Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2013-013
Dokument-ID : RS 2013-013
Saksnummer : 16/01165-12
Sist endret : 03.05.2019
Dokumentdato : 10.10.2013
Mottakere :

Asylmottak
Kommuner
Region- og mottaksavdelingen

Rundskriv om alternativ mottaksplassering


1. Innledning

2.  Hvem er omfattet

2.1 Målgrupper

2.2 Kriterier for tildeling av alternativ mottaksplass

3.  Saksgang

4. Forholdet til forvaltningsloven

5. Avtale mellom kommunen og UDI

5.1. Barn født i avtaleperioden – utvidelse av avtalen

5.2. Avtalens varighet

6. Tilskudd til kommuner som inngår avtale om alternativ mottaksplassering

1. Innledning

Dette rundskrivet inneholder retningslinjer og rutiner for behandling av søknader om alternativ mottaksplassering. Formålet med alternativ mottaksplassering er å legge til rette for et tilpasset botilbud utenfor asylmottak til personer med særlige behov.

Dersom du jobber på et av UDIs regionskontor, se IM 2013-012 Internmelding om alternativ mottaksplassering for beskrivelse av saksbehandling av søknader om alternativ mottaksplassering.

UDI plikter å tilby asylsøkere, og personer med endelig avslag på søknad om beskyttelse, innkvartering i asylmottak. Botilbudet er frivillig og målgruppen kan velge å bo i asylmottak hele eller deler av tiden de oppholder seg i Norge.

Alternativ mottaksplassering kan benyttes når UDI, etter en helhetsvurdering, finner at personen og eventuelle familiemedlemmer har behov for et tilpasset botilbud utenfor asylmottaket. Det forutsettes at kommunen aksepterer å inngå slik avtale.

2.  Hvem er omfattet

2.1 Målgrupper 

Ordningen kan benyttes for personer med rett til botilbud i asylmottak, der UDI vurderer at alternativ mottaksplass er en bedre løsning for søker og der kommunen aksepterer å inngå slik avtale.

Ordningen kan være særlig aktuell for følgende målgrupper:

 • personer som har ektefelle og/eller barn bosatt i Norge

 • personer med begrenset oppholdstillatelse på grunn av manglende dokumentasjon på identitet, jf. utlendingsloven § 38 femte ledd

 • personer med særskilte oppfølgingsbehov på grunn av medisinske og/eller psykososiale forhold

 • enslige mindreårige asylsøkere som har nær familie eller andre kjente omsorgspersoner bosatt i Norge

 • personer som ikke bor i asylmottak, men som på grunn av status i utlendingssaken har rett til mottaksplass, jf. IM 2011-028 Rutiner for tildeling av mottaksplass til asylsøkere som har bodd privat eller på ukjent adresse.

 • personer som var lovlig etablert i en kommune før det ble fremmet søknad om asyl, herunder personer som tidligere har hatt refleksjonsperiode eller begrenset oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 8-3

 • personer som søker assistert retur med IOM

Listen er ikke uttømmende.

2.2 Kriterier for tildeling av alternativ mottaksplass

UDI skal foreta en individuell vurdering av søknaden der følgende hensyn skal vektlegges:

 • tilknytning til kommunen, herunder eventuell botid i kommunen

 • oppfølgingsbehov (helsehjelp, psykososial oppfølging mv.)

 • behov for stabilitet i livssituasjonen og kontaktnettverk

 • behov for kontinuitet ved igangsatt eller etablert oppfølgingstilbud

Listen er ikke uttømmende.

3.  Saksgang

Personen må fylle ut søknadskjema om alternativ mottaksplassering som ligger på UDI.no. Søknaden og nødvendig dokumentasjon skal sendes per brev til UDIs regionkontor Indre Østland. Dersom UDI vurderer at søkeren har behov for et tilpasset botilbud utenfor mottak skal regionkontoret anmode aktuell kommune om å inngå en avtale om alternativ mottaksplassering.

For enslige mindreårige skal søknaden fremmes av representant. Mottaket kan være behjelpelig med utforming av søknaden. Er begrunnelsen for søknad om alternativ mottaksplass nær familie eller omsorgsperson(er) i kommunen, skal regionkontoret innhente en skriftlig vurdering av familiens/omsorgspersonenes omsorgsevne fra barnevernet eller annen relevant kommunal instans, jf. barnevernloven § 3-4:

§ 3-4 Botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere
Ved bosetting av enslige mindreårige som har framsatt søknad om asyl eller som har fått opphold på grunnlag av slik søknad, skal kommunen foreta en vurdering av den enkeltes behov og på denne bakgrunn tilby egnet botiltak. Kongen kan gi forskrift om kommunens oppgaver knyttet til bosetting.

UDIs regionkontor skal ikke inngå avtale om alternativ mottaksplassering dersom en vurdering av omsorgsevne ikke kan fremskaffes eller omsorgsevnen anses å være mangelfull.

For enslig mindreårig søker skal UDI kontakte IMDI for å melde inn et ønske om bosetting i kommunen, hvis han/hun får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting.

4. Forholdet til forvaltningsloven

Regionkontorenes vedtak i saker som gjelder alternativ mottaksplassering er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Vedtakene blir grunngitt, men kan ikke påklages. Det følger av utlendingsloven § 95 tredje ledd første punktum at forvaltningsloven §§ 24 og 25 om begrunnelse, og §§ 28 til 34 om klage ikke gjelder for utlendingsmyndighetenes vedtak om tildeling av botilbud og overføring til nytt innkvarteringssted. Forvaltningsloven §§ 28 til 34 om klage gjelder heller ikke for utlendingsmyndighetenes vedtak om kommunebosetting og bortfall av botilbud, se utlendingsloven § 95 tredje ledd annet punktum.

Regionkontoret fatter vedtaket etter at kommunen har vurdert søknaden. Søknaden innvilges dersom kommunen har samtykket til at avtale kan inngås, eventuelt avslås dersom kommunen ikke ønsker å inngå en slik avtale.

5. Avtale mellom kommunen og UDI

Alternativ mottaksplassering innebærer at UDI inngår en skriftlig avtale med en kommune om å gi en person med rett til innkvartering i asylmottak et tilpasset botilbud i kommunen i stedet for opphold i asylmottak. Avtalekommunen ivaretar da de oppfølgingsbehov vedkommende måtte ha i avtaleperioden.

Gjelder saken botilbud for en enslig mindreårig asylsøker, kan UDI etter individuell vurdering be om en beskrivelse av oppfølgingen kommunen vil gi i avtaleperioden, jf. barnevernloven § 3-2a:

§ 3-2a Botiltak for enslige mindreårige asylsøkere
Plikt til å utarbeide individuell plan: Barneverntjenesten skal utarbeide en individuell plan for barn med behov for langvarige og koordinerte tiltak eller tjenester dersom det anses nødvendig for å skape et helhetlig tilbud for barnet, og det foreligger samtykke. Barneverntjenesten skal samarbeide om planen med andre instanser barnet mottar tiltak fra. 

UDI skal informere kommunen om forhold ved søkerens sak som får betydning for avtalens varighet (for eksempel innvilgelse eller avslag). Det forutsettes søkers samtykke eller hjemmel i lov, til slik informasjonsutveksling. 

5.1. Barn født i avtaleperioden – utvidelse av avtalen

På bakgrunn av inngått avtale om alternativ mottaksplass for en forelder, gis det eget tilskudd for barn født i løpet av avtaleperioden dersom barnet ikke straks får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting. Forutsetningen er at kommunen anmoder UDIs regionkontor om at avtalen utvides til også å omfatte barnet. Kopi av fødselsattest skal vedlegges anmodningen til regionkontoret.

Avtalen kan også utvides til å omfatte andre nære familiemedlemmer som har søkt asyl etter at avtalen ble inngått.

5.2. Avtalens varighet

Avtale om alternativ mottaksplass gjelder fra den dato avtalen angir, forutsatt at personen har ankommet kommunen. Avtalen opphører ved følgende situasjoner:

 • Innvilget oppholdstillatelse etter søknad om beskyttelse

Personer som får innvilget oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting mister tilbudet om alternativ mottaksplassering. Dersom personen blir bosatt i kommunen hvor han eller hun har hatt alternativ mottaksplassering, opphører ordningen som hovedregel ved slutten av måneden vedtaket om opphold er innvilget. Hvis personen blir bosatt i en annen kommune enn kommunen hvor personen har hatt alternativ mottaksplassering opphører ordningen ved slutten av måneden etter flyttedato.

 • Endelig avslag på søknaden om beskyttelse

Dersom personen får endelig avslag på søknaden sin om beskyttelse faller i utgangspunktet tilbudet om alternativ mottaksplassering bort og personen kan gis tilbud om innkvartering i ordinært mottak på lik linje med andre beboere med endelig avslag.

Følgende grupper kan få forlenget tilbud om alternativ mottaksplass, selv om utreisefrist er oversittet:

- enslige mindreårige, herunder personer som har fylt 18 år etter at de fikk alternativ mottaksplass

- barnefamilier

- gravide og personer med alvorlige dokumenterbare medisinske og/eller psykososiale problemer

- personer som har inngått avtale med IOM om assistert retur

Forlenget botilbud for personer med alternativ mottaksplassering som ikke kommer inn under ovennevnte grupper kan, i samråd med kommunen, vurderes individuelt.

 • Andre grunner

Tilbudet om alternativ mottaksplassering kan også falle bort dersom UDI eller kommunen av andre grunner har behov for å avslutte tilbudet. Personen skal da gis tilbud om innkvartering i ordinært mottak hvis det er aktuelt.  Tilskuddet beregnes ut måneden for flyttedato. Personen skal varsles om at UDI vurderer å trekke tilbake tilbudet om alternativ mottaksplassering jf. forvaltningsloven § 16 og gis mulighet til å uttale seg om forholdet med en frist på tre uker. 

Hvis personen selv ønsker å flytte fra kommunen vil ordningen og utbetaling av tilskudd opphøre ved slutten av den måneden personen flytter fra kommunen.

6. Tilskudd til kommuner som inngår avtale om alternativ mottaksplassering

UDI utbetaler et økonomisk tilskudd til kommunen basert på inngått avtale om alternativ mottaksplassering. Satsene for tilskuddet blir justert i samsvar med prisjusteringen i de årlige statsbudsjettene.

Se vedlegg 1 Satser for tilskudd til kommuner med avtale om alternativ mottaksplassering.

 

Edle Grønningsæter Pallum
Fagsjef RMA

Kontakt: RMA Fagstab, Region- og mottaksavdelingen

Siste endringer
 • Endret: RS 2013-013 Rundskriv om alternativ mottaksplassering (03.05.2019)

  Rundskrivets kapittel 3. Saksgang, er oppdatert med henvisning til søknadskjema om alternativ mottaksplassering på udi.no.

 • Endret: RS 2013-013 Rundskriv om alternativ mottaksplassering (01.11.2018)

  Rundskrivets punkt 5.2 Avtalens varighet er oppdatert i tråd med gjeldende praksis. Teksten om avtalens opphør er presisert i henhold til utlendingsloven § 95.

 • Endret: RS 2013-013 Rundskriv om alternativ mottaksplassering (10.03.2017)

  Vedlegget er oppdatert med oppdaterte satser for alternativ mottaksplassering. Det er også gjort enkelte endringer i både rundskrivet og vedlegget som følge av at det særskilte kommunale tilskuddet fra IMDI er avviklet.

 • Ny: RS 2013-013 Rundskriv om alternativ mottaksplassering (11.10.2013)

  Nytt rundskriv om alternativ mottaksplassering (AMOT), rettet særlig mot kommunene og mottaksansatte. Rundskrivet erstatter RS 2007-011, Alternativ mottaksplassering.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo