Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

RS 2014-005

RS 2014-005V2
Dokument-ID : RS 2014-005V2
Dokumentdato : 11.03.2014

Rutiner ved mistanke om smittsomme sykdommer blant beboere ved mottak

Vi har mottatt denne rutinebeskrivelsen fra Folkehelseinstituttet. Rutinen omhandler beboere ved mottak, men inneholder også nyttig informasjon til bruk for intervjuere/saksbehandlere i Asylavdelingen.

Følgende faglige råd omhandler rutiner ved mistanke om smittsom sykdom hos en beboer. Rådene er utarbeidet av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Utlendingsdirektoratet.

Generelt om smittsomhet

Det er sjelden at asylsøkere/innvandrere presenterer symptomer eller andre tegn på en smittsom
sykdom når de kommer til et mottak. De vanligste infeksjonene som diagnostiseres hos beboere er
sykdommer som latent tuberkulose, hivinfeksjon, hepatitt B. Disse kroniske sykdommene medfører
generelt ingen smittefare for ansatte eller øvrige beboere ved vanlig sosial omgang. Også for andre
sykdommer kan man generelt si at en person som sier at han/hun har en smittsom sykdom eller har
vært i kontakt med noen med en smittsom sykdom – men som ikke selv har noen symptomer eller
plager – ikke medfører noen smitterisiko. Videre har alle sykdommer en inkubasjonstid, dvs.
tiden fra en person blir smittet av en sykdom til han/hun får symptomer. Generelt kan man si at en person
som er smittet, men er i inkubasjonstiden, er mindre smittsom enn en person med symptomer.

Ansvar for oppfølging ved mistanke om smittsom sykdom

Det er kommunehelsetjenesten i den kommunen der mottaket ligger som har ansvaret for
oppfølging og eventuelle strakstiltak dersom man mistenker en smittsom sykdom. I alle kommuner
er det utpekt en egen smittevernlege, som i mindre kommuner vanligvis er kommuneoverlegen. I
større kommuner kan det være ansatt egne smittevernleger. Noen kommuner inngår et
interkommunalt samarbeid om smittevernet, dvs at én smittevernlege kan ha ansvar for flere
kommuner.

Alle kommuner er pålagt å ha en smittevernplan som en del av sin beredskapsplanlegging.
Smittevernplanen oppdateres jevnlig og ligger vanligvis ute på kommunens nettsider. Slike
smittevernplaner inneholder bla informasjon om smittsomme sykdommer, ev tiltak ved påvisning av
smittsomme sykdommer, hvem som er kommunens smittevernlege og hvordan hun/han kan
kontaktes. Enkelte smittevernplaner omtaler også beredskap ved mottak.

Smittevernboka - informasjon om ulike sykdommer

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en Smittevernbok som jevnlig oppdateres på
Folkehelseinstituttets nettsider (http://www.fhi.no/). Her finner man informasjon om 133 ulike smittsomme
sykdommer, herunder bla om inkubasjonstid, smittsomhet og symptomer. Informasjonen er
beregnet på helsepersonell, men språket er holdt i en enkel form, og alle kan ha nytte av
informasjonen. Internettlenken til Smittevernboka er: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/

Faglig rådgivning - øyeblikkelig hjelp

Når ansatte ved mottak har behov for å få rådgivning fra fagpersonell innen smittevern raskt, bør
primært smittevernlegen i kommunen kontaktes. Telefonnummeret finnes vanligvis i kommunens
smittevernplan på nettet. På dagtid kan man også henvende seg til kommunens sentralbord. I de
fleste kommuner har smittevernlegen ikke døgnvakt. På kveldstid og i helger - når man ikke får tak i
smittevernlegen - kontaktes kommunenes legevaktsentral for råd. I tilfeller og på tidspunkt når man
ikke får tak i fagpersoner i kommunen, kan ansatte ved mottaket kontakte Folkehelseinstituttets
smittevernvakt. Dette er en 24 timers - 7 dager i uka beredskapsvakt for smittevernrådgiving.
Telefonnummeret til Smittevernvakta er 21076348.

Prosedyrer ved mistanke om smittsom sykdom hos en beboer ved mottak

Når beboeren sier at han/hun kan være smittet med en smittsom sykdom eller har vært i kontakt med
andre som har en slik sykdom, men selv ikke har symptomer:

 1. Søk informasjon om sykdommen ved å søke opp sykdommen i Folkehelseinstituttets
  smittevernbok som fins på instituttets nettsider https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/
 2. Kontakt smittevernlegen i kommunen for rådgiving og håndtering av situasjonen.
  Smittevernlegen kan nås per telefon gjennom kommunens sentralbord eller ved bruk av
  direktetelefonnummer til smittevernlegen som man vanligvis finner i kommunens
  smittevernplan på nettet. På kveldstid og i helger kan man også kontakte legevaktsentralen i
  kommunen.
 3. Dersom man ikke får kontakt med fagpersonell innen kommunen kan man få rådgiving ved å
  ringe Folkehelseinstituttets døgnåpne Smittevernvakt, tlf 21 07 63 48

Husk at selv om beboeren er smittet med en smittsom sykdom eller har vært i kontakt med en
smittet er sannsynligheten for at han/hun kan smitte andre ved vanlig sosial kontakt svært liten.

Transportér ikke den aktuelle beboeren til sykehus eller legevakt uten først å ha kontaktet
smittevernfaglig fagpersonell (se ovenfor).

Når beboeren har symptomer (f.eks. feber, blødninger, hoste, dårlig almenntilstand) som kan tyde på
en smittsom sykdom:

 1. Forsøk å finne ut gjennom samtale med beboeren hva slags sykdom han/hun kan ha blitt
  smittet av
 2. Hold beboeren på eneværelse til situasjonen er avklart
 3. Søk informasjon om eventuell sykdom ved å søke opp sykdommen i Folkehelseinstituttets
  smittevernbok som fins på instituttets nettsider https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/
 4. Kontakt smittevernlegen i kommunen for rådgiving og håndtering av situasjonen.
  Smittevernlegen kan nås per telefon gjennom kommunens sentralbord eller ved bruk av
  direktetelefonnummer til smittevernlegen som man vanligvis finner i kommunens
  smittevernplan på nettet. På kveldstid og i helger kan man også kontakte legevaktsentralen i
  kommunen.
 5. Dersom man ikke får kontakt med fagpersonell innen kommunen kan man få rådgiving ved å
  ringe Folkehelseinstituttets døgnåpne Smittevernvakt, tlf 21 07 63 48
 6. Ved akutt sykdom kontakt kommunens legevaktsentral, fortrinnsvis etter å ha konferert med
  smittevernlegen i kommunen eller Folkehelseinstituttet.

Ved påvisning av en smittsom sykdom er det smittevernlegen i kommunen som har ansvar for å følge
opp med informasjon til ansatte og beboere, og ev igangsette smitteverntiltak ved mottaket.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo