Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2015-006
Dokument-ID : RS 2015-006
Saksnummer : 15/4636-6
Dokumentdato : 28.04.2015
Mottakere :

Asylavdelingen
Politiets utlendingsenhet (PU)

Utvidet registrering ved søknad om beskyttelse på grunn av sosioøkonomiske forhold/ arbeidsledighet

1. Innledning

Det har den senere tid vært et økende antall av asylsøkere som kun påberoper sosioøkonomiske forhold og at de søker om arbeid her i landet som grunnlag for å søke om beskyttelse. Dette gjelder særlig søkere fra Balkan. Dette rundskriv skal gjelde for alle søkere fra land som omfattes av dagens 48 timers prosedyre, se RS 2011-030 og IM 2012-015.

Dette rundskriv gir retningslinjer for når politiet skal foreta en utvidet registrering av søknad om beskyttelse fra disse søkerne. Slike søknader anses som åpenbart grunnløse.

Ved søknad fra barnefamilier skal politiet opplyse om barnets rett til å bli hørt. Det skal gjøres påtegning i den utvidede registreringen at slik informasjon er blitt gitt. 

I saker hvor det anføres beskyttelsesbehov i tillegg til sosioøkonomiske forhold og arbeidsledighet, herunder forhold knyttet til søkerens helse som kan være relevante for et eventuelt oppholdsgrunnlag, skal saken sendes til UDI for intervju på vanlig måte.

2. Begrunnelse for utvidet registrering

Erfaringsmessig vil det i slike saker ikke fremkomme flere opplysninger av betydning for et mulig beskyttelsesbehov enn det som søkeren opplyser ved en utvidet registrering. Søkeren har derved fått mulighet for å uttale seg og fremlegge grunnene til at vedkommende søker om beskyttelse. Bestemmelsen i utf. § 17-2 om asylintervju anses dekket gjennom en slik utvidet registrering. Søknaden er tilstrekkelig opplyst under politiregistreringen og et asylintervju i UDI vil ikke gi noe mer informasjon til å kunne fatte vedtak i saken.

3. Registeringen som asylsøker hos Politiets utlendingsenhet (PU)

Politiets utlendingsenhet (PU) skal ved registreringen bl.a. spørre om grunnlaget for å søke om beskyttelse og hva søkeren eventuelt frykter ved en retur til hjemlandet.

Politiets utlendingsenhet skal foreta en utvidet asylregistrering hvis søkeren oppgir sosiale og økonomiske forhold, herunder arbeidsledighet, som eneste grunn for å søke om beskyttelse, og
søkeren ikke frykter annet enn sosiale og økonomiske problemer ved retur til hjemlandet 

Politiet skal fylle ut pkt. 14 i RS 2010-081V5. Politiet skal skrive at søkeren er blitt orientert om at dette antageligvis vil være det eneste intervjuet som vil bli gjennomført og at UDI vil kunne fatte vedtak på grunnlag av den utvidede registreringen.

 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør                  

Kontakt: Asylavdelingen, fagstab  

 

Siste endringer
  • Ny: RS 2015-006 Utvidet registrering ved søknad om beskyttelse på grunn av sosioøkonomiske forhold/ arbeidsledighet (28.04.2015)

    Nytt rundskriv fra UDI til Politiets utlendingsenhet med retningslinjer for når det skal foretas en utvidet registrering av søknad om beskyttelse på grunn av sosioøkonomiske forhold. Retningslinjene gjelder for søkere fra land som omfattes av dagens 48-timersprosedyre.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo