Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2016-002
Dokument-ID : RS 2016-002
Saksnummer : 16/02443-8
Sist endret : 04.09.2017
Dokumentdato : 08.04.2016
Mottakere :

Politidistriktene

Oversendelse av søknader om permanent oppholdstillatelse der UDI skal vurdere tilbakekall av beskyttelse jf. GI-14/2016


Utlendingsdirektoratet har delegert politiet myndighet til å innvilge søknader etter utlendingsloven § 62 første ledd og utlendingsforskriften § 11-1 første ledd og annet ledd første punktum, i saker hvor det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, jf. RS 2010-089.

Justis- og beredskapsdepartementet har i GI-14/2016, punkt 6 nr. 5, instruert UDI om å opprette sak om tilbakekall dersom det ved søknad om permanent oppholdstillatelse foreligger indikasjoner på at utlendingens behov for beskyttelse ikke lenger er til stede. Sak om tilbakekall skal kun opprettes i tilfeller der søkeren har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 28. Overføringsflyktninger er ikke omfattet av instruksen.

Søkere med avledet flyktningstatus er i utgangspunktet ikke omfattet av instruksen, men kan likevel bli berørt dersom det er aktuelt å tilbakekalle flyktningstatus for hovedpersonen som vedkommende har avledet flyktningstatus fra.

Instruksen medfører en ny kategori søknader om permanent oppholdstillatelse som er å anse som tvilssaker som politiet skal oversende UDI for behandling.

Hvilke saker som skal oversendes UDI for behandling

UDI har foretatt en foreløpig gjennomgang av hvilke søknader om permanent oppholdstillatelse som omfattes av punkt 6 nr. 5 i GI-14/2016, og ber politiet om å oversende følgende saker til UDI for behandling:

 • Søknader om permanent oppholdstillatelse for borgere av Somalia som fikk innvilget oppholdstillatelse utlendingsloven § 28 annet ledd, jf. første ledd bokstav a og b før 1. oktober 2014.

  UDI endret sin praksis for retur til Somalia i desember 2012. Etter dette har det vært en utvikling i praksis fram til oktober 2014, som gjør at det i disse sakene kan være indikasjoner på at søkerens beskyttelsesbehov ikke lenger er til stede.

 • Søknader om permanent oppholdstillatelse for borgere av Somalia som har avledet flyktningstatus etter utlendingsloven § 28 sjette ledd, dersom:
  • hovedpersonen som søkeren er familiegjenforent med, fikk innvilget oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 28 (2), jf. (1) a eller b før 1. oktober 2014, og
  • hovedpersonen ennå ikke har fått innvilget permanent oppholdstillatelse

 • Søknader om permanent oppholdstillatelse fra borgere av Sri Lanka som har oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 28 (2) jf. (1) a eller b

 • Søknader om permanent oppholdstillatelse for borgere av Sri Lanka som har avledet flyktningstatus etter utlendingsloven § 28 sjette ledd, dersom:
  • hovedpersonen som søkeren er familiegjenforent med, fikk innvilget oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 28 (2) jf. (1) a eller b, og
  • hovedpersonen ennå ikke har fått innvilget permanent oppholdstillatelse

Disse sakene er å anses som tvilssaker, med mindre UDI har gitt politiet beskjed om at saken ikke byr på tvil.

Dersom politiet i forbindelse med søknaden om permanent oppholdstillatelse blir klar over konkrete og individuelle forhold ved en sak som tyder på at søkerens beskyttelsesbehov har bortfalt, skal politiet oversende søknaden til UDI for behandling. Tilsvarende gjelder der personen som søker om permanent oppholdstillatelse har avledet flyktningstatus og beskyttelsesbehovet til hovedpersonen kan ha bortfalt.

Dette gjelder uavhengig av hvilken nasjonalitet søkeren tilhører.

Merking av sakene

Alle søknader som er omfattet av instruksen skal merkes med merkingskoden « Tilbakekallsvurdering- GI-14/2016» med forkortelsen «BV» i DUF.

Forkortelsen «BV» angir at det er snakk om en beskyttelsesvurdering.

Merkingskoden registreres i saken som gjelder søknad om permanent oppholdstillatelse.

Spørsmål om fornyelse av midlertidig oppholdstillatelse og reisebevis

Politiet skal ikke fornye den midlertidige oppholdstillatelsen, og dermed heller ikke reisebeviset.

Dette følger av punkt 3.2 i RS 2017-006 Forberedelse og behandling av søknader om permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 62. Det er en forutsetning for å fornye den midlertidige oppholdstillatelsen at vilkårene for tillatelsen fortsatt er oppfylt. Når politiet sender inn en søknad om permanent oppholdstillatelse fordi den midlertidige oppholdstillatelsen skal vurderes tilbakekalt, vil det være tvil om vilkårene for den midlertidige tillatelsen er oppfylt.

 

Nikos Rippis
fagsjef

Kontakt: Oppholdsavdelingen, Område for permanent oppholdstillatelse, reisedokument og statsborgerskap

Siste endringer
 • Endret: RS 2016-002 Oversendelse av søknader om permanent oppholdstillatelse der UDI skal vurdere tilbakekall av beskyttelse jf. GI-14/2016 (04.09.2017)

  Rundskrivet er oppdatert med ny henvisning til RS 2017-006 som erstatter RS 2010-062.

 • Endret: RS 2016-002 Oversendelse av søknader om permanent oppholdstillatelse der UDI skal vurdere tilbakekall av beskyttelse jf. GI-14/2016 (31.10.2016)

  Rundskrivet er oppdatert i tråd med revidert instruks, GI-14/2016, som presiserer at utlendinger med avledet flyktningstatus etter utl. § 28 sjette ledd ikke faller inn under instruksens anvendelsesområde, med mindre hovedpersonen (den flyktningstatusen er avledet fra) får tilbakekalt sin status etter utl. § 37 første ledd bokstav e eller f. Endringene i rundskrivet innebærer nye punkter der det fremgår at søknader om permanent opphold fra personer med avledet flyktningstatus, skal oversendes UDI dersom hovedpersonen er omfattet av instruksen og enda ikke har fått permanent oppholdstillatelse. I tillegg er det lagt til at søknader om permanent oppholdstillatelse fra borgere av Sri Lanka, skal oversendes UDI for vurdering og at politiet skal oversende andre saker som de ellers ser kan være omfattet av instruksen, uavhengig av nasjonalitet.

 • Endret: RS 2016-002 Oversendelse av søknader om permanent oppholdstillatelse der UDI skal vurdere tilbakekall av beskyttelse jf. GI-04/2016 (19.04.2016)

  Rundskrivet er oppdatert. På bakgrunn av henvendelser fra politiet har vi tatt inn et avsnitt om at politiet ikke skal fornye den midlertidige oppholdstillatelsen og reisebeviset. Dette følger av punkt 9 i rundskriv 2010-062 Retningslinjer for behandling av søknader om permanent oppholdstillatelse. Det er en forutsetning for å fornye den midlertidige oppholdstillatelsen at vilkårene for tillatelsen er oppfylt. Når politiet sender inn en søknad om permanent oppholdstillatelse fordi den midlertidige oppholdstillatelsen skal vurderes tilbakekalt, vil det være tvil om vilkårene for den midlertidige tillatelsen er oppfylt. Videre har vi presisert at overføringsflyktninger ikke er omfattet av rundskrivet.

 • Ny: RS 2016-002 Oversendelse av søknader om permanent oppholdstillatelse der UDI skal vurdere tilbakekall av beskyttelse jf. GI-04/2016 (08.04.2016)

  UDI ber i rundskrivet politiet om å oversende søknader om permanent oppholdstillatelse fra borgere av Somalia, som fikk innvilget første oppholdstillatelse etter utlendingslovens § 28 1 a og b før 1. oktober 2014. Disse sakene er å anses som tvilssaker, med mindre UDI har gitt politiet beskjed om at saken ikke byr på tvil. Bakgrunnen for rundskrivet er GI-04/2016, punkt 6 nr. 5, hvor Justis- og beredskapsdepartementet instruerer UDI om å opprette sak om tilbakekall dersom det ved søknad om permanent oppholdstillatelse foreligger indikasjoner på at utlendingens behov for beskyttelse ikke lenger er til stede.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo