Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2013-001
Dokument-ID : RS 2013-001
Saksnummer : 19/01724-1
Sist endret : 09.05.2019
Dokumentdato : 04.01.2013
Mottakere :

Politimestrene
Utenriksstasjonene
Utlendingsdirektoratet

Innreisevisum til utenlandsk ektefelle/registrert partner eller felles barn som ønsker familieinnvandring


1. Innledning

2. Fremsettelse av søknad om innreisevisum (D-visum)

3. Vilkår og krav til dokumentasjon for innreisevisum

3.1. Hvem kan gis innreisevisum etter dette rundskrivet?

3.2. Krav til referansepersonen

3.2.1. Norske borgere

3.2.2. Utlending som er bosatt i Norge

3.3. Intervju

3.4. Kravet til sikret underhold skal være oppfylt

3.5 Kravet til fire års arbeid eller utdanning i Norge

3.6. Hvilke andre vilkår må være oppfylt?

4. Tvil og avslag

4.1 Tvil på grunn av mistanke om proformaekteskap

4.2 Tvil av andre grunner

4.3 Alle søknader skal vurderes individuelt

5. Vedtaksmyndighet

6. Innreisevisumets innhold

7. Klage

8. Informasjon til søkeren når innreisevisum er innvilget

1. Innledning

I dette rundskrivet gir Utlendingsdirektoratet (UDI) retningslinjer om utstedelse av innreisevisum (D-visum) til utenlandsk ektefelle/registrert partner eller felles barn til nærmere angitte grupper av personer. Samboere og barn som ikke er partenes felles barn, omfattes ikke av rundskrivet.

Rundskrivet gjelder for de personer som skal søke om oppholdstillatelse etter regelverket i utlendingsloven kapittel 6, og ikke for de som er omfattet av EØS-reglene i utlendingsloven kapittel 13.

Hovedregelen er at oppholdstillatelse må være innvilget før utlendingen kan reise inn i Norge, jf. utlendingsforskriften § 10-1 første ledd. Imidlertid kan personer som oppholder seg i Norge med innreisevisum etter dette rundskrivet søke om oppholdstillatelse for familieinnvandring herfra, jf. utlendingsforskriften § 10-1 første ledd bokstav e. Tilsvarende kan personer som allerede har søkt om oppholdstillatelse i visse tilfeller få innvilget innreisevisum slik at de kan reise til Norge for å vente på svar på søknaden.

Ordningen med innreisevisum har som et hovedformål å styre saker som ikke byr på tvil, og hvor politiet har fått vedtakskompetanse ut av UDI, se vårt rundskriv RS 2010-089. Det er også hensiktsmessig at søkere i åpenbart kurante saker skal slippe å vente i utlandet inntil søknaden om familieinnvandring er behandlet.

UDI presiserer at innreisevisum etter dette rundskrivet kan gis i enkelte unntakstilfeller. Det er en forutsetning at vilkårene i punkt 3 i dette rundskrivet er oppfylt. Det skal heller ikke være tvil om at de øvrige vilkårene for familieinnvandring er oppfylt, se punkt 4.

2. Fremsettelse av søknad om innreisevisum (D-visum)

En søknad om innreisevisum skal inneholde de samme vedleggene som en ordinær søknad om familieinnvandring. I den sammenheng viser vi særlig til UDIs nettsider der detaljerte beskrivelser om hvilke vedlegg som skal følge søknadene fra ulike land er lagt ut.

Søknaden skal leveres ved personlig fremmøte for norsk utenriksstasjon i det landet søkeren enten er borger av, eller har hatt oppholdstillatelse de siste seks månedene, jf. utlendingsforskriften § 10-2 tredje ledd.

Det skal betales et gebyr tilsvarende gebyr for søknad om Schengenvisum, jf utlendingsforskriften § 17-12 andre ledd. Dersom søkeren også fremmer vanlig søknad om familieinnvandring, innkreves også ordinært gebyr for dette, jf. utlendingsloven § 89 og utlendingsforskriften § 17-11.

Innreisevisum etter retningslinjene i dette rundskrivet kan innvilges uavhengig av om søkeren

 • samtidig innleverer en søknad om tillatelse til familieinnvandring,
 • allerede har innlevert slik søknad, eller
 • har til hensikt å søke om tillatelse først etter innreise til Norge.

3. Vilkår og krav til dokumentasjon for innreisevisum

Her følger en oversikt over vilkårene for innreisevisum. Vilkårene knytter seg både til søkeren (punkt 3.1) og til referansepersonen i Norge (punkt 3.2). Se punkt 3.3 til 3.6 for hvilke andre vilkår som også må være oppfylt.

Dersom et eller flere av vilkårene i punktet her ikke er oppfylt, skal søknaden om innreisevisum avslås av utenriksstasjonen.

I tillegg skal det ikke heller ikke være tvil om noen av de andre vilkårene for familieinnvandring er oppfylt. Om dette se punkt 4 nedenfor.

3.1. Hvem kan gis innreisevisum etter dette rundskrivet?

Nedenfor følger en oversikt over hvilke kategorier av søkere som kan gis innreisevisum etter rundskrivet.

Ektefeller eller registrerte partnere

 • Det må dokumenteres at gyldig ekteskap eller partnerskap er inngått. Søkeren må fremlegge original vigselsattest.
 • Det er et vilkår at begge ektefeller eller registrerte partnere var over 18 år på tidspunktet for inngåelse av ekteskap/partnerskap.
 • Det er et vilkår at ingen av partene var gift med en eller flere andre personer på tidspunktet for inngåelse av ekteskap.
 • Vigsel kan ikke være foretatt ved stedfortreder.
 • Det er et vilkår at ektefellene skal bo sammen i Norge.

Barn

 • Slektskapsforholdet må dokumenteres ved fremleggelse av original fødselsattest.
 • Barn må være under 18 år på søknadstidspunktet, og være uten ektefelle eller samboer.
 • Det er kun felles barn som skal reise sammen med hovedsøkeren som omfattes av ordningen med innreisevisum, jf. utlendingsforskriften § 42 første ledd. Særkullsbarn, det vil si barn til kun en av ektefellene, er ikke omfattet av ordningen.

3.2. Krav til referansepersonen

Nedenfor følger en oversikt over hvilke kategorier av personer som kan være referanseperson ved søknad om innreisevisum etter rundskrivet.

3.2.1. Norske borgere

Referansepersonen må være norsk borger som er bosatt, eller har til hensikt å bosette seg, i Norge.

3.2.2. Utlending som er bosatt i Norge

Referansepersonen må være

 • nordisk borger, eller
 • utlending bosatt i Norge med permanent oppholdstillatelse.

Referansepersonen må være bosatt i Norge og ha til hensikt å forbli boende i Norge.

Både søkeren og referansepersonen må være over 23 år.

Dersom søkeren er gift med en referanseperson som har innlimt eller innstemplet permanent oppholdstillatelse i sitt reisedokument, skal innreisevisum ikke utstedes dersom utenriksstasjonen har opplysninger som tilsier at referansepersonen har oppholdt seg utenfor Norge i mer enn to år. UDI viser til at permanent oppholdstillatelse bortfaller når innehaveren har oppholdt seg utenfor Norge sammenhengende i mer enn to år.

3.3. Intervju

Søkere som har fremmet eller ønsker å fremme søknad om familieinnvandring med ektefelle, kan som hovedregel ikke gis innreisevisum før referansepersonen har vært til intervju hos utlendingsmyndighetene i Norge. Dette følger av utlendingsloven § 56 fjerde ledd, jf. utlendingsforskriften § 10-5.

Dette gjelder ikke hvor:

 • referansepersonen har vært til intervju i Norge i anledning saken før ekteskapet ble inngått, eller
 • referansepersonen har fylt 25 år, eller partene tidligere har levd i et etablert samliv i Norge mens begge har hatt oppholdstillatelse her.

3.4. Kravet til sikret underhold skal være oppfylt

Utenriksstasjonen skal ikke være i tvil om at underholdskravet er oppfylt, jf. utlendingsloven § 58 jf. utlendingsforskriften § 10-8 til § 10-10.

Dette betyr som hovedregel at referansepersonen må sannsynliggjøre en fremtidig inntekt tilsvarende 88 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ, jf. utlendingsforskriften §§ 10-8 for den perioden søknaden gjelder.

Alternativt kan det aksepteres dokumentasjon på at kravet til fremtidig inntekt er sikret ved alderspensjon eller varig uførepensjon som minimum svarer til minstepensjon.

Det må også fremlegges dokumentasjon på at referansepersonen hadde en inntekt tilsvarende 88 prosent av lønnstrinn 19 i Statens lønnsregulativ fra siste ligningsoppgjør i Norge eller i utlandet, og dokumentasjon på at referansen ikke mottok sosialhjelp siste år før søknaden om D-visum ble fremmet.

Dersom kravet til fremtidig inntekt er sikret ved alderspensjon eller varig uførepensjon som minimum svarer til fullt minste pensjonsnivå med høy sats så stilles det ikke krav til tidligere inntekt.

Se også RS 2010-118 Krav om underhold som vilkår for familieinnvandringstillatelse - utlendingsforskriften §§ 10-8, 10-9, 10-10 og 10-11, jf. utlendingsloven kapittel 6 for retningslinjer om dette.

3.5 Kravet til fire års arbeid eller utdanning i Norge

Dersom referansepersonen i Norge har permanent oppholdstillatelse på grunnlag av oppholdstillatelse i familieinnvandring, asyl, overføringsflyktning eller sterke menneskelige hensyn, gjelder det i utgangspunkt et krav om at referansepersonen har arbeidet eller tatt utdanning i Norge i fire år for at ektefellen kan få oppholdstillatelse i Norge jf. utlendingsloven § 40a. Dette gjelder likevel ikke når ekteskapet var inngått eller partene har unnfanget barn før tidspunktet for referansepersonens innreise i Norge, eller når partene har inngått ekteskap eller unnfanget barn mens begge har hatt oppholdstillatelse i Norge.

Dersom det gjelder et slikt krav skal det ikke utstedes innreisevisum. Søkeren skal henvises til å fremme søknad om familieinnvandring på vanlig måte, og å legge frem den nødvendige dokumentasjonen på at dette kravet er oppfylt ved søknaden.

3.6. Hvilke andre vilkår må være oppfylt?

Samtlige av de følgende vilkårene må også være oppfylt før en søker kan innvilges innreisevisum:

 • søkeren må legge fram gyldig pass eller annet godkjent reisedokument, jf. utlendingsloven § 8 første ledd,
 • det må ikke foreligge bort- eller utvisningsgrunn,
 • det må ikke foreligge grunn til å nekte søkeren adgang til Norge i medhold av andre regler i loven,
 • søkeren kan ikke være innmeldt i Schengen informasjonssystem (SIS),
 • søkeren kan ikke være utvist fra riket med innreiseforbud,
 • Det Sentrale Folkeregister (DSF) skal som hovedregel være oppdatert i samsvar med den fremlagte dokumentasjonen i saken.

4. Tvil og avslag

Vilkårene i punkt 3 er inngangsvilkår for å kunne vurdere søknaden etter punkt 4. Utenriksstasjonen skal derfor uavhengig av om vilkårene i punkt 3 er oppfylt, avslå søknaden om innreisevisum dersom det er tvil om de andre vilkårene for familieinnvandring er oppfylt.

4.1 Tvil på grunn av mistanke om proformaekteskap

Utenriksstasjonen skal anse seg i tvil hvis det etter en totalvurdering fremstår som om søkerens hovedsakelige formål med det inngåtte ekteskapet er å få opphold i Norge (proformaekteskap). I en slik vurdering skal utenriksstasjonen se hen til om det foreligger ett eller flere momenter som kan indikere proformaekteskap.

En rekke særlig relevante momenter i en slik vurdering følger av GI 2010-001 - Instruks om proformaekteskap, jf. utlendingslova § 40 fjerde ledd.

Momentene er ikke rangert, og er ikke ment å være uttømmende:

 • Kontakten mellom partene og kunnskapene de har om hverandre. Det må ses hen til hvor lenge de har kjent hverandre, samt karakter og omfang av kontakten.
 • Samsvarende opplysninger fra partene – for eksempel om hvordan de møttes, giftet seg og den senere kontakten mellom dem.
 • Om partene kan kommunisere på et felles språk.
 • Aldersforskjellen mellom partene.
 • Om det er betalt for giftermålet uten at dette kan forklares på bakgrunn av medgiftstradisjoner i hjemlandet.
 • Om ekteskapet er klart atypisk i forhold til ekteskapstradisjoner i hjemlandet.
 • Om det foreligger omstendigheter som taler for at ekteskapet er inngått ved bruk av tvang eller utnyttelse, eksempelvis at partene er klart ujevne i mental utvikling.
 • Om referansepersonen eller nære familiemedlemmer av søkeren har en ekteskapelig historie som gir grunnlag for mistanker om proformaekteskap.
 • Om søkeren tidligere har prøvd å få opphold på annet grunnlag, eksempelvis ved søknad om asyl, og om ekteskapet er inngått i etterkant av avslag på annen søknad.
 • Om partene har tidligere ektefelle/samboer/partner som skal bo sammen med paret.

4.2 Tvil av andre grunner

Utenriksstasjonen skal videre anse seg i tvil dersom:

 • det er grunn til å betvile det oppgitte formålet med søknaden eller riktigheten av de øvrige opplysningene i saken,
 • det selv om referansepersonen ikke er blant de kategorier personer hvor det skal foretas intervju i henhold til utlendingslovens § 56, allikevel fremstår som nødvendig å foreta et referanseintervju for å opplyse saken,
 • det er behov for å verifisere ett eller flere av de fremlagte dokumentene med hensyn til deres ekthet eller innhold.
 • dersom det er forhold i saken som tilsier at en søknad om familieetablering bør vurderes opp mot regelen i utlendingsloven § 40 femte ledd, om at oppholdstillatelse kan nektes dersom det er sannsynlig at søkeren vil bli mishandlet eller grovt utnyttet.

4.3 Alle søknader skal vurderes individuelt

Alle søknader skal være gjenstand for individuell vurdering. Dersom søknaden er fremmet fra et land hvor det erfaringsmessig knytter seg tvil til identitet og til notoriteten av dokumenter, foretas allikevel en konkret vurdering av saken, herunder om de fremlagte opplysningene kan legges til grunn.

Dersom utenriksstasjonen etter å ha vurdert saken opp mot vilkårene i punkt 4 anser at det foreligger tvil, skal søknaden avslås.

UDI har som klageinstans ikke anledning til å instruere utenriksstasjonene om den konkrete vurderingen av enkeltsaker.

5. Vedtaksmyndighet

Norsk utenriksstasjon kan innvilge innreisevisum når det ikke er tvil om at vilkårene etter rundskrivet er oppfylt.

Dersom utenriksstasjonen avslår søknaden, skal det fattes vedtak i henhold til forvaltningsloven kapittel 5.

Norsk utenriksstasjon skal avslå søknad om innreisevisum dersom denne er fremmet av en søker som ikke er borger av eller har oppholdt seg de siste seks måneder med arbeidstillatelse i det land utenriksstasjonen ligger, jf. utlendingsforskriften § 10-2 tredje ledd.

6. Innreisevisumets innhold

Visum etter dette rundskrivet gis som innreisevisum (D-visum) for syv dager. Innreisevisum gis med hjemmel i utlendingsforskriften § 3-13 fjerde ledd og må ikke forveksles med et ordinært schengenvisum (C-visum). Visumet gir rett til innreise til Norge og er gyldig for én transitt gjennom andre Schengen-stater i fem dager.

7. Klage

Dersom søknaden om innreisevisum avslås av utenriksstasjonen, kan dette vedtaket påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Dersom vedtaket påklages, skal utenriksstasjonen vurdere om den skal omgjøre sitt eget vedtak ut fra opplysningene fremlagt i klagen. Dersom utenriksstasjonen ikke omgjør vedtaket, sendes klagen til oppholdsavdelingen i UDI for videre behandling.

Utenriksstasjonen skal oppfordre søkeren til å fremme fullstendig søknad om familieinnvandring før klagen oversendes til UDI.

8. Informasjon til søkeren når innreisevisum er innvilget

Når innreisevisum er innvilget etter dette rundskrivet, skal utenriksstasjonen informere søkeren om følgende:

 • Søkeren plikter å melde seg for politiet innen en uke etter innreise for å søke om tillatelse til familieinnvandring, eller for å melde fra om innreise til Norge hvis slik søknad allerede er fremmet fra utenriksstasjonen.
 • Alle dokumenter som er nødvendige for å søke om tillatelse til familieinnvandring, må fremlegges for politiet dersom slik søknad ikke er fremmet fra utenriksstasjonen. Utenriksstasjonen bør informere om UDIs nettsider der lister om dokumentasjonen finnes.
 • Søkeren vil ikke få dekket reiseutgifter til Norge.
 • Innreisevisum gir ikke rett til arbeid, og søkeren har ikke anledning til å ta arbeid uten å ha gyldig oppholdstillatelse.
 • Søkeren har ikke rett til norskopplæring eller stønader før eventuell oppholdstillatelse er innvilget.
 • Søkeren har rett til å oppholde seg i Norge inntil søknaden om oppholdstillatelse er avgjort av UDI.
 • Søkeren har ikke anledning til å reise til andre Schengen-stater før oppholdstillatelse eventuelt er innvilget, og søkeren har mottatt oppholdskort.
 • Søkeren må melde fra om eventuell adresseforandring til politiet,
 • Innvilgelse av innreisevisum innebærer ikke i seg selv at en søknad om oppholdstillatelse vil bli innvilget.

 

Karl Erik Sjøholt
Avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for familieinnvandringssaker

Siste endringer
 • Endret: RS 2013-001 Innreisevisum til utenlandsk ektefelle/registrert partner eller felles barn som ønsker familieinnvandring (09.05.2019)

  Rundskrivets punkt 3.4 Kravet til sikret underhold skal være oppfylt, er oppdatert. Underholdskravet anses oppfylt når fremtidig inntekt tilsvarer 88 prosent av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ (lenke til regjeringen.no), jf. utlendingsforskriften § 10-8.

 • Endret: RS 2013-001 Innreisevisum til utenlandsk ektefelle/registrert partner eller felles barn som ønsker familieinnvandring (04.05.2016)

  Punkt 3.4 om underholdskravets størrelse er oppdatert, jf. kommende endringer (heving av underholdskravet og endringer i unntaksbestemmelsen) som trer i kraft 9. mai 2016. Se forøvrig ikrafttredelsesrundskrivet G-05/2016 og endringsforskrift av 22. april 2016 nr. 417.

 • Ny: RS 2013-001 Innreisevisum til utenlandsk ektefelle/registrert partner eller felles barn som ønsker familieinnvandring (23.04.2013)

  Rundskrivet er nå tilgjengelig på engelsk. Trykk på det britiske flagget i høyre hjørne i skjermbildet.

 • Ny: RS 2013-001 Innreisevisum til utenlandsk ektefelle/registrert partner eller felles barn som ønsker familieinnvandring (07.01.2013)

  Rundskrivet inneholder retningslinjer om utstedelse av innreisevisum til nevnte grupper. Det erstatter RS 2010-003, som er opphevet.

For engelsk versjon, trykk på flagget.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo