Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

 

Red. anm.: Rundskrivet er under revisjon som følge av at returfremmende midler til individuelle tiltak for enslig mindreårige skal forvaltes som en anskaffelse og ikke som en tilskuddsordning (31.1.2017).

UDI rundskriv

RS 2015-005
Dokument-ID : RS 2015-005
Saksnummer : 14/4751-17
Dokumentdato : 23.04.2015
Mottakere :

Asylmottakene
Driftsoperatører for asylmottak

Returfremmende midler til individuelle tiltak for enslige mindreårige

 

1. Formål

Rundskrivet inneholder retningslinjer for tildeling av midler til individuelle tiltak for enslige mindreårige med begrenset tillatelse (jf. utlendingsforskriften § 8-8 1) eller avslag på beskyttelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE).

Formålet med ordningen er å bidra til flere enslige mindreårige returnerer og at deltakerne får en kompetanse som gjør dem bedre rustet til å mestre hverdagen i hjemlandet.

Mottak og driftsoperatør som UDI har driftsavtale med kan søke om midlene. Ordningens totale ramme er begrenset til tildelingen på årets budsjett.

2. Kriterier for tildeling

Anskaffelser av opplæring/kurs skal så langt det er mulig være basert på konkurranse mellom flere leverandører, jf. forskrift om offentlige anskaffelser § 3-1.

Tiltaket må

 • bygge på den unges individuelle forutsetninger og behov for opplæring
 • bygger på eksisterende kartlegging og tiltaksplan
 • være tilpasset eventuell skolegang
 • være frivillig for den enslige mindreårige som deltar
 • gjennomføres lokalt og kan bestå av kurs eller annen type opplæring og/eller praksis som gjennomføres av private eller offentlige utenfor mottaket 
 • være tidsbegrenset, forventet varighet inntil 10 uker
 • ikke gå ut over det man med rimelighet kan forvente at driftsoperatør skal dekke innenfor rammen av driftsavtalen (se RS 2012-019 og RS 2009-041)

3. Søknadens form og innhold

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

 • tiltakets tittel og deltakerens navn
 • planlagt tidsramme
 • spesifisert budsjett
 • beskrivelse av tolkebruk og undervisningsspråk
 • informasjon om innhentede tilbud fra leverandører
 • redegjørelse for valg av individuelt tiltak tilrettelagt for den unge
 • hvordan tiltaket er tenkt nyttiggjort i hjemlandet
 • hvordan tiltaket er relatert til det øvrige returarbeidet rettet mot den unge
 • navn på ansvarlig for gjennomføring av tiltaket på mottaket  
 • original underskrift fra ansvarlig person, beboeren og representant

Søknaden sendes UDIs regionkontor.

4. Regionkontorets behandling av søknaden

Regionkontoret skal vurdere om kriteriene i punkt 2 er oppfylt samt se om tiltaket oppfyller følgende:

 • den enslige mindreåriges særkontakt og representant er involvert og informert om tiltaket
 • det må gjennomføres før den enslige mindreårige fyller 18 år
 • det må ikke settes i gang før det foreligger svar fra UDI i saken

Søknadene vil bli behandlet fortløpende av det lokale regionkontor. Kostnadene forbundet med tiltaket utbetales forskuddsvis.

5. Rapporteringsplikt

Hver mottaker av midler skal utarbeide to typer rapporter. UDI forbeholder seg retten til å bruke informasjonen fra rapportene i forbindelse med erfaringsformidling, prosjektoversikter og lignende.

 1. Resultatrapport
  Krav til rapportering om mål og gjennomføring av tiltaket finnes i vedlagt rapporteringsskjema. Resultatrapporten skal være mottatt av UDI senest tre uker etter at tiltaket er avsluttet.
 2. Regnskap og faktura
  Det skal leveres et regnskap for tiltaket sammen med resultatrapporten. Regnskapet skal også inngå i mottakets ordinære årsregnskap med prosjektkode EMOTIL. Elektronisk faktura sendes så snart mottaket har fått godkjent et tiltak fra UDI og senest innen 15. november i budsjettåret. Dersom UDI ikke har mottatt tilfredsstillende rapportering og regnskap innen en måned etter gjennomført tiltak, vil stønadsbeløpet regnes som ubenyttede midler. Det skal da tilbakeføres UDI snarest og senest innen utgangen av budsjettåret. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til regionkontoret.

6. Kontrolladgang

UDI og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12 tredje ledd.

7.  Kunngjøring av ordningen

Ordningen kunngjøres gjennom informasjon på UDIs internettside, www.udi.no, og på www.udiregelverk.no.  Rundskrivet vil bli distribuert til alle driftsoperatører for asylmottak.

Beslutning om tildeling av midler er ikke å betrakte som enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. Det er derfor ikke klageadgang.

Christine Wilberg
avdelingsdirektør

Knut Berntsen
underdirektør  

Kontakt: Region- og mottaksavdelingen, Fagstaben

Siste endringer
 • Endret: RS 2015-005 Returfremmende midler til individuelle tiltak for enslige mindreårige (22.06.2016)

  Søknadskjema, avtalemaler og rapporteringsskjema for returfremmende midler til enslige mindreårige i mottak er nå lagt inn som vedlegg til rundskrivet.

 • Ny: RS 2015-005 Returfremmende midler til individuelle tiltak for enslige mindreårige (23.04.2015)

  Rundskrivet opprettes for å formalisere arbeidet med midler til individuelle tiltak for retur av enslige mindreårige. Det retter seg mot asylmottak og driftoperatører for asylmottak.

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen