Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2014-009
Dokument-ID : RS 2014-009
Saksnummer : 15/10924-3
Dokumentdato : 08.05.2014
Mottakere :

Utlendingsdirektoratet
Politidistriktene
Utenriksstasjonene

Oppholdstillatelse til selvstendig næringsdrivende – utlendingsloven § 25 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-18


1. Innledning

2. Vilkår

2.1. Faglært

2.2. Sammenheng mellom arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner

2.3. Varig drift

2.4. Selskapsform

2.4.1. Overta eksisterende eller starte ny virksomhet

2.4.2. Videreføre egen/eksisterende virksomhet

2.4.3. Avgrensning mot ansettelsesforhold

2.5. Økonomisk grunnlag/underhold

2.6. Bolig

2.7. Unntak fra kravet om å drive selvstendig næringsvirksomhet

3. Søknadsprosedyre, dokumentasjon, vedtakskompetanse

3.1. Søknadssted

3.2. Nødvendige dokumenter

3.3. Beslutningsmyndighet

3.3.1. Tillatelse under søknadsbehandling

3.3.2. Midlertidig oppholdstillatelse

4. Behandling av søknaden

4.1. Saker som skal til fylkeskommunen

4.2. Saksforberedelse før oversendelse

4.3. Oversendelse

4.4. Fylkeskommunens uttalelse som dokument i den videre saksbehandlingen

5. Tillatelsens innhold og varighet

5.1. Innhold

5.2. Varighet

6. Fornyelse

6.1. Nødvendige dokumenter

6.2. Beslutningsmyndighet

1. Innledning

Rundskrivet gir retningslinjer for behandling av søknader om oppholdstillatelse for å drive selvstendig næringsvirksomhet i Norge, jf. utlendingsloven § 25 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-18.

2. Vilkår

Det er flere vilkår som må være oppfylt for å kunne få oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende. I tillegg til de vilkårene som omtales nærmere i punktene 2.1. til 2.6., er det et krav at personen har fylt 18 år, jf. utlendingsloven § 25 første ledd, og at det foreligger tillatelse for virksomheten i henhold til øvrig lovgivning, jf. utlendingsforskriften § 6-18 første ledd bokstav c. Dette kan for eksempel gjelde godkjenning av lokaler.

2.1. Faglært

Søkeren må ha kompetanse som faglært, jf. utlendingsforskriften § 6-1 første ledd første punktum og annet punktum bokstav b, jf. § 6-18 første ledd bokstav a.

Med ”kompetanse som faglært” menes at søkeren må være fagutdannet tilsvarende minimum treårig videregående skoles nivå, ha fagbrev eller avsluttet utdanning fra høyskole eller universitet eller ha spesielle kvalifikasjoner. For å ha spesielle kvalifikasjoner må det foreligge detaljert dokumentasjon på at langvarig arbeidserfaring har gitt en kompetanse på det nivået en fagutdanning ville ha gitt. Nærmere informasjon om de nevnte alternativene gis i rundskriv RS 2014-018.

Det er i tillegg et krav at søkeren har godkjenning eller autorisasjon fra relevant fagmyndighet dersom han eller hun har utdanning i et yrke hvor det er kvalifikasjonskrav i lov eller forskrift. Dette gjelder kun hvis arbeidet søkeren skal utføre krever denne utdanningen, se punkt 2.2.0 Det vil si at søkeren praktiserer det yrket som har kvalifikasjonskrav.

2.2. Sammenheng mellom arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner

Det er et vilkår at det arbeidet som søkeren skal utføre i virksomheten, krever at han eller hun har kompetanse som faglært, jf. utlendingsforskriften § 6-18 første ledd bokstav a. Det betyr at det må være en sammenheng mellom arbeidsoppgavene og søkerens faglige kvalifikasjoner. Dette vil bero på en individuell og konkret vurdering. I denne vurderingen skal det blant annet ses hen til om søkeren skal drive virksomheten alene. I så fall vil vedkommende kunne ha behov for kvalifikasjoner på forskjellige områder, og fagkompetansen skal ligge på det området søkeren må antas å jobbe mest. Eksempelvis vil en person som skal drive et rørleggerfirma alene, ha behov for å være utdannet rørlegger, jf. pkt 2.1. Dersom samme person skal ansette én eller flere rørleggere, og selv være daglig leder i virksomheten, kan personen være rørlegger, men det vil likeså være mulig at vedkommende har faglige kvalifikasjoner innen økonomi, regnskap eller lignende. For virksomhet som yter tjenester som ikke kan knyttes til ett eller flere konkrete yrker, skal søkerens redegjørelse vektlegges i vurderingen av hvilken kvalifikasjon vedkommendes arbeidsoppgaver krever. Et konsulentfirma som tilbyr tjenester for næringslivet, vil for eksempel kunne kreve at søkeren er fagutdannet innen regnskap, jus, språk eller kommunikasjon.

2.3. Varig drift

Det er et vilkår at virksomheten drives varig. Det er i den forbindelse tilstrekkelig at det, ut fra virksomhetens formål, anses sannsynlig at virksomheten drives aktivt i minst 3 år fremover. Åpenbart kortvarig drift faller således utenfor bestemmelsen.

2.4. Selskapsform

Bestemmelsen i utlendingsforskriften § 6-18 gjelder selvstendig næringsdrivende. Det er ikke krav om én konkret selskapsform, men utlendingen skal ha en sentral, selvstendig og ledende rolle i driften, jf. Arbeids- og inkluderingsdepartementets rundskriv om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 (A-2009-063). Hvis virksomheten er etablert som aksjeselskap, og utlendingen i tillegg til å være aksjonær også skal delta aktivt i driften, skal søknaden vurderes i forhold til utlendingsforskriften § 6-1 første ledd. Det samme gjelder dersom utlendingen skal drive/delta i driften av et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF). I alle andre tilfeller vil det bero på en konkret individuell vurdering om den respektive selskapsformen, og søkerens deltakelse i driften, er i samsvar med bestemmelsens formål.

Loven regulerer ikke hvor omfattende utlendingens arbeid/aktivitet skal være, men det følger av fast forvaltningspraksis at det også for selvstendig næringsdrivende skal ligge på det nivået som tilsvarer en heltidsstilling for ansatte. Når det dreier seg om et enkeltpersonforetak legges det til grunn at dette vilkåret er oppfylt. For lavere aktivitetsgrad enn heltid må det vurderes individuelt om vilkåret om aktiv deltakelse likevel er oppfylt.

2.4.1. Overta eksisterende eller starte ny virksomhet

Søkeren kan starte ny eller overta en allerede eksisterende virksomhet. Dette vil påvirke dokumentasjonskravet, jf. punkt 3.2.

2.4.2. Videreføre egen/eksisterende virksomhet

Utlending som har hatt opphold i Norge i medhold av annen type tillatelse og som ga adgang til å drive selvstendig næringsvirksomhet, kan søke å videreføre egen virksomhet med tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-18. I så fall må de samme vilkårene som ved oppstart av ny virksomhet, være oppfylt. Dette gjelder også hvis virksomheten har blitt etablert før ikrafttreden av ny utlendingslov og –forskrift den 01.01.2010.

2.4.3. Avgrensning mot ansettelsesforhold

Tillatelse etter utlendingsforskriften § 6-18 gis til å drive selvstendig næringsvirksomhet. Det avgjørende i denne vurderingen vil være de reelle og faktiske forholdene, ikke formelle rammer. Forholdet mellom den næringsdrivende og en oppdragsgiver skal være slik at oppdragsgiveren hverken har den administrative eller den faglige instruksjonsmyndigheten.

Den selvstendig næringsdrivende skal drive for egen regning og risiko. Med dette menes at han eller hun blant annet selv skal dekke utgifter til materialer, lokaler, transportmidler og lignende. Egen risiko innebærer i denne sammenheng at den næringsdrivende har ansvaret for resultatet av oppdraget slik at oppdragsgiverne kan reklamere over resultatet, jf. NOU 1997:21.

2.5. Økonomisk grunnlag/underhold

Det er et vilkår for en oppholdstillatelse at underhold er sikret, jf. utlendingsloven § 58. I henhold til utlendingsforskriften § 10-7 tredje ledd skal det kunne legges til grunn at en selvstendig næringsdrivende kan forsørge seg av inntekten ervervsvirksomheten gir. Det er også hjemlet i utlendingsforskriften § 6-18 første ledd bokstav b at det må godtgjøres at det er økonomisk grunnlag for driften. Dokumentasjonskravet i den forbindelse vil variere med om virksomheten startes opp eller er i drift, jf. punkt 3.2. Uttalelse om det økonomiske grunnlaget for driften skal innhentes fra den aktuelle fylkeskommunen og om nødvendig fra en bransje- eller yrkesorganisasjon, jf. utlendingsforskriften § 6-18 annet ledd. Dette er nærmere omtalt i punkt 4.

2.6. Bolig

For en midlertidig oppholdstillatelse er det et krav om sikret bolig, jf. utlendingsloven § 58.

Bolig anses sikret når utlendingen disponerer hus, leilighet, hybel eller lignende som tilfredsstiller offentlige krav. Dreier det seg om leieforhold, må det fremlegges skriftlig leiekontrakt som er godkjent av huseier, borettslag eller annen som disponerer over boligen, jf. utlendingsforskriften § 10-12.

2.7. Unntak fra kravet om å drive selvstendig næringsvirksomhet

Utlendingen skal utelukkende drive selvstendig næringsvirksomhet. Det kan imidlertid gis adgang til å ta arbeid som arbeidstaker når særlige grunner tilsier det, jf. utlendingsforskriftens § 6-18 tredje ledd.

Med særlige grunner menes i denne sammenheng at den selvstendig næringsdrivende, for å kunne drive virksomheten sin, kan være nødt til å inngå ansettelsesforhold for kortere perioder. For eksempel kan det gjelde en lege med egen praksis som kan være pålagt å ta vakter ved legevakten som ansatt i kommunen. Det kan også gjelde en kunstner som av enkelte store kulturinstitusjoner ikke kan få oppdrag som selvstendig næringsdrivende, men kun som arbeidstaker.

Søkeren må redegjøre for behovet for å inngå et ansettelsesforhold. Ønsket om å supplere inntektene fra virksomheten med lønn fra et ansettelsesforhold eller et mer generelt ønske om også å ta annen type arbeid, anses ikke som særlige grunner.

3. Søknadsprosedyre, dokumentasjon, vedtakskompetanse

3.1. Søknadssted

Førstegangs oppholdstillatelse skal være gitt før innreise i riket, jf. utlendingsloven § 56 første ledd. Imidlertid kan søkere som har kompetanse som faglært, fremme søknad fra Norge, jf. utlendingsforskriften § 10-1 første ledd bokstav a. Dette forutsetter at søkeren har lovlig opphold og at vedkommende ikke oppholder seg i riket i forbindelse med søknad om asyl eller i påvente av utreise etter avslag på asylsøknad, jf. denne bestemmelsens tredje ledd.

3.2. Nødvendige dokumenter

Søknad om oppholdstillatelse skal som hovedregel fremmes elektronisk via Søknad på nett. Unntaksvis brukes Utlendingsdirektoratets eget skjema: Søknad om tillatelse til arbeid eller opphold. Skjemaet er tilgjengelig på Utlendingsdirektoratets nettsider www.udi.no, hos politiet og ved utenriksstasjonene.

Dokumentasjon som skal fremlegges i tillegg til søknadsskjemaet, følger av vedlegget til dette rundskrivet.

Dokumentasjon skal fremvises i original sammen med en oversettelse til norsk eller engelsk.

Dersom saksdokumentene ikke oversendes elektronisk, er det som hovedregel tilstrekkelig at kopi av dokumentene oversendes UDI. Det er da en forutsetning at originaldokumentet har blitt fremvist og kopien bekreftet av utenriksstasjonen eller politiet.

3.3. Beslutningsmyndighet

3.3.1. Tillatelse under søknadsbehandling

Det kan etter anmodning gis tillatelse under søknadsbehandling, jf. utlendingsloven § 57. Denne typen tillatelse gis av politiet, jf. utlendingsloven § 65 annet ledd, jf. utlendingsforskriften § 13-1 første ledd bokstav h. For mer informasjon om bestemmelsen vises til rundskriv RS 2010-147.

3.3.2. Midlertidig oppholdstillatelse

Førstegangs oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende gis av Utlendingsdirektoratet, jf. utlendingsloven § 65 første ledd.

4. Behandling av søknaden

4.1. Saker som skal til fylkeskommunen

Som hovedregel skal alle søknader om en førstegangs oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende sendes fylkeskommunen, da det er et vilkår for tillatelse i medhold av utlendingsforskriften § 6-18 at det foreligger uttalelse fra fylkeskommunen, jf. bestemmelsens annet ledd.

I noen tilfeller vil likevel en generell uttalelse fra fylkeskommunen være tilstrekkelig, jf. rundskriv A-2009-063. Dette gjelder dersom en fylkeskommune for en gitt tidsperiode informerer om at det ikke ønskes etableringer innen en konkret bransje. I så fall er det ikke behov for å sende relevante saker til uttalelse til denne fylkeskommunen. Det understrekes at relevante saker må sendes til uttalelse, dersom en fylkeskommune for en gitt tidsperiode informerer om at det er ønskelig med etablering av en konkret bransje. Bakgrunnen er at det da er behov for en individuell vurdering av det økonomiske grunnlaget.

4.2. Saksforberedelse før oversendelse

Følgende dokumenter skal oversendelsen til den fylkeskommunen hvor næringsvirksomheten skal etableres/overtas:

 • redegjørelse for hvor forretningslokale skal være og navnet på virksomheten
 • nøyaktig beskrivelse av virksomhetens art inkludert søkerens vurdering av markedet og salgspotensialet for produktet/tjenesten og søkerens rolle i virksomheten
 • finansierings- og budsjettplaner eller regnskap/ søkerens selvangivelse
 • dokumentasjon på utdanning og eventuell yrkeserfaring

Det presiseres at søknadsskjemaet ikke skal følge oversendelsen, da det også inneholder opplysninger som ikke er relevante for den vurderingen fylkeskommunen skal foreta.

Det skal videre vedlegges en påtegning om at det bes om uttalelse i henhold til utlendingsforskriften § 6-18 annet ledd. Det skal her fremgå at Utlendingsdirektoratet ønsker vurdert:

- om det finnes et markedsgrunnlag for den planlagte virksomheten, avhengig av hva slags virksomhet det dreier seg om.
- om det foreligger utsikter til lønnsom drift. Det vises i den forbindelse til utlendingsforskriften § 10-7 tredje ledd, hvor etter det er en forutsetning at underhold i det vesentlige vil være sikret gjennom ervervsvirksomheten. Fylkeskommunen bes evt. kommentere om det er sannsynlig at lønnsomheten inntrer senere enn i løpet av det første driftsåret.
- om hvorvidt man tror den planlagte virksomheten vil være av varig karakter eller vare i minimum tre år.

Fylkeskommunen skal informeres om at dersom de ikke har den nødvendige kompetansen, kan relevante bransje- eller yrkesorganisasjoner forespørres.

Utover det kan fylkeskommunen vise til konkret faktum i saken dersom dette anses nødvendig. Det skal videre angis en frist for ønsket tilbakemelding og adressen uttalelsen skal sendes til. Det skal videre informeres om at Utlendingsdirektoratet ikke har behov for å få returnert de øvrige saksdokumentene.

4.3. Oversendelse

Saksdokumentene som skal følge oversendelsen til fylkeskommunen, jf. punkt 4.2., sendes i kopi eller som utskrift fra Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF). De sendes pr post til den adressen fylkeskommunen har opplyst at skal benyttes.

4.4. Fylkeskommunens uttalelse som dokument i den videre saksbehandlingen

Fylkeskommunen skal avgi en veiledende uttalelse og ikke et samtykke. I dette ligger det at saksbehandleren må ta en selvstendig vurdering av om samtlige vilkår for tillatelse er oppfylt, herunder vilkåret om det økonomiske grunnlaget for driften. Dersom det fremkommer av fylkeskommunens uttalelse at det må påregnes at lønnsom drift av virksomheten inntrer senere enn i løpet av det første driftsåret, skal det vurderes om tillatelse likevel kan gis. Det er da en forutsetning at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på sikret underhold, jf. utlendingsforskriften § 10-7. Dersom tillatelse gis på dette grunnlaget, skal det fremgå av merknader i saken.

5. Tillatelsens innhold og varighet

5.1. Innhold

Oppholdstillatelsen er bundet til den bestemte virksomheten som søkeren skal drive, jf. utlendingsforskriften § 6-18 tredje ledd. Virksomhetens navn og organisasjonsnummer, hvis det allerede foreligger, skal angis i vedtaket. Dersom det også gis adgang til å inngå et arbeidsforhold, jf. punkt 2.7., skal det fremgå av vedtaket.

Oppholdstillatelsen danner grunnlag for familieinnvandring, jf. utlendingsloven §§ 40-42.

Oppholdstillatelsen danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsforskriften § 6-18 tredje ledd.

Oppholdstillatelsen kan fornyes, jf. utlendingsloven § 61.

5.2. Varighet

Oppholdstillatelsen gis for ett år, jf. utlendingsforskriften § 10-16 fjerde ledd.

6. Fornyelse

En søknad om oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-18 skal fornyes, dersom grunnlaget for førstegangs tillatelse fortsatt er til stede, med mindre det foreligger omstendigheter som vil gi grunn til å nekte utlendingen adgang til eller opphold i riket i medhold av andre bestemmelser i loven, jf. utlendingsloven § 61 første ledd.

Det er et vilkår for fornyelse av tillatelsen at det er den samme virksomheten tillatelsen skal knyttes til som ved den forrige, jf. utlendingsforskriften § 10-21 femte ledd.

Fornyet tillatelse skal også være bundet til en bestemt virksomhet. Fornyet tillatelse gis for ett år, jf. utlendingsforskriften § 10-24 første ledd.

Dersom søknaden om fornyelse fremmes senest én måned før tillatelsen utløper, har søkeren rett til fortsatt opphold på samme vilkår inntil søknaden er endelig avgjort, jf. utlendingsloven § 61 sjette ledd.

6.1. Nødvendige dokumenter

Søknad om fornyelse fremmes på fastsatt skjema og leveres til politiet i det distriktet der søkeren har sitt faste opphold, jf. utlendingsforskriften § 10-27.

Det skal fremlegges revisor-bekreftet regnskap, alternativt søkerens selvangivelse, dersom virksomheten ikke er regnskapspliktig. Det skal videre fremlegges budsjett. Se for øvrig vedlegget til dette rundskrivet.

Dersom virksomheten har gått med underskudd eller gitt søkeren så lave inntekter at underhold ikke i det vesentlige har vært sikret gjennom ervervsvirksomheten, må søkeren redegjøre for årsaken til dette og hvordan den videre driften er planlagt slik at virksomheten blir lønnsom og underholdskravet i utlendingsforskriften § 10-7 tredje ledd blir oppfylt. Det vil i så fall bli gjort en konkret vurdering av om det økonomiske grunnlaget er tilstede for driften og vilkåret kan anses.

6.2. Beslutningsmyndighet

Fornyet oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende gis av Utlendingsdirektoratet, jf. utlendingsloven § 65 første ledd.

 

Karl Erik Sjøholt
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Arbeidsenheten

Siste endringer
 • New: RS 2014-009 Residence permit for self-employed persons – the Immigration Act Section 25 first paragraph, cf. the Immigration Regulations Section 6-18 (18.10.2016)

  The circular with guidelines for the processing of applications for residence permits in order to engage in self-employment in Norway is now available in English.

 • Endret: RS 2014-009 Oppholdstillatelse til selvstendig næringsdrivende – utlendingsloven § 25 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-18 (29.01.2016)

  Oppholdstillatelse som selvstendig næringsdrivende kan unntaksvis også innvilges med adgang til å være i et ansettelsesforhold. Det er nå innarbeidet eksempler i rundskrivet punkt 2.7 på persongrupper dette skal gjelde.

 • Ny: RS 2014-009 Oppholdstillatelse til selvstendig næringsdrivende – utlendingsloven § 25 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 6-18 (08.05.2014)

  Nytt rundskriv som gir retningslinjer for behandling av søknader om oppholdstillatelse for å drive selvstendig næringsvirksomhet i Norge, jf. utlendingsforskriften § 6-18. Retningslinjene har så langt ikke vært nedfelt i rundskrivsform og rundskrivet gir uttrykk for den praksisen som har blitt ført i disse sakene.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo