Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2014-008
Dokument-ID : RS 2014-008
Saksnummer : 15/08517 (18/00782-1)
Sist endret : 01.01.2016
Dokumentdato : 26.03.2014
Mottakere :

Politiet
Utlendingsdirektoratet
Utenriksstasjonene

Rundskriv om forvaltningstiltak mot vertsfamilier som bryter vilkårene for oppholdstillatelse for au pair- utlendingsloven § 27 b


1. Innledning

1.1 Formålet med bestemmelsen i utlendingsloven § 27b

2. Begrepsavklaring

2.1. Au pair

2.2. Vertsfamilie

3. I hvilke tilfeller kan det fattes vedtak om karantene mot vertsfamilier

3.1. Vilkår for å treffe vedtak om karantene etter første ledd

3.1.1. ”vilkår for oppholdstillatelse for au pair”

3.1.2. ”grovt brudd”

3.1.3. ”gjentatte ganger”

3.2 Nærmere om vurderingen av brudd på vilkårene i første ledd

3.3 Vilkår for å treffe vedtak etter § 27b andre ledd

3.3.1 ”ilagt straff eller særreaksjon”

3.3.2 ”den som på gjerningstidspunktet var au pair”

4. Lengden på karanteneperioden

5. Saksbehandlingsregler

5.1. Vedtakskompetanse

5.2 Saksopprettelse

5.3 Saker kan stilles i bero

5.4 Au pairens uttalelse

5.5 Forhåndsvarsel

5.6 Utforming av vedtaket

5.7. Au pairens oppholdstillatelse

5.8 Klage

1. Innledning

Dette rundskrivet gir retningslinjer for forvaltningstiltak mot vertsfamilier som bryter vilkårene for oppholdstillatelse for au pair jf. utlendingsloven § 27 b. Utlendingsdirektoratet kan etter bestemmelsen treffe vedtak om at det ikke skal innvilges oppholdstillatelse for å være au pair hos en vertsfamilie som har brutt vilkårene for tillatelsen. Dette forvaltningstiltaket vil i det følgende omtales som å ilegge vertsfamilien karantenetid.

Rundskrivet omhandler vilkårene for å fatte vedtak etter utlendingsloven § 27b, virkningene av vedtaket, samt saksbehandlingsregler for behandlingen av saker etter denne bestemmelsen. 

1.1 Formålet med bestemmelsen i utlendingsloven § 27b

Formålet med bestemmelsen er å hindre misbruk av au pairer og verne om au pairens rettigheter. Vedtak om karantene skal hindre fremtidige brudd på vilkårene om oppholdstillatelse til au pair hos den samme vertsfamilien.

Bestemmelsens formål er videre å forhindre bruk av au pairer som billig arbeidskraft samt hindre tvangsarbeid, menneskehandel og annen utnyttelse.

Vedtak om karantene kan kun treffes mot vertsfamilier.

2. Begrepsavklaring

2.1. Au pair

Med ”au pair” menes en ung utlending som kommer for å øke sine språkkunnskaper og eventuelt fagkunnskaper, samt utvide sin allmennutdanning gjennom bedre kunnskap til mottakerlandet jf. Europarådets avtale om au pair.

Au pairen har inngått UDI’s standardkontrakt med vertsfamilien i Norge; og er innvilget oppholdstillatelse som au pair etter utlendingsloven § 26 første ledd bokstav a, jf. utlendingsforskriften§ 6-25.

2.2. Vertsfamilie

Med ”vertsfamilie” menes ektepar, partnere eller samboere med eller uten barn, eller enslige foreldre, som au pairen skal bo hos under oppholdet i Norge. Nærmere vilkår for vertsfamilien er oppstilt i RS 2012-015 oppholdstillatelse til au pair- utlendingsloven § 26 første ledd bokstav a, jf. utlendingsforskriften § 6-25.

Begrepet ”vertsfamilie” omfatter den familien som inngår UDI’s standard kontrakt med au pairen. I de tilfellene der au pairen i realiteten bor hos en annen familie enn familien som har inngått kontrakten, vil også denne familien være omfattet av begrepet vertsfamilie. Å bo hos en annen familie enn vertsfamilien som har inngått kontrakten er i strid med tillatelsen, se punkt 3.1.2.

Ved samlivsbrudd i vertsfamilien opprettholdes karantenen mot begge parter.

3. I hvilke tilfeller kan det fattes vedtak om karantene mot vertsfamilier

Vedtak om karantene kan treffes mot vertsfamilier der det grovt eller gjentatte ganger foreligger brudd på vilkår for oppholdstillatelse som au pair. Vedtaket kan treffes mot vertsfamilien som har inngått UDIs standardkontrakt med au pairen eller andre familier som au pairen i realiteten har bodd hos.

Vedtak om karantene kan treffes på bakgrunn av opplysninger som fremkommer både under og etter utløpet av tillatelsen.  

Vedtak om karantene kan også treffes der ”en person i vertsfamilien er ilagt straff eller særreaksjon for et forhold som kan føre til fengselsstraff og forholdet er begått mot den som på gjerningstidspunktet var au pair hos vedkommende” jf. utlendingsloven § 27b andre ledd.

3.1. Vilkår for å treffe vedtak om karantene etter første ledd

Utlendingsloven § 27b første ledd fastsetter at dersom vertsfamilien ”grovt eller gjentatte ganger” bryter vilkårene gitt i eller i medhold av utlendingsloven om oppholdstillatelse til au pair, kan UDI treffe vedtak om karantene.

Brudd på vilkårene kan skje på samme tid eller være tidsmessig adskilt. Brudd som ligger tilbake i tid, vil også kunne legges vekt på i vurderingen om hvorvidt det foreligger gjentatte eller grove brudd.

 3.1.1. ”vilkår for oppholdstillatelse for au pair”  

I RS 2012-015 under punkt 3.3, samt i UDI’s standardkontrakt, oppstilles krav til au pairens opphold hos vertsfamilien. Det er brudd på disse vilkårene som kan gi grunnlag for å treffe vedtak om å ilegge karantenetid.         

3.1.2. ”grovt brudd”

Med ”grovt brudd” menes brudd av en viss alvorlighet eller av et visst omfang. Det må ses hen til hvilket vilkår som er brutt, bruddets omfang og varighet.

Et eksempel på et grovt brudd vil være der en au pair har bodd hos en annen familie i hele eller deler au pair perioden eller er pålagt å utføre vesentlig andre oppgaver enn avtalt. Dette kan for eksempel være å jobbe i restaurant eller butikk, eller å utføre ulovlig arbeid. Videre vil det være et grovt brudd dersom au pairen ikke har fått utbetalt lønn/lommepenger i sin helhet eller deler av beløpet.

3.1.3. ”gjentatte ganger”

Vilkåret ”gjentatte ganger” viser til brudd som hver for seg ikke er tilstrekkelig alvorlig til at de kan karakteriseres som grove brudd, men som til sammen vil være tilstrekkelig alvorlig.

”Gjentatte ganger” kan vise til:

 • brudd på samme vilkår over tid

Eksempel: au pairen blir gjentatte ganger over tid pålagt ekstra arbeidsoppgaver i flere timer enn avtalt, uavhengig av om au pairen mottar ekstra betaling for dette.

 • brudd på ulike vilkår

Eksempel: brudd på vilkårene om kost, fritid, ferie, forsikring, mulighet til å delta i norsk opplæring, religionsutøvelse etc.

3.2 Nærmere om vurderingen av brudd på vilkårene i første ledd

Det skal foretas en konkret, skjønnsmessig vurdering i den enkelte sak om vilkårene for ”grovt” eller ”gjentatte ganger” er oppfylt.

Brudd på vilkårene må være tilstrekkelig sannsynliggjort for at det skal kunne ilegges vedtak om karantene for vertsfamilien. Kravet er at det må foreligge alminnelig sannsynlighetsovervekt. Det vil si at det er mer sannsynlig at det har skjedd enn at det ikke har skjedd et brudd på vilkårene.

3.3 Vilkår for å treffe vedtak etter § 27b andre ledd

Utl. § 27b annet ledd fastsetter at vedtak om karantene kan treffes mot en vertsfamilie der ”en person i vertsfamilien er ilagt straff eller særreaksjon for et forhold som kan føre til fengselsstraff og forholdet er begått mot den som på gjerningstidspunktet var au pair hos vedkommende”.

3.3.1 ”ilagt straff eller særreaksjon”

Det er et vilkår at det aktuelle straffebudet må kunne medføre en fengselsstraff. Det er strafferammen i det aktuelle straffebudet som avgjør om det kan ilegges karantene, ikke straffelengden i den konkrete dommen.

Videre må den straffedømte være en person i vertsfamilien, enten begge eller en av vertsforeldrene. Begge kan ilegges karantene selv om kun en av vertsforeldrene er dømt for forholdet.

Det må foreligge en rettskraftig dom for å kunne ilegge karantene etter utlendingsloven § 27b andre ledd.

3.3.2 ”den som på gjerningstidspunktet var au pair”

Det er et vilkår at det straffbare forholdet er begått mot person som var au pair hos den aktuelle vertsfamilien på gjerningstidspunktet. Au pairen vil som regel være fornærmet i straffesaken.

4. Lengden på karanteneperioden

Karantenetid kan ilegges for ett, to eller fem år for brudd på vilkår for oppholdstillatelse til au pair.

Vurderingen av karanteneperiodens varighet beror på en konkret helhetsvurdering der det skal legges vekt på forholdets art, omfang og varighet. Relevante momenter i denne vurderingen er hvilke type vilkår som er brutt, hvor alvorlig bruddet er, hvor mange ganger vilkåret er brutt og hvor lang tid forholdet har pågått. En karantenetid på fem år vil kunne ilegges ved de mest alvorlige tilfellene av brudd på vilkårene for oppholdstillatelse for au pair.

Eksempel: Dersom au pairen ikke bor hos vertsfamilien, jobber et betydelig høyere antall timer enn avtalt, utfører vesentlig andre oppgave enn hva som er avtalt eller ikke får utbetalt lommepenger vil dette kunne gi grunnlag for fem års karantene.

Karantenetid kan ilegges for ett, to, fem eller ti år ved ilagt straff eller særreaksjon. Karantenetid på ti år vil kunne ilegges ved svært alvorlige brudd på straffelovgivningen.

5. Saksbehandlingsregler

5.1. Vedtakskompetanse

Utlendingsdirektoratet har adgang til å fatte vedtak i henhold til utlendingsloven § 27b første og annet ledd.

5.2 Saksopprettelse

Utlendingsdirektoratet oppretter sak om mulig forvaltningsreaksjon mot vertsfamilie. Bakgrunnen for saksopprettelse kan være melding fra au pairen, politiet eller andre med kjennskap til brudd på vilkårene på oppholdstillatelse for au pair, eller der det foreligger rettskraftig dom mot en eller begge vertsforeldrene.

Dersom politiet får kjennskap til brudd på vilkårene for tillatelsen kan politiet starte undersøkelser for å forberede saken for UDI. Politiet skal informere UDI v/ Oppholdsavdelingen om at det er startet undersøkelser om det foreligger brudd på vilkårene slik at eventuelle saker kan stilles i bero. Når saken er ferdig forberedt sendes dokumentene UDI for vurdering. Dokumentene sendes UDI pr. post til UDI v/ Oppholdsavdelingen merket «au pair».

Utlendingsdirektoratet kan, dersom vilkårene i § 27b er oppfylt, av eget tiltak treffe vedtak om karantene.

5.3 Saker kan stilles i bero

I henhold til utlendingsforskriften § 6-25 tredje ledd kan UDI stille behandlingen av en søknad om oppholdstillatelse etter første ledd i bero inntil det er avklart om vertsfamilien skal ilegges karantene etter lovens § 27b.

5.4 Au pairens uttalelse

UDI kan be politiet eller ambassaden om å innkalle au pairen til en samtale, slik at au pairen kan redegjøre for de eventuelle brudd på vilkårene. UDI skal redegjøre for hvilke forhold som ønskes belyst i samtalen. Notat av samtalen skal legges på saken til au pairen.

5.5 Forhåndsvarsel

Utlendingsdirektoratet skal sende forhåndsvarsel til den aktuelle vertsfamilien om at UDI vurderer å fatte vedtak om karantene og hvilke vilkår som er påstått brutt, jf. forvaltningsloven § 16. Vedtak om karantene er et inngripende tiltak og vertsfamilien må gis anledning til å uttale seg slik at saken blir tilstrekkelig opplyst.

5.6 Utforming av vedtaket

Vedtaket skal utformes i tråd med forvaltningsloven regler om enkeltvedtak jf. utlendingsloven § 80.

Saksbehandler skal i vedtaket opplyse vertsfamilien om klageadgang, klagefrist, klageorgan, nærmere fremgangsmåte for å klage og retten til å se sakens dokumenter jf. forvaltningsloven § 27.

5.7. Au pairens oppholdstillatelse

Dersom UDI fatter vedtak om karantene mot en vertsfamilie, og au pairen eller en ny au pair fortsatt bor hos vertsfamilien, skal au pairen gis rimelig tid til å bytte vertsfamilie før UDI eventuelt fatter vedtak om tilbakekall av tillatelsen.

5.8 Klage

Vedtak om ikke å innvilge oppholdstillatelse til au pair til en vertsfamilie som er i karantene kan påklages til Utlendingsnemnda jf. utlendingsloven § 76 første ledd.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Visum- og au pairenheten

 

Siste endringer
 • Changed: RS 2014-008 Circular concerning administrative measures relating to a host family in the event of breaches of conditions for residence permits for au pairs – Section 27b of the Immigration Act (20.03.2018)

  The circular is now available in English.

 • Endret: RS 2014-008 Rundskriv om forvaltningstiltak mot vertsfamilier som bryter vilkårene for oppholdstillatelse for au pair- utlendingsloven § 27 b (01.01.2016)

  Rundskrivet er endret i tråd med endringer i utlendingsloven §§ 17, 27b, 66, 67 og 68, som følge av endrede strafferammer i straffeloven av 2005. Det er gjort endringer i form av hjemmelsoppdateringer.

 • Ny: RS 2014-008 Rundskriv om forvaltningstiltak mot vertsfamilier som bryter vilkårene for oppholdstillatelse for au pair- utlendingsloven § 27 b (26.03.2014)

  Nytt rundskriv som gir retningslinjer for forvaltningstiltak mot vertsfamilier som bryter vilkårene for oppholdstillatelse for au pair jf. utlendingsloven § 27 b. UDI kan etter bestemmelsen treffe vedtak om at det ikke skal innvilges oppholdstillatelse for å være au pair hos en vertsfamilie som har brutt vilkårene for tillatelsen. Rundskrivet omhandler vilkårene for å fatte vedtak etter utlendingsloven § 27b, virkningene av vedtaket, samt saksbehandlingsregler for behandlingen av saker etter denne bestemmelsen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo