Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2016-001
Dokument-ID : RS 2016-001
Saksnummer : 15/08477-13 (18/00276-1)
Sist endret : 16.01.2018
Dokumentdato : 08.02.2016
Mottakere :

Asylavdelingen
Politiets utlendingsenhet

Registrering og innledende saksbehandling av søknad om beskyttelse fra enslig mindreårig asylsøker som åpenbart er over 18 år


1. Innledning

2. Vurdering av søkerens alder under asylregistreringen

2.1 Konsekvensene av å sette prosedyrekode for normalsak (NS)

2.2 Konsekvensene av å sette prosedyrekode for Dublinsak (DU)

3. Rutiner under registreringen i PU

4. Rutiner i Koordineringsenheten

4. 1 Saker med prosedyrekode for normalsak (NS)

4.2 Saker med prosedyrekode for Dublinsak (DU)

1. Innledning

Rundskrivet angir hvilken innledende prosedyre en søknad om beskyttelse skal behandles etter hvis søkeren oppgir å være enslig mindreårig, men åpenbart fremstår som over 18 år.

2. Vurdering av søkerens alder under asylregistreringen   

Politiets Utlendingsenhet (PU) skal vurdere søkerens alder og sette prosedyrekode for normalsak (NS) eller Dublinsak (DU) hvis søkeren fremstår som åpenbart over 18 år.

Med «åpenbart» menes at søkeren vurderes å være helt klart over 18 år. Tvil om alder skal komme søkeren til gode. PU skal registrere søkeren med prosedyrekode for enslig mindreårig (EMA) hvis det ikke kan utelukkes at søkeren er under 18 år.

Avgjørelsen om å registre søkeren som voksen er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages. Beslutningen og registreringen av alder i PU er ikke bindende for UDI og den videre saksbehandlingen av søknad om beskyttelse. UDI kan på et hvert stadium i saken endre prosedyrekoden til enslig mindreårig (EMA) hvis det f.eks. fremkommer nye opplysninger vedrørende søkerens alder.

2.1 Konsekvensene av å sette prosedyrekode for normalsak (NS)    

Søkere som vurderes til å være åpenbart over 18 år og som registreres med prosedyrekode for normalsak (NS) får ikke:

 • tildelt advokat i første instans

 • tilbud om plass i mottak for enslige mindreårige, men tilbys plass på et voksenmottak

 • tilbud om ankomstsamtale hos Koordineringsenheten (KOR) i Asylavdelingen i UDI

 • tilbud om aldersundersøkelse

2.2 Konsekvensene av å sette prosedyrekode for Dublinsak (DU)

Søker som vurderes til å være åpenbart over 18 år og som registreres med prosedyrekode for Dublinsak (DU) får ikke:

 • tildelt advokat i første instans

 • tilbud om plass i mottak for enslige mindreårige, men tilbys plass på et voksenmottak

Søkere som vurderes å være åpenbart over 18 år og som registreres med prosedyrekode for Dublinsak (DU) kan kalles inn til ankomstsamtale hos KOR om søkerens alder, for å få tilbud om en aldersundersøkelse samt innhenting av tilleggsopplysninger som er nødvendige for den kommende Dublin-behandlingen av søknaden. Dette er nødvendig fordi flere land innenfor Dublinsamarbeidet krever at det er gjennomført en slik undersøkelse for eventuelt å gi samtykke til vår anmodning om tilbaketakelse.

3. Rutiner under registreringen i PU

PU skal:

 • innkalle en representant etter oppsatt vaktliste selv om søkeren åpenbart er over 18 år. (Representanten skal delta og bistå søkeren under asylregistreringen.)

 • alltid oppgi søkerens DUF-nummer til den representanten som er innkalt

 • ved tvil om søkerens oppgitte alder anmerke dette, samt gi sin egen vurdering av søkerens alder i skjemaet for ankomstregistrering av asylsøkere. (Det er viktig å dokumentere hvordan PU har vurdert søkerens alder under asylregistreringen.)

 • gi informasjon til søkeren om betydningen av å få klarlagt alder og gjøre påtegning om alder som det fremgår av vedlegget til RS 2010-183

 • skrive ned representantens uttalelse om alder i registreringsrapporten

 • skrive ned eventuelle andre opplysninger av betydning for aldersvurderingen i registreringsrapporten, f.eks. treff i EURODAC/VIS, jf. RS 2014-023 pkt. 2.1.3 – søkeren anses åpenbart å være over 18 år

 • registrere søkeren som 18 år i DUF med prosedyrekode NS eller DU

 • i de tilfellene hvor søkeren kun blir innledende registrert, og asylregistreringsskjemaet derfor ikke blir opprettet i DUF, skal det likevel skrives en politirapport i DUF. Det skal i rapporten fremkomme hvilke vurderinger som ligger til grunn for å sette opp alderen til søkeren. I rapporten skal representantens kommentar til aldersjusteringen fremkomme, samt brukeridentiteten (BID) til teamleder/spesialist som har gjort vurderingen sammen med saksbehandleren.

 • ved tvil om søkerens oppgitte alder anmerke dette og gi en egen vurdering av søkerens alder i skjemaet for ankomstregistrering av asylsøkere. Det bør alltid konfereres med teamleder/spesialist før aldersjusteringen blir gjort, og deres brukeridentitet (BID) skal fremkomme av rapporten.  Det er viktig å dokumentere hvordan PU har vurdert søkerens alder under asylregistreringen. Saksbehandler bør gi en beskrivelse av søkerens utseende, væremåte, uttalelser osv.

 • sette karakteristikk-kode for åpenbart over 18 år (ÅP>18)

 • sende elektronisk melding til Koordineringsenheten (KOR) i Asylavdelingen selv om søkerens alder registreres som 18 år i DUF. Denne meldingen skal sendes umiddelbart av saksbehandleren som har gjort aldersjusteringen. Dette gjelder også i de sakene hvor det kun er gjort en innledende registrering. Meldingen sendes som en tverretatlig melding gjennom Postklienten.

4. Rutiner i Koordineringsenheten

4. 1 Saker med prosedyrekode for normalsak (NS)

KOR skal:

 • informere Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) om søkeren, herunder gi opplysninger om aldersvurderingen som er foretatt under asylregistreringen og hvilken prosedyrekode som er satt på saken. (FMOA vil avgjøre om søkeren har rett til representant etter utlendingsloven § 98b, jf. § 98a.)

 • avvente tilbakemelding fra FMOA om representant er oppnevnt eller ikke. (Etter gjeldende rutiner sender FMOA kopi av sitt vedtak til UDI.)

 • sende saken elektronisk til ansvarlig landenhet for behandling av søknaden om beskyttelse

4.2 Saker med prosedyrekode for Dublinsak (DU)

KOR skal:

 • innkalle søkeren sammen med representanten til en samtale angående søkerens alder hvis det er nødvendig for å kunne begjære tilbaketakelse etter Dublin-regelverket, se pkt. 2.2. annet avsnitt ovenfor. (Dublinenheten kan kontaktes hvis det er behov for å vite hvilke land dette er aktuelt for)

 • informere søkeren under samtalen om muligheten for å gjennomføre en aldersundersøkelse i henhold til utlendingsloven § 88

 • innhente samtykke og nødvendige helseopplysninger fra søkeren til aldersundersøkelsen

 • informere Barnefaglig enhet (BFE) om saken slik at de kan bestille time til aldersundersøkelse

 • informere FMOA om søkeren, herunder gi opplysninger om aldersvurderingen som er foretatt under asylregistreringen og hvilken prosedyrekode som er satt på saken. (FMOA vil avgjøre om søkeren har rett til representant etter utlendingsloven § 98b, jf § 98a)

 • avvente tilbakemelding fra FMOA om representant er oppnevnt eller ikke

 • sende saken elektronisk til Dublinenheten for behandling av søknaden om beskyttelse

 

Hanne Jendal
avdelingsdirektør           

               

Kontakt:
Asylavdeling, fagstab

Siste endringer
 • Endret: RS 2016-001 Registrering og innledende saksbehandling av søknad om beskyttelse fra enslig mindreårig asylsøker som åpenbart er over 18 år (16.01.2018)

  Henvisninger i teksten er endret i tråd med at Ankomstenheten (ANK) har byttet navn til Koordineringsenheten (KOR).

 • Ny: RS 2016-001 Registrering og innledende saksbehandling av søknad om beskyttelse fra enslig mindreårig asylsøker som åpenbart er over 18 år (08.02.2016)

  Det er utarbeidet et nytt rundskriv for å sikre riktig registrering av saker der søkeren fremstår som åpenbart å være over 18 år selv om han/hun påberoper å være enslig mindreårig asylsøker.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo