Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Information
Hele eller deler av dokumentet er unntatt offentlighet:
Offentleglova § 24 første ledd 

UDI rundskriv

RS 2015-010
Dokument-ID : RS 2015-010
Saksnummer : 15/07681
Sist endret : 20.09.2018
Dokumentdato : 10.09.2015
Mottakere :

Utenriksstasjonene

Rutiner for opprettelse av utvisningssak når utenriksstasjonen har avdekket falsk identitet og/eller falske dokumenter i forbindelse med saksforberedelse eller saksbehandling


1. Innledning – formål og bakgrunn

2. Utenriksstasjonenes oppgaver i forbindelse med avdekking av falske dokumenter

2.1. Når skal utenriksstasjonen starte utvisningssak?

2.2. Hvordan starte utvisningssak i saker der utenriksstasjonen har avslagsmyndighet?

2.3. Hvordan starte utvisningssak der utenriksstasjonen saksforbereder sak for UDI?

3. UDIs oppgaver

1. Innledning – formål og bakgrunn

Formålet med dette rundskrivet er å gi retningslinjer for i hvilke tilfeller utenriksstasjonene skal starte opp en utvisningssak.

Videre er det et formål å tydeliggjøre registrerings- og oversendelsesrutiner for å sikre en effektiv saksflyt mellom utenriksstasjonene og Utlendingsdirektoratet (UDI).

For å sikre at norske myndigheter vet hvem som til enhver tid oppholder seg i Norge og hvem som ønsker å reise inn til Norge, er det viktig at utenriksstasjonene foretar en sikker identitetskontroll og følger opp saker overfor UDI der det i en søknad avdekkes bruk av falske identitetsdokumenter eller gis uriktige opplysninger om identitet.

Sikker identitet er avgjørende for å sikre seg mot at personer opptrer med falsk identitet, to identiteter, eller at flere personer deler samme identitet. I tillegg er sikker identitet grunnleggende for å sikre at man ikke urettmessig får adgang til Norge eller får en tillatelse etter utlendings- og statsborgerloven. Norge har også et ansvar overfor de andre landene som deltar i Schengensamarbeidet når det gjelder å sikre seg mot at personer ikke urettmessig får adgang til Norge og dermed resten av Schengenområdet. Ved bortfall av indre grensekontroll i Schengenområdet påhviler det det enkelte land, blant annet i forbindelse med behandling av søknad om adgang til det enkelte land, et større ansvar i å sikre at personer uten sikker identitet ikke får adgang til Schengenområdet.

For å hindre at personer som benytter andre falske dokumenter og/eller gir uriktige opplysninger får adgang til Norge og Schengenområdet, er det viktig at utenriksstasjonene også følger opp sakene overfor UDI der det i en søknad avdekkes bruk av falske underlagsdokumenter og/eller at det gis andre uriktige opplysninger, som er avgjørende for saken.

I saker der utenriksstasjonen avslår en søknad på bakgrunn av bruk av falsk ID og/eller andre falske underlagsdokumenter og/eller uriktige opplysninger, skal utenriksstasjonen forhåndsvarsle utlendingen om utvisning.

2. Utenriksstasjonenes oppgaver i forbindelse med avdekking av falske dokumenter

2.1. Når skal utenriksstasjonen starte utvisningssak?

I henhold til utlendingsloven § 66 første ledd bokstav a, vil det å oppgi uriktig identitet og/eller andre opplysninger av betydning til norske myndigheter i forbindelse med en sak etter loven alltid vurderes for å være en grov overtredelse av utlendingsloven. Å fremlegge falske/forfalskede dokumenter omfattes av det å gi uriktige opplysninger i henhold til denne bestemmelsen. Ulik stavemåte av navn som følge av transkribering o.l. er ikke omfattet av det å gi uriktige opplysninger etter loven.

Dersom utenriksstasjonen i forbindelse med saksforberedelse (for eksempel i sak om familieinnvandring, arbeid, studie eller visum) eller behandling av søknad, jf. over, oppdager at søker har oppgitt uriktig identitet eller brukt falskt/forfalsket identitetsdokument, skal utenriksstasjonen starte utvisningssak.

Dersom utenriksstasjonen i forbindelse med saksforberedelsen oppdager at søker har fremlagt falske underlagsdokumenter og/eller at det på annen måte er gitt uriktige opplysninger som er avgjørende for saken, skal utenriksstasjonen også i slike tilfeller starte utvisningssak.

I flere tilfeller mottar og behandler norske utenriksstasjoner visumsøknader etter avtale om representasjon av andre Schengenland.

Representasjonsavtalene innebærer at et annet Schengenland har avgitt myndighet til Norge til å motta, vurdere, innvilge og avslå søknader om Schengenvisum i medhold av visumforordningen. Visumsøknadene fremsettes til norsk utenriksstasjon på lik linje som søknad om visum til Norge, og søknadene vurderes etter norsk utlendingslov og behandles etter saksbehandlingsreglene i den norske forvaltningsloven.

Dersom det i slike representasjonsaker avdekkes at søker har oppgitt uriktig identitet eller brukt falskt/forfalsket identitetsdokument, eller at søker har fremlagt falske underlagsdokumenter og/eller at det på annen måte er gitt uriktige opplysninger, som er avgjørende for saken, skal utenriksstasjonen også i slike tilfeller starte utvisningssak.

Utenriksstasjonen skal starte utvisningssak når søkeren har:

 • oppgitt forskjellige identitetsopplysninger til norske utlendingsmyndigheter

 • fremlagt ekte utstedte identitetsdokumenter hvor det er foretatt endringer.

 • fremlagt ekte identitetsdokumenter som brukes av rette innehaver men er utstedt med feil identitet på bakgrunn av forfalskede underlagsdokument eller korrupsjon (feilaktig utstedt dokument)

 • fremlagt totalforfalskede identitetsdokumenter eller dokumentet i sin helhet er falskt eller reprodusert.

 • fremlagt ekte utstedt identitetsdokument, endret eller uendret, men brukes av andre enn dokumentets eier (imposter). Utvisningssak skal kun opprettes i disse tilfellene dersom stasjonen også har opplysninger om annen identitet.

 • fremlagt falskt/forfalsket underlagsdokument som er avgjørende for saken

 • oppgitt uriktige opplysninger om forhold som er avgjørende for saken

Det er ikke et vilkår at søker oppholder seg i Norge eller tidligere har vært i Norge for å bli utvist.

2.2. Hvordan starte utvisningssak i saker der utenriksstasjonen har avslagsmyndighet?

I saker der utenriksstasjonen avslår søknaden fordi søker har oppgitt uriktig identitet, og/eller fordi søker har brukt falske dokumenter i søknaden, og/eller på annen måte har gitt uriktige opplysninger av betydning for saken, skal utenriksstasjonen starte utvisningssak. Dette skal de gjøre de ved å:

 • fylle ut forhåndsvarsel om utvisning og underrette om dette samtidig med underretting om avslag på søknad om visum eller annen oppholdssak for de utenriksstasjonene som behandler slike saker.

 • utarbeide en rapport vedrørende funnet til bruk i utvisningssaken. Når det er avdekket falske dokumenter, må rapporten inneholde opplysninger om hva som er uriktig ved dokumentet og hvilke undersøkelser som er gjort. Rapporten bør også inneholde opplysninger om hva utenriksstasjonen har lagt vekt på når de legger til grunn at dokumentet er falskt/forfalsket. Når det er avdekket uriktige opplysninger, må rapporten inneholde opplysninger om hvilke opplysninger som er uriktige, og hvordan disse ble oppdaget. Rapporten må også inneholde opplysninger om hvordan utenriksstasjonen kom frem til at opplysningene var uriktige, samt en vurdering av hvilken betydning opplysningene har hatt for saken.

 • legge eventuell rapport/uttalelse fra andre instanser vedrørende falskt/forfalsket dokument inn i avslagssaken i Norvis.

 • lagre både forhåndsvarselet og rapport om funnet i Norvis i visumsaken.

 • registrere underrettingen av forhåndsvarselet i visumsaken i Norvis.

 • registrere underrettingen med en kopi til Område for EØS og utvisning (OFEU) i Norvis, slik at OFEU får en tverretatlig melding i DUF om at forhåndsvarselet er underrettet. Se brukerveiledning (vedlegg 2 til dette rundskrivet) for nærmere beskrivelse av registrerings- og oversendelsesrutiner.

Forhåndsvarselet følger som vedlegg 1 til dette rundskrivet. Utenriksstasjonen skal fylle inn personalia i forhåndsvarselet, for øvrig er det forhåndsutfylt og underskrevet av UDI.

2.3. Hvordan starte utvisningssak der utenriksstasjonen saksforbereder sak for UDI?

Når saksforberedelsen er ferdig og saken skal oversendes til UDI for videre behandling, er det viktig at utenriksstasjonen utarbeider en rapport til bruk i utvisningssaken. Når det er avdekket falske dokumenter, må rapporten inneholde opplysninger om hva som er uriktig ved dokumentet og hvilke undersøkelser som er gjort. Rapporten bør også inneholde opplysninger om hva utenriksstasjonen har lagt vekt på når de legger til grunn at dokumentet er falskt/forfalsket. Når det er avdekket uriktige opplysninger, må rapporten inneholde opplysninger om hvilke opplysninger som er uriktige, og hvordan disse ble oppdaget. Rapporten må også inneholde opplysninger om hvordan utenriksstasjonen kom frem til at opplysningene var uriktige, samt en vurdering av hvilken betydning opplysningene har for saken.

Utenriksstasjonen skal sende inn saken til den respektive enhet i UDI. Den respektive saksbehandlingsenheten sender deretter saken til OFEU (Område for EØS og utvisning) for vurdering av utvisning før søknaden behandles.

3. UDIs oppgaver

Når UDI har mottatt en tverretatlig melding fra utenriksstasjonen i saker der de har avslått visumsøknaden og underrettet om forhåndsvarsel om utvisning, skal OFU umiddelbart opprette sak om utvisning på personen, og legge forhåndsvarsel om utvisning og utenriksstasjonens rapport om falske dokumenter inn i utvisningssaken.

Når tilsvarsfristen er gått ut skal OFU behandle saken innen fem virkedager.

I sakene som gjelder familieinnvandring, studie eller arbeid der utenriksstasjonene har vært saksforberedende organ, jf punkt 2.3., vil utvisningssaken bli håndtert parallelt med oppholdssaken.

Vedtak om utvisning sendes elektronisk i DUF/Norvis til utenriksstasjonen for underretting.

 

Kar Erik Sjøholt 
avdelingsdirektør

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for EØS- og utvisningssaker (OFEU)

Siste endringer
 • Ny: RS 2015-010 Rutiner for opprettelse av utvisningssak når utenriksstasjonen har avdekket falsk identitet og/eller falske dokumenter i forbindelse med saksforberedelse eller saksbehandling (30.10.2018)

  Rundskrivet er nå tilgjengelig i engelsk versjon (klikk på flagget).

 • Endret: RS 2015-010 Rutiner for opprettelse av utvisningssak når utenriksstasjonen har avdekket falsk identitet og/eller falske dokumenter i forbindelse med saksforberedelse eller saksbehandling (20.09.2018)

  Etter tilbakemelding fra flere utenriksstasjoner har UDI presisert ordlyden i rundskrivet, slik at det tydelig fremgår at utenriksstasjonene skal starte sak om utvisning når utenriksstasjonen har avdekket falsk identitet, falske dokumenter og uriktige opplysninger. I tillegg er det presisert at utenriksstasjonene også skal starte sak om utvisning i visumsaker der norske utenriksstasjoner behandler visumsøknader etter avtale om representasjon av andre Schengenland.

 • Ny: RS 2015-010 Rutiner for opprettelse av utvisningssak når utenriksstasjonen har avdekket falsk identitet og/eller falske dokumenter i forbindelse med saksforberedelse eller saksbehandling (10.09.2015)

  Nytt rundskriv som gir rutiner for i hvilke tilfeller utenriksstasjonene skal starte opp en utvisningssak hvor det avdekkes falsk identitet og/eller falske dokumenter i forbindelse med saksforberedelse eller saksbehandling på utenriksstasjonene. Rundskrivet er også med på å tydeliggjøre registerings- og oversendelsesrutiner for å sikre en effektiv saksflyt.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo