regulere rettigheter og plikter partene i mellom, herunder arbeidstid, arbeidssted og lønn/godtgjørelse, samt eventuelle tillegg som gis for eksempel i form av fri kost og losji.

3.2. Lønns- og arbeidsvilkår, godtgjørelse

Vilkårene i dette punktet fastsettes i medhold av utlendingsforskriften § 6-22 første ledd siste punktum.

Lønns- og arbeidsvilkår må ikke være dårligere enn etter gjeldende tariffavtale eller regulativ for bransjen.

For rikskonsertenes engasjementer gjelder overenskomsten om engasjementsbetingelser for korttidsengasjerte utøvere ved Rikskonsertene, inngått mellom Rikskonsertene på den ene siden og Musikernes fellesorganisasjon og Norske Dansekunstnere på den andre siden. Overenskomstene i musikkbransjen er tilgjengelige på internettsidene til Musikernes fellesorganisasjon, www.musikerorg.no.

Dersom tariffavtale eller regulativ ikke foreligger, skal lønns- og arbeidsvilkår ikke være dårligere enn det som er normalt for vedkommende sted og yrke. Som normallønn i denne sammenheng anses den lønnen som norske arbeids- eller oppdragstakere har.

Dersom det ikke finnes en tariffavtale, normallønn ikke er dokumentert og det dreier seg om arbeidsoppgaver som krever høyere utdanning, tas det utgangspunkt i hovedtariffavtalen i staten for å fastsette minimumslønn. Retningslinjene i vedlegg 1 til rundskriv RS 2010-129 skal følges. Dersom det dreier seg om arbeidsoppgaver som ikke krever høyere utdanning, må det være sikret at utlendingen fyller det generelle kravet om sikret underhold, jf. utlendingsforskriften § 10-7. For mer informasjon vises til punkt 3.6.

Dersom søkeren er oppdragstaker, skal han eller hun motta godtgjørelse som minst svarer til lønnskravet som nevnt i dette punktet. Ettersom et honorar i forbindelse med et oppdrag kan dekke andre forhold enn lønn, må søkeren i slike tilfeller sannsynliggjøre at han eller hun kan ta ut lønn som minst er på nivå med det som gjelder for arbeidstakere.

Det presiseres at det som hovedregel bare er vederlag i penger som anses som lønn.

3.3. Heltidsarbeid

Det må som hovedregel dreie seg om heltids¬arbeid, jf. utlendingsforskriften § 6-22 første ledd siste punktum. For musikere/danseorkester må arbeidstiden være minimum 21 timer per uke for å kunne anses som heltidsarbeid.

Dersom minstelønnen i henhold til ovennevnte sammenlignbare tariffavtale er knyttet til et høyere timeantall enn 21 timer pr uke, er dette uten betydning, ettersom tilbudt månedslønn alltid skal være tilsvarende minst det beløpet som framgår av tariffavtalen. Det godtas følgelig ikke at arbeids- eller oppdragsgiver anfører at månedslønnen/godtgjørelsen må avkortes forholdsmessig på grunn av at timeantallet er lavere enn det som tariffavtalen bygger på.

3.4. Særskilt om ”hull” i kontraktsrekken

For musikere vil tilfellet ofte være at de skal gjennomføre flere kontrakter om spilleoppdrag. I noen tilfeller vil det være ”hull” i kontraktsrekken, det vil si at det er perioder mellom oppdragene hvor musikeren ikke har spilleoppdrag. Oppholdstillatelse kan likevel innvilges for hele perioden dersom slike ”hull” ikke utgjør mer enn 20 % av den totale oppholdstiden.

3.5 Alder

For at oppholdstillatelse kan gis etter utlendingsforskriften § 6-22 første ledd, må søkeren være fylt 15 år på vedtakstidspunktet. Når søkeren er mellom 15 og 18 år, må samtykke foreligge fra foreldre eller andre som utøver foreldreansvar over søkeren, jf. utlendingsforskriften § 6-32 første ledd.

3.6 Underhold og bolig

Det er et vilkår for oppholdstillatelse at underhold er sikret, jf. utlendingsforskriften § 10-7. Det fremgår av denne bestemmelsens første ledd bokstav a) at underhold anses å være sikret når utlendingen vil få arbeidsinntekt av tilstrekkelig omfang. Inntekt fra heltidsarbeid anses som hovedregel som tilstrekkelig, men det er fast forvaltningspraksis at denne inntekten skal ligge på minimum 82 % av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ. For mer informasjon vises til rundskrivets vedlegg.

Det er videre et vilkår at bolig er sikret, jf. utlendingsforskriften § 10- 12. Med dette menes at søkeren disponerer hus, leilighet, hybel eller lignende som tilfredsstiller offentlige krav.

3.7 Returforutsetninger

Oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-22 første ledd er en tillatelse som er tidsbegrenset og som ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. I dette ligger det en klar forutsetning om at søkeren skal forlate Norge ved tillatelsens utløp. I vurderingen av om oppholdstillatelse kan gis, er det derfor et sentralt vurderingstema om det er sannsynlig at søkeren vil forlate Norge ved tillatelsens utløp, dersom vedkommende ikke har annet grunnlag for videre opphold i Norge. I denne vurderingen vil både individuelle forhold ved søkeren og generelle forhold i søkerens hjemland være av betydning.

4. Krav til dokumentasjon

I tillegg til utfylt søknadsskjema (på nett eller papir) må det legges frem:

 • kopi av pass
 • kontrakt om engasjement for et bestemt sammenhengende tidsrom
  Kontrakten må inneholde opplysninger om lønn/godtgjørelse, arbeidstid, arbeidssted og være signert av arbeidsgiver/oppdragsgiver og søker eller hovedpersonen for orkester/danseband.
  Ved oppdrag for flere oppdragsgivere må kontraktene med alle oppdragsgiverne vedlegges.
 • dersom kontrakten er inngått med en gruppe:
  dokumentasjon som viser lønnen/godtgjørelsen for hvert enkelt medlem av gruppen
 • dersom godtgjørelsen skal dekke flere forhold enn lønn:
  spesifisering av hvor mye som er lønn og hvor mye som dekker andre forhold.
 • opplysninger om underhold og bolig
 • turnéliste for turnéartister og ansatte ved tivoli og sirkus

Manglende dokumentasjon vil kunne forlenge saksbehandlingstiden eller føre til avslag på søknaden.

5. Tillatelsens innhold og varighet

Oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-22 første ledd kan gis i inntil ett år. Det gis ikke tillatelse utover det tidsrom det er søkt om, og ikke utover varigheten av kontrakten(e), jf utlendingsforskriften § 10-16 femte ledd.

Tillatelsen knyttes til det arbeid og arbeidssted som fremgår av kontrakten(e), jf. utlendingsforskriften § 6-33 første ledd.

Tillatelsen danner ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

6. Melding for politiet og effektuering av tillatelsen

Utlendingen skal melde seg for politiet innen sju dager fra innreisen. Politiet på det første arbeidsstedet effektuerer tillatelsen for hele den perioden utlendingen skal arbeide i Norge.

7. Særskilt om bytte av kontrakter/endring av turnéliste

7.1. Bytte eller overtagelse av kontrakt

Oppholdstillatelse etter forskriften § 6-22 første ledd innvilges på bakgrunn av kontraktene som er vedlagt søknaden. Utlendingsdirektoratet kan i særlige tilfeller samtykke i at utlendingen innenfor oppholdstillatelsens gyldighetstid kan bytte kontrakter eller overtar kontrakter for å fylle hulle i kontraktsrekken uten at ny søknad kreves fremmet, jf. utlendingsloven § 26, jf. utlendingsforskriften § 6-22 første ledd siste punktum.

UDI kan godta at de opprinnelige kontraktene byttes ut med andre kontrakter. Det er en forutsetning for et slikt bytte at stedet, hvor arbeidet opprinnelig skulle foregå, har

 • skiftet eier og den nye eieren vil ikke vedkjenne seg de inngåtte kontraktene.
 • lagt om driften til annen type virksomhet slik at behovet for musikere mv ikke er til stede
 • av økonomiske årsaker blitt tvunget til å redusere/slutte med orkester¬musikk.
 • avviklet driften eller er i ferd med å avvikle driften.
 • av andre rimelighetsgrunner blitt tvunget til å kansellere kontrakten.

Det kan også godtas at personer overtar kontrakter etter andre som ikke kan oppfylle kontrakten pga sykdom o.l. Årsaken til at personer ikke kan oppfylle kontrakter, må dokumenteres ved for eksempel legeattest. Overtagelsen av kontrakten kan bare skje for å fylle opp såkalte ”hull” i kontraktsrekken, jf. punkt. 3.4. Den nye kontrakten kommer altså i tillegg til de kontraktene som oppholdstillatelsen allerede er knyttet opp mot.

En anmodning om bytte/overtagelse av kontrakter sendes skriftlig til politiet på søkerens oppholdssted. Anmodningen forelegges UDI for eventuell godkjenning skriftlig eller pr. telefon.

Dersom en utlending som skal overta en kontrakt, ikke har oppholdstillatelse, må han eller hun søke oppholdstillatelse på vanlig måte, jf. punkt. 2.1. Dersom en musiker overtar en kontrakt som varer utover oppholdstillatelsen, må han eller hun fremsette søknad om fornyet oppholdstillatelse på vanlig måte. Søknad om fornyet tillatelse må fremsettes innen utløpet av den tillatelsen vedkommende har.

Behovet for å foreta et bytte av kontrakter har vist seg å være størst når det gjelder musikere (særlig danseband), men retningslinjene kan anvendes så langt de passer også for andre grupper som gis oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-22 første ledd.

7.2. Endring av turnéliste

Musikere, artister og kunstnere som er på turné og ansatte ved sirkus og tivoli kan gis anledning til å foreta endringer av turnélisten dersom rimelige grunner tilsier det. Anmodningen fremmes på samme måte som ved bytte av kontrakter, men slik at den må fremlegges senest 2 uker før det endrede oppdraget skal finne sted.

8. Adgang til fornyelse

Oppholdstillatelse gitt etter utlendingsforskriften § 6-22 første ledd, kan fornyes innenfor tidsrammen på ett år, jf. utlendingsforskriften § 10-21 første ledd og utlendingsloven § 61.

9. Karantenetid etter avsluttet opphold

Utlending som har hatt oppholdstillatelse i medhold av utlendingsforskriften § 6-22 første ledd, må oppholde seg utenfor Norge i tre måneder før ny tillatelse kan gis etter samme bestemmelse, jf. utlendingsforskriften § 6-22 fjerde ledd.

10. Familieinnvandring

De nærmeste familiemedlemmene til en utlending som har oppholdstillatelse etter utlendings-forskriften § 6-22 første ledd, kan gis oppholdstillatelse, jf. utlendingsforskriften § 9-6 første ledd.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Arbeidsenheten

Siste endringer
 • Changed: RS 2012-016 Residence permits for musicians, performers, artists or accompanying necessary support staff – Section 6-22 first paragraph of the Immigration Regulations (27.02.2018)

  The circular and attachment are now available in English.

 • Endret: RS 2012-016 Oppholdstillatelse til musiker, artist, kunstner eller medfølgende nødvendig hjelpepersonell - utlendingsforskriften § 6-22 første ledd (15.01.2013)

  Rundskrivet er endret med oppdaterte henvisninger til utlendingsforskriften, på grunn av endringer i forskriften som trer i kraft 15. januar 2013.

 • Endret: RS 2012-016 Oppholdstillatelse til musiker, artist, kunstner eller medfølgende nødvendig hjelpepersonell - utlendingsforskriften § 6-22 første ledd (16.10.2012)

  Rundskrivets punkt 3.6, samt vedlegg er oppdatert som følge av endringer i hovedlønnstabellen.

 • RS 2012-016 Oppholdstillatelse til musiker, artist, kunstner eller medfølgende nødvendig hjelpepersonell - utlendingsforskriften § 6-22 første ledd (11.07.2012)

  Rundskrivet er oppdatert etter dagens praksis:

  • Retningslinjene angående lønnsvilkåret er justert (rundskrivets punkt 3.2.).
  • Under punkt 4 er dokumentasjonskravene presisert for å få frem bedre opplysninger om lønn.
  • Det er i tillegg gjort andre mindre endringer i rundskrivet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo