Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

Red.anm.: Retningslinjen vil bli revidert på bakgrunn av Lov om endringer i utlendingsloven mv. (utvisning på grunnlag av eksklusjon fra flyktningstatus mv.). (10. desember 2018)

UDI rundskriv

RS 2016-009
Dokument-ID : RS 2016-009
Saksnummer : 16/01374
Dokumentdato : 19.12.2016
Mottakere :

Politidistriktene
Politiets Utlendingsenhet

Politiets oppgaver ved underretning og iverksetting av vedtak om bortvisning og utvisning


1. Innledning

Dette rundskrivet gir retningslinjer for politiets oppgaver i forbindelse med underretning og iverksetting av vedtak om bortvising og utvisning.

2. Underretning

Politiet underretter utlendingen om vedtak, klageadgang og utreisefrist mv. Dersom utlendingen har advokat skal advokaten underrettes i tillegg til utlendingen. Underretningen skal skje i samsvar med forvaltningsloven § 27 og § 28.

Informasjonen skal gis på et språk utlendingen forstår, og det skal fremgå av påtegningen at slik informasjon er gitt, jf. utlendingsforskriften § 14-5 jf. § 5-4 første ledd.

Ved underretningen må politiet:

 • Sette klagefrist i samsvar med forvaltningsloven § 29.

 • Informere utlendingen om utreisefristen i samsvar med UDIs vedtak, eventuelt at det ikke er gitt utreisefrist, jf. utlendingsloven § 90 sjette ledd, og registrere dette i DUF.

 • Sette frist for å begjære utsatt iverksetting av vedtaket dersom utlendingen ikke har rett til å oppholde seg her inntil saken er endelig avgjort, jf. utlendingsloven § 90 første ledd. Det fremgår av UDIs vedtak om utlendingen har rett til å oppholde seg her inntil saken er endelig avgjort.

 • Orientere utlendingen om adgangen å la seg bistå av fullmektig m.m, jf. utlendingsloven § 82.

 • Orientere om retten til fritt rettsråd, med mindre utlendingen er utvist etter utlendingsloven § 66 første ledd bokstav b eller c, § 67 første ledd bokstav a, b og c, § 68 første ledd bokstav a eller b og § 122, se utlendingsloven § 92.

Underretting skal utføres i DUF-arbeidsprosessen «Politiet underretter om vedtak. Arbeidstrinnet heter «Registrer underretting».

3. Iverksetting

Ved iverksettingen må politiet:

Iverksetting skal utføres i DUF-arbeidsprosessen «Politiet iverksetter negativt vedtak». Arbeidstrinnet heter «Registrer utreise».

 


Nikos Rippis
fagsjef

Kontakt: Oppholdsavdelingen (OPA), Område for EØS- og utvisningssaker (OFEU)

Siste endringer
 • Ny: RS 2016-009 Politiets oppgaver ved underretning og iverksetting av vedtak om bortvisning og utvisning (19.12.2016)

  Oppholdsavdelingen (OPA), Område for utvisning (OFU), slutter å sende oversendelsesbrev til politiet ved vedtak om bortvisning og utvisning. Informasjonen til politiet som tidligere fremgikk av oversendelsesbrevene vil nå fremgå av dette rundskrivet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo