Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2013-006
Dokument-ID : RS 2013-006
Saksnummer : 15/08667-3
Sist endret : 05.03.2018
Dokumentdato : 04.02.2013
Mottakere :

Politidistriktene
Utenriksstasjonene
Utlendingsdirektoratet

Arbeidstilbudsskjemaet - utlendingsloven § 23, jf. utlendingsforskriften § 6-9

1. Innledning

Dette rundskrivet regulerer hvem som skal benytte arbeidstilbudsskjemaet, hvordan skjemaet skal formidles til utlendingsmyndighetene, hvilke opplysninger som skal gis gjennom skjemaet, jf. utlendingsforskriften § 6-9 første ledd annet punktum annet alternativ, og om bruk av fullmakt.

2. I hvilke saker brukes arbeidstilbudsskjemaet?

Det kan gis oppholdstillatelse for arbeidstakere som skal jobbe for en arbeidsgiver i Norge, jf. utlendingsloven § 23. Ett av vilkårene for slik oppholdstillatelse er at det foreligger et konkret tilbud om arbeid, jf. bestemmelsens første ledd bokstav d.

Arbeidsgiveren, som har gitt et konkret tilbud om arbeid, skal fremlegge de nødvendige opplysningene om arbeidsforholdet på arbeidstilbudsskjemaet når arbeidstakeren skal jobbe som

 • faglært, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første eller annet ledd
 • sesongarbeider, jf. utlendingsforskriften § 6-3
 • ufaglært russisk arbeidstaker, jf. utlendingsforskriften § 6-4
 • russisk grensependler, jf. utlendingsforskriften § 6-5
 • sjøfolk, jf utlendingsforskriften § 6-6 eller
 • arbeidstaker som omfattes av gruppetillatelse, jf. utlendingsforskriften § 6-7.

Arbeidstilbudsskjemaet er utarbeidet av utlendingsmyndighetene. Formålet med skjemaet er at arbeidsgiveren gir de opplysningene som er nødvendige for at utlendingsmyndighetene kan vurdere vilkårene for en oppholdstillatelse. Det er derfor viktig at samtlige felt er utfylt, alternativt at det markeres tydelig når spørsmål anses som irrelevante. Ytterligere dokumentasjon, som er relatert til arbeidsforholdet, skal kun vedlegges når det ikke er nok plass på skjemaet til å gi opplysningene.

Dersom arbeidstilbudet endres i løpet av utlendingsmyndighetenes behandling av søknaden eller en eventuell klage, må det informeres om dette i form av et nytt arbeidstilbudsskjema.

3. Saksforberedelse knyttet til arbeidstilbudsskjemaet

Arbeidstilbudsskjemaet skal, som all annen nødvendig dokumentasjon, følge med når en søknad om oppholdstillatelse etter de overnevnte bestemmelsene innleveres. En fremlagt arbeidskontrakt mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren kan ikke erstatte kravet om arbeidstilbudsskjemaet.

Når utenriksstasjonen eller politiet mottar søknaden om oppholdstillatelse, skal de påse at arbeidstilbudsskjemaet er vedlagt, fullstendig utfylt og undertegnet av arbeidsgiveren og arbeidstakeren, jf. utlendingsforskriften § 10-2 første ledd og § 6-9.

Arbeidstilbudsskjema skal være undertegnet av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom arbeidstilbudsskjemaet mangler underskrift, kan det likevel etter en konkret vurdering gjøres unntak fra kravet om underskrift jf. utlendingsforskriften § 6-9 første ledd, annet punktum. Et arbeidsforhold som er omfattet av hovedtariffavtalen i staten, vil for eksempel kunne falle inn under denne unntaksbestemmelsen. Det kan også ses hen til om det foreligger andre dokumenter med opplysninger om arbeidsforholdet som har arbeidstakerens og arbeidsgiverens underskrift, for eksempel en undertegnet arbeidskontrakt. Nevnte unntak vil da kunne anvendes ved at en ser bort fra kravet til undertegning av arbeidstilbudsskjemaet.

I noen tilfeller der arbeidstilbudsskjemaet mangler, vil det være hensiktsmessig å ta kontakt med arbeidsgiveren. Saksbehandleren skal i så fall sette kort frist for oversendelse av det manglende skjemaet. Fremlegges ikke arbeidstilbudsskjema innen den satte fristen skal søknaden som hovedregel avslås.

4. Om bruk av fullmakt

Arbeidsgiveren kan la seg representere av advokat eller annen fullmektig. Dersom fullmakt er gitt, kan fullmektig undertegne arbeidstilbudsskjemaet på vegne av arbeidsgiveren. Det er likevel arbeidsgiveren som overfor utlendingsmyndighetene står ansvarlig for opplysningene som gis i skjemaet.

En søker har rett til å la seg representere av advokat eller annen fullmektig på et hvilket som helst trinn i saksbehandlingen, jf. forvaltningsloven § 12. En fullmakt kan imidlertid ikke brukes til å oppfylle kravet om søkerens personlige fremmøte, jf. utlendingsforskriften § 10-2 fjerde ledd, og kravet om søkerens underskrift på  arbeidstilbudsskjemaet, jf. § 6-9. For mer informasjon om fullmakt i forbindelse med søknad om oppholdstillatelse vises til rundskriv RS 2010-128.

En søker kan gi fullmakt til arbeidsgiveren for å fremsette søknaden om oppholdstillatelse, jf. utlendingsforskriften § 10-3 første ledd. Arbeidsgiveren kan i den forbindelse undertegne søknaden eller følgebrevet («cover letter»).


 
 
Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør      


Kontakt:
Oppholdsavdelingen, Arbeidsenheten

Siste endringer
 • Endret: RS 2013-006 Arbeidstilbudsskjemaet - utlendingsloven § 23, jf. utlendingsforskriften § 6-9 (05.03.2018)

  Rutinen under punkt 4 er oppdatert etter endring i utlendingsforskriften § 10-4 i 2016.

 • New: RS 2013-006 Offer of employment form – Section 23 of the Immigration Act, cf. Section 6-9 of the Immigration Regulations (05.03.2018)

  The circular is now available in English.

 • Endret: RS 2013-006 Arbeidstilbudsskjemaet - utlendingsloven § 23, jf. utlendingsforskriften § 6-9 (09.10.2015)

  Rundskrivet er endret for å være i tråd med endringene i RS 2013-018 om at søkerens fullmektig skal kunne undertegne søknaden/ følgebrevet. Videre er det tatt ut et avsnitt om hvordan man skal gå frem når arbeidsgiveren benytter seg av Altinn i forbindelse med søknaden, da denne løsningen inntil videre deaktivert.

 • Ny: RS 2013-006 Arbeidstilbudsskjemaet - utlendingsloven § 23, jf. utlendingsforskriften § 6-9 (04.02.2013)

  Nytt rundskriv som regulerer hvem som skal benytte arbeidstilbudsskjemaet, hvordan det skal formidles til utlendingsmyndighetene og hvilke opplysninger som skal gis gjennom skjemaet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo