Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English

UDI rundskriv

RS 2017-002
Dokument-ID : RS 2017-002
Saksnummer : 16/02140-9
Dokumentdato : 25.08.2017
Mottakere :

Asylmottakene
Driftsoperatører for asylmottak

Krav til informasjonsarbeid i ordinære mottak


1. Innledning

2. Målsetting

3. Målgruppe

4. Organisering og ansvar

5. Informasjon til ulike grupper

5.1 Fasedelt informasjonsarbeid for voksne

5.2 Informasjonsarbeid for barn og unge

6. Gjennomføring på et språk beboeren forstår

7. Tilrettelegging og veiledning

8. Obligatorisk deltakelse, og konsekvenser hvis de ikke deltar

9. Registrering i SESAM

10. Fritak

11. Deltakerbevis

1. Innledning

Dette rundskrivet med vedlegg inneholder UDIs krav til informasjonsarbeid overfor beboere i ordinære mottak.

2. Målsetting

Det overordnede målet med informasjonsarbeidet i mottak er at beboerne blir best mulig forberedt til oppholdet i mottak mens de venter på vedtak, og til integrering eller retur.

Beboerne skal få tilstrekkelig informasjon til å kjenne sine rettigheter og plikter, slik at de kan ta informerte valg for seg selv og andre de har omsorg for.

3. Målgruppe

Målgruppen er beboere i ordinære mottak.

4. Organisering og ansvar

Mottakets informasjonsarbeid skal være helhetlig og et felles anliggende for alle ansatte. Mottaket skal ha en ansatt med faglig og koordinerende ansvar for informasjonsarbeidet.

Mottakene skal etablere samarbeid med sektormyndigheter, organisasjoner og andre aktører i lokalmiljøet. Informasjon fra disse skal inngå i informasjonsarbeidet ved behov.

Mottaket skal ha en skriftlig plan for arbeidet. Planen skal omfatte:

 • personalgruppas ansvar og oppgaver

 • hvor og når de ulike delene av informasjonsarbeidet gjennomføres

 • hvordan uformelle arenaer og møteplasser skal benyttes i arbeidet

 • hvordan mottaket skal bruke ulike pedagogiske metoder og praktiske aktiviteter i arbeidet

 • hvordan mottaket skal involvere eksterne samarbeidspartnere i utformingen og gjennomføringen, så langt det er mulig og hensiktsmessig

 • plan for differensiering for ulike grupper

 • bruk av tolkeressurser

 • bruk av evaluering i informasjonsarbeidet

5. Informasjon til ulike grupper

5.1 Fasedelt informasjonsarbeid for voksne

Mottaket skal ha et strukturert informasjonsarbeid for beboere over 18 år. Det er status i asylsaken som skal styre hvilken informasjon beboeren får. Informasjonsarbeidet skal være målrettet mot de ulike fasene i asylsaken og følge RS 2017-002V2 Informasjonsplan for voksne beboere i ordinære mottak.

Mottaket skal

 • tilpasse arbeidet til beboerens behov og forutsetninger, inkludert å bruke praktiske aktiviteter som pedagogiske virkemidler

 • trekke inn beboerne i informasjonsarbeid både når det gjelder planlegging, gjennomføring og evaluering

 • ha et informasjonsarbeid tilsvarende minimum 8 timer pr måned for beboere som deltar i informasjonsmodulene 2-9

 • tilstrebe et godt samarbeid med den instansen som har ansvar for norskundervisningen, for å bidra til et helhetlig informasjonsløp for beboerne

 • involvere eksterne samarbeidspartnere i utformingen og gjennomføringen, så langt det er mulig og hensiktsmessig.

5.2 Informasjonsarbeid for barn og unge

Mottaket skal ha et strukturert informasjonsarbeid for beboere mellom 12 og 18 år. Arbeidet skal følge RS 2017-002V1 Informasjonsplan for barn og unge i mottak.

Mottaket skal

 • tilpasse arbeidet til målgruppas behov og forutsetninger, inkludert å bruke praktiske aktiviteter som pedagogiske virkemidler

 • motivere til deltakelse, blant annet ved å gi foresatte god informasjon om mål, innhold og metodikk

 • tilstrebe et nært samarbeid med skolen, med det siktemål at informasjonen som blir gitt i mottaket og skoleundervisningene utfyller hverandre

6. Gjennomføring på et språk beboeren forstår

Informasjonsarbeidet skal gjennomføres på et språk beboeren forstår.

7. Tilrettelegging og veiledning

For at beboerne skal få økt eierskap til egen situasjon må det gis rom for refleksjon og dialog.

Mottaket skal

 • legge til rette for dialog og aktiv deltakelse fra beboerne i informasjonsarbeidet, både innholdsmessig og praktisk

 • veilede beboerne om hvordan de selv kan skaffe seg aktuell informasjon fra det offentlige og fra frivillige organisasjoner

 • legge til rette for at beboerne har tilgang til gratis internett

 • legge til rette for at beboerne over 18 år har tilgang til pc/nettbrett

 • legge til rette for at barn og unge har tilgang til pc/nettbrett hver dag til klokken 19:00

 • legge til rette for deltakelse i lokalsamfunnet.

8. Obligatorisk deltakelse, og konsekvenser hvis de ikke deltar

Alle beboere over 18 år skal delta i informasjonsmodul 1 når de kommer til et nytt mottak (RS 2017-002V2).

Alle beboere over 18 år skal delta minst én gang i informasjonsmodulene 2-9 (RS 2017-002V2) uavhengig av status i asylsaken.

Alle beboere over 18 år skal delta i informasjonsmøter som er tilpasset den fasen de er i.

Dersom en beboer over 18 år ikke deltar i obligatoriske informasjonsmøter, skal beboeren trekkes i ytelser, i henhold til RS 2008-035V1.

9. Registering i SESAM

Deltakelse og fravær skal registreres i SESAM.

10. Fritak

Mottaket kan unntaksvis, etter skriftlig godkjenning fra UDI, frita en beboer for deltakelse.

11. Deltakerbevis

Beboerne skal få et deltakerbevis fra mottaket med en oversikt over hvilke informasjonsmoduler de har gjennomført.

 

Max Demuth
administrasjonssjef

Edle G. Pallum
Fagsjef

Kontakt:
Region- og mottaksavdelingen, Fagstab

Siste endringer
 • Endret: RS 2017-002 Krav til informasjonsarbeid i ordinære mottak (15.06.2018)

  Både vedlegg 1 Informasjonsplan for barn og unge i mottak og vedlegg 2 Informasjonsplan for voksne beboere i ordinære mottak er oppdatert med kort info om kompetansekartlegging i modulene 1, 3 og 11.

 • Ny: RS 2017-002 Krav til informasjonsarbeid i ordinære mottak (25.08.2017)

  Nytt, oppdatert rundskriv erstatter RS 2009-041. UDIs prinsipper for informasjon er tatt inn i rundskrivet. Beboere skal få minst 8 timer informasjon fra modul 2-9 pr. måned. Informasjonen skal ikke lenger gis til fastsatte tidspunkt (årshjulet), men informasjon skal i stedet tilpasses søkers status. Tidligere var all informasjon obligatorisk så lenge beboeren bor i mottaket. Nå er informasjonen i modul 2-9 kun obligatorisk én gang, etterfulgt av obligatorisk deltakelse i informasjonsmøter for søkerens søkerfase (avslag/opphold). Vedlegg 1 Informasjonsplan for barn og unge i mottak er videreført fra RS 2009-041, og vil bli revidert senere. Nytt vedlegg 2 Informasjonsplan for voksne beboere i ordinære mottak er en revidering og konvertering av «Informasjonsprogram for voksne» (lenke til udi.no).

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo